Hnací mechanizmus pre zariadenie na podávanie liečiva

Číslo patentu: E 3821

Dátum: 03.03.2004

Autori: Plumptre David, Veasey Robert Frederick, Perkins Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka hnacieho mechanizmu vhodného na použitie v zariadeniach na podanie liečiva, najmä injektorov typu pera, ktore majú prostriedok na nastavenie dávky umožňujúci podanie liečivého produktu z viacdávkovćho zásobníka. Konkrétne sa vynáleztýka zariadenia na podanie liečiva, v ktorom môže uživateľ nastavit dávku. Opis doterajšieho stavu techniky0002 Takéto zariadenia na podanie liečiva sa používajú na injikovanie liečivých produktov osobami bez lekárskej praxe, to znamená pacientmi. Medzi pacientmi, ktori majú cukrovku je čím ďalej tým bežnejšie, že môžu sami používat také zariadenie, čo im umožňuje účinne riadit liečbu ich cukrovky.0003 Tieto okolnosti viedli k tomu, že zariadenie na podanie liečiva tohto typu musí spĺňať istý súbor požiadaviek. Zariadenie musí mat robustnú konštrukciu, jeho použitie musí byt jednoduché, pokiaľ ide o manipuláciu s jeho časťami, jeho prevádzka a podanie požadovanej dávky liečiva musia byť pre uživateľa ľahko pochopiteľne. Nastavenie dávky musí byt jednoduché a jednoznačne. Medzi pacientmi s cukrovkou môže byť mnoho fyzicky nevládnych a osôb s poškodeným zrakom, čo spôsobuje potrebu hnacieho mechanizmu, v ktorom je na vypustenie liečiva potrebná malá sila a ktorý má dobre čitateľné zobrazenie nastavenej dávky. V pripade, že zariadenie je určené na jedno použitie skôr ako na opakované použitie, jeho výroba by mala byt lacná a jeho likvidácia jednoduchá (výhodne by malo byt zariadenie vhodné na recykláciu). Na splnenie týchto požiadaviek by mal byt počet časti potrebných na zostavenie zariadenia a počet typov materiálov, z ktorých je zariadenie zhotovené, minimálny.0004 Zariadenia na podanie liečiva ovládané užívateľmi sú dobre známe V oblasti zdravotnictva.0005 V dokumente US 5304152 je opísane vypúšťacie zariadenie, ktore má pomer dĺžky tela k dĺžke piestu asi 1 1 pre umožnenie vypustenia relativne veľkých dávok. Napriek tomu,že toto zariadenie poskytuje mnoho zlepšení voči stavu techniky, zostáva nevyriešenýproblém s jednoduchou korekciou nastavenej nadmemej dávky bez bud vypustenia nasta veného množstva tekutiny alebo rozmontovania zásobníka.0006 Dokument W 0 9938554 A 2 opisuje ínjekčnú striekačku na dávkovanie nastavených dávok liečiva zo zásobníka, pričom v tomto dokumente je opísaný hnací mechanizmus obsahujúci jednosmemú spojku (to znamena ozubené koliesko), ktoré umožňuje korekciu nastavenej nadmernej dávky bez vypustenia nastaveného množstva tekutiny alebo bez požiadavky na rozrnontovanie zásobníka.0007 Prekvapujúco sa zistilo, že hnací mechanizmus podľa vynálezu, bez toho, aby mal jednosmemú spojku, poskytuje výhodnú technickú alternatívu pre hnací mechanizmus,vktorom je na spustenie mechanizmu potrebná znížená sila. To sa dosiahne vložením spojkového prostriedku deñnovaného vynálezom. Hnací mechanizmus podľa vynálezu ďalejposkytuje výhodu spočívajúcu v jednoduchom a intuitívnom použití korekcie nastavenej0008 Podľa prvého hľadiska vynálezu je predmetom vynálezu hnací mechanizmus napoužitie v zariadení na podanie liečiva, ktorý obsahuje kryt, ktorý má skrutkovitý závitdávkovaciu nastavovaciu objímku, ktorá má sknitkovítý závit, ktorá je v zábere soskrutkovitým závitom uvedeného krytuhnaciu objímku uvoľniteľne spojenú s uvedenou dávkovacou nastavovacou objímkou a spojkový prostriedok umiestnený medzi dávkovacou nastavovacou objímkou ahnacou objímkou vyznačený tým, že a) keď sú dávkovacia nastavovacia objímka a hnacia objímka spojené, je umožnenéotáčanie dávkovacej nastavovacej objímky a hnacej objímky vzhľadom na krytb) keď sú dávkovacia nastavovacia objímka a hnacia objímka rozpojené, je umožnené otáčanie dávkovacej nastavovacej objímky vzhľadom na kryt, zatial čo nie je umožnené otáčanie hnacej objímky vzhľadom na kryt, pričom je umožnenýaxiálny pohyb hnacej objímky, takže sila sa prenáša v pozdlžnom smere k bližšie mu koncu zariadenia na podanie liečiva.0009 Vo výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedený hnací mechanizmus ďalej obsahuje piestnu tyč upravenú tak, aby pracovala cez kryt aprenášala uvedenú silu V uvedenom pozdĺžnom smere k bližšiemu koncu zariadenia na podanie liečiva. 0010 V inom výhodnom vyhotovení hnacieho mechanizmu podľa vynálezu uvedená dávkovacia nastavovacia objímka ďalej obsahuje skmtkovitý závit, ktorý má vedenie rovnaké, ako je vedenie skrutkovitého závitu uvedenej hnacej objímky.0011 V špecifickejšom vyhotovení vynálezu hnací mechanizmus ďalej obsahuje maticu,ktorá je otočná vzhľadom na hnaciu objímku a axiálne premiestniteľná avšak neotočnâ vzhľadom na kryt.0012 Termínom zariadenie na podanie liečiva podľa vynálezu sa rozumie zariadenie na podanie jednej jedinej dávky alebo viacerých dávok alebo zariadenie na jednorazové alebo viacnásobné použitie, ktoré je určené na podanie nastavenej dávky liečivého produktu,výhodne súboru nastavených dávok, napr. inzulínu, rastových hormónov, heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou, a ich analógov a/alebo derivátov, a pod Uvedené zariadenie môže mat ľubovoľný tvar, napr. môže byť kompaktného typu alebo typu pera. Vypustenie dávky môže byť realizované prostredníctvom mechanického (optimálne manuálneho) alebo elektrického hnacieho mechanizmu alebo hnacieho mechanizmu s uloženou energiou, napr. pružiny,a pod Nastavenie dávkylrnôže byt uskutočnené prostredníctvom manuálneho mechanizmu alebo elektronického mechanizmu. Uvedené zariadenie môže dodatočne obsahovať komponenty určené na monitorovanie fyziologických vlastností, napr. hladiny glukózy v krvi,a pod Ďalej môže uvedené zariadenie obsahovať ihlu alebo môže byť bez ihly. Špeciñcky sa termínom zariadenie na podanie liečiva rozumie zariadenie typu pera na jedno použitie a na podanie súboru dávok, ktoré má mechanický a manuálny mechanizmus na nastavenie a vypustenie dávky a ktoré je určené na bežné použitie osobami bez fonnálnej lekárskej praxe,napr. pacientmi. Zariadením na podanie liečivaje výhodne zariadenie inj ekčného typu.0013 Termínom kryt podľa vynálezu sa výhodne rozumie vonkajší kryt (hlavný kryt,telo, puzdro) alebo vnútomý kryt (vložka, vnútomé telo) ktorý má skrutkovitý závit. Kryt môže byt skonštruovaný tak, aby umožnil bezpečné, správne a pohodlné držanie zariadenia na podanie liečiva alebo jeho mechanizmu. Tento kryt je zvyčaj ne zostrojený tak,aby kryl, upevňoval, chránil, viedol ľubovolný z vnútomých komponentov zariadenia nauviedol do záberu pri obmedzení expozície znečisťujúcimi látkami, napr. kvapalinou,prachom, špinou. Krytom všeobecne môže byt jednodielny alebo viacdielny komponent valcového alebo nevalcového tvaru. Vonkajší kryt zvyčajne slúži na uloženie zásobníka, z ktorého môže byť dávkovaný súbor dávok liečivého produktu. V špecifickejšom vyhotovení vynálezu je vonkajší kryt vybavený súborom zarážok na vymedzenie maximálnej dávky,ktoré sú upravené tak, aby boli v styku s radiálnymi zarážkami vytvorenými na dávkovacej nastavovacej objímke. Aspoň jedna zo zarážok na vymedzenie maximálnej dávky obsahuje radiálnu zarážku umiestnenú medzi skrutkovitým závitom a drážkovým prostriedkom vytvoreným na druhom konci krytu. Aspoň jedna zo zarážok na vymedzenie maximálnej dávky altematívne obsahuje časť vystupujúcej okienkovej časti vytvorenej na druhom konci krytu.0014 Termínom uvedenie do záberu podľa vynálezu sa konkrétne rozumie zapadnutie do seba dvoch alebo viacerých komponentov hnacieho mechanizmu/zariadenia na podanie liečiva, napr. drážky, závitu alebo zubov, výhodne vzájomne zapadnutie skrutkovitých závitov komponentov (uvedenie do závitového záberu).0015 Termínom skrutkovitý závit podľa vynálezu sa výhodne rozumie časť závitu alebo celý závit, napr. valcové skrutkovité rebro/drážka, umiestnený na vnútomom a/alebo vonkajšom povrchu komponentu zariadenia na podanie liečiva aktorý má v podstate trojuholnikový alebo štvorcový alebo zaoblený prierez na umožnenie nepretržitého voľného otáčania a/alebo axiálneho pohybu medzi komponentmi. Závit môže byť pripadne ďalej vytvorený tak, aby zamedzil otočnému alebo axiálnemu pohybu určitých komponentov v jednom smere.0016 Termínom dávkovacia nastavovacia objímka podľa tohto vynálezu sa rozumiev podstate valcový komponent s v podstate kmhovým prierezom ktorý má buďa) ako vonkajší tak aj vnútomý závit, alebo b) vnútomý závit, aleboDávkovacia nastavovacia objímka podľa vynálezu výhodne obsahuje slmitkovitý závit ktorý má vedenie, ktoré je podobne vedeniu skrutkovitého závitu hnacej objímky, výhodne rovnaké,ako je vedenie skmtkovitého závitu hnacej objímky. V ešte inom výhodnom vyhotovení je dávkovacia hnacia objímka vytvorená tak, aby indikovala nastavenú dávku produktu navypustenie. T 0 sa môže dosiahnut použitím mačiek, symbolov, čislic, a pod., napr.

MPK / Značky

MPK: A61M 5/315

Značky: mechanizmus, podávanie, zariadenie, hnací, liečivá

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e3821-hnaci-mechanizmus-pre-zariadenie-na-podavanie-lieciva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hnací mechanizmus pre zariadenie na podávanie liečiva</a>

Podobne patenty