Koncová doska pre nádobu izostatického lisovania za tepla, kontajner izostatického lisovania za tepla a spôsob izostatického lisovania za tepla

Číslo patentu: E 20856

Dátum: 12.11.2012

Autori: Kosol Edward, Thomas Jean-philippe, Perez Joseph, Lipetzky Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

KONCOVÁ DOSKA PRE NÁDOBU IZOSTATICKÉHO LISOVANIAZA TEPLA, KONTAJNER IZOSTATICKÉHO LISOVANIA ZA TEPLA A SPÓSOB IZOSTATICKÉHO LISOVANIA ZA TEPLAOpis DOTERAJŠÍ STAV TECHNIKY OBLASŤ TECHNIKY0001 Predkladaný opis sa všeobecne týka izostatického lisovania za tepla. Určité aspekty predkladaného opisu sa týkajú kontajnerov a spôsobovizostatického lisovania za tepla. OPIS DOTERAJŠIEHO STAVU TECHNIKY0002 Izostatické listovanie za tepla, ktoré sa často nazýva skrátené hipovanie, je výrobný proces pre výrobu veľký výrobkov práškovej metalurgie, vrátane najmä veľkých tlakových fliaš. Hipovanie sa tradične používa na zhutnenie práškov kovu apráškov zliatín kovov do kontajnerov kompaktných práškových výkovkov, ktoré môžu byť valcové alebo môžu mať iné tvary čapu. Proces hipovania zlepšuje mechanické vlastnosti materiálua jeho opracovateľnosť pri následnom kovaní a ďalšom spracovaní.0003 Typický proces hipovania obsahuje zavedenie práškového kovu a/alebo práškovej zliatiny kovu (metalurgického prášku) do pružnej membrány alebo hermetického kontajneru, ktoré pôsobia ako tlaková bariéra medzi práškom a okolitým lisovacím médiom. Lisovacie médium môže byť kvapalina alebo častejšie inertný plyn, ako napríklad argón. V procese hipovania, v ktorom sa používa kontajner, je práškom naplnený kontajner umiestnený do tlakovej komory a zahrievaný na teplotu, pri ktorej metalurgický prášok vo vnútrikontajneru tvorí metalurgické väzby. Komora je uvedená pod tlak a udržiavanápri vysokom tlaku a teplote. Kontajner sa deformuje a metalurgický prášok vo vnútri kontajneru sa zlisuje. Použitie izostatického tlaku zaručuje rovnomerný tlak lisovania pôsobiaci na celú hmotu metalurgického prášku, čo má za následok homogénnu distribúciu hustoty vkonsolidovanom kompakte. Jedenalternatívny návrh kontajneru hipovania je zobrazený v EP 2 286 942 A 1.0004 Hipovací kontajner môže mať valcovítý tvar alebo akýkoľvek iný žiadúci tvar vhodný na tvarovanie požadovaného lisovaného tvaru z metalurgického prášku vsypaného do kontajneru. Návrh jedného bežného hipovacieho kontajneru, zobrazený schematicky na obr. 1 A ako kontajner 100,obsahuje valcovítú oceľovú stenu a ploché alebo odstupňované koncové dosky. Obr. lB je schematické znázornenie pohľadu v reze V stredovej osi časti hipovacieho kontajneru 100. Hipovací kontajner 100 obsahuje časť 102 tela aploché koncové dosky 104 zaistené ku každej z častí 102 tela zvarovými húsenicami 106. Plniace trubky 108 sú zaistené v koncových doskách 104 a sú nakonñgurované tak, aby bolo možné kontajner 100 naplniť métalurgickým práškom a aby bolo možné zkontajneru 100 odstrániť vzduch. Akonáhle je kontajner 100 naplnený metalurgickým práškom a zkontajneru 100 je odstránený vzduch, je kontajner 100 uzavretý. Utesnenie je možné dosiahnuť krimpovaním plniacich trubiek 108 alebo inými prostriedkami izolujúcirni0005 Tradičné návrhy hipovacieho kontajneru majú niekoľko nevýhod. Napríklad je veľmi zložité čistiť vnútrajšok tradičných valcových hipovacích kontajnerov po ich zastavení. Takisto nemusí byť možné úplne vnútrajšok tradičného hipovacieho kontajneru naplniť metalurgickým práškom z dôvodu náročnosti pohybovania prášku vodorovné potom, čo je do kontajneru vsypanýplniacou trubkou. Niektoré návrhy hipovacích kontajnerov obsahujú rnnožinuplniacich trubiek kzlepšeniu plnenia kontajneru a zvýšeniu účinnosti odplyňovania. Začlenenie ďalších plniacich trubiek však zvyšuje náklady,predstavuje ďalšie body možnej poruchy kontajneru behom hipovania a typicky predstavuje iba minimálny efekt pre zvyšovanie účinnosti odplyňovania. Zvary zaisťujúce plniace trubky cez koncové dosky (a zaistenie koncových dosiek k telu kontajneru) sú pod silným tlakom behom lisovania hipovaním z dôvodu lokálne vysokej distorzie a začleneníu množiny plniacich trubiek kriešeniu problémov s plnením práškov prášku zvyšuje riziko poruchy behom lisovania hipovaním. Tradičné návrhy kontajnerov obsahujúce rnnožinu plniacich trubiek musia byť tiež behom hipovania prevrátené kzaisteniu naplnenia všetkých trubiek metalurgickým práškom a zamedzeniu pádu trubky behom lisovania,pričom tento postup zvyšuje riziko pre zamestnancov a vytvára príležitosť0006 S ohľadom na to existuje potreba vylepšenćho návrhu .hipovacieho kontajneru. Taký design s výhodou rieši problémy súvisiace s plnením prášku spájané s tradičnými návrhmi kontajneru, avšak bez požiadavky na využitieďalších plniacich trubiek v kontajneri. ZHRNUTIE0007 Jeden neobmedzujúci aspekt predkladaného opisu sa zameriava na koncovú dosku hipovacieho kontajneru. Koncová doska obsahuje stredovú oblasť ahlavnú oblast vybiehajúcu radiálne zo stredovej oblasti a končiacej V rohu okolo obvodu koncovej dosky. Roh zahrnuje obvodový lem nakonfigurovaný tak, aby mohol byt spojený s časťou tela kontajneru. Hrúbka koncovej dosky sa zvyšuje od stredovej oblasti k rohu a definuje uhol zúženia. Vnútomý povrch rohu obsahuje zaoblenú časť, ktorou hlavná oblasť hladko0008 Ďalší neobmedzujúci aspekt predkladaného opisu sa zameriava nakontajner k hípovaníu práškového materiálu. Hípovací kontajner obsahuje valcovítú časť tela obsahujúcu prvý kruhový koniec a druhý kruhový koniec. Prvá koncová doska je privarená k prvému kruhovému koncu častí tela. Druhá koncová doska je privarená k druhému kruhovému koncu časti tela. Prvá koncová doska obsahuje stredovú oblasť a hlavná oblasť vybiehajúca radiálne zo stredovej oblasti a končiaca V rohu okolo obvodu prvej koncovej dosky. Roh obsahuje obvodový lem nakonfigurovaný tak, aby sa spájal s prvým kruhovým koncom časti tela kontajneru. Hrúbka prvej koncovej dosky sa zvyšuje od stredovej oblasti k rohu a definuje uhol zúženía. Vnútorný povrch rohu obsahuje zaoblenú časť, ktorou hlavná oblast hladko prechádza do lemu. Prvá koncová doska ďalej obsahuje plniacu trubku skrz ňu vedúcu, prostredníctvom ktorej jemožné do vnútorného objemu hipovacieho kontajneru vsypávať prášok.0009 Ešte ďalší neobmedzujúci aspekt predkladaného opisu sa zmeriava na spôsob khipovaníu práškového materiálu. Spôsob obsahuje opatrenie hipovacieho kontajneru obsahujúceho valcovitú časť tela obsahujúcu prvý kruhový koniec a druhý kruhový koniec. Prvá koncová doska je prívarená kprvému kruhovému koncu častí tela. Druhá koncová doska je prívarená k druhému kruhovému koncu častí tela. Prvá koncová doska obsahuje stredovú oblasť ahlavnú oblasť vybíehajúcu radíálne zo stredovej oblasti a končiace vrchu okolo obvodu prvej koncovej dosky. Roh obsahuje obvodový lem nakonfigurovaný tak, aby sa spájal s prvým kruhovým koncom časti tela kontajneru. Hrúbka prvej koncovej dosky sa zvyšuje od stredovej oblastí k rohu a definuje uhol zúženía. Vnútorný povrch rohu obsahuje zaoblenú časť, ktorou hlavná oblasť hladko prechádza do lemu. Prvá koncová doska ďalej obsahuje plníacu trubku skrz ňu vedúcu, prostredníctvom ktorej je možné do vnútorného objemu hipovacieho kontajneru vsypávať prášok. Do vnútorného objemu hipovacieho kontajneru je zavádzaný cez plniace trubky prinajmenšom jedenmetalurgícký prášok. Vzduch je odvádzaný z vnútorného priestoru hipovacieho

MPK / Značky

MPK: B22F 3/15, B22F 3/12

Značky: kontajner, tepla, koncová, lisovania, izostatického, nádobu, doska, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e20856-koncova-doska-pre-nadobu-izostatickeho-lisovania-za-tepla-kontajner-izostatickeho-lisovania-za-tepla-a-sposob-izostatickeho-lisovania-za-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncová doska pre nádobu izostatického lisovania za tepla, kontajner izostatického lisovania za tepla a spôsob izostatického lisovania za tepla</a>

Podobne patenty