Vodný suspenzný koncentrát obsahujúci soľ dodecylguanidínu s kyselinou

Číslo patentu: E 16419

Dátum: 22.08.2012

Autor: Pirotte Alan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka technickej oblasti prípravkov aktívnych látok určených k aplikácii pri ochrane hospodárskych plodín. Vynález sa konkrétne týka suspenzného koncentrátu obsahujúceho dodecylguanidín, zvlášť dodecylguanidín acetát, čo je látka všeobecne známa ako dodín. Vynález sa týka tiež použitia tohto prostriedku v poľnohospodárstve.0002 Prostriedky na ochranu hospodárskych plodín je možné v princípe pripraviť rôznymi spôsobmi, vlastnosti aktívnych látok a povaha prípravku môžu prípadne spôsobovať problémy z hľadiska jednoduchosti prípravy, stability, jednoduchosti aplikácie a aktivity prípravku. Popri tom sú niektoré prípravky z ekonomických a ekologických dôvodov výhodnejšie ako iné prípravky.0003 Vodbore je všeobecne potrebné získat vysoko koncentrované prípravky aktívnych Iátok, pretože takto koncentrované prípravky majú mnoho výhod. Napríklad cena a zložitosť požadovaného balenia sú menšie ako v prípade prípravkov s nízkou koncentráciou aktívnych látok. Výsledkom je zníženie výrobných nákladov a zložitosti výroby, transportu a skladovania a ďalej operácie prípravy postrekových kvapalín, ktoré sa používajú napríklad v poInohospodárstve, sú jednoduchšie, pretože je možné pracovať s nádobami na prostriedky na ochranu hospodárskych plodín, ktoré majú malý objem. Uvedenými operáciami môže byt napríklad dispergovanie a miešanie míešadlom.0004 Kvapalné prípravky sú výhodnejšie ako práškové prípravky, pretože pri rekonštitúcii postrekovej kvapaliny, obvykle pridaním vody neprodukujú prach. Výhodné kvapalné prípravky obsahujúce koncentrované aktívne látky sú suspenzné koncentráty. Suspenzný koncentrát je deñnovaný ako suspenzia pevných časticových aktívnych látok v kvapaline. Táto suspenzia sa pred použitím riedi vodou. Aj ked sa tieto koncentráty ľahko používajú, nie sú tak koncen EP 2 561 753 HÓRMANNOVA . TOMEŠ 34 930/H wwwbhtpatentsktrované ako napríklad prášky. Množstvo kvapalnej fázy v prípravku, ako naprí klad oleja alebo vody, je obvykle viac ako polovica.0005 Cieľom vývoja produktov bolo získat fungicídne suspenzné koncentráty obsahujúce čo najväčšie množstvo aktívnej látky. Stupeň koncentrácie je však obmedzený na získanie stabilného produktu, čo znamená, že pevný časticový materiál sa nesmie usadiť a je možné ho dlhodobo skladovat.0006 Všetko úsilie bolo sústredené na zníženie veľkosti častíc aktívnej látky. Takto zvýšená plocha povrchu často koreluje s vyššou chemickou aktivitou. Formulátori zaviedli do suspenzných koncentrátov povrchovo aktívne látky,ktoré zlepšujú zmáčacie vlastnosti a udržiavajú častice aktívnej látky v dispergovanom stave v kvapalnej fáze.0007 Dodecylguanidín acetát, známy ako dodín, je fungicíd doporučovaný na kontrolu radu hlavných plesñových chorôb hospodárskych plodín. Dodín sa v súčasnosti pripravuje vo forme zmáčateľných práškov, suspenzných koncentrátov a zmáčateľných granulí. Je to slabo žltý jemný prášok s nízkou rozpustnosťou vo vode, konkrétne 0,63 gll pri teplote 25 °C, a v organických rozpúštadIach. Používa sa proti chrastavítosti mandlí chrastavítosti jabĺk a hrušíek banánovej sigatóze škvrnitosti listov čerešne a višne škvrnitosti olivových listov bakteriálnej škvrnitosti a kučeravosti broskyňových listov včasnej a neskorej škvrnitosti listov podzemnice olejnej chrastavítosti pekanových orechov, pečeňovo zafarbených škvŕn na listoch, hnedej škvrnitosti listov a monilióze, rychnospóriovej listovej škvrnitosti a peronospóre a antraknóze orecha.0008 Napriek významnosti týchto aktívnych látok, vývoj voblasti suspenzných koncentrátov obsahujúcich dodecylguanidín, alebo jeho soľ alebo ester, bol obmedzený. Stabilné suspenzné koncentráty dodecylguanidín acetátu obvykle obsahujú 400 g aktívnej látky na liter. Tak velký objem je nevýhodný,pretože transport produktov je nákladný. To je samozrejme prípad všetkých produktov, ktoré tvorí prevažne voda. Aby sa znížil vplyv takého prípravku na životné prostredie, bolo by výhodné vediet vyrábať prípravky, ktoré sú omnoho viac koncentrované. Ďalšou oblasťou záujmu je získat prípravky, ktoré majúzlepšený toxikologický profil a súčasne sú dostatočne účinné proti cieľovým škodcom.0009 Dokument US 2008/274154 uvádza, že suspenzné koncentráty, ktoré obsahujú povrchovo aktívnu látku na báze akrylového očkovaného kopolyméru a iónovú povrchovo aktívnu látku na báze alkoxylovaného polyarylfenolového fosfátového esteru, sú dlhodobo stabilné pri vysokých koncentráciách aktívnych materiálov.0010 Dokument US 2009/325808 opisuje vysoko koncentrovanú suspenziu pesticídov mierne rozpustných vo vode, ktoré sú chránené proti Ostwaldovému dozrievaniu použitím poiymérnych povrchovo aktívnych látok. Tiež dokument EP 0 007 731 uvádza, že vysoko koncentrované suspenzie agrochemicky aktívnych látok je možné získať s použitím poiymérnych povrchovo aktívnych látok.0011 Dokument W 0 2009/082939 uvádza, že veľmi koncentrované suspenzie fungicídov je možné získať stabilizáciou agrochemicky aktívnej látky jedným neiónovým dispergačným činidlom a jedným aniónovým dispergačným činidlom. Dodín je jedným z fungicídov, ktoré je možné formulovať týmto spô sobom.0012 Vyššie uvedené opisy sa týkajú aniónových povrchovo aktívnych látok. Tento typ povrchovo aktívnej látky nie je kompatibilný s dodínom.0013 Dokument EP 0 388 239 opisuje použitie takzvaných štruktúrovaných povrchovo aktívnych látok na prípravu vysoko koncentrovaných suspenzií agro chemicky alebo biocídne aktívnych látok.0014 Žiadny z týchto opisov nezmieňuje suspenzné koncentráty dodecyl guanidínu, alebo jeho soli, s koncentráciou vyššou ako 40 °/o.0015 V odbore je teda stále potrebné vyvíjať zlepšené fungicídne suspenzné koncentráty obsahujúce dodecylguanidin, alebo jeho soľ, alebo jeho ester.0016 Predložený vynález sa týka riešení aspoň niektorých vyššie uvedených problémov. Cieľom vynálezu je teda poskytnúť koncentrovanejšíe prípravky, oproti tým, ktoré bolo dosiaľ možné získať. Fungicidny suspenzný koncentrát by mal byť stabilný pri dlhodobom skladovaní. Mal by byt ekonomický. Do úvahy je treba brať tiež jeho ekologický profil. Účinnosť pri liečbe fungicídnych ochorení hospodárskych plodín by mala byt rovnaká alebo zlepšená.0017 Predložený vynález poskytuje vodný suspenzný koncentrát, ako je prezentovaný nárokom 1, obsahujúci aktívnu látku vo forme častíc, ktoré savyznačujú tým, že majú stredný priemer (dso) aspoň 7 m a menej ako 20 m.0018 Výraz vodný v tomto dokumente znamená, že rozpúšťadlo použité v prostriedku je hlavne voda. Vodné prípravky majú všeobecne tu výhodu, že vyžadujú prítomnosť malého množstva alebo vôbec žiadneho organického rozpúšťadla.Výraz aktívny vtomto dokumente označuje látku, ktorá je chemicky aktívna a/alebo biologicky aktívna. Výraz aktívna látka v tomto dokumente označuje dodecylguanidín, alebo jeho soľ alebo ester. Z tohto pohľadu môže aktívna látka byt jedna látka alebo kombinácia látok a význam výrazu aktívny by mal byt chápaný tak, že zahŕňa bez obmedzení dodecylguanidín, alebo jeho sol alebo ester.0019 Veľkost častice sa obvykle definuje ako logaritmicko-normálne rozdelenie so stredným priemerom d 5 o - čo znamená, že 50 zmeraných častíc je menších ako stredná hodnota a 50 je väčších ako stredná hodnota. Výraz distribúcia veľkosti častíc v tomto dokumente označuje relatívne hmotnostné alebo objemové percento jednotlivých frakcií časticovej hmoty s rôznymi veIkostami častíc. Výrazy stredná veľkost častíc, stredný priemer častíc alebo d 5 o v tomto dokumente označujú medián alebo 50 kvantil distribúcie veľkosti častíc. Výraz d 5 o teda definuje veľkosť, kde 50 obj. častíc má veľkost menšiu ako daná hodnota.

MPK / Značky

MPK: A01P 3/00, A01N 47/44, A01N 25/04

Značky: vodný, obsahujúci, suspenzný, dodecylguanidínu, koncentrát, kyselinou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-e16419-vodny-suspenzny-koncentrat-obsahujuci-sol-dodecylguanidinu-s-kyselinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodný suspenzný koncentrát obsahujúci soľ dodecylguanidínu s kyselinou</a>

Podobne patenty