Protilátka proti sekvencii SEQ ID No: 1 alebo polypeptid s jej obsahom a ich použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Receptor BCMA je identifikovaný ako receptor pre proteín BAFF. Na základe toho je navrhnuté medicínske použitie protilátok proti BCMA a polypeptidu obsahujúceho fragment receptora BCMA.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka polypeptidu BAFF-R, receptora na BAFF (faktor aktivujúci B-lymfocyty,patriaci do rodiny nádorového nekrotického faktora (TNF a činidiel blokujúcich tento receptor, na použitie na stimuláciu alebo inhibíciu expresie B-lymfocytov a imunoglobulínov. Tento receptor má protinádorové imunoregulačné využitie a tiež využitie na liečenie imunosupresívnych ochorení, ako je napr. HIV. Okrem toho tento receptor a jeho blokujúce činidlá hrajú úlohu pri rozvoji hypertenzie príbuzných ochorení. Navyše bunky transfekované génom pre tento receptor sa môžu využiť na liečenie ochorení, ako sú nádory, lymfómy,autoimunitné ochorenia alebo dedičné choroby súvisiace s B-lymfocytmi. Blokujúce činidlá, ako sú napr. rekombinantné varianty alebo protilátky špecifické na receptor, majú tiež využitie pri imunoregulácii. Použitie receptora pre BAFF ako stimulátora B-lymfocytov pri liečení ochorení s potlačenou imunitou sa týka tiež použitia u pacientov, ktorí prekonali transplantáciu orgánov (napr. transplantáciu kostnej drene) tiež použitie na stimuláciu tvorby B-lymfocytov u pacientov, ktorí sa zotavujú po liečení rakoviny. Tiež sa týka použitia receptora pre BAFF ako adjuvans a/alebo kostimulátora na zvýšenie alebo obnovu hladiny B-lymfocytov na približne normálnu úroveň. Rozpustné formy receptora pre BAFF, ktoré blokujú funkciu B-lymfocytov,môžu byť tiež využité na inhibíciu ochorení, ktoré sú sprostredkované B-lymfocytmi.Predkladaný vynález sa týka nového receptora z rodiny TNF, ktorý bol označený BAFF-R (alebo BCMA).Rodina TNF sa skladá z párov ligandov a ich špecifických receptorov, ktoré bývajú označované ako ligandy rodiny TNF a receptory rodiny TNF (Bazzoni Beutler, 1996, Aggarwal Natarajan, 1996). Táto rodina sa podieľa na regulácii imunitného systému a možno iných neimunologických systémov. Ide často o reguláciu typu hlavného prepínača, keď signalizácia typu TNF môže viesť k mnohým rôznym následným udalostiam, ktorých typickým príkladom je práve TNF. TNF môže napr. iniciovať všeobecnú obrannú zápalovú reakciu organizmu v reakcii na cudzorodú látku, ktorá zahŕňa pozmenenú prezentáciu adhéznych molekúl zúčastnených v cell trafficlcing, produkciu chemokínov, ktoré smerujú špecifické bunky do špecifických kompartmentov a v špecifickom inštruovaní (priming) rôznych efektorových buniek. Teda regulácia týchto metabolických dráh má iste klinický potenciál.Predpokladá sa, že indukcia rôznych typov bunkových odpovedí sprostredkovaných cytokínmi z rodiny TNF je iniciovaná ich naviazaním na špecifické bunkové receptory. Boli identifikované prinajmenšom dva odlišné TNF receptory veľkosti približne 55 kDa (TNFR 1), 75 kDa (TNFR 2) (Hohman et al., J. Biol. Chem. 264 14927 - 14934 (1989), Brockhaus et al., PNAS, 87 3127 - 3131 (1990. S génmi pre obidva receptory TNF je spojený významný polymorfizmus. Obidva TNFR zdieľajú typickú štruktúru receptorov na bunkovom povrchu vrátane extracelulárnej, transmembránovej a intracelulárnej domény. Extracelulárna časť TNFR typu 1 aj 2 obsahuje repetitívny profil aminokyselinových sekvencií štyroch domén bohatých na cysteín(CDR). Podobný repetitívny profil CDR sa vyskytuje aj pri niekoľkých iných proteínoch na bunkovom povrchu, ako je napr. receptor nervového rastového faktora p 75 alebo antigén CD-40 B-lymfocytov.TNF receptory sú významnými nástrojmi na obj asnenie biologických metabolických dráh, lebo môžu byť ľahko upravené na imunoglobulínové fúzne proteíny. Tieto dimérne rozpustné formy receptora sú dobré inhibítory udalostí sprostredkovaných secernovanými alebo povrchovo viazanými ligandmi. Tieto fúzne proteíny tým, že sa naviažu na ligandy, zabránia ligandom v interakcii s receptorrni asociovanými s bunkami, tým inhibujú nadväzujúcu signalizáciu. Tieto fúzne proteíny receptora-lg sú užitočné nielen z experimentálneho hľadiska, ale sú úspešne využívané aj klinicky, napr. TNF-R-Ig sa úspešne používa na liečenie zápalového ochorenia čriev, reumatickej artritídy alebo akútneho klinického syndrómu, ktorý sprevádza podávanie OKT 3 (Easton et al., 1996, Feldman et al., 1997, van Dullemen et al., 1995). Možno očakávať, že cielené ovplyvnenie mnohých udalostí, ktoré sú sprostredkované signalizáciou za účasti receptorov TNF rodiny, sa bude môcť využiť na liečenie porúch imunity a tiež mnohých ochorení, ktoré majú patologické následky vďaka účasti imunitného systému. Napr. rozpustná forma v súčasnosti opísaného receptora osteoprotegerínu blokuje straty kostnej hmoty, takže je vidieť, že udalosti riadené signalizáciou zahŕňajúce receptory TNF rodiny sa neobmedzujú len na reguláciu imunitného systému. Protilátky na receptory môžu blokovať väzbu ligandu, teda môžu mať klinické využitie. Takéto protilátky majú často veľmi dlhú životnosť a sú teda výhodnej šie ako rozpustné fúzne proteíny receptora-lg, ktoré majú v krvi kratší polčas.Aj keď inhibícia receptorom sprostredkovanej metabolickej dráhy predstavuje teraz najpoužívanejšiu terapeutickú aplikáciu receptorov, bola to pôvodne aktivácia TNF receptorov, ktorá sa javila ako klinicky sľubná (Aggarwal Natarajan, 1996). Aktivácia TNF receptorov môže iniciovať bunkovú smrť cieľových buniek, teda aplikácia pri nádoroch bola a stále je atraktívna (Eggermont et al., 1996). Receptor môže byť aktivovaný buď podaním ligandu, t. j. využitím prirodzenej cesty, alebo podaním protilátok, ktoré sa naviažu(zosieťovaním) na receptor. Protilátky môžu byť výhodné napr. pri liečení rakoviny, lebo môžu prežívaťV krvi dlhší čas na rozdiel od ligandov, ktoré majú V krvi spravidla kratšiu životnosť. Agonistické protilátky sú užitočné prípravky na liečenie rakoviny, lebo receptory môžu byť exprimované v nádoroch selektívnejšie,alebo môžu signalizovať iba bunkovú smrť alebo diferenciaciu nádorových buniek. Podobne mnohé pozitívne imunologické udalosti sú sprostredkované receptormi rodiny TNF, napr. zápalová reakcia hostiteľa, tvorba protilátok a pod., teda agonistické protilátky môžu byť užitočné aj V iných než onkologických aplikáciách.Paradoxne aj inhibícia metabolickej/signálnej dráhy môže byť klinicky prospešná pri liečení nádorov. Napr. ligand Fas je exprimovaný V niektorých nádoroch, táto expresia vedie k odumretiu Fas-pozitívnych lymfocytov, čo umožňuje, že nádor sa Vyhne imunitnému systému. V takomto prípade by inhibícia systému Fas dovolila, aby imunitný systém reagoval na nádor iným spôsobom (Green Ware, 1997).Pôvodcovia identifikovali klon cDNA kódujúci polypeptid, označovaný v predkladanej prihláške BAFF-R alebo BCMA, ktorý viaže nadorový nekrotický faktor BAFF, čo je faktor patriaci do rodiny TNF aktivujúci B-lymfocyty. BAFF je molekula zhodná s molekulou už skôr opísanou V dokumente W 0/9912964, ktorý je celý zahrnutý formou odkazu.V jednom uskutočnení vynález poskytuje spôsoby použitia BAFF-R. Sem patria spôsoby na inhibíciu rastu B-lymfocytov, rastu a zrenia B-lymfocytov indukovaných dendritickými bunkami alebo produkcie imunoglobulínov vo zvierati pomocou BAFF-R polypeptidu. Ďalej sú zahrnuté spôsoby stimulácie rastu B-lymfocytov, rastu a zrenia B-lymfocytov indukovaných dendritickými bunkami, alebo produkcie imunoglobulínov vo zvierati pomocou BAFF-R polypeptidu alebo kostimulácie rastu B-lymfocytov, rastu a zrenia B-lymfocytov indukovaných dendritickými bunkami, alebo produkcie imunoglobulínov Vo zvierati pomocou BAFF-R polypeptidu a anti-T protilátky, CD 40 ligandu alebo anti-CD 40 ligandu.V inom uskutočnení vynález poskytuje BAFF-R na použitie na liečenie autoimunitných ochorení, hypertenzie, kardiovaskulárnych ochorení, renálnych porúch, lymfoproliferatívnych ochorení B-lymfocytov, imunosupresívnych ochorení, orgánových transplantácii a HIV. Vynález sa tiež týka použitia činidiel na liečenie,potlačenie alebo zmenu imunitnej reakcie, ktorá zahŕňa signálnu dráhu medzi BAFF-R a jeho ligandom, spôsoby inhibície zápalu podávaním protilátok špecifických na BAFF-R alebo jeho epitop.Pri liečebnom Využití vynálezu sa podáva terapeuticky účinné množstvo polypeptidu BAFF-R, chiméricke molekuly obsahujúce polypeptid BAFF-R fúzovaný s heterológnou aminokyselinovou sekvenciou alebo homológ protilátky anti-BAFF-R.Iné uskutočnenie vynálezu sa týka farmaceutických kompozícii, ktoré obsahujú polypeptid BAFF-R a farmaceutický prijateľné Vehikulum.Ďalšie uskutočnenie vynálezu poskytuje chimérickú molekulu, ktorá obsahuje polypeptid BAFF-R fúzovaný s heterológnym polypeptidom alebo aminokyselinovou sekvenciou. Príkladom takejto chimérickej molekuly je molekula obsahujúca BAFF-R fúzovaný s úsekom Fc imunoglobulínu alebo so značiacou sekvenciou epitopu (an epitope tag sequence).Ďalšie uskutočnenie vynálezu poskytuje protilátku, ktorá sa špecificky viaže na polypeptid BAFF-R. Táto protilátka je prípadne monoklonálna protilátka.Termíny BAFF-R a BCMA používané V opise zahŕňajú natívne sekvencie BAFF-R a Varianty BAFF-R (ktoré budú ďalej definované). BAFF-R je možné izolovať z rôznych zdrojov, ako napr. z rôznych typov myších alebo humánnych tkanív alebo z ďalších zdrojov, alebo môže byť pripravený rekombinantnými metódami alebo synteticky.Termín natívna sekvencia BAFF-R označuje polypeptid majúci aminokyselinovú sekvenciu ako BAFF-R pochádzajúcu z prírody. Takáto natívna sekvencia BAFF-R môže byť získaná izoláciou z prírody alebo môže byť pripravená rekombinantnými metódami alebo synteticky. Patria sem tiež prirodzene sa vyskytujúce skrátené alebo secernované formy BAFF-R (napr. rozpustné formy obsahujúce napr. sekvencie extracelulárnej domény), prirodzene sa vyskytujúce varianty (napr. alternatívne zostrihnuté formy) a prirodzene sa vyskytujúce alelické varianty BAFF-R. V jednom uskutočnení vynálezu je natívna sekvencia BAFF-R zrelá alebo úplná natívna sekvencia polypeptidu BAFF-R obsahujúca aminokyseliny 1 až 184 zo sekvencie SEQ ID NO 1 alebo fragment tejto sekvencie.Termín extracelulárna doména BAFF-R alebo skrátene BAFF-R ECD označuje formu BAFF-R, ktorá je V podstate bez transmembránovej a cytoplazmatickej domény BAFF-R. Obvykle, extracelulárna doména BAFF-R obsahuje menej než 1 týchto transmembránových a cytoplazmatických domén, výhodne obsahuje menej než 0,5 týchto domén. Prípadne BAFF-R ECD obsahuje aminokyselinové zvyšky 8 až 41 zo sekvencie SEQ ID NO 1 alebo aminokyselinové zvyšky 4 až 51 zo sekvencie SEQ ID NO 1, alebo aminokyselinové zvyšky 1 až 53 zo sekvencie SEQ ID NO 1. Vo výhodnom uskutočnení predkladaného vynálezuBAFF-R ECD obsahuje aminokyselinové zvyšky l až 51 zo sekvencie SEQ ID NO 1. V ďalšom výhodnom uskutočnení BAFF-R ECD obsahuje aminokyselinové zvyšky 1 až 50 zo sekvencie SEQ ID NO 1. Odborníkovi je zrejmé, že transmembránová doména polypeptidu BAFF-R podľa vynalezu je identifikovaná na základe kritérií rutinne používaných V odbore na identifikáciu tohto typu hydrofóbnej domény. Presné hranice transmembránovej domény môžu byť rôzne, ale s Veľkou pravdepodobnosťou sa nelíšia o viac ako 5 aminokyselín na každom konci domény, ktoré sú špecificky uvedené. Takže BAFF-R ECD prípadne obsahuje aminokyseliny 8-41 (sekvencia SEQ ID NO 1).Termín Variant BAFF-R označuje aktívny BAFF-R, ako je definovaný ďalej, ktorý má aspoň 80 aminokyselinovú sekvenčnú identitu s dedukovanou aminokyselinovou sekvenciou BAFF-R, ktorá je uvedená ako sekvencia SEQ ID NO 1 pre úplnú natívnu sekvenciu BAFF-R alebo sekvenciu BAFF-R ECD. K variantom BAFF-R patria napr. polypeptidy BAFF-R, kde je pridaných alebo odstránených jeden aminokyselinový zvyšok alebo viac aminokyselinových zvyškov na N-konci alebo C-konci sekvencie SEQ ID NO 1. Obvykle má variant BAFF-R aspoň 80 alebo 85 aminokyselinovú sekvenčnú identitu, výhodnejšie aspoň 90 aminokyselinovú sekvenčnú identitu a najvýhodnejšie aspoň 95 aminokyselinovú sekvenčnú identim s aminokyselinovou sekvenciou SEQ ID NO 1.Percentá () aminokyselinovej sekvenčnej identity vzhľadom na opísané sekvencie BAFF-R sú definované ako percentá aminokyselinových zvyškov v kandidátnej sekvencii, ktoré sú identické s aminokyselinovými zvyškami v sekvencii BAFF-R po porovnaní sekvencií (aligning) a prípadnom vložení medzier, pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie maXimálneho percenta sekvenčnej identity, pričom konzervatívne substitúcie sa nepovažujú za súčasť sekvenčnej identity. Porovnanie sekvencií na účely stanovenia percenta aminokyselinovej sekvenčnej identity je možné uskutočniť rôznymi spôsobmi, ktoré sú odborníkom známe, napr. použitím verejne dostupných počítačových programov, ako je BLAST, ALIGN alebo Megalign (DNASTAR) Software. Odborník je schopný určiť vhodné parametre na vyhodnotenie porovnaní sekvencií a vhodný algoritmus na dosiahnutie najlepšieho porovnania celkovej dĺžky porovnávaných sekvencií.Termín označený epitop (epitope tagged) používaný v opise chimérického polypeptidu obsahujúceho BAFF-R alebo sekvencia jeho domén, fúzovaný so značkovacím polypeptidom (tag polypeptide). Značkovací polypeptid (tag polypeptide) je polypeptid obsahujúci dostatok aminokyselín na to, aby poskytol epitop,proti ktorému môže byť pripravená protilátka alebo ktorý je možné identifikovať iným činidlom, pričom je dostatočne krátky, aby nenarušoval aktivitu BAFF-R. Značkovací polypeptid musí byť tiež dostatočne unikátny, aby protilátka v podstate nemohla skrížene reagovať s inými epitopmi. Vhodný značkovací polypeptid všeobecne obsahuje aspoň 6 aminokyselinových zvyškov, obvykle 8 až 50 aminokyselinových zvyškov (výhodne približne 10 až Z 0 aminokyselinových zvyškov).Termín izolovaný, pokiaľ ide o opísané polypeptidy, označuje polypeptid, ktorý bol identifikovaný a separovaný a/alebo izolovaný zo svojho prirodzeného prostredia. Kontaminujúce zložky v jeho prirodzenom prostredí sú také materiály, ktoré by rušili diagnostické alebo terapeutické využitie polypeptidu a zahŕňajú enzýmy, hormóny a ďalšie proteínové alebo neproteínové rozpustené látky. Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je polypeptid purifikovaný (1) do stupňa postačujúceho na získanie aspoň 15 zvyškov N-konca alebo internej aminokyselinovej sekvencie pomocou rotačného sekvenčného zariadenia (spinning cup sequenator) alebo (2) do homogenity použitím SDS-PAGE za redukujúcich alebo neredukujúcich podmienok a pomocou farbenia Coomassie modrou alebo výhodne striebrom. K izolovaným polypeptidom patria polypeptidy in sítu v rekombinantných bunkách, kde je neprítomná aspoň jedna zložka prirodzeného prostredia BAFF-R. Obvykle je však izolovaný polypeptid pripravený aspoň jedným purifikačným krokom.Termín protilátka sa v predkladanom opise používa v najširšom zmysle a špecificky zahŕňa jednoduché BAFF-R monoklonálne protilátky (vrátane agonistických, antagonistických a neutralizačných protilátok) a anti-BAFF-R protilátkové prípravky s polyepitopickou špecificitou. Termín monoklonálna protilátka označuje protilátky získané z populácie v podstate homogénnych protilátok, t. j. individuálne protilátky tvoriace populáciu sú identické, s výnimkou možných prirodzene sa vyskytujúcich mutácií, ktoré môžu byt prítomné vo veľmi malom počte.Termín puritikovaný preparat alebo v podstate čistý preparát polypeptidu označuje polypeptid, ktorý bol Separovaný od iných proteínov, lipidov a nukleových kyselín, s ktorými sa prirodzene vyskytuje. Výhodne je polypeptid tiež Separovaný od ostatných substancií ako sú napr. protilátky, nosiče a pod., ktoré boli použité na puriñkáciu.Termíny liečenie, ošetrovanie a terapia sa používajú v zmysle liečebného, profylaktického a preventívneho pôsobenia.Termíny peptid, proteíny a polypeptidy sú v opise používané celkom zameniteľne.Termín biologicky aktívny znamená v prípade proteínu, že má in vivo alebo in vitro aktivitu, ktorá pôsobí priamo alebo nepriamo. Biologický aktívne fragmenty majú napr. 70 aminokyselinovú homológiu s aktívnym miestom receptora, výhodnejšie aspoň 80 a najvýhodnejšie aspoň 90 homológiu. Identita alebo homológia vzhľadom na receptor je definovaná ako percento aminokyselinových zvyškov v kandidátnej sekvencii, ktoré sú identické so zvyškami BAFF-R v sekvencii SEQ ID NO 1 alebo ktoré sú identické s amino 1 Dkyselinovými zvyškami definovanej časti sekvencie SEQ ID NO l.Termín cicavce označuje akékoľvek zviera klasifikované ako cicavec, ako je napr. krava, kôň, pes, myš a mačka vrátane človeka. Vo výhodnom uskutočnení vynálezu je cicavec človek.Pri realizácii predkladaného vynálezu sa využívajú, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, štandardné postupy bunkovej biológie, bunkových kultúr, molekulárnej biológie, transgénnej biológie, Inilcrobiológie, rekombinantnej DNA a imunológie, ktoré sú odborníkom známe. Tieto metódy sú dostatočne Opísané v odbornej literatúre.Ďalej sa opis týka výhodných uskutočnení vynálezu. Vynález BAFF-R a molekúl príbuzných BAFF-R na použitie na ovplyvnenie rastu a zrenia B-lymfocytov a sekrécie imunoglobulínu. Vynález sa ďalej týka BAFF-R a molekúl príbuzných BAFF-R na použitie na ovplyvnenie reakcie imunitného systému, čo je nutné pri ochoreniach súvisiacich s imunitným systémom. Navyše sa vynález týka liečenia rakoviny a porúch imunity, keď sa pri génovej terapii používa gén BAFF-R alebo gén pr 1 buzný BAFF-R.BAFF-R a jeho homológy produkované hostiteľom transforrnovaným sekvenciou podľa vynálezu a tiež natívny BAFF-R purifikovaný odborníkovi známym spôsobom alebo pripravený zo známej aminokyselinovej sekvencie, sú užitočné pri nmohých aplikáciách, ako sú napr. protirakovinové, protinádorové a imunoregulačné aplikácie. Sú užitočné tiež pri liečení ďalších ochorení.Ďalší aspekt predkladaného vynálezu sa týka použitia polypeptidu kódovaného izolovanou nukleovou kyselinou kódujúcou BAFF-R pri antisense terapii. Termín antísense terapia označuje podávanie alebo in sítu vytváranie oligonukleotidov alebo ich derivátov, ktoré špecificky hybridizujú v bunkových podmienkach s bunkovou mRNA a/alebo DNA kódujúcou požadovaný ligand, takže inhibujú expresiu kódovaného proteínu tým, že inhibujú jeho transkripciu a/alebo transláciu. Väzba sa môže uskutočniť na základe konvenčnej komplementarity báz alebo napr. v prípade väzby na dvojzávitnici DNA prostredníctvom špecifických interakcií v hlavnom záreze dvojzávitnice. Všeobecne sa antisense terapia týka celého radu rôznych metód v odbore používaných a v podstate zahŕňa celú terapiu založenú na špecifickej väzbe na oligonukleotidové sekvencie.Antísense konštrukt podľa predkladaného vynálezu môže byť podávaný vo forme expresného plazmidu,ktorý pri transkripcii v bunke produkuje RNA, ktorá je komplementárna s aspoň časťou bunkovej mRNA kódujúcej BAFF-ligand. Alternatívne, antísense konštrukt je oligonukleotidová sonda pripravená ex vivo. Takéto oligonukleotidové sondy sú výhodne modifikované na oligonukleotidy, ktoré sú rezistentné na endogénne nukleázy a sú teda stabilné in vivo. Príklady molekúl nukleovej kyseliny na použitie ako antisense oligonukleotidy sú fosforamidátové, fosfotioátové a metylfosfonátové analógy DNA (pozri napr. patentové dokumenty USA č. 5,176,996 5,264,564 and 5,256,775). Navyše všeobecné princípy konštrukcie oligomérov užitočných na antísense terapiu boli prehľadne opísané napr. v publikáciách Van Der Krol et al., (1988) Biotechniques 6 958-976 Stein et al. (1988) Cancer Res 48 2659 - 2668, ktoré sú zahrnuté formou odkazu.BAFF-R podľa predkladaného vynálezu je, ako už bolo uvedené, člen rodiny receptorov TNF. Tento proteín, jeho fragmenty alebo homológy majú široké terapeutické a diagnostické aplikácie.Polypeptidy podľa vynálezu špecificky interagujú s BAFF, polypeptidom skôr opísaným v patentovej prihláške WO 99/ 12964, ktorá je zahrnutá formou odkazu. Opísané peptidy a spôsoby umožňujú identifikovať molekuly, ktoré špecificky interagujú s BAFF-R alebo jeho fragmentom.Niektoré uskutočnenia predkladaného vynálezu sa týkajú použitia peptidov odvodených z BAFF-R, ktoré majú schopnosť viazať sa na BAFF. Fragmenty BAFF-R môžu byť pripravené rôznymi spôsobmi, napr. rekombinantnou technikou, využitím PCR, proteolytickým štiepením alebo chemickou syntézou. Interné alebo terminálne fragmenty polypeptidu môžu byť pripravené odstránenírn jedného nukleotidu alebo viacerých nukleotidov z jedného konca alebo oboch koncov nukleovej kyseliny, ktora kóduje polypeptid. EXpresia takto mutovanej DNA poskytuje polypeptidové fragmenty.Chimérické molekuly podľa predkladaného vynálezu môžu byť pripravené metódami, ktoré sú odborníkom známe. Podľa vynálezu sa zamýšľa použitie chimérických molekúl obsahujúcich 3 AFF-R polypeptid(alebo jeho variant) fúzovaný s heterológnou aminokyselinovou sekvenciou, ako je napr. IgG Fc doména imunoglobulínu. Výhodne sú také chimérické molekuly rozpustné a obsahujú rozpustný polypeptid BAFF-R. Vo výhodnom uskutočnení chimerická molekula obsahuje aminokyselinové zvyšky 1 až 50 zo sekvencie SEQ ID NO 1 fúzovanej s doménou FC.Polypeptidové fragmenty môžu byť tiež pripravené chemickou syntézou použitím postupov, ktoré sú odborníkom známe, ako je napr. obvyklá Merrifieldova metóda chemickej syntézy na pevnej fáze používajúca f-moc alebo t-boc. Napr. peptidy a DNA sekvencie môžu byť ľubovoľne rozdelené na fragmenty požadovanej dĺžky bez prekrývania alebo na prekíývajúce sa fragmenty požadovanej dĺžky. Tieto metódy budú nižšie podrobnejšie opísané.Príprava rozpustných foriem BAFF-RRozpustné formy BAFF-R sú často signálne účinné, a teda môžu byť podávané ako liečivá, ktoré napodobňujú prírodné membránové formy. Je možné, že BAFF-R podľa vynálezu sú v prírode secernované ako rozpustné cytokíny, ale v prípade, že nie, je možné podporiť sekréciu tým, že sa gén upraví metódami géno

MPK / Značky

MPK: C07K 14/715, A61P 35/00, A61K 39/395, A61K 38/17, A61P 37/00

Značky: obsahom, sekvencií, použitie, proti, polypeptid, protilátka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-288287-protilatka-proti-sekvencii-seq-id-no-1-alebo-polypeptid-s-jej-obsahom-a-ich-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Protilátka proti sekvencii SEQ ID No: 1 alebo polypeptid s jej obsahom a ich použitie</a>

Podobne patenty