Zlúčeniny akrylonitrilu, spôsob ich výroby a pesticídy, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Sú opísané zlúčeniny akrylonitrilu všeobecného vzorca (I) alebo ich soli, kde Q je Qa, Qb, Qc alebo Qd
Y je =C(R4)- alebo =N-
R1 je alkylová skupina, halogénalkylová skupina atď., každé z R2 a R3 je halogén, alkylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná atď., R4 je vodík, halogén, alkylová alebo halogénalkylová skupina
1 je od 1 do 4
m je od 0 do 5
n je od 0 do 3
q je od 0 do 4
keď 1 je 2 a viac, tak R2 môžu byť rovnaké alebo rôzne
keď m, n a q je 2 alebo viac, tak R3 môžu by rovnaké alebo rôzne. Uvedené zlúčeniny akrylonitrilu sú užitočné ako aktívne zložky pesticídov.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka nových zlúčenín akrylonitrilu. ktoré sú užitočné ako aktívne prísady pesticídov.l. EP l 04690 A, EP 62238 A a US patent 4 469 688 uverejňujú zlúčeniny, ktoré sú podobné zlúčenínám podľa predloženého vynálezu, ale tieto zlúčeniny sa líšia 0 d zlúčenín podľa predloženého vynálezu svojou chemickou štruktúrou. 2. EP 776879 A uverejňuje spôsob výroby enoléteru. ktorý doslova zahŕňa časť zlúčenín predloženého vynálezu, ale v tejto publikácii neexistuje vôbec žiadny špecifický opis. ktorý by sa týka skupiny zlúčenín podľa predloženého vynálezu. 3. JP-A-60-1 l 40 l a JP-A-ÓO-l 1452 uverejňuje deriváty ot-kyanoketónu, ktoré doslova zahŕňajú časť zlúčenín podľa predloženého vynálezu, ale v tejto publikácii neexistuje vôbec žiadny špecifický opis. ktorý by sa týka skupiny zlú~ čenín podľa predloženého vynálezu. 4. US patent 3 337 565 uverejňuje deriváty akrylonitrilu. ktoré doslova zahŕňajú časť zlúčenín podľa predloženého vynálezu, ale v tejto publikácií neexistuje Vôbec žiadny špecifický opis, ktorý by sa týka skupiny zlúčenín podľa predloženého vynálezu. 5. US patent 3 337 566 uverejňuje deriváty akrylonitrilu. ktore sú podobné zlúčcninám podľa predloženého vynálezu, ale tieto deriváty sa líšia od zlúčenín podľa predloženého vynálezu svojou chemickou štruktúrou.(. W 097/40009 uverejňuje deriváty eťvlenu. ktoré sú podobne zlúčeninám podľa predloženého vynálezu, ale tieto deriváty sa líšia od zlúčenín podľa predloženého vynálczu svojou chemickou štruktúrou. 7. Bulletin de la Societe Chimique de France. 1980. č. 3 - 4, str. 163 - 166 uverejňuje 3-(4-chlórfenyl)-2-fenyl-3-etoxyakrylonitril. ale táto zlúčenina sa líši od zlúčenín podľa predloženého vynálezu svojou chemickou štruktúrou. 8. Journal of Chemical Research (Synopses), 1987, str,78 - 79 uverejňuje 2-(3,S-dimetoxyfenyl)-3-(2-metoxyr-4-metylfenyl)-3-acetoxyakrylonitril a Z-(LS-dimetoxyfenyl)-3-(2,6-dimetoxy~ 4 ~metylfenyl)-3 acetoxyakrylonitril,ale tieto zlúčeniny sa líšia od zlúčenín podľa predloženého vynálezu svojou chemickou štruktúrou.Súčasní vynálezcovia, ktorí sa venujú zlúčeninám akrylonitrilu. uskutočňovali rôzne štúdie, aby objavili dokonalý pesticíd a výsledkom toho je tento vynález.Predložený vynález sa týka najmä zlúčeniny akrvlonitrilu alebojej soli nasledujúceho všeobecného vzorca (l)v je cum alebo N-, R je alkylová, halogénalkylová, alkoxyalkyrlová, alkyltioalkylová. alkcnylová, halogénalkenylová skupina. alkinylová, halogćnalkinylová skupina.každé /. RZ a R 3 je halogčn. alkylová skupina. ktorá mô že byť substituovaná. alkenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkinylová skupina. ktorá môže byt substi» tuovaná. alkoxylová skupina. ktorá môže byť substituovaná. alkenyrloxyrskupina. ktorá môže byt substituovaná. alkinyloxyskupina, ktorá nlôže byť substituovaná, alkyltiosku~ plna. ktorá môže byt substituovaná. alkylsulñnylová skupina. ktorá môže byt substituovaná. alkylsulfonylová skupina. ktorá môže byt substituovaná. alkenyltíoskupina, ktora môže byt substituovana. alkenylsulfinylová skupina. ktorá môže byt substituovaná. alkenylsulfonylová skupina. ktorá môže byť substituovaná. alkínyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná, alkinylsultinylová skupina. ktorá môže byt substituovaná. alkinylsulfonylová skupina, ktorá môže byt substituovaná, nitroskupina. kyanoskupina, fenylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, ľenoxyskw pina. ktorá nlôže byt substituovaná. fenyltioskupina, ktorá môže byt substituoixaná. fenylsulñnylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, lbnylsulíbnylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, benzylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, benzyloxyskupina. ktorá môže byt substituovaná. benzyltioskupina. ktorá môže byť substituovaná. alebo benzoylová skupina, ktorá môže byť substituovanaR je vodík. halogén. alkylová alebo halogénalkylová skupinaR 5 je alkylová skupina. ktorá môže byrť substituovaná. alkcnylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, alkinylová skupina. ktorá môže byť substituovaná, alkoxylová skupina. ktorá môže byť subslituovaná. alkenyloxyskupina. ktorá môže byt substítuovaná. alkinyloxyskupina, ktorá môže byť substituovaná, alkyltioskupina. ktorá môže byť substituovaná. alkenyltioskupina, ktorá môže byť substitúovaná, alkinyltioskupina. ktorá môže byt substituovaná,cykloalkylová. cykloalkoxylová skupina. -N(R 7)Rs, fenylová skupina, ktorá môže byt substituovaná, tienoxyskupina. ktorá môže byt substituovaná. fenyltioskupina. ktorá môže byt subslituovaná, benzylová skupina, ktorá môže byt substituovaná. henzyloxyskupina. ktorá môže byt substituovaná, benzyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná, -J.každé z, R 7 a R je vodík. alkylová alebo alkoxylová skupinaR° je kyanoskupina, fenylová skupina. ktorá môže byt substituovaná, fenoxyskupina. ktora môže byt substituovaná, ľenyrltioskupina, ktorá môže byt substituovaná, fenylsulfinylová skupina, ktorá môže byť substituovaná. fenylsulfonylová skupina, ktorá môže byt substituovaná. ben~ zylová skupina. ktorá môže byť substituovaná. benzyloxvskupina. ktorá môže byt substituovaná, benzyltioskupina. ktorá môže byt substituovaná. benzoylová skupina, ktorá môže bvt substituovaná. -.I. C(o)Rl°, -S(O)WR° alebo trimetylsilylová skupinaRW je alkylová alebo alkoxylová skupina.l je päťčlenná alebo šesťčlenná heterocyklická skupina. ktorá obsahuje l až 4 heteroatómy aspoň jedného typu vybrané zo skupiny, ktorá obsahuje O. S a N (hcteroeyklická skupina môže byť substituovaná)keď l je 2 alebo viac, tak R 2 môžu byť rovnake alebo rôzneked každé z m, n a q je 2 alebo viac, tak R 3 môžu byť rovnaké alebo rôzne s tým, že nasledujúce zlúčeniny sú vylúčené-C(O)R 5 a R 5 je alkylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkinylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkoxylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, alkenyloxyskupina, ktorá môže byť substituovaná, alkinyloxyskupina, ktorá môže byť substituovaná, cykloalkylová., cykloalkoxylová skupina, -N(R 7)R 8, fenylová skupina, ktora môže byť substituovana, fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná, fenyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná,benzylová skupina, ktorá môže byť substituovaná, benzyloxyskupina, ktorá môže byť substituovaná, benzyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná, -J, -O-J alebo -S-J4. zlúčenina, v ktorej Qje Qb alebo QC, Y je N-, R je alkyl alebo -C(O)R 5 a R 5 je alkylová skupina7. 2-(3,5-dimetoxyfenyl)-3-(2,6-dimetoxy-4-metylfenyl)-3-acetoxyakrylonitril a spôsob ich výroby, pesticidy, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny a nové medziprodukty užitočné pri ich výrobe.Vo všeobecnom vzorci (I) môže byť substituentom alkylovej skupiny, ktorá môže byť substituovanà, alkenylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkoxylovej skupiny,ktorá môže byť substítuovanà, alkenyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkinyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkylsulñnylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkylsulfonylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkenyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkenylsuliinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkenylsulfonylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkinyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná,alkinylsulfinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná a alkinylsulfonylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, pokial ide o každé R 2 a R 3, alebo substituentom alkylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkenylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkoxylovej skupiny,ktorá môže byt substituovaná, alkenyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkinyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alkenyltíoskupiny, ktorá môže byť substituovaná a alkinyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, pokiaľ ide o R 5, napriklad halogćn, alkoxylovà skupina, halogćnalkoxylová skupina, alkoxykarbonylová skupina, alkyllioskupina, alkylsuliinylová skupina, alkylsulfonylová skupina,halogénalkyltioskupina, halogénalkylsulñnylová skupina,halogénalkylsulfonylová skupina, aminoskupina, monoalkylaminoskupina, dialkylaminoskupina, nitroskupina alebo kyanoskupina, Počet substítuentov je jeden alebo viacero, a keď je väčší ako jeden, tak tieto subslituenty môžu byť rovnake alebo rôzne.Ďalej substituentom fenylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenoxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenylsultinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenylsulfonylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alebo benzoylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, pokiaľ ide o každé R 2 a R 3, alebo substituentom fenylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenoxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná,benzylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzyloxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alebo benzyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, pokiaľ ide o R 5,substituenlom fenylovej skupiny, ktorá môže byť substituovana, fenoxyskupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenylsulfinylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, fenylsulfonylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzylovej skupiny, ktorá môže byť substituovaná, benzyloxyskupiny,ktorá môže byť substituovaná, benzyltioskupiny, ktorá môže byť substituovaná, alebo benzoylovej skupiny, ktorá môže byť substítuovaná, pokiaľ ide o R 9, alebo substituentom heterocyklického kruhu .l môže byť napriklad halogćn,alkylová skupina, halogćnalkylová skupina, alkoxylová skupina, halogénalkoxylová skupina. nitroskupina, kyanoskupina, -S(O)WRS, aminoskupina, monoalkylaminoskupina alebo dialkylaminoskupina. Počet substituentov je jeden alebo viacero, a ked je väčší ako jeden, tak tieto substituenty môžu byť rovnake alebo rôzne. R 5 tu predstavuje alkylovú alebo halogćnalkylovú skupinu a wje 0 až 2.Heterocyklickou skupinou J môže byť napriklad furylova skupina, tienylová skupina, pyrolylová skupina, pyrazolylová skupina, imidazolylová skupina, triazolylová skupina, tetrazolylová skupina, oxazolylová skupina, izoxazolylová skupina, tiazolylová skupina, izotiazolylová skupina,pyridylová skupina, pyrimidinylová skupina, 1-pyr 0 lídinylová skupina, l-piperidinylová skupina alebo 4-morfolinylová skupina.Medzi zlúčeninami akrylonitrilu všeobecného vzorca(l) alebo ich soľami sa uprednostňujú nasledujúce zlúčeninya) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej soľ, kde Qje Qa, Qb alebo Qc a každé z R 2 a R 3 je halogćn, alkylová skupina,halogénalkylová skupina, alkoxylová skupina, halogćnalkoxylová skupina, alkyltioskupina, alkylsulfinylová skupina, alkylsulfonylova skupina, nitroskupína, kyanoskupina,fenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 1 alebo fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M, R 5 je alkylová skupina, halogćnalkylová skupina, alkoxyalkylová skupina, alkyltioalkylová skupina, aminoalkylová skupina,monoalkylaminoalkylová skupina, dialkylaminoalkylová skupina, alkenylová skupina, halogenalkenylová skupina,alkinylová skupina, halogćnalkinylova skupina, alkoxylová skupina, halogénalkoxylová skupina, alkyltioskupina, halogćnalkyltioskupina, alkoxykarbonylalkyltioskupina, alkenyltioskupina, halogénalkenyltioskupina, alkinyltioskupina,halogenalkinyltioskupina, cykloalkylová skupina, cykloalkyltioskupina, -N(R 7)R 3, fenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 1, fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M, fenyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná M 1, benzylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M,benzyltioskupina, ktorá môže byť substituovaná M, pyridylová skupina, ktorá môže byť substítuovaná M 1,l-pyrolidinylová skupina, l-piperidinylová skupina. 4-morfolinylová skupina, pyridyloxyskupina, ktorá môže byťsubstituovaná M alebo pyridyltioskupina, ktorá môže byť substítuovaná M, R 3 je kyanoskupina, fenylova skupina,ktorá môže byť substituovaná M, benzyloxyskupina, ktorá môže byť substituovana M 1, benzoylová skupina, ktorá môže byť subslituovaná M 1, pyridylová skupina, ktorá môže byť substituovaná Mi, -C(O)Rl°, -S(O)WR 1 ° alebo trimetylsilylová skupina, M je halogén, alkylová skupina. halogénalkylová skupina, alkoxylová skupina, halogćnalkoxylová skupina, nitroskupina. kyanoskupina, -S(O)WR 3,aminoskupina, monoalkylaminoskupina alebo dialkylaminoskupina a R 6 je alkylová alebo halogénalkylová skupina. Počet substituentov M môže byť jeden alebo viacero, a ked je väčší ako jeden, tak tieto substituenly môžu byť rovnaké alebo rôzne.b) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej soľ, kde Q je Qa, Qb a~ lebo Qc a každé z R 2 a R 3 je halogén, alkylová skupina. halogénalkylová skupina, alkoxylová skupina, halogénalkoxylova skupina, alkyltioskupina, alkylsulŕinylová skupina, alkylsulfonylová skupina, nitroskupina, kyanoskupina. fenylová skupina, ktorá môže byť substituovana M 2 alebo fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M 2, R 3 je alkylova skupina. halogénalkylová skupina, alkoxyalkylová skupina. alkenylová skupina, halogénalkenylová skupina,alkinylová skupina, halogénalkinylová skupina, alkoxylová skupina, halogenalkoxylová skupina, alkyltioskupina, halogénalkyltioskupina, alkoxykarbonylalkyltioskupina, alkenyltioskupina, halogćnalkenyltioskupina. alkinyltioskupina. halogénalkinyltioskupina. cykloalkylová skupina, cykloalkyltioskupina, -N(R 7)R 3, fenylová skupina. ktorá môže byť substituovana M 2, fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M 2, fenyltiotioskupina, ktorá môže byť substituovaná M 2, benzylova skupina, ktorá môže byt substituovaná M 2. benzyltioskupina, ktorá môže byt substituovana M 3,pyridyilovà skupina. ktorá môže byť substituovaná M 3,l-pyrolídinylová skupina. l-piperidinylová skupina. 4-morfolinylová skupina, každé z R 7 a R 3 je vodík alebo alkylová skupina, R 3 je kyanoskupina, fenylová skupina. ktorá môže byť substituovaná M 2, benzyloxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M 3. benzoylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 2. pyridylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 2, -C(O)R°, -S(O)wRl° alebo trimelylsilylová skupina, M 2 je halogén, alkylova skupina,halogénalkylová skupina. alkoxylová skupina, halogénalkoxylová skupina. nitroskupina. kyanoskupina alebo-S(O)WR° a Róje alkylová skupina. Počet substituentov M 3 môže byťjeden alebo viacero, a keďje väčší ako jeden, tak tieto substituenty môžu byť rovnaké alebo rôzne.c) Zlúčenina akrylonitrilu alebojej soľ podľa uvedeného b),kde Qje Qa alebo Qb.d) Zlúčenina akrylonitrilu alebojej soľ podľa uvedeného c),kde Qje Qa.c) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej sol podľa uvedeného všeobecného vzorca (I), kde Q je Qa alebo Qb, Y je C(R 3)- a R je vodík.l) Zlúčenína akrylonitrilu alebojej sol podľa uvedeného e). kde Qje Qa.g) Zlúčenina akrylonitrilu alebojej soľ podľa uvedeného e) alebo f), kde Rzje halogćn, alkylová alebo halogćnalkylová skupinaa l je l až 3.h) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej sol podľa uvedeného e) alebo f), kde R je je alkoxyalkylová skupina, -C(O)R 5,-C(S)R 3, -S(O)WR 3 alebo -CHZRÍ RZ je halogén, alkylová alebo halogénalkylová skupina, R 3 je halogćn alebo alkylová skupina, R 3 je alkylová skupina, halogénalkylova skupina, alkoxyalkylová skupina. alkoxylová skupina. halogćnalkoxylová skupina, alkyltioskupina, halogénalkyltioskupina, alkoxykarbonylalkyltioskupina, alkenyltioskupi na, -N(R 7)R 3, fenylová skupina. ktorá môže byť substituovaná M 3. fenoxyskupina, ktorá môže byť substituovaná M 3,fenyltioskupina, ktorá môže byť substituovana M 3, benzylova skupina, ktorá môže byť substituovaná M 3. pyridylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 3, l-pyrolidinylova skupina alebo Ll-morfolinylova skupina, každé z R 7 a R 3 je vodík alebo alkylova skupina, R 9 je fenylova skupina, M 3 je halogcn, alkylová alebo alkoxylová skupina. lje 1 až 3. mie 0 až 3, nje l) až l a wje 1 až 2. Počet substituentov M 3 môže byť jeden alebo viacero, a ked je väčší ako jeden. tak tieto substituenty môžu byt rovnaké alebo rôzne.i) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej soľ všeobecného vzorca(l), kde všeobecný vzorec (l) predstavuje všeobecný vzoreekde Qje Qa alebo Qb, R 2 je halogénalkylová skupina, R je halogén, alkylová alebo halogěnalkylova skupina. d je 0 až 2, mje 0 až 3 anje 0 až l. Keď dje 2. tak dve R 21 môžu byť rovnake alebo rôzne.a) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej soľ podľa uvedeného i),kde Qje Qa.b) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej sol podľa uvedeného i),kde d je 0.c) Zlúčenina akrylonitrilu alebojej soľ podľa uvedeného j). kde d je 0.d) Zlúčenina akrylonitrilu alebo jej sol podľa uvedeného i). j), k) alebo l), kde R j e alkoxyalkylová skupina,-C(O)R 3, -C(S)R 3, -S(0)WR 5 alebo -CHZRÍ R 2 je halogén. alkylová alebo halogénalkylová skupina, R 3 je halogén alebo alkylová skupina. R 5 je alkylova skupina. halogénalkylova skupina, alkoxyalkylová skupina, alkoxylová skupina, halogénalkoxylová skupina, alkyltioskupina, halogénalkyltioskupina, alkoxykarbonyl-alkyltioskupina, alkenyltioskupina, -N(R 7)R 8, fenylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 3, tenoxyskupina, ktora môže byť substituovaná M 3, fenyltioskupina, ktora môže byť substituovaná M 3,benzylová skupina, ktorá môže byť substituovaná M 3, pyri» dylova skupina, ktorá môže byt substituovaná M 3, 1-pyrolidinylová skupina alebo 4-morlolinylová skupina,každé z R 7 a R 3 je vodík alebo alkylová skupina, R je fenylová skupina, M 3 je halogén, alkylová alebo alkoxylová skupina, lje l až 3. mje 0 až 3. nje O až l a wje l až 2.V zlúčeninách všeobecného Izorca (l) alebo a) až m) môže byť alkylovou skupinou alebo alkylovou časťou, ktorá sa nachádza v R, R 3, R, R, R 3, R 4, R 5, R°, R 7, R,R 10, M 1, M 3 alebo M 3 napriklad nerozvetvený alebo rozvetveny reťazec, ktorý má l až 6 atómov uhlíka ako napríklad metyl, ctyl, propyl, izopropyl, butyl, t-butyl, pentyl alebo hcxyl. Alkenylovou skupinou, alkinylovou skupinou, alke~ nylovou alebo alkinylovou časťou, ktorá sa nachádza v R 1,R 3, R 3 alebo R 3 môže byť napriklad nerozvctveny alebo rozvetvený reťazec. ktorý má 2 až 6 atómov uhlíka ako napriklad vinyl. alyl, butadienyl, ixopropenyl, etinyl. propinyl alebo 2-penten-4 ~enyl. Cykloalkylovou skupinou alebo Cykloalkylovou časťou. ktorá sa nachádza v R 3 môže byť napríklad skupina. ktorá ma 3 až 6 atómov uhlíka ako napríklad cyklopropyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl.V zlúčeninách všeobecného vzorca (l) alebo a) až m) může byť halogćnom. ktorý sa nachádza v R, R 3, R 2, Rzľ,R 3, R, R, Ml, M 3 alebo M 3 alebo halogénovým substitu SK 283848 B 6entom fluór, chlór, bróm alebo jód. Počet halogénových substituentov môže byť jeden alebo viacero, a ked je viac ako jeden, tak tieto halogény môžu byť rovnaké alebo rôzne.Zlúčenina akrylonitrílu všeobecného vzorca (I) je schopná tvoriť soľ. Takou soľou môže byť akákoľvek soľ,pokiaľ je prijateľná pre poľnohospodárstvo. Môže to byť napríklad anorganická soľ ako hydrochlorid, síran alebo dusičnan, alebo organická soľ ako octan alebo metánsulfo nát.Zlúčenina akrylonitrilu všeobecného vzorca (I) môže vytvárať geometrické izoméry (E-izomér a Z-izomér). Také izoméry a ich zmesi sú zahrnuté v predloženom vynáleze.Zlúčenina akrylonitrilu všeobecného vzorca (l) alebo jej soľ (ďalej uvádzaná jednoducho ako zlúčenina podľa predloženého vynálezu) sa môže vyrobiť napriklad reakciami A) až C) obvyklým spôsobom na výrobu soli.Teraz bude opísaná reakcia A).Reakcia A) sa obvykle uskutočňuje v prítomnosti zásady. Jedna alebo viacero takých vhodných zásad sa môžu na tento účel vybrať napríklad z alkalických kovov ako napríklad sodíka a draslíka z alkoholátov alkalických kovov ako napríklad t-butanolátu draselného z uhličitanov ako napríklad uhličitanu draselnćho a uhličitanu sodného z hydrogenuhličitanov ako napríklad hydrogenuhličitanu draselného a hydrogenuhličitanu sodného z hydroxídov kovov ako napríklad hydroxidu draselného a hydroxidu sodného z hydridov kovov ako napríklad hydridu draselného a hydridu sodného a z terciárnych aminov ako napríklad trimetylamínu, trietylamínu, pyridínu a 4-dimetylaminopyridínu.Ak je to nevyhnutné, tak sa reakcia A) môže uskutočňovať v prítomnosti rozpúšťadla. Takým rozpúšťadlom môže byť akékoľvek rozpúšťadlo, pokiaľ je v reakcii inertné. Jedno alebo viacero takých vhodných rozpúšťadiel sa môže na tento účel vybrať napríklad z aromatických uhľ vodíkov ako napríklad benzénu, toluénu, xylénu a chlórbenzénu z cyklíckých alebo acyklických alifatických uhľovodíkov ako napríklad chloridu uhličitého, metylchloridu, chloroformu, dichlórmetánu, dichlóretánu, trichlóretanu, hexánu a cyklohexánu z éterov ako napriklad dioxanu,tetrahydrofuránu a dietyléteru z esterov ako napríklad metylacetátu a etylacetátu z dipolámych aprotických rozpúšťadiel ako napriklad dimetylsulfoxidu, sulfolánu, dimetylacetamidu, dimetylformamidu, N-metylpyrolidónu a pyridínu z nitrilov ako napríklad acetonitrilu, propionitrilu a akrylonitrilu z ketónov ako napríklad acetónu a metyletylketónu z terciámych aminov ako napríklad trimetylamínu a trietylamínu a z vody.V prípade potreby sa môže pri reakcii A) použiť katalyzátor ako napríklad 4-dimetylaminopyridín.Pri reakcii A) je reakčná teplota obvykle -80 až 150 °C, výhodne -50 až 120 °C, reakčný čas je obvykle 0, až 48 hodín, výhodne 0,5 až 24 hodín.V prípade, že vo všeobecnom vzorci (I) je R metylReakcia B) sa obvykle uskutočňuje v prítomnosti rozpúšťadla. Jedno alebo viacero takých vhodných rozpúšťadiel sa môže na tento účel vybrať napríklad z aromatíckých uhľovodíkov ako napriklad benzénu, toluénu, xylénu a chlórbenzénu z cyklíckých alebo acyklických alifatických uhľovodíkov ako napríklad chloridu uhličitého, metylchloridu, chloroformu, dichlórmetánu, dichlóretánu, trichlóretánu, hexánu a cyklohexánu z esterov ako napríklad metylacetátu a etylacetátu z nitrilov ako napríklad acetonitrilu,propionitrilu a akrylonitrilu a z ketónov ako napríklad acetónu a metyletylketónu.Pri reakcii B) je reakčná teplota obvykle 0 až 100 °C,výhodne 0 až 50 °C, a reakčný čas je obvykle 0,1 až 24 hodín, výhodne 0,1 až 12 hodín.V prípade, že vo všeobecnom vzorci (I) je R -C(O)R 5,C(S)R 5 alebo -S(O)wR 5Ďalej bude opísaná reakcia C). V reakcii C) sú Q, Y,R 2, R 5, 1 a všeobecný vzorec (II) definované skôr, T jeAk je to nevyhnutné, tak sa prvý krok reakcie C) uskutočňuje v prítomnosti zásady, ledna alebo viacero takých vhodných zásad sa môžu na tento účel vybrať napriklad z terciárnych aminov ako napríklad trimetylamínu, trietylamínu, pyridínu a 4-dimetylaminopyridínu.Prvý krok reakcie C) sa obvykle uskutočňuje v prítomnosti rozpúšťadla. Takým rozpúšťadlom môže byť akékoľvek rozpúšťadlo, pokiaľ je v reakcii inertné. Jedno alebo viacero takých vhodných rozpúšťadiel sa môže na tento ú~ čel vybrať napríklad z aromatických uhľovodíkov ako napríklad benzénu, toluénu, xylénu a chlórbenzénu z cyklíckých alebo acyklických alifatických uhľovodíkov ako napríklad chloridu uhličitého, metylchloridu, chloroformu,dichlóretánu, trichlóretánu, hexánu a cyklohexánu z éterov ako napríklad dioxânu, tetrahydrofuránu a dietyléteru z esterov ako napríklad metylacetátu a etylacetátu.Pri prvom kroku reakcie C) je reakčna teplota obvykle-80 až 150 °C, výhodne -50 až 80 °C, a reakčný čas je obvykle 0,1 až 48 hodín, výhodne 0,5 až 24 hodin. Zlúčenina všeobecného vzorca (V) pripravená prvým krokom re akcie C) je nový užitočný medziprodukt predloženého vynálezu.

MPK / Značky

MPK: C07C 255/00, C07C 255/38

Značky: akrylonitrilu, pesticídy, zlúčeniny, výroby, obsahujú, tieto, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/40-283848-zluceniny-akrylonitrilu-sposob-ich-vyroby-a-pesticidy-ktore-obsahuju-tieto-zluceniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlúčeniny akrylonitrilu, spôsob ich výroby a pesticídy, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny</a>

Podobne patenty