Pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracovisku

Číslo patentu: U 7482

Dátum: 01.07.2016

Autori: Kabát Vojtech, Blaško Tomáš, Macejka Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 72(22) Dátum podania prihlášky 16. 9. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority BZSJ 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 2. 2016 1325- 9/00 Vestník UPV SR č. 02/2016 B 23 Q 3/00ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2016PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2016SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 18. 5. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracoviskuÚčelom technického riešenia je umožniť dosiahnuť vysokú oresnosť, opakovateľnosť a minimalizovanie vplyvu operáora na dosiahnutie požadovanej polohy hlavy. Uvedený účel sa dosiahne pracoviskom na polohovanie hláv stlpov,(toré zahŕňa technologickú paletu (I) na uloženie aspoň jednej hlavy (2) určenej na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stlpa (4), manipulátor (3) a prizmatické poohovadlá (5) na uloženie priestorovo orientovaného stlpa(4). Technologická paleta (l) a koniec priestorovo orientovaného stlpa (4) na upevnenie hlavy (2), uloženého na prizmatických polohovadlách (5), sa nachádzajú v pracovnom JIÍCSIOIC manipulátora (3). S mechanicky upevnenou hlavou (2) k zápästiu manipulátora (3) vykoná manipulátor (3) Johyb ku koncu priestorovo orientovaného stlpa (4) určeného na upevnenie hlavy (2), ktorého poloha je zadaná oriestorovými súradnicami.Technické riešenie sa týka pracoviska na polohovanie hláv stĺpov a spôsobu polohovania hláv stĺpov na tomto pracovisku, vhodného najmä na nastavenie priestorovo orientovaných hláv stlpov, ako spojovacieho prvku medzi dvomi priestorovo orientovanými konštrukciami, ktorých tvar je zadaný priestorovými súradniCami.Nastavovanie polohy hláv stlpov podľa známeho stavu techniky sa realizuje tak, že na nastavenie polohy hláv je použité mechanické polohovadlo nastavované operátorom, kde samotný stlp je položený na jednoduchých prizmatických podstavcoch. Nevýhodou mechanického polohovadla je jeho samotná konštrukcia, kde vôle v rotačných a otočných uzloch negatívne vplývajú na presnosť polohovania. Ďalšou nevýhodou je závislosť presnosti polohovania od samotného operátora a jeho zručnosti a zodpovednosti pri nastavovaní polohy.Iný známy spôsob je nastavovanie hláv stĺpov pomocou papierových šablón. Princíp spočíva v prepočte uhlových jednotiek na oblúkové jednotky podľa príslušného priemeru stlpa. Nevýhodou je závislosť správnej polohy od rezu uhla stĺpa a zručnosti operátora na vysokej technickej úrovni. Ďalšia nevýhoda je znižovanie presnosti a kvality samotnej papierovej šablóny uchovávanej vo výrobnom prostredí.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracovisku, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pracovisko zahŕňa technologickú paletu na uloženie aspoň jednej hlavy určenej na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stĺpa, manipulátor a prizmatické polohovadlá na uloženie priestorovo orientovaného stĺpa. Technologická paleta a koniec priestorovo orientovaného stĺpa na upevnenie hláv, uloženého na prizmatických polohovadlách, sa nachádzajú v pracovnom priestore manipulátora.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že s mechanicky upevnenou hlavou k zápästiu manipulátora, vykoná manipulátor pohyb ku koncu priestorovo orientovaného stĺpa určeného na upevnenie hlavy,ktorého poloha je zadaná priestorovými súradnicami.Predložené technické riešenie umožňuje dosiahnuť vysokú presnosť, opakovateľnosť a minimalizovanie vplyvu operátora na dosiahnutie požadovanej polohy hlavy. Pracovisko je navrhnuté s minimálnymi požiadavkami na údržbu, keďže ide o priemyselný manipulátor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde je znázornený na obrázku 1 náIys pracoviska s vyznačeným pohybom hlavy stlpa a na obrázku 2 pôdorys pracoviska s vyznačeným pohybom hlavy stlpa.Pracovisko na nastavovanie hláv stĺpov obsahuje technologickú paletu l, na ktorej je uložená hlava g určená na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stĺpa i. Technologická paleta l je umiestnená v pracovnom priestore manipulátora g. Zápästie manipulátora g sa príkazom operátora presunie k technologickej palete l, kde sa mechanicky skrutkovým spojom upevní hlava g k zápästiu manipulátora g.Prizmatické polohovadlá g sa ustavia do požadovanej polohy proti súradnicovému systému manipulátora g. Na nastavené prizmatické polohovadlá g sa uloží priestorovo orientovaný stlp i s dôrazom na správne uloženie spodnej časti stĺpa i proti súradnicovému systému manipulátora g. Do manipulátora g operátor zadá koncové súradnice hlavy g stĺpa j Manipulátor g vykoná pohyb s hlavou g stĺpa i do požadovaných súradníc. Hlava g stĺpa A sa krátkymi zvarmi zvarí so stĺpom j Uvoľnia sa skmtkové spoje medzi hlavou g stĺpa A a zápästím manipulátora g. Následne sa manipulátor g presunie nad technologickú paletu l, kde je pripravená ďalšia hlava g pre ďalší stlp A.Skompletizovaný stlp i postupuje na ďalšie operácie. Produktivitu pracoviska je možné zvýšiť uložením ďalších prizmatických polohovadiel g so stĺpom i v pracovnom prostredí manipulátora g. Týmto spôsobom sa môžu nastavovať hlavy g viacerých stĺpov í skoro súčasne so znížením obslužných časov.Rozumie sa, že príklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je predstavený iba na ilustráciu, a nie ako obmedzenie rozsahu ochrany technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru.1. Pracovisko na polohovanie hláv stlpov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zahŕňa technologickú paletu (l) na uloženie aspoň jednej hlavy (2) určenej na upevnenie ku koncu priestorovo orientovaného stlpa(4), manipulátor (3) a prizmatické polohovadlá (5) na uloženie priestorovo orientovaného stlpa (4), pričom technologická paleta (l) a koniec priestorovo orientovaného stlpa (4) na upevnenie hlavy (2), uloženého na prizmatických polohovadlách (5) sa nachádzajú V pracovnom priestore manipulátora (3).2. Spôsob polohovania hláv stlpov na pracovisku podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m že s mechanicky upevnenou hlavou (2) k zápästiu manipulátora (3) vykoná manipulátor (3) pohyb ku koncu priestorovo orientovaného stlpa (4) určeného na upevnenie hlavy (2), ktorého poloha je zadaná priestorovými súradnicami.

MPK / Značky

MPK: B25J 9/08, B25J 5/06, B23Q 3/02

Značky: stĺpov, pracovisku, spôsob, hláv, polohovania, pracovisko, polohovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7482-pracovisko-na-polohovanie-hlav-stlpov-a-sposob-polohovania-hlav-stlpov-na-pracovisku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracovisko na polohovanie hláv stĺpov a spôsob polohovania hláv stĺpov na pracovisku</a>

Podobne patenty