Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 5. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority G 08 G 1,00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2015 Vestník UPV SR Č. 10/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 3. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 03/2016 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 26. 1. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ STU Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Trnava, SK(54) Názov Systém zvyšovania bezpečnosti príechodnosti tunelov(57) Anotácia Systém zvyšovania bezpečnosti príechodnosti tunelov ob- lsahuje systém (l) na rozpoznávanie magnetického opisu 7evidenčných čísel, systém (3) na rozpoznávanie typov karosérií a systém (4) na meranie rýchlosti, ktoré sú prepojené s centrálnym riadiacim systémom (5), kde sú vyhodnocované informácie o vchádzajúcom/vychádzajúcom automobile (6) do/z tunela (7) dĺžky (L) a podľa potreby je regulovaná bezpečná priechodnost tunélom (7) riadená zvislouTechnické riešenie sa týka systému na automatické meranie, vyhodnocovanie a zabezpečovanie priechodnosti tunelov.Doteraz známe štandardne používané zabezpečovanie plynulej premávky tunelom spočíva v tom, že v prípade opravy tunela, kolízie v tuneli alebo inej obmedzujúcej situácie je pred tunelom aktivovaná zvislá svetelná signalizácia s príkazom STOP. Znamená to, že do tunela je zakázaný vstup každému automobilu. Po odstránení uvedených obmedzujúcich situácií je opäť aktivovaná zvislá svetelná signalizácia s príkazom VOĽNO. Pre automobily to znamená, že môžu ďalej plynulo pokračovať cez tunel.Či je znamenie STOP, alebo VOĽNO, nevykonáva sa žiadna identifikácia vchádzajúcich automobilov do tunela. Ak príde ku kolízii alebo poruche automobilov v tuneli alebo k inej nečakanej situácii, ktorá zablokuje priechodnosť v tuneli, a zároveň nie je zastavený vstup do tunela, tunel sa zaplní účastníkmi cestnej premávky. Takýto stav je neželaný, pretože v prípade naliehavého rýchleho zásahu požiamikov, záchranárov alebo polície je veľmi obmedzený, ba niekedy nemožný. Únik z takto zaplneného tunela je veľmi ťažký, zdĺhavý, chaotický, ba v niektorých prípadoch (zadymenie tunela, sekundárne ďalšie nehody reťazového charakteru) nemožný. O tomto nevyhovujúcom stave svedčia časté informácie o smrteľných nehodách v tuneloch nielen u nás, ale aj na celom svete.Aby k takýmto neželaným, nebezpečným a smrteľným situáciám nedochádzalo, navrhujeme nový systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov.Podstatou technického riešenia je systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov. Spočíva v tom,že kontrolu všetkých automobilov, pohybujúcich sa smerom do tunela a von z tunela, zabezpečuje jeden centrálny riadiaci systém, ktorý obsahuje tieto podsystémy1. Systém na rozpoznávanie magnetického opisu automobilu. 2. Systém na automatické rozpoznávanie evidenčných čísel. 3. Systém na rozpoznávanie typov karosérií.4. Systém na meranie rýchlosti.Všetky informácie z uvedených podsystémov o konkrétnom automobile, vchádzajúcom do tunela a vychádzajúcom z tunela, vyhodnocuje centrálny riadiaci systém. Jeho hlavnou úlohou je identifikovať automobil systémom uvedeným v bodoch l - 3 pred a za tunelom podľa cestovnej rýchlosti automobilu systémom V bode 4.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornený celý systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov.Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov je možné využiť na presnú identiñkáciu automobilu Q vchádzajúceho do tunela Z a vychádzajúceho z tunela Z a tým určiť pravdepodobnosť jeho kolízie, prípadne znefunkčnenie v tuneli Z.Automobil Q je potrebné identifikovať minimálne tromi parametrami a zároveň je potrebné odmerať rýchlosť automobilu Q pred vstupom do tunela l. Za predpokladu, že automobil Q prejde celú dĺžku L tunela konštantnou rýchlosťou s minimálnou odchýlkou, dokážeme určiť čas, za ktorý prejde túto meranú vzdialenosť. Ak bude čas potrebný na prekonanie meranej dĺžky dráhy väčší o vopred stanovenú hodnotu, je predpoklad,že sledovaný automobil Q uviazol z nepredvídanej situácie v tuneli Z. Vtedy sa aktivuje systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov a pomocou svetelného znamenia STOP dá príkaz prichádzajúcim automobilom Q v oboch smeroch nepokračovať ďalej do tunela Z. Tým sa zamedzí zaplnenie tunela Z automobilmi Q.Na obrázku 1 je znázornený tunel Z dĺžky L, pred ktorým je umiestnená zvislá svetelná signalizácia Q. Automobil Q je pred tunelom Z identifikovaný systémom g na automatické rozpoznávanie evidenčných čísel,systémom l na rozpoznávanie magnetického opisu automobilu 6, systémom Q na rozpoznávanie typov karo 1 Dsérií a systémom A na meranie rýchlosti. Všetky uvedené jedinečné informácie, vzťahujúce sa na sledovaný automobil Q vchádzajúci do tunela Z a vychadzajúci z tunela Z, sú exportované do centrálneho riadiaceho systému Q, kde sú vyhodnocované. Ak centrálny riadiaci systém Q zaregistruje skutočnosť, že automobil Q nevyšiel z tunela Z za čas priradený jeho rýchlosti k dĺžke L tunelaZ, t. j. že dĺžku L sledovanej dráhy tunela Z neprešiel V stanovenom čase, centrálny riadiaci systém Q vyšle informáciu zvislej svetelnej signalizácii § pre povel STOP.Takto je možné automaticky zamedziť vstup do tunela Z automobilom Q vchádzajúcim z oboch smerov do tunela Z a tým zamedziť zablokovanie priechodnosti tunela Z.Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje systém (1) na rozpoznávanie magnetického opisu automobilu (6), systém (2) na automatické rozpoznavanie evidenčných čísel, systém (3) na rozpoznávanie typov karosérií a systém (4) na meranie rýchlosti, ktoré sú prepojené s centrálnym riadiacim systémom (5) na vyhodnocovanie informácií o vchádzajúcom/vychádzajúcom automobile (6) do/z tunela (7) ďalej obsahuje zvislú svetelnú signalizáciu (8), ktorá je prepojená s centrálnym riadiacim systémom (5) a je určená na reguláciu bezpečnej priechodnosti automobilov (6) tunelom (7).

MPK / Značky

MPK: G08G 1/16, G08G 1/07, G08G 1/127

Značky: tunelov, bezpečností, systém, zvyšovania, priechodnosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7363-system-zvysovania-bezpecnosti-priechodnosti-tunelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém zvyšovania bezpečnosti priechodnosti tunelov</a>

Podobne patenty