Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Číslo patentu: U 7332

Dátum: 07.01.2016

Autori: Vagaská Alena, Balara Milan, Matisková Darina

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 72(22) Dátum podania prihlášky 3. 3. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (zoĺó-Oĺľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 8. 2015 HOIL 31/00Vestník ÚPV SR č. 08/2015ÚRAD úžitkového vzoru 7. 1. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 01/2016VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 30. 11. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom V Prešove, Prešov, SK(74) Zástupca Piteľ Ján, doc. Ing., PhD., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK(54) Názov Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiareniaŠtvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou (l), dvoma navzájom kolmo orientovanými priehradkamí (2), senzormi žiarenia (3), transparentnými krytmi (4), tvarovacím blokom(5), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a spojmi(7). K základovej doske (l) sú pripevnené priehradky (2),pri ktorých na ich oboch stranách sú umiestnené senzory žiarenia (3). Tieto sú upevnené na základovej doske (l), na ktorej je pripevnený tvarovací blok (5), z ktorého vystupuje mnohokanálový komunikačný spoj (6). Senzory žiarenia(3) sú spojmi (7) pripojené pomocou základovej dosky (l) k tvarovaciemu bloku (5). Uvedený systém má do základovej dosky (l) nasunuté a upevnené transparentné kryty (4),ktoré prikrývajú priehradky (2) a senzory žiarenia (3).Technické riešenie sa týka riešenia senzorického systému, ktorý slúži na vyhľadávanie a určenie polohy zdroja žiarenia V priestore.Súčasné zariadenia na meranie smeru, intenzity a gradientu žiarenia sú realizované ako samostatné zariadenia, väčšinou ako laboratórne prístroje. V prípade snímačov určených na jednoúčelové použitie V stabilných zariadeniach sú riešené tak, že krivka ich senzitivity je pomerne plochá, t. j. sú citlivé aj na zložky žiarenia odrazeného a difúzneho typu. Nezaručujú dostatočnú presnosť merania smeru žiarenia a neposkytujú dostatočne silný signál na vyhodnotenie korekcie smerovania snímača na zdroj žiarenia. V prípade riadenia smerovania plôch slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov je potreba ich presného nastavenia rozhodujúca pre optimálny odber slnečnej energie a pre celkovú účinnosť týchto nákladných zariadení. Doterajšia prax potvrdzuje, že je žiaduce, aby zariadenia na snímanie smeru, intenzity (a gradientu) žiarenia mali čo najväčšiu Citlivosť. Je žiaduce, aby rozpätie zmien úrovne signálov V závislosti na deklinácii medzi osou snímača a smerom žiarenia bolo čo najväčšie.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, dvoma (osobitnými), navzájom kolmo orientovanými prepážkami, senzormi žiarenia, transparentnými krytmi, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a spojmi senzorov. K základovej doske sú pripevnené prepážky, pri ktorých na ich oboch stranách sú umiestnené senzory žiarenia. Tieto sú upevnené na základovej doske, na ktorej je prípevnený tvarovací blok, z ktorého vystupuje mnohokanálový komunikačný spoj. Senzory žiarenia sú spojmi pripojené skrz základovú dosku k tvarovaciemu bloku. Uvedený systém má do základovej dosky nasunuté a upevnené transparentné kryty, ktoré prikrývajú prepážky a senzory žiarenia. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je zariadenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený sústavou minimálne štyroch snímačov (senzorov), ktoré sú umiestnené na stranách dvoch (napr. obdlžnikových) prepážiek, ktorých roviny sú navzájom kolmé. V tomto usporiadaní je maximálna hodnota výstupov zo senzorov dosiahnutá vtedy, ked pozdĺžne osi prepážok smerujú presne na zdroj žiarenia. V opačnom prípade dochádza k nerovnosti medzi výstupmi senzorov. Pri ich porovnaní dokáže príslušná riadiaca jednotka určiť veľkosť a smer korekcie polohy (kolektorov). V skutočnosti túto korekciu vykonávajú polohové servosystémy, ktoré rozdiely vo výstupoch každej z dvojice senzorov akceptujú ako regulačnú odchýlku a v súlade s ich funkciou pôsobia dovtedy, kým je ich hodnota nulová.Tvarovací blok vykonáva úpravu výstupov zo senzorov, t. j. zosilnenie, filtráciu, prípadne konverziu do číslicovej formy (A/D prevod) a iné úpravy. Je v zostave systému umiestnený tak, aby jeho prepojenie so senzormi bolo čo najkratšie a spoje boli tienené (tienenie povrchové a tienenie kovovou základovou doskou). Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia závisí od technických parametrov použitých senzorov, od šírky a dĺžky prepážok a parametrov tvarovacieho bloku. Je vyššia, ako je presnosť snímačov (individuálnych alebo združených) bez smerovacích konštrukčných prvkov. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia môže mať senzory pre rôzne druhy žiarenia (napr. svetelné, UV,IR, RTG, gama a pod). Senzory možno kombinovať (napr. matica 4 senzorov svetelných spolu s maticou 4 senzorov IR).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obrázok 1 znázorňuje senzorický systém z pohľadu zdroja žiarenia s uvedenými funkčnými časťami zariadenia. Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na senzorický systém a znázorňuje usporiadanie funkčných častí zariadenia. Príklady uskutočneniaNa obrázku l a 2 je znázornený príklad uskutočnenia navrhovaného technického riešenia. Znázorňuje celkové usporiadanie funkčných častí zariadenia. Stvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdro 10ja žiarenia je tvorený základovou doskou l, dvoma navzajom kolmo orientovanými prepážkami g, senzormi â žiarenia, transparentnými krytmi i, tvarovacím blokom j, mnohokanálovým komunikačným spojom Q,a spojmi Z. K základovej doske l sú pripevnené prepážky z, pri ktorých na ich oboch stranách sú umiestnené senzory â žiarenia. Tieto sú upevnené na základovej doske l, na ktorej je pripevnený tvarovací blok j, z ktorého vystupuje mnohokanálový komunikačný spoj Q. Senzory i žiarenia sú spojmi Z pripojené pomocou základovej dosky l k tvarovaciemu bloku Q. Uvedený systém má do základovej dosky l nasunuté a upevnené transparentné kryty i, ktoré prikrývajú prepážky g a senzory žiarenia à.Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení V zostavách, V ktorých sú použité funkčné celky Vyžadujúce zmenu polohy V záujme dosiahnutia optimálnej hodnoty zvoleného parametra závislého na polohe zdroja žiarenia. Príkladom aplikácie je nastavovanie polohy slnečných kolektorov a fotovoltických článkov V priebehu dňa. Zariadenie možno použiť individuálne aj na meracie účely alebo ich možno navzájom mechanický spájať do zložitej ších celkov.l. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia, v y z n a č u j ú c i S a t ý m , že je tvorený základovou doskou (l), k nej sú pripevnené dve navzájom kolmo umiestnené prepážky(2), na ich oboch stranách sú umiestnené senzory (3) žiarenia, upevnené na základovej doske (l), na ktorej je pripevnený tvarovací blok (S), pričom senzory (3) žiarenia sú spojmi (7) pripojené pomocou základovej dosky (1) k tvarovaciemu bloku (5), z ktorého vystupuje mnohokanálový komunikačný spoj (6).2. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na základovú dosku (1) s prepážkami (2) a senzormi (3) žiarenia sú nasunuté a upevnené transparentné kryty (4).

MPK / Značky

MPK: H01L 31/055, F24J 2/38

Značky: senzorický, polohy, systém, žiarenia, štvorkvadrantový, zdroja, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7332-stvorkvadrantovy-senzoricky-system-detekcie-polohy-zdroja-ziarenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia</a>

Podobne patenty