Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 16. 10. 2014(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 8. 2015 Vestník UPV SR Č. 08/2015ÚRAD úžitkového vzoru 7. 1. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 01/2016 VLASTNICTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 30. 11. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom V Prešove, Prešov, SK(54) Názov Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmiSenzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmi je tvorený základovou doskou (l), priehradkou(2), senzormi žiarenia (3), transparentným krytom (4), tvarovaeím blokom (5), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a spojmi (7). K základovej doske (l) je pripevnená priehradka (2), po stranách ktorej sú umiestnené senzory žiarenia (3) upevnené na základovej doske (l). Na nej je pripevnený tvarovací blok (5) a z neho vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj (6). Na základovú dosku (l) s priehradkou (2) a senzormi žiarenia (3) je nasunutý aupevnený transparentný kryt (4). Senzory žiarenia (3) sú spojmi (7) pripojené k tvarovaciemu bloku (5) cez základovú dosku (l).Technické riešenie sa týka riešenia senzorického systému dvomi snímačmi, ktorý slúži na vyhľadávanie a určenie polohy zdroja žiarenia V priestore.Súčasné zariadenia na meranie smeru, intenzity a gradientu žiarenia sú realizované ako samostatné zariadenia, väčšinou ako laboratórne prístroje. V prípade snímačov určených na jednoúčelové použitie v stabilných zariadeniach sú riešené tak, že krivka ich senzitivity je pomerne plochá, t. j. sú citlivé aj na zložky žiarenia odrazeného a difúzneho typu. Nezaručujú dostatočnú presnosť merania smeru žiarenia a neposkytujú dostatočne silný signál na vyhodnotenie korekcie smerovania snímača na zdroj žiarenia. V prípade riadenia smerovania plôch slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov je potreba ich presného nastaveniá rozhodujúca pre optimálny odber slnečnej energie a pre celkovú účinnosť týchto nákladných zariadení. Doterajšia prax potvrdzuje, že je žiaduce, aby zariadenia na snímanie smeru, intenzity (a gradientu) žiarenia mali čo najväčšiu Citlivosť, ktorá sa prudko mení v závislosti na deklinácii medzi osou snímača a smerom žiarenia.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený sústavou minimálne dvoch snímačov (senzorov), ktoré sú situované po stranách (obdlžnikovej) priehradky. V tomto usporiadání je maximálna hodnota výstupov zo senzorov dosiahnutá vtedy, ked os priehradky smeruje presne na zdroj žiarenia vo zvolenej rovine. V opačnom prípade dochádza k nerovnosti medzi výstupmi senzorov. Pri ich porovnaní dokáže príslušná riadiaca jednotka určiť veľkosť a smer korekcie polohy (kolektorov). V skutočnosti túto korekciu vykonávajú polohové servosystémy, ktoré rozdiely vo výstupoch senzorov akceptujú ako regulačnú odchýlku a v súlade s ich funkciou pôsobia dovtedy, až ich hodnota je nulová.Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, priehradkou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a ďalšími spojmi. K základovej doske je pripevnená priehradka, po ktorej stranách sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho vystupujúci nmohokanálový komunikačný spoj. Na základovú dosku, s priehradkou a senzormi žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt. Senzory žiarenia sú spojmi pripojené k tvarovaciemu bloku cez základovú dosku. Tvarovací blok vykonáva úpravu výstupov zo senzorov, t. j. zosilnenie, filtráciu, prípadne konverziu do číslicovej formy(A/D prevod) a iné úpravy. Tvarovací blok je v zostave systému umiestnený tak, aby jeho prepojenie so senzormi bolo čo najkratšie a spoje boli tienené (tienenie spoja a tienenie kovovou základovou doskou).Smerová presnosť senzorického systému detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmi závisí od technických parametrov použitých senzorov, od šírky a dĺžky priehradky a parametrov tvarovacieho bloku. Je vyššia, ako je presnosť snímačov individuálnych alebo združených bez smerovacích konštrukčných prvkov.Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmi môže mať senzory pre rôzne druhy žiarenia (napr. svetelné, UV, IR, RTG, gama a pod). Senzory možno kombinovať (napr. matica 2 senzorov svetelných spolu s maticou 2 senzorov IR).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výlcresov, pričom obrázok l znázorňuje Senzorický systém s dvomi snímačmi z pohľadu zdroja žiarenia s uvedenými funkčnými časťami zariadenia. Obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na senzorický systém s dvomi snímačmi a znázorňuje usporiadanie funkčných častí zariadenia.Príklady uskutočnenia Na obrázkoch 1 a 2 je znázornený priklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje celkové uspo riadanie funkčných častí zariadenia. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou l, priehradkou g, senzormi à žiarenia, transparentným krytom A, tvarovacím blokom j, mnoho 1 Dkanálovým komunikačným spojom Q a spojmi Z. K základovej doske l je pripevnená priehradka z, po stranách ktorej sú umiestnené senzory â žiarenia, upevnené na základovej doske l. Na nej je pripevnený tvarovací blok Q a z neho vystupujúci mnohokanálový, komunikačný spoj Q. Na základovú dosku l s priehradkou 2 a senzormi 5 žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt í. Senzory žiarenia â sú spojmi Z pripojené k tvarovaciemu bloku Q cez dosku základovú l.Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení vo funkčných celkoch, V ktorých sú použité funkčné celky vyžadujúce zmenu polohy V záujme dosiahnutia optimálnej hodnoty zvoleného parametra závislého na polohe zdroja žiarenia. Príkladom aplikácie je nastavovanie polohy slnečných kolektorov a fotovoltických článkov V priebehu dňa. Zariadenie možno použiť aj na meracie účely individuálne alebo ich možno navzájom mechanicky spájať do zložitej ších celkov.1. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmi, v y z n a č u j ú ci S a t ý m , že je tvorený základovou doskou (1), priehradkou (2), senzormi (3) žiarenia, transparentným krytom(4), tvarovacím blokom (S), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a spojmi (7), pričom k základovej doske (l) je pripevnená priehradka (2), pri ktorej na oboch stranách sú senzory (3) žiarenia upevnené na základovej doske (l), na ktorej je pripevnený tvarovací blok (5) a z neho vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj (6).2. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia s dvomi snímačmi podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na základovú dosku (l) s priehradkou (2) a senzormi (3) žiareniaje nasunutý a upevnený transparentný kryt (4), pričom senzory (3) žiarenia sú spojmi (7) pripojené cez základovú dosku (l) k tvarovaciemu bloku (5).

MPK / Značky

MPK: F24J 2/38, H01L 31/055

Značky: polohy, senzorický, snímačmi, detekcie, dvomi, žiarenia, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7326-senzoricky-system-detekcie-polohy-ziarenia-s-dvomi-snimacmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmi</a>

Podobne patenty