Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu

Číslo patentu: U 7259

Dátum: 02.10.2015

Autori: Balara Milan, Balog Michal, Matisková Darina

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 72(22) Dátum podania prihlášky 24. 9. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 5. 2015 B 60 R 21/00Vestník ÚPV SR č. 05/2015ÚRAD úžitkového vzoru 2. 10. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 10/2015VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 20. 8. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom V Prešove, Prešov, SK(54) Názov Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavuŽelezničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu má dátovú centrálu (l), ktorá je bezkontaktným spojom (lO) pripojená k snímaču (2) otáčok, bezkontaktným spojom (ll) pripojená k snímaču (3) teploty a je tiež bezkontaktným spojom (12) pripojená k snímaču (4) tlaku,bezkontaktným spojom (13) pripojená k snímaču (5) stavu bŕzd, bezkontaktným spojom (14) pripojená k snímaču (8) polohy brzdového valca. Bezkontaktným spojom (15) je dátová centrála (l) pripojená k snímaču (9) hmotnosti nákladu, bezkontaktným spojom (16) pripojená k sewisnému bloku (6) a bezkontaktným spojom (17) pripojená k prevádzkovému bloku (7).Technické riešenie sa týka zdokonalenia vozňového parku železničnej dopravy V oblasti zvýšenia jeho kvality a bezpečnosti.V súčasnej praxi často dochádza k haváriám, poruchám a prestojom V železničnej doprave, ktoré sú zapríčinené zlým technickým stavom vozňov. Hlavnou príčinou je slabo kontrolovaný technický stav vozňov, nesystematická údržba a nízka prevencia, vyplývajúca z neexistujúcej evidencie technických a prevádzkových parametrov železničných vozňov (rýchlosť, prejdená vzdialenosť, zaťaženie resp. preťažovanie vozňov atdĺ). Tento stav je akútny a s pribúdajúcimi haváriami a kolíziami na železnici sa ešte zhoršuje. Dôsledkom toho sú značné finančné prostriedky vynakladané práve na opravy a údržbu ako vozňového parku, tak aj samotnej železničnej trate a nehnuteľného majetku (staníc, strhnutých trolejov a pod.). Často sú sprevádzané aj stratami na ľudských životoch. Značné škody sú spôsobené tiež nevyhnutným obmedzením prevádzky na dopravnej ceste z dôvodu jej poškodenia a následných, často dlhotrvajúcich náročných opráv. Na odstránenie týchto nedostatkov sú v praxi realizované riešenia, ktoré však riešia havarijnú situáciu, nie prvotnú príčinu. Sledovanou prevádzkou a včasnou plánovanou údržbou vozňového parku možno dospieť do štádia zamedzenia vstupu problémových dopravných prostriedkov na dopravnú cestu, a tým eliminovať rizikové situácie na minimum.Podstata technického riešenia spočíva v inštalácii prvkov informačných technológií (IT) na každý prevádzkovaný železničný vozeň požadujúci vstup na dopravnú cestu a pomocou na ňom umiestnených uvedených prvkov IT vytvoriť také podmienky, že budú sledované, evidované a vyhodnocované všetky (vopred zvolené) prevádzkové parametre. Na základe takto kontrolovaných a priebežne vyhodnocovaných parametrov bude možné naplánovať údržbu, sledovať priebežne technický stav vozňov, ale aj signalizovať poruchu v reálnom čase. Signalizácia porúch v reálnom čase umožní obmedzenie prevádzky poškodeného železničného vozňa, resp. okamžité stiahnutie z prevádzky vážne poškodeného železničného vozňa. Takto vybavené vozne budú podliehať plánovanej údržbe podľa množstva ubehnutých kilometrov, podľa opotrebenia kritických uzlov železničných vozňov, resp. podľa množstva odvezeného materiálu, ale aj signalizovať nerovnomerne uložený náklad na vozni (resp. preťažený vozeň) a pod. Následne takýto vozeň nebude až do odstránenia poruchy vpustený na dopravnú cestu. Aplikácia prvkov IT na železničnom vozni umožní jeho jednoznačnú identifikáciu a prenos prevádzkových parametrov do informačného systému železníc, čo značne zjednoduší prevádzku železničnej dopravy, štatistickú evidenciu, sledovanie technického stavu železničných vozňov a z toho vyplývajúce plánovanie údržby.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu na obrázku 1, ktorý znázorňuje celkové blokové usporiadanie funkčných častí zariadenia a ich vzájomného prepojenia.Na obrázku l je uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje jeho celkové blokové usporiadanie a vzájomné väzby jeho funkčných častí. Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu je klasický železničný vozeň doplnený o dátovú centrálu l, ktorá prijíma informácie zo snímača g otáčok, zo snímača à teploty, zo snímača A tlaku, snímača j opotrebenia brzdových segmentov, snímača § polohy brzdového valca a snímača 2 nákladu. Dátová centrála l komunikuje pomocou servisného bloku Q s technickým servisom v depe a cez prevádzkový blok Z s prevádzkou železníc počas jazdy (strojvodca v lokomotíve, resp. prevádzka železničnej stanice). Dátová centrála l je bezkontaktným (rádioelektronickým) spoj om m pripojená k snímaču z otáčok, bezkontaktným spojom 11 pripojená k snímaču â teploty a bezkontaktným spojom Q pripojená k snímaču g tlaku. Súčasne je bezkontaktným spojom Q pripojená k snímaču á stavu bŕzd, bezkontaktným spojom g pripojená k snímaču § polohy brzdového valca a bezkontaktným spojom Q pripojená k snímaču 2 hmotnosti nákladu. Bezkontaktným spojom Q je dátová centrála l pripojenáČinnosť železničného vozňa s elektronickou kontrolou technického stavu, t. j. klasického železničného vozňa vybaveného prvkami IT technológií, spočíva v tom, že dátová centrála 1 preberá a ukladá všetky dáta zo snímačov g, 5, í, Q, § a 2 a informuje o stave železničného vozňa technický servis v depe a prevádzku železníc pomocou servisného bloku Q, t. j. ich kontrolné body počas jazdy. Na základe takto získaných údajov je možnosť vyhodnotiť technický stav železničného vozňa a obmedziť jeho ďalšie nasadenie v doprave, resp. mu zabrániť (podľa závažnosti poruchy). V dátovej centrále l sú vopred nastavené medzné stavy parametrov jednotlivých snímačov z, i, i, j, § a 2 a zároveň sú evidované prevádzkové parametre železničného vozňa(jeho jednotlivých uzlov) a ich zmeny. Takto pripravený železničný vozeň je spôsobilý na plynulú a bezpečnú jazdu bez ohrozovania svojho okolia. Prevádzka železničného vozňa s elektronickou kontrolou technického stavu je nasledovná- dátová centrála 1 zhromažďuje prostredníctvom snímačov z, ä, i, á, 3 a 2 všetky informácie o technickom stave vozňa, polohe nákladu a všetkých prevádzkových parametroch železničného vozňa a zároveň pripája k uvedeným údajom aj identifikačné čísla, resp. rozpoznávacie znaky vozňa- prostredníctvom snímača g otáčok sa vyhodnocujú parametre (rýchlosť vozňa, odjazdené kilometre a stav otáčania príslušného súkolesia na železničnom vozni) uvedené dáta slúžia na sledovanie bezporuchovej prevádzky, ale súčasne umožňujú na základe najazdených kilometrov naplánovať jednotlivé druhy opráv (priebežnú a generálnu) v záujme predikcie havárií a kolízií počas prevádzky- prostredníctvom snímača à teploty sa sleduje a vyhodnocuje teplota kritických uzlov vozňa, a tým aj jeho schopnosť prevádzky a súčasne informuje strojvodcu a obslužný personál železníc o potrebe okamžite zasiahnuť a predísť možnej havárii a následným škodám V plnej prevádzke V prípade prehriatia sledovaných komponentov prostredníctvom snímača 41 tlaku sa sleduje reakcia a schopnosť prevádzky brzdového systému- prostredníctvom snímača j stavu bŕzd (opotrebenia brzdových segmentov) sa sleduje schopnosť prevádzky vozňa z pohľadu spôsobilosti bŕzd a zároveň sa technickému personálu signalizuje potreba ich včasnej výmeny- prostredníctvom snímača § polohy brzdového valca sa sleduje a vyhodnocuje jeho poloha v prípade negatívneho signálu od niektorého z brzdových valcov sa obmedzí, resp. znemožní rozjazd vlaku až do odstránenia poruchy- snímač 2 hmotnosti nákladu sleduje, vyhodnocuje a signalizuje preťaženosť vozňa a zároveň rovnomernosť uloženia nákladu.Vzhľadom na to, že prevádzkyschopnosti vozňového parku nie je venovaná dostatočná pozornosť, dochádza v prevádzke železničnej dopravy k častým kolíziám, resp. haváriám, čomu môže zabrániť práve systematické sledovanie a evidencia technického stavu vozňov. Riešenie je použiteľné vo všetkých spoločnostiach a firmách prevádzkujúcich železničnú dopravu.Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je v ňom umiestnená dátová centrála (1), ktorá je bezkontaktným spojom (10) pripojená k snímaču (2) otáčok,bezkontaktným spojom (11) pripojená k snímaču (3) teploty, bezkontaktným spojom (12) pripojená k snímaču (4) tlaku, bezkontaktným spojom (13) pripojená k snímaču (5) stavu bŕzd, bezkontaktným spojom (14) pripojená k snímaču (8) polohy brzdového valca, bezkontaktným spojom (15) pripojená k snímaču (9) hmotnosti nákladu, bezkontaktným spojom (16) pripojená k servisnému bloku (6) a bezkontaktným spojom (17) pripojená k prevádzkovému bloku (7).

MPK / Značky

MPK: B61K 9/04, B60R 21/01

Značky: železničný, vozeň, elektronickou, technického, kontrolou, stavu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7259-zeleznicny-vozen-s-elektronickou-kontrolou-technickeho-stavu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Železničný vozeň s elektronickou kontrolou technického stavu</a>

Podobne patenty