Polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov

Číslo patentu: U 7244

Dátum: 03.09.2015

Autori: Jurkovič Peter, Matyašovský Ján, Duchovič Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 21. 10. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 611( 9/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2015 A 611( 8/00 Vestník UPV SR Č. 04/20155/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise A 61 Q 19/00 ÚRAD úžitkového vzoru 3. 9. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 22. 7. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidovPolymérne disperzné zmesi živočíšnych proteínov a lipidov s multifunkčným efektom s využitím V liečebnej kozmetike na báze fosfolipidov vaječného žltka abiopolyméru kolagénu a/alebo keratínu, ktoré pozostávajú z 20 ~ 80 hmotnostných vody, z 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žltka, ďalej z lO ~ 30 hmotnostných močoviny, z 0,5 ~ 20 hmotnostných kolagénu alebo keratínu,alebo z 0,25 ~ 10 hmotnostných zmesi biopolyméru kolagénu a z 0,25 - lO hmotnostných keratínu, z 5 ~ lO hmotnostných glycerolu a z 4 - 20 hmotnostných etano lu.Technické riešenie sa týka polymérnych disperzných zmesí na báze živočíšnych proteínov a lipidov, ktoré sú vhodné na aplikácie V kozmetike do výrobkov na zvýšenie hydratačného a ochranného účinku na pokožku. Doterajší stav technikyKozmetické prípravky na ochranu pokožky sú disperzné sústavy a patria k najprogresívnejšie sa rozvíja júcim odvetviam chemického priemyslu. Delenie disperzných sústav podľa veľkosti častíc vo vnútornej fáze1. Molekulárne disperzie alebo pravé roztoky 1 nm 2. Mikrodisperzie alebo koloidy 1 až 500 nm 3. Hrubé disperzie 500 nmEmulzie patria V kozmetike medzi najdôležitejšie a najpoužívanejšie typy disperzií. Ide hlavne o rôzne krémy, Opaľovacie emulzie a pod. Tvoria ju 2 fázy - voda a olej a ich vzájomná kombinácia môže tvoriť 3 typy emulziíDisperzné prostredie je olejová fáza, v ktorej sú rozptýlené drobné kvapôčky vody. Emulzia tohto druhu je pribuzná prirodzenému kožnému filmu. 2. Olej vo vode O/VDisperzné prostredie je vodná fáza s rozptýlenými kvapôčkami oleja. Je základom väčšiny hydrofilných krémov. Sú dobre roztierateľné a prijímané pokožkou a aktívne látky sa z nich ľahko uvoľňujú. 3. Zmiešané emulzie zložené V/O/V, ON /OTieto typy emulzií vznikajú, ked je potrebné oddeliť dve fázy rovnakého druhu, ktoré pre svoju optimálnu stabilitu potrebujú napr. odlišné pH alebo by mohli spolu zreagovať.Tiež tekuté kryštály alebo dvojvrstvy (bilayers). Tieto útvary, zložené z prírodných povrchovo aktívnych látok, tvoria základ bunkových membrán. Moderné hydratačné krémy obsahujú dvojvrstvy, ktoré najlepšie napodobňujú štruktúru prirodzeného kožného krytu.Lipozómy opísal prvýkrát v r. 1961 A. Bangham, ktorý ich chcel použiť ako modely na skúmanie biologických membrán. Lipozómy sú guľové mechúriky veľmi malých rozmerov, tvorené lipidovou dvojvrstvou. Podobne ako dvojvrstva tvoriaca bunkovú stenu je aj dvojvrstva lipozómu zložená predovšetkým z fosfolipidov a cholesterolu. Lipozómy sú solubilizátormi pre rôzne zložky zabezpečujúce prienik účinných látok do pokožky, poprípade do jej hlbších vrstiev.Kozmetické prípravky sú látky prírodného alebo syntetického pôvodu, ich konečná forma závisí na vlastnostiach surovín, na ich technologickom spracovaní a aplikácii finálneho výrobku.Keďže kozmetické prípravky nie sú určené len na vonkajšie použitie, ale pri niektorých aplikáciách sa dostávajú do styku zo sliznicou - oči, ústna dutina, a resorbujú sa, dôležité sú aj ich fannakologické a toxikologické vlastnosti.Hlavné trendy výskumu, vývoja a výroby kozmetických výrobkov preto vo svete smerujú k využívaniu prírodných biogénnych látok.Kolagén a keratín sú prírodné, netoxické, ale vo vode nerozpustné fibrilárne polyméry živočíšnych tkanív. Na aplikácie v kozmetike je preto potrebné ich modifikovať napr. kyslou, alkalickou, prípadne enzymatickou hydrolýzou, čím sa získajú vodou riediteľné hydrolyzáty s novými špecifickými vlastnosťami, napr. čiastočne znižujú povrchové napätie, čo zabezpečuje iba slabý, obmedzený prienik do vrchných vrstiev pokožky a po vysušení vytvárajú na pokožke tvrdý a krehký film. Preto je potrebné na zabezpečenie hlbkovej hydratácie pokožky tieto biopolyméry ďalej modifikovať.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňujú polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov, ktoré podľa tohto úžitkového vzoru zvyšujú hydratačný a ochranný účinok na pokožku.Predmetom úžitkového vzoru sú prírodné polymérne disperzné zmesi živočíšnych proteínov a lipidov na báze fosfolipidov vaječného žltka a biopolyméru kolagénu a/alebo keratínu, ktoré pozostávajú z 20 - 80 hmotnostných vody, z 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žltka, ďalej z 10 - 30 hmotnostných močoviny, z 0,5 - 20 hmotnostných biopolyméru kolagénu alebo keratínu, alebo z 0,25 - 10 hmotnostných zmesi biopolyméru kolagénu a 0,25 - 10 hmotnostných biopolyméru keratínu, z 5 - 10 hmotnost 10Uvedené látky spolu vytvárajú homogénnu, dlhodobo stabilnú disperziu. Disperzná zmes s biopolymérom kolagénu podľa tohto technického riešenia bola aplikovaná na pokožku, pričom bola dosiahnutá zvýšená hydratácia pokožky pri 5 koncentrácii až o 21 V porovnaní s neošetrenou pokožkou - referenčná hodnota testu.Disperzná zmes s biopolymérom keratínu podľa tohto technického riešenia aplikovaná na pokožku významne znižuje hodnotu TEWL, čím zlepšuje bariérovú ochranu pokožky. Pri 5 koncentrácii až o 30 v porovnaní s neošetrenou pokožkou - referenčná hodnota testu.Pri aplikácii oboch biopolymérov súčasne podľa tohto technického riešenia sa dosahujú synergické efekty pôsobenia na pokožku. Modifikovaný kolagén zvyšuje hydratáciu pokožky a modifikovaný keratín zlepšuje bariérovú ochranu pokožky pred poveternostnými vplyvmi. Po tejto modifikácii biopolymérne koloidy kolagénu a keratínu majú zvýšenú senzitívnosť na vlhkosť, vytvárajú plastický hydrofilný film, významne znižujú povrchové napätie pri styku s pokožkou, a tým zabezpečujú jej zvýšenú hĺbkovú hydratáciu.Výhodou polymérnych disperzných prípravkov podľa tohto úžitkového vzoru je, že vzájomnou kombináciou jednotlivých zložiek a ich pomerov je možné nastaviť požadované parametre finálnych výrobkov, a tým Cielené podľa požiadaviek riešiť stupeň hydratácie pokožky, prípadne zabezpečiť jej zvýšenú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.Ďalšou výhodou je, že zložky disperzných sústav sú prírodné netoxické suroviny kožiarskeho a potravinárskeho priemyslu, pričom dochádza k ich významnému ekonomickému zhodnoteniu.Priklad 1 Polymérna disperzná zmes s využitím v liečebnej kozmetike bola pripravená homogenizáciou nasledovných komponentovSušený vaječný žltok 10 hmotnostnýchPolymérna disperzná zmes s využitím v liečebnej kozmetike bola pripravená homogenizáciou nasledovných komponentovSušený vaječný žltok 0,5 hmotnostnýchPolymérna disperzná zmes s využitím v liečebnej kozmetike bola pripravená homogenizáciou nasledovných komponentovSušený vaječný žltok 2,5 hmotnostnýchPrírodné polymérne disperzné zmesi s multifunkčným efektom podľa tohto úžitkového vzoru majú uplatnenie najmä V liečebnej kozmetike. Kombináciou jednotlivých zložiek a pomerov biopolymérov a prírodných fosfolipidov vaječného žĺtka sa dosahuje zvýšená hydratácia pokožky, ochrana pred jej dehydratáciou, ultraflalovým žiarením a pod.1. Prírodné polymérne disperzné zmesi s multifunkčným efektom s využitím V liečebnej kozmetike na báze fosfolipidov vaječného žĺtka a kolagénu a/alebo keratínu, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostávajú z 20 - 80 hmotnostných vody, 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žĺtka, 10 - 30 hmotnostných močoviny, 0,5 - 20 hmotnostných biopolyméru kolagénu alebo keratínu alebo ich zmesi, 5 až 10 hmotnostných glycerolu a 4 - 10 hmotnostných etanolu.2. Prírodné polymérne disperzné zmesi s multifunkčným efektom s využitím v liečebnej kozmetike podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pozostávajú z 20 - 80 hmotnostných vody, 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žĺtka, 10 - 30 hmotnostných močoviny, 0,5 - 20 hmotnostných biopolyméru kolagénu, 5 ~ 10 hmotnostných glycerolu a 4 - 10 hmotnostných etanolu.3. Prírodné polymérne disperzné zmesi s multifunkčným efektom s využitím v liečebnej kozmetike podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pozostávajú z 20 - 80 hmotnostných vody, 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žĺtka, 10 - 30 hmotnostných močoviny, 0,5 - 20 hmotnostných biopolyméru keratínu, 5 - 10 hmotnostných glycerolu a 4 - 10 hmotnostných etanolu.4. Prírodné polymérne disperzné zmesi s multifunkčným efektom s využitím v liečebnej kozmetike podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a tý m , že pozostávajú z 20 - 80 hmotnostných vody, 0,5 - 10 hmotnostných sušeného vaječného žĺtka, 10 - 30 hmotnostných močoviny, 0,25 - 10 hmotnostných biopolyméru kolagénu, 0,25 - 10 hmotnostných keratínu, 5 - 10 hmotnostných glycerolu a 4 - 10 hmotnostných etanolu.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/127, A61Q 19/00, A61K 8/42, A61K 8/65, C08K 5/21

Značky: disperzné, zmesí, lipidov, živočišných, báze, polymérne, proteínov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7244-polymerne-disperzne-zmesi-na-baze-zivocisnych-proteinov-a-lipidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov</a>

Podobne patenty