Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 11. 7. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority AOIB 39/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2015 AOIM 21/00 Vestník UPV SR č. 04/2015 A 01 G 23/00ÚRAD úžitkového vzoru 3. 9. 2015PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2015SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 22. 7. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK(54) Názov Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor(57) Anotácia Systém upevnenia je tvorený dvomi upevňovacími prvkami(2) vybavenými otvormi pre skrutky na upevnenie pomocnej platne (3), Cez ktorú je fréza (l) upevnená na zadný sklopný štít (9) traktora (5) a zaistená ramenom (4).Technické riešenie sa týka spôsobu uchytenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor.Z pohľadu využitia a vybavenosti traktorov adaptérmi pre jednotlivé činnosti možno jednoznačne konštatovať, že najväčšia pozornosť bola dosiaľ venovaná traktorom univerzálnym, ktoré využívajú pre pohon adaptérov hlavne vývodový hriadeľ (mechanický prevod).V súčasnosti sa prídavné zariadenia na lesných kolesových traktoroch výhradne upevňujú na trojbodový záves. Z tohto dôvodu je nutné demontovať zadný štít traktora a na jeho miesto namontovať trojbodový záves. Uvedená operácia je spojená so zvýšenými prestojmi traktora a zároveň je nutné zakúpiť si trojbodový záves,a tým investovať ďalšie finančné prostriedky do bázového stroja. Okrem uvedeného je pri týchto traktoroch prenos energie zabezpečený na základe hydrostatického prenosu energie. Uvedená skutočnosť viedla k myšienke systému rýchleho uchytenia pôdnej frézy, ako adaptéra na lesné kolesové traktory bez nutnosti demontáži zadného štítu a následného osadenia trojbodovým závesom, čo je pomerne náročné na čas a financie.Systém upevnenia pôdnej frézy je technické riešenie vyznačujúce sa konštrukčným usporiadaním úchytov umiestnených na pôdnej fréze pomocou ktorých sa upevní cez pomocnú platňu na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Konštrukcia upevnenia pozostáva z dvoch U profilov a zaisťovacieho ramena. V U prof 1 loch sú vyvŕtané otvory pre skrutky. Cez takto vyrobené a prizvárané uchytenia je skrutkovým spojom pripevnená pôdna fréza na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora a súčasne je zaistená zaisťovacím ramenom, čím sa zabezpečí pevné a bezpečné upevnenie na zadný sklopný štít. Uvedená konštrukcia sa vyznačuje rýchlym upevnením pôdnej frézy na lesný kolesový traktor, čím sa zabezpečí nízka ekonomická náročnosť, široká využiteľnosť v rôznych podmienkach, jednoduchá montáž, dostatočná bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.Prehľad obrázkov na výkreseKonštrukčné riešenie systému uchytenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 znázorňuje umiestnenie pôdnej frézy na zadnom sklopnom štíte lesného kolesového traktora, obrázok 2 znázorňuje detail spôsobu uchytenia pôdnej frézy na zadný sklopný štít, obrázok 3 znázorňuje 3 D pohľad na pôdnu frézu s uchyteniami.Príklad uskutočnenia technického riešeniaSystém upevnenia pôdnej frézy l je tvorený pevnými upevňovacími prvkami z cez ktoré sa pomocou skrutkového spoja Z upevní pomocná platňa ž. Pôdna fréza l s pomocnou platňou 3 sa upevní sknitkovým spojom cez otvory g na zadný sklopný štít 2 lesného kolesového traktora 5. Aby sa zabránilo odklopeniu pôdnej frézy od zadného sklopného štítu, z dôvodu vyššej hmotnosti a veľkých zastavovacích rozmerov je nutné pôdnu frézu l zaistiť proti odklopeniu zaisťovacím ramenom i.Pohon pôdnej frézy l sa zabezpečí cez rýchlospojky Q, pomocou ktorých sa spojí hydraulický okruh lesného kolesového traktora á s hydraulickým okruhom pôdnej frézy l. Toto uchytenie je nezávislé od typu lesného kolesového traktora Q.Systém upevnenia pôdnej frézy (1) na lesný kolesový traktor, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený dvomi upevňovacími prvkami (2) umiestnenými na pôdnej fréze (l) a vybavenými otvormi pre skrutky na upevnenie pomocnej platne (3), cez ktorú je pôdna fréza (1) upevnená na zadný sklopný štít (9)lesného kolesového traktora (5) a zaistená zaisťovacím ramenom (4).

MPK / Značky

MPK: A01M 21/02, A01G 23/00, A01B 39/22

Značky: lesný, traktor, kolesový, systém, pôdnej, frézy, upevnenia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7242-system-upevnenia-podnej-frezy-na-lesny-kolesovy-traktor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém upevnenia pôdnej frézy na lesný kolesový traktor</a>

Podobne patenty