Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 30. 6. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 41 F 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 3. 2015 B 4413 5/00 Vestník UPV SR č. 03/2015 B 41 M 3/00ÚRAD úžitkového vzoru 3. 9. 2015PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2015SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 7. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomochAutomatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch pozostáva z podstavy (l) vybavenej podložkou (12) s bočnými lištami (ll) a podávacím valčekom (13), obsahuje patricu (10) a matricu (9) uloženú na nosiči (7) so skrutkou (8) a je vybavený programovateľnou riadiacou jednotkou (18) a zásobníkom (l 5) diplomov.Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch je zariadenie určené na razenie suchej pečate V automatickom režime. Pečať má podobu slovenského znaku a kruhového nápisu textu TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH. Ochranný znak je umiestnený na diplomoch všetkých troch stupňov vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach.Vytváranie ochranného znaku prešlo troma etapami. V prvej bolo používané manuálne mechanické razidlo využívajúce pákový mechanizmus. V druhej bol doplnený elektronický pohon páky, ovládaný nožným vypínačom. V tretej bol realizovaný automatický stroj s automatickým podávaním.Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch pozostáva z podstavy vybavenej podložkou, bočnými lištami a podávacím valčekom orazidlovaných diplomov upevneným V domčekoch spojených so zásobníkom neorazidlovaných diplomov a z programovateľnej riadiacej jednotky. Ďalej obsahuje patricu a matricu uloženú na odpruženom nosiči so skmtkou, pričom odpružený nosič je umiestnený v telese pripojenom na nosiči. Na podstave sú ďalej pripevnené domčeky s pohybovou skrutkou a pohonom nosiča, ktorý je vybavený pohybovou maticou a je umiestnený na valcovom vedení pomocou vodiacich domčekov. Podávací valček orazidlovaného diplomu je vybavený pohonom. Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch obsahuje ešte zásobník orazidlovaných diplomov.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku 1 je znázornená konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch.Konštrukcia automatického razidlového stroja na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch na obrázku 1 je vyrobená z podstavy razidla l, na ktorej je upevnená podložka Q s bočnými lištami Q,ktoré zabezpečujú vedenie neorazidlovaného diplomu a podávacím valčekom Q orazidlovaných diplomov upevneným v domčekoch M, ktorý presunie orazidlovaný diplom do zásobníka orazidlovaných diplomov Q poháňaného pohonom 17. Na podstave razidla l je upevnený aj zásobník Q neorazidlovaných diplomov slúžiaci pre ich zásobu, pod ním je upevnená programovateľná riadiaca jednotka Q, ktorá na základe programu zabezpečuje automatický režim podávania a razidlovania diplomov. Ďalej je na podstave razidla l pripevnená patrica 10, do ktorej vchádza matrica 2, čím sa vytvorí suchá pečať. Odpružený nosič 1 je umiestnený V telese Q so skrutkou §, ktorá zabezpečuje možnosť nastavenia veľkosti prítlačnej sily medzi patricou m a matricou 2. Na podstave razidla l sú ďalej upevnené domčeky ž, v ktorých je uložená pohybová skrutka g, z ktorej sa pohyb prenáša na nosič j a zabezpečuje ho pohon m. Nosič j je vedený na valcovom vedení i pomocou vodiacich domčekov í a cez pripevnenú pohybovú maticu Q mu pohyb udeľuje pohybová skmtka g. Všetky spomínané prvky sú pospájané skrutkovými spojmi E. Automatický režim sa zapína spínačom Ä.Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch je určený na tlač ochranného znaku diplomu na TU v Košiciach s ročnou kapacitou cca 5000 kusov. Svojou konštrukciou a riadením plne nahradil svojho predchodcu s razidlom poháňaným kľukovým mechanizmom.l. Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z podstavy (l) vybavenej podložkou (12) s bočnými lištami (11) a podávacím valčekom (13) orazidlovaných diplomov upevneným v domčekoch (14), spojených so zásobníkom(19) neorazidlovaných diplomov a Z programovateľnej riadiacej jednotky (18), ďalej obsahuje patricu (10) a matricu (9) uloženú na odpruženom nosiči (7) so skrutkou (8), pričom odpružený nosič (7) je umiestnený v telese (6) pripojenom na nosiči (5), na podstave (1) sú ďalej pripevnené domčeky (2.2) s pohybovou skrutkou (2) a pohonom (16) nosiča (5).2. Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch podľa nároku 1,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosič (5) je vybavený pohybovou maticou (2.1) a je umiestnený na valcovom vedení (3) pomocou vodiacich domčekov (4).3. Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch podľa nároku 1 a 2,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podávací valček (13) orazidlovaného diplomu je vybavený pohonom4. Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch podľa nároku 1 až 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že obsahuje zásobník (15) orazidlovaných diplomov.

MPK / Značky

MPK: B41F 1/22, B44B 5/02, B41M 3/14

Značky: znaků, stroj, automatický, razidlový, tlač, ochranného, diplomoch, záverečných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7240-automaticky-razidlovy-stroj-na-tlac-ochranneho-znaku-na-zaverecnych-diplomoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch</a>

Podobne patenty