Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi

Číslo patentu: U 7178

Dátum: 01.07.2015

Autor: Sedlák Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 19. 3. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority HOSB 41/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2015 HOSB 37/00 Vestník UPV SR Č. 02/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1.7.2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 5. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi(57) Anotácia Zapojenie komunikačného modulu PLC (2) s elektronic- 4kým predradníkom (l) je určené predovšetkým pre el. predradníky s rozhraním DC l-l 0 V v podmienkach, kde pri zmene druhu komunikačného rozhrania na DALI nieje po trebné menit samotný el. predradník.Technické riešenie sa týka stmievateľných elektronických predradníkov pre svetelné zdroje ako sú LED,Vysokotlakové výbojky, nízkotlakové výbojky.Stmievateľné elektronické predradníky pre svetelné zdroje LED, Vysokotlakové výbojky, nízkotlakové výbojky sú zvyčajne vybavené analógovým rozhraním 1-10 V.Nevýhodou takéhoto riešenia elektronického stmievateľného predradníka je, že v prípade zmeny komunikačného rozhrania na DALI daný predradník už nemôže plniť funkciu ovládania výkonu. Komunikačné rozhranie DALI je dvoj vodičové vedenie rovnako, ako aj rozhranie s riadením DC 1-10 V.Nedostatok týkajúci sa zmeny komunikačného rozhrania na DALI rieši zapojenie s použitím komunikačného modulu PLC znázornené na obrázku 1. Zapojenie v takomto prípade vytvára alternatívu použitia komunikácie DALI jeho samostatným komunikačným vedením alebo komunikáciu cez napájacie vedenie.Podstata riešenia spočíva v tom, že modul PLC, ktorý je pripojený k elektronickému predradníku, má v sebe zabudovaný štandardný systém komunikácie DALI a zároveň komunikačný systém po napájacom vedení. Vyhodnocovací obvod modulu PLC súčasne spracováva signály DALI a signály šírené napájacím vedením. Výstup z komunikačného modulu PLC sú analógové riadiace povely 1-10 V alebo signály PWM pulzne šírkovej modulácie.Prehľad obrázkov na výkresochV prílohe obrázok 1 znázorňuje zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickým predradníkom ovládaným pomocou analógového rozhrania 1-10 V a svetelným zdrojom.Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi na obrázku 1 pozostáva z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním 1-10 V, bloku g komunikačného modulu PLC a bloku g svetelného zdroj a, pričom riadiaci výstup bloku g komunikačného modulu PLC je pripojený na riadiaci vstup bloku I elektronického predradníka a blok i svetelný zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradmka, pričom napájanie bloku g modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu í, pričom riadiace vedenie DALI j je pripojené k bloku g komunikačnému modulu PLC.Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi na obrázku 1 pozostáva z bloku l elektronického predradníka s riadiacim rozhraním 1-10 V, bloku g komunikačného modulu PLC a bloku â svetelného zdroja, pričom riadiaci výstup bloku g komunikačného modulu PLC má zabudované rozhranie na komunikáciu po napájacom vedení, komunikačné rozhranie DALI, komunikačné rozhranie DC 1-10 V a komunikačné rozhranie pre pulzne šírkovú moduláciu PWM, ktorý je pripojený na riadiaci vstup bloku l elektronického predradníka, a blok i svetelný zdroj je zapojený na výstup bloku l elektronického predradníka, pričom napájanie bloku g modul PLC a bloku l elektronického predradníka sú pripojené k napájaciemu vedeniu i, pričom riadiace vedenie DALI j je pripojené k bloku g komunikačnému modulu PLC.Priemyselná využiteľnosť Takéto riešenie dáva elektronickému predradníku širšie použitie. Ak je možnosť komunikovať prostred níctvom vedenia DALI, tak sa použije vstup DALI, ak nie je možnosť ovládania pomocou komunikačného vedenia DALI, tak sa použije komunikácia po napáj acom vedení.l. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z bloku (l) elektronického predradníka s riadiacim rozhraním 1-l 0 V, bloku (2) komunikačného modulu PLC a bloku (3) svetelného zdroja, pričom riadiaci výstup bloku (2) komunikačného modulu PLC je pripojený na riadiaci vstup bloku (l) elektronického predradrnka a blok (3) svetelný zdroj je zapojený na výstup bloku (l) elektronického predradníka, pričom napájanie bloku (2) komunikačného modulu PLC a bloku (1) elektronický predradnĺk sú pripojené k napájaciemu vedeniu (4), pričom riadiace vedenia rozhrania DALI (S) je pripojené k bloku (2) komunikačného modulu PLC.2. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradmkmi podľa nároku , V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že blok (2) komunikačného modulu PLC má zabudované komunikačné rozhranie na komunikáciu po napáj acom vedení a komunikačné rozhranie DALI.3. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi podľa nároku , V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že blok (2) komunikačného modulu PLC má zabudované komunikačné rozhranie na komunikáciu po napáj acom vedení a komunikačné rozhranie DC 1-10 V.4. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradnĺkmi podľa nároku , V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že blok (2) komunikačného modulu PLC má zabudované komunikačné rozhranie na komunikáciu po napáj acom vedení a komunikačné rozhranie pre pulzne šĺrkovú moduláciu PWM.5. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradnĺkmi podľa nároku , V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že blok (2) komunikačného modulu PLC má zabudované komunikačné rozhranie na komunikáciu po napájacom vedení, komunikačné rozhranie DALI, komunikačné rozhranie DC 1-10 V a komunikačné rozhranie pre pulzne šírkovú moduláciu PWM.6. Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi podľa nároku , V y z n a č u j ú c e s a tý m , že blok (2) komunikačného modulu PLC je umiestnený v spoločnom korpuse elektronického predradníka.

MPK / Značky

MPK: H05B 37/02, H05B 41/36

Značky: modulu, predradníkmi, komunikačného, zapojenie, elektronickými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7178-zapojenie-komunikacneho-modulu-plc-s-elektronickymi-predradnikmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie komunikačného modulu PLC s elektronickými predradníkmi</a>

Podobne patenty