Poplachový systém v tuneli, najmä cestnom

Číslo patentu: U 7172

Dátum: 01.07.2015

Autor: Štefan Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR(22) Dátum podania prihlášky 9. 6. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(31) Cislo prioritnej prihlášky PUV 2014-29074(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 13. 1. 2014 (51) ĺľlľ C 1- (201501)organizácia priority CZ G 08 B 21/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2015 GOSB 25/00 Vestník UPV SR č. 01/2015 E 21 F 17/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 20. 5. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Poplachový systém V tuneli, najmä cestnomPoplachový systém V tuneli, kde zabezpečovací a riadiaci systém (4) dopravy v tunelovej stavbe (l) s najmenej jedným snímačom (7) na zistenie krízovej situácie v cestnom tuneli (l) je bezdrôtovo prepojený s najmenej jedným systémom operátora (3) mobilných telefónov (8) v tunelovej stavbe (l) na vzájomnú komunikáciu. Každý mobilný telefón (8), nachádzajúci sa v príslušnej bunke systému operátora (3) mobilných telefónov (8), sa môže identifikovať a dostat bezpečnostné hlásenie či varovnú informáciu aj v príslušnej jazykovej mutácii.Technické riešenie sa týka špecifickej oblasti tunelových stavieb, najmä cestných tunelov, ktoré sú strážené bezpečnostným systémom, ktorý dokáže rozpoznať potrebu aktivácie bezpečnostného hlásenia vyslaného do tohto priestoru. Tieto priestory bývajú pokryté základňovými stanicami jedného operátora alebo viacerých operátorov mobilných telefónov.Cestná tunelová stavba je, vďaka svojej podstate, priestor so zvýšeným nebezpečenstvom a s obmedzenou možnosťou núdzového východu. V prípade požiaru navyše dym sťažuje orientáciu osôb v priestore, vyskytujú sa tu veľmi toxické splodiny horenia a ďalšie ohrozenie je od sálavého tepla. Bezpečnosť osôb sa môže zvýšiť jednak stavebnou časťou, širším profilom, vyšším počtom únikových ciest, čo je vo všeobecnosti drahé a niekedy aj nereálne riešenie, alebo technickým vybavením, ktoré čiastočne a aspoň počas doby potrebnej na opustenie priestoru ochráni osoby pred nepriaznivými účinkami požiaru, ako je ventilácia, a/alebo umožní osobám čo najrýchlejšie opustiť zasiahnutý priestor, t. j. informačné systémy, bezpečnostné značenie.Tragické udalosti v tunelových stavbách potvrdili, že ak sa približne do 8 minút po vzniku požiaru nedostanú osoby zo zasiahnutého úseku, tak ich šanca na prežitie prudko klesá. Väčšinou nie je možné v problémovom mieste zabezpečiť V tomto čase taký rýchly zásah jednotiek IZS (integrovaný záchranný systém),preto je veľmi dôležitý systém samozáchrany osôb, teda odovzdanie informácie o vzniku mimoriadnej situácie a pomoc pri opustení nebezpečného priestoru.Po zistení mimoriadnej situácie, ktoré vykoná automatizovaný systém alebo dispečer na základe posúdenia situácie, sa aktivujú informačné systémy. Sú to napríklad zmeny premenného dopravného značenia na stav zákaz vjazdu, priorita výjazdu, aktivácia informačných dopravných značiek s nápisom OPUSTI TUNEL, aktivácia premenných informačných tabúľ v tuneli (rozstup 500 m) s nápisom informujúcim o tejto situacii, aktivácia systému rádiového spojenia, kedy sa do modulácie prenášaného VKV FM vysielača vysiela pripravené bezpečnostné hlásenie, aktivácia systému informačného rozhlasu, ktorý do nebezpečných priestorov vysiela akustické varovné hlásenia.Ide o plošné prenášanie informácií, ktoré funguje za určitých predpokladov, napríklad nápis OPUSTI TUNEL je akceptovaný ľuďmi so znalosťou slovenského jazyka, premenné informačné tabule sa používajú najviac v dvoch jazykových mutáciách a nápisy sa dajú prečítať len z blízkosti, pre rádiové spojenie musí byť zapnutý rádioprijímač a musí byť naladený na príslušnú stanicu, rozhlasový systém vysiela spravidla v jednej jazykovej mutácii a zrozumiteľnosť hlásení je z dôvodov hladiny hluku v tuneli a jeho akustických výstupov problematická.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje poplachový systém v tuneli, najmä v cestnom tuneli, ktorého podstata spočíva v prepojení zabezpečovacieho a riadiaceho systému dopravy v tuneli so systémom operátorov mobilných teléfćnov a v ich obojstrannéj spolupráci.Takto vzniknutý systém dokáže, vďaka rozšíreniu mobilných telefónov, po svojej aktivácii vyslať bezpečnostné hlásenie alebo varovnú informáciu na každý mobilný telefón pripojený k bunke alebo bunkám,v tunelovej stavbe alebo v jej blízkosti, mobilného operátora, a to v príslušnej jazykovej mutácii.Vďaka tejto identifikácii je k dispozícii aj zoznam čísel, na ktoré bola informácia zaslaná, a teda pomerne presne známy počet osôb, ktoré sa v tomto časovom úseku nachádzali v priestoroch pokrytých signálom mobilného operátora.V cestnej tunelovej stavbe je inštalovaný systém mobilného operátora alebo viacerých operátorov, používajúcich základňovú stanicu a vyžarovací vysokofrekvenčný kábel alebo anténu plniacu rovnaké účely. Ak zabezpečovací a riadiaci systém tunelovej stavby prostredníctvom snímača, či iným spôsobom, deteguje krízový stav, napríklad požiar, v priestore tunelovej stavby pošle povel na začatie poplachovej akcie. Systém mobilného operátora vyšle na všetky k nemu prihláséné prístroje varovné hlásenie a zabézpečovaciemu a riadiacemu systému tunelovej stavby vráti detailnú informáciu o tejto akcii.Výhody nového technického riešenia- V závislosti od určitej dĺžky a intenzity dopravnej záťaže sú cestné tunelové stavby vybavované zabezpečovacím a riadiacim systémom dopravy v tuneli aj základňovými stanicami mobilných operátorov a potrebným príslušenstvom. Tieto položky sú obsiahnuté v povinnom vybavení týchto stavieb. Využívajú sa teda už existujúce systémy, preto tu nie sú vysoké investičné náklady.- Rieši jazykové mutácie bezpečnostných hlásení, ktoré sú súčasnými systémami neriešiteľné.- V prípade potreby odovzdáva zložkám IZS pomerne presný počet osôb, ktorým bolo po aktivácii odoslané bezpečnostné hlásenie a ktoré sa V danom časovom období nachádzali vnútri tunelovej stavby. Spolu s týmto počtom odovzdá aj tieto telefónne čísla pre prípadný ďalší kontakt zložiek IZS s týmito osobami.- Systém je, vďaka svojmu personálnemu zameraniu, účinnejšĺ než skupiny plošne orientovaných informačných systémov a vďaka kombinácii už existujúcich technických častí aj lacnejší. Je teda možné, z dôvodu vyššej účinnosti tohto systému, nerealizovať niektoré klasické plošne zamerané informačné systémy v cestných tunelových stavbách, čo predstavuje úsporu nákladov pri výstavbe aj pri následnom prevádzkovaní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priloženom výkrese, kde na obrázku 1 je bloková schéma navrhovaného systému vo svojej typickej aplikácii.Príkladné riešenie poplašného systém v cestnom tuneli l je tvorené zabezpečovacím a riadiacim systémom A dopravy v tuneli s radom snímačov Z na zistenie krízovej situácie, napríklad požiaru a systémom operátora i mobilných telefónov § s nainštalovaným vyžarovacím káblom z v cestnom tuneli l, pričom vzájomná komunikácia medzi nimi prebieha bezdrôtovo.Ked zabezpečovací a riadiaci systém 3 cestného tunela l prostredníctvom snímača Z, či iným spôsobom deteguje krízový stav, napríklad požiar v priestore cestného tunela l, pošle povel á na začatie poplachovej akcie. Systém operátora ä mobilných telefónov § vyšle na všetky k nemu prihlásené prístroje varovné hlásenie a zabezpečovaciemu a riadiacemu systému í cestného tunela l vráti odozvu Q - detailnú informáciu o tejto akcii.Vzájomným prepojením zabezpečovacieho a riadiaceho systému í v cestnom tuneli l a systémov operátorov â mobilných telefónov § vznikol systém, ktorý dokáže vďaka rozšíreniu mobilných telefónov § po svojej aktivácii vyslať bezpečnostné hlásenie alebo vaIovnú informáciu na každý mobilný telefón § pripojený k bunke alebo bunkám systému operátora 3 mobilných telefónov § v cestnom tuneli l alebo v jeho blízkosti,a to aj v príslušnej jazykovej mutácii.Vďaka tejto identifikácii je k dispozícii aj zoznam čísel, na ktoré bola informácia zaslaná a teda pomerne presne známy počet osôb, ktoré sa v tomto časovom úseku nachádzali v priestoroch pokrytých signálom mobilného operátora.Uvažovaným využitím tohto systému sú stavby cestných tunelov.l. Poplachový systém v tunelovej stavbe, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zabezpečovací riadiaci systém (4) dopravy v tunelovej stavbe (1) s najmenej jedným snímačom (7) na zistenie krízovej situácie v cestnom tuneli (l) a s najmenej jedným systémom (3) operátora mobilných telefónov (8) v tunelovej stavbe(l) sú spolu vzájonme bezdrôtovo prepojené na vzájomnú komunikáciu.2. Poplachový systém podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že každý mobilný telefón(8), nachádzajúci sa v príslušnej bunke systému operátora (3) mobilných telefónov (8), je identifikovaný a uspôsobený na príjem bezpečnostného hlásenia či varovnej informácie aj V príslušnej jazykovej mutácii.

MPK / Značky

MPK: G08B 25/10, G08B 21/02, E21F 17/18

Značky: tuneli, systém, poplachový, cestnom, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7172-poplachovy-system-v-tuneli-najma-cestnom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Poplachový systém v tuneli, najmä cestnom</a>

Podobne patenty