Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Číslo patentu: U 7121

Dátum: 05.05.2015

Autori: Tóthová Mária, Balara Milan, Hrehová Stella, Piteľ Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 30. 7. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority GOIT 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 12. 2014 C 015 5/00 Vestník UPV SR Č. 12/2014(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru s. 5. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom V Prešove, Prešov, SKSenzorický systém detekcie polohy zdroja žiareniaSenzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou (l), proñlovou tyčou (2), senzormi(3) žiarenia, transparentným krytom (4), tvarovacím blokom (5), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a signálovými spojmi (7). K základovej doske (l) je pripevnená proñlová tyč (2), v kútoch ktorej sú umiestnené senzory (3) žiarenia, upevnené na základovej doske (l). Na nej je pripevnený tvarovací blok (5) a z neho vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj (6). Na základovú dosku (l) s proñlovou tyčou (2) a senzormi (3) žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt (4). Senzory (3) žiarenia sú signálovými spojmi (7) pripojené k tvarovaciemu bloku (5) cez základovú dosku (l).Technické riešenie sa týka riešenia senzorického systému, ktorý slúži na vyhľadávanie a určenie polohy zdroja žiarenia V priestore.Súčasné zariadenia na meranie smeru, intenzity a gradientu žiarenia sú realizované ako samostatné zariadenia, väčšinou ako laboratórne prístroje. V prípade snímačov určených na jednoúčelové použitie V stabilných zariadeniach sú riešené tak, že krivka ich senzitivity je pomerne plochá, t. j. sú citlivé aj na zložky žiarenia odrazeného a difúzneho typu. Nezaručujú dostatočnú presnosť merania smeru žiarenia a neposkytujú dostatočne silný signál na vyhodnotenie korekcie smerovania snímača na zdroj žiarenia. Napr. V prípade riadenia smerovania plôch slnečných kolektorov alebo fotovoltických článkov je potreba ich presného nastavenia dôležitá pre optimálny odber slnečnej energie a pre celkovú účinnosť týchto nákladných zariadení. Doterajšia prax potvrdzuje, že je žiaduce, aby zariadenia na snímanie smeru, intenzity (a gradientu) žiarenia mali čo najväčšiu Citlivosť, ktorá sa prudko mení V závislosti na deklinácii medzi osou snímača a smerom žiarenia.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený sústavou minimálne štyroch snímačov (senzorov),ktoré sú situované V kútoch na konci profilovej tyče (s profilom X alebo ). V tomto usporiadaní je maximálna hodnota veľkosti signálu na výstupoch zo snímačov dosiahnutá vtedy, keď os profilovej tyče smeruje presne na zdroj žiarenia aj V smere náklonu (námet), aj V smere pootočenia (odmer). V opačnom prípade dochádza k nerovnosti medzi výstupmi snímačov. Ich porovnaním dokáže príslušná riadiaca jednotka určiť veľkosť a smer korekcie polohy zariadenia. V skutočnosti túto korekciu vykonávajú polohové servosystémy,ktoré rozdiely vo výstupoch snímačov spracovávajú ako regulačné odchýlky a V súlade s ich funkciou pôsobia dovtedy, až je ich hodnota nulová.Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou, profiloVou tyčou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a signálovými spojmi. K základovej doske je pripevnená profilová tyč, V ktorej kútoch sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj. Na základovú dosku s profiloVou tyčou a senzormi žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt. Senzory žiarenia sú signálovými spojmi pripojené k tvarovaciemu bloku cez základovú dosku. Tvarovací blok vvykonáva úpravu výstupov zo senzorov, t. j. zosilnenie, filtráciu, prípadne konverziu do číslicovej formy (A/C prevod) a ďalšie úpravy. Tvarovací blok je V zostave systému umiestnený tak, aby jeho prepojenie so senzormi bolo čo najkratšie a spoje boli tienené (tienenie vodičov a tienenie kovovou doskou základovou).Smerová presnosť senzorického systému detekcie polohy zdroja žiarenia závisí od technických parametrov použitých senzorov, od šírky listov a dĺžky tyče profilovej a parametrov tvarovacieho bloku. Je vyššia ako presnosť snímačov individuálnych alebo združených bez smerovacích konštrukčných prvkov.Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia môže mať senzory pre rôzne druhy žiarenia (napr. svetelné, UV, IR, RTG a pod). Senzory možno kombinovať, napr. matica 4 senzorov svetelných spolu s maticou 4 senzorov IR.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výlcresov, pričom obrázok l znázorňuje Senzorický systém z pohľadu zdroja žiarenia s uvedenými funkčnými časťami zariadenia, obrázok 2 znázorňuje bočný pohľad na senzorický systém a usporiadanie funkčných častí zariadenia. Príklady uskutočneniaNa obrázku l a 2 je znázornený príklad uskutočnenia technického riešenia. Znázorňuje celkové usporia danie funkčných častí zariadenia. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je tvorený základovou doskou l, profiloVou tyčou z, senzormi 3 žiarenia, transparentným krytom í, tvarovacím blokom j, nmoho 1 Dkanálovým komunikačným spojom Q a signálovými spojmi Z. K základovej doske l je pripevnená profilová tyč g, V ktorej kútoch sú umiestnené senzory â žiarenia upevnené na základovej doske l. Na nej je pripevnený tvarovací blok Q a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj Q. Na základovú dosku l s profilovou tyčou g a senzormi i žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt í. Senzory i žiarenia sú signálovými spojmi Z pripojené k tvarovaciemu bloku Q Cez základovú dosku l.Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia podľa navrhovaného riešenia je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení V zariadeniach, V ktorých sú použité funkčné celky Vyžadujúce zmenu polohy V záujme dosiahnutia optimálnej hodnoty zvoleného parametra závislého na polohe zdroja žiarenia. Prikladom aplikácie je nastavovanie polohy slnečných kolektorov a fotovoltických článkov V priebehu dňa. Zariadenie možno použiť aj na meracie účely individuálne alebo ich možno navzájom mechanicky a elektricky spájať do zložitejších celkov.1. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený základovou doskou (1), profilovou tyčou (Z), senzormi (3) žiarenia, transparentným krytom (4), tvarovacím blokom (5), mnohokanálovým komunikačným spojom (6) a signálovými spojmi (7), pričom k základovej doske (1) je pripevnená profilová tyč (2), V ktorej kútoch sú umiestnené senzory (3) žiarenia upevnené na základovej doske (1), na ktorej je pripevnený tvarovací blok (5) a z neho Vystupujúci mnohokanálový komunikačný spoj (6).2. Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že na základovú dosku (l) s profilovou tyčou (2) a senzormi (3) žiarenia je nasunutý a upevnený transparentný kryt (4), pričom senzory (3) žiarenia sú signálovými spojmi (7) pripojené k tvarovaciemu bloku (5) cez základovú dosku (1).

MPK / Značky

MPK: G01T 1/08, G01S 5/00

Značky: systém, zdroja, žiarenia, detekcie, polohy, senzorický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7121-senzoricky-system-detekcie-polohy-zdroja-ziarenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia</a>

Podobne patenty