Spoj delenej tyče trolejbusového zberača

Číslo patentu: U 7095

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 11. 2013 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2013-28282(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 5. 8. 2013 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 6014 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR Č. 11/2014(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru s. 5. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ(54) Názov Spoj delenej tyče trolejbusového zberačaSpoj delenej tyče (2) trolejbusového zberača, kde tyč (2) pozostáva z kovového dielu (21) pripojiteľného k točni a zakončeného rozrezom (211) a z izolačného nadstavca(22) zasunutćho do kovového dielu (21) a zakončeného trolejovou botkou, kde kovový diel (21) obsahuje zvierací spoj. Zvierací spoj je tvorený rúrkovou objímkou (l) obopínajúcou kovový diel (21), ktorá obsahuje aspoň jeden pozdĺžny predel (l 3), z ktorého vystupujú proti sebe príruby(12) spojiteľné skrutkovými spojmi (3).Technickým riešením je spoj delenej tyče trolejbusového zberača, kde tyč pozostáva z kovového dielu pripojeného k točni a zakončeného rozrezom a z izolačného nástavca zasunutého do kovového dielu a zakončeného trolejovou botkou, kde kovový diel je vybavený zverným spojom.Na dokonalú izoláciu sa tyče trolejbusového zberača zhotovujú z dvoch dielov, kde koncový diel zakončený trolejovou botkou je zhotovený z izolantu spravidla tvoreného laminátom. Ten je spojený s kovovým dielom rúrkového tvaru, ktorý je ovládateľné pohyblivo pripevnený k točni. Spoj s kovovým dielom spočíva v zasunutí izolačného nástavca do rúrkového otvoru V kovovom diele.Na tento účel je kovový diel zakončený pozdĺžnym rozrezom. Rozrez uľahčí zasunutie izolačného nástavca do rúrkového otvoru a ďalej uľahčí prenesenie zvieracej sily. V jednom prípade sa zvieracia sila vyvodí strmeňmi v tvare U obopínajúcimi koncovú časť kovového dielu s pozdĺžnym rozrezom. Strmeň je na koncoch vybavený závitmi, ktoré prestupujú spoločnú podložku, ku ktorej sú konce strmeňa pritiahnuté maticami. Toto jednoduché riešenie je schopné vyvodiť len lokálnu silu, ktorá nezaIučuje jej plošné rozloženie v kontakte kovového dielu s izolačným nástavcom a často dochádza k jeho únave. Tento nedostatok sa snaží riešiť Zvierací spoj tvorený párom protiľahlých prírub vystupujúcich z okrajov pozdĺžneho rozrezu. Protiľahlé príruby sú s kovovým dielom rúrkového tvaru spojené zvarom. Takéto vyhotovenie dokonale prenáša plošné rozloženie kontaktu kovového dielu s izolačným nástavcom. Nevýhodou je zvarový spoj medzi prírubami a kovovým dielom. V dôsledku exhalácií a celkovej agresivite industriálneho prostredia, kde sa trolejbusová trakcia prevádzkuje, dochádza k narušeniu zvaru koróziou a spoj sa tým stáva nespoľahlivým.Riešenie spoja delenej tyče trolejbusového zberača je určené pre tyč pozostávajúcu z kovového dielu pripojeného k točni a zakončeného rozrezom a z izolačného nástavca zasunutého do kovového dielu a zakončeného trolejovou botkou. Kovový diel je vybavený zvieracím spojom, tvoreným rúIkovou objímkou obopínajúcou kovový diel. Rúrková objímka je vybavená aspoň jedným pozdĺžnym predelom, z ktorého vystupujú proti sebe príruby spojiteľné skrutkovými spojmi. Takéto riešenie spája výhodu doterajšieho stavu techniky,a to predovšetkým jednoduchosťou vyvodiť zvieraciu silu medzi kovovým dielom a izolačným nástavcom a odolnosťou proti klimatickým vplyvom. Takýto spoj je spoľahlivý a s dlhou životnosťou.Prehľad obrázkov na výkresochCelkový detailný pohľad na rúrkovú objímku znázorňuje obrázok l, Celkový spoj na delené tyče pred zostavením znázorňuje obrázok 2 a zostavený spoj delenej tyče znázorňuje obrázok 3.Tyč g trolejbusového zberača pozostáva z kovového dielu Ä pripojiteľného k točni a zakončeného rozrezom í a z izolačného nástavca Ľ zasunutého do kovového dielu Ä a zakončeného trolejovou botkou. Kovový diel Ä je vybavený zvieracím spojom tvoreným rúrkovou objímkou l obopínajúcou kovový diel Ä a vybavenú aspoň jedným pozdĺžnym predelom Q, z ktorého vystupujú proti sebe príruby Q spojiteľné slcrutkovými spojmi â.Do rúrkového otvoru v kovovom diele Ä sa zasunie izolačný nástavec Q. Pred kovový diel Ä v mieste rozrezu í sa prevlečie obj ímka l, ktorá ku kovovému dielu Ä prilieha vnútornou valcovou plochou Q. Do prírub Q sa umiestnia skmtkové spoje à, ktorými sa ich utiahnutím vzájomne priblížia príruby Q, čím sa vyvodí Zvieracia sila v spoji delenej tyče z.1. Spoj delenej tyče (2) trolejbusového zberača, kde tyč (2) pozostáva z kovového dielu (21) pripojiteľného k točni a zakončeného rozrezom (211) a z izolačného nástavca (22) zasunutého do kovového dielu (21)a zakončeného trolejovou botkou, kde kovový diel (21) je vybavený zvieracím spojom, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Zvierací spoj je tvorený rúrkovou objímkou (l) obopínajúcou kovový diel (21) a vybavenou aspoň jedným pozdlžnym predelom (13), z ktorého vystupujú proti sebe príruby (12) spojíteľné skrutkovými spojmi (3).

MPK / Značky

MPK: B60L 5/00, B60L 5/12

Značky: trolejbusového, delenej, zberača, tyče

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7095-spoj-delenej-tyce-trolejbusoveho-zberaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spoj delenej tyče trolejbusového zberača</a>

Podobne patenty