Rázový výpustný ventil k WC mise

Číslo patentu: U 7093

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pancuráková Zuzana, Jurec Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 73(22) Dátum podania prihlášky 4. 9. 2013 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 E 031) 1/ 00Vestník ÚPV SR č. 10/2014ÚRAD úžitkového vzoru 5. 5. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2015VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Rázový výpustný ventil k WC miseRázový výpustný ventil k WC mise je riešený tak, že teleso(l) ventila má výstup (2), ktorého os je kolmá na os vstupu(3), pričom sedlo (4) s dosadacou plochou (5) orientovanou k vstupu (3) je osadené medzi vstupom (3) a výstupom (2) kolmo na os vstupu (3). V osi vstupu (3) je umiestnená stopka (6) ukončená hlavicou (7), pričom stopka (6) je vedená vo vodiacej vložke (8) so šikmým vnútorným čelom(9). Vystupujúci koniec stopky (6) je vybavený pružinou(10) a zaisťovacím prvkom (ll), napríklad maticou s podložkou. Stopka (6) je o vodiacu vložku (8) vytesnená tesnením (12). Vodiaca vložka (8) prechádza na strane šikmého vnútorného čela (9) do stnneňa (13).Technické riešenie sa týka konštrukčného riešenia rázového výpustného Ventilu k WC mise, ktorý by zabezpečil dostatočne mohutný ráz výtoku splachovacej vody pri otvorení Ventilu. Technické riešenie patrí do oblasti sanitárnej techniky.Zo stavu techniky V sanitárnej oblasti sú bežne známe WC zariadenia pozostávajúce z WC misy a splachovacieho zariadenia, ktoré je k nej pridružené. Toto zariadenie obsahuje atmosférickú nádržku na vodu,z ktorej sa splachovacia voda vypúšťa výpustným ventilom opísaným napríklad V slovenskom úžitkovom vzore 6286. Ventil je zložítej konštrukcie a obsahuje sústavu plavákov, čo nie je vhodné pre potreby tlakového splachovania.Další vývoj bol už smerovaný tak, že do telesa WC misy sa strieka tlaková voda priamo z rozvodného systému tlakovej úžitkovej vody cez výpustný ventil, ako je to napríklad opisované v patente US 3 224 013 a obdobných riešeniach opisovaných V európskych patentových prihláškach EP 0352712, EP 0369377 a EP 0415432. Na ovládanie splachovacích prúdov vody je potrebné zložité ovládacie zariadenie a ventily, ktorých možné ďalšie konštrukčné riešenia sú opísané napríklad V slovenských úžitkových vzoroch U 4045 SK,U 1871 SK a U 380 SK. Podstatnou nevýhodou týchto ventilov je nedostatočný ráz vody počas splachovania.Napokon zo stavu techniky je známe tlakové splachovacie zariadenie opisované V zverejnenom spise W 0 02088480 A 1, kde voda na splachovanie je do WC misy vytláčaná z tlakového zásobníka pomocou stlačeného vzduchu za pomoci pružnej membrány cez sústavu dier s malým priemerom, čo predurčuje využitie V pisoároch, ale nie pre WC misy. Uvedené nedostatky poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami podľa zadaných podmienok na jednoduchosť konštrukcie a dostatočne silného rázu vody pri splachovaní.Výsledkom tohto úsilia je opisovaná konštrukcia rázového výpustného Ventilu k WC mise podľa tohto úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky sú odstránené konštrukciou rázového výpustného Ventilu k WC mise podľa tohto technického riešenia. Technické riešenie má spojitosť s tlakovým priestorom, ktorý je V prevádzkovom režime z časti vyplnený tlakovou vodou a z časti je vyplnený tlakovým vzduchom. Do tlakového výtoku vody z tlakového priestoru je zaradený výpustný ventil, ktorý ovládaný ručne alebo nášľapne alebo môže byť ovládaný aj elektronicky. Podstata technického riešenia rázového výpustného Ventilu spočíva v tom, že ventil má kolenové teleso, ktorého os výstupu je kolmá na os vstupu. Sedlo s dosadacou plochou orientovanou k vstupu je osadené medzi vstupom a výstupom ventila kolmo na os vstupu ventila. V osi vstupu ventila je umiestnená stopka ukončená hlavicou dosadajúcou do sedla. Sedlo sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka je vedená vo vodiacej vložke so šikmým vnútorným čelom, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu ventila. Na druhej strane vystupujúci koniec stopky je vybavený pružinou, ktorá je dotláčaná k zaisťovaciemu prvku, ktorým môže byť podložka s maticou. Je výhodné, ak stopka je o vodiacu vložku vytesnená tesnením. S cieľom presného vedenia stopky je vodiaca vložka riešená tak, že prechádza na strane šikmého vnútorného čela do strmeňa.Výhody konštrukcie rázového výpustného Ventilu k WC mise podľa vytvoreného technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatnou výhodou je fakt, že výtok tlakovej vody do WC misy prebieha v režime razantného výtoku vody s prevažným objemom vytlačenej vody pri počiatočnom maximálnom tlaku vzduchu, čím dochádza k spláchnutiu WC. Zariadenie je konštrukčne jednoduché.Prehľad obrazkov na výkresoch Na priložených výkresoch je zobrazené riešenie rázového výpustného Ventilu k WC mise podľa vytvore ného technického riešenia, kde obrázok 1 V bočnom reze znázorňuje jedno možné základné konštrukčné riešenie.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistit s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavu techniky nebude problémom optimálny návrh konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešene.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná základná konštrukcia rázového výpustného ventilu k WC mise, čo je znázornené na obrázku l. Ventil má kolenové teleso l,ktorého os výstupu g je kolmá na os vstupu 3. Sedlo í s dosadacou plochou Q orientovanou k vstupu g je osadené medzi vstupom Q a výstupom g ventila kolmo na os vstupu 3 ventila. V osi vstupu 3 ventila je umiestnená stopka Q ukončená hlavicou Z dosadajúcou do sedla í. Sedlo í sa vytláča smerom dovnútra tlakového priestoru. Stopka Q je vedená vo vodiacej vložke § so šikmým vnútorným čelom 2, ktoré smeruje výtok kvapaliny smerom k výstupu g ventila. Na druhej strane vystupujúci koniec stopky Q je vybavený pružinou m, ktorá je dotláčaná k zaisťovaciemu prvku Q, ktorým je v tomto prípade podložka s rnaticou. Stopka Q je o vodiacu vložku § vytesnená tesnením Q. Vodiaca vložka § prechádza na strane šikmého vnútorného čela 2 do strmeňa Q. Výpustný ventil je manuálny, ovládaný ručnou pákou.Alternatívne množstvo výtoku vody môže byť riadené aj iným vhodným riadením výpustného ventila,napríklad elektromagneticky.Konštrukcia rázového výpustného ventilu k WC mise podľa technického riešenia je určený na otváranie natlakovaného hydraulického systému, kde je potrebné rýchle otvorenie ventilu kvôli rázovej tlakovej vlne,ktorá týmto prudkým, rýchlym otvorením vznikne. Riešenie nachádza využiteľnosť v aplikáciách sanitárnej techniky.l. Rázový Výpustný ventil k WC mise, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že teleso (l) ventila má výstup (2), ktorého os je kolmá na os vstupu (3), pričom sedlo (4) s dosadacou plochou (5) orientovanou k vstupu (3) je osadené medzi vstupom (3) a výstupom (2) kolmo na os vstupu (3) v osi vstupu (3) je umiestnená stopka (6) ukončená hlavicou (7), pričom stopka (6) je vedená vo vodiacej vložke (8) so šikmým vnútorným čelom (9), vystupujúci koniec stopky (6) je vybavený pružinou (10) a zaisťovacím prvkom (l l).2. Rázový Výpustný ventil k WC mise podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i S a t ý m , že zaisťoVacím prvkom (1 l) je matica s podložkou.3. Rázový Výpustný ventil k WC mise podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že stopka4. Rázový Výpustný ventil k WC mise podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Vodiacavložka (8) prechádza na strane šikmého vnútorného čela (9) do strmeňa (13).

MPK / Značky

MPK: E03D 3/04, E03D 1/34

Značky: ventil, rázový, výpustný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7093-razovy-vypustny-ventil-k-wc-mise.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rázový výpustný ventil k WC mise</a>

Podobne patenty