Pevná upevňovacia súprava, najmä pre elektromotorické prestavníky

Číslo patentu: U 7092

Dátum: 05.05.2015

Autori: Illés Gejza, Bojda Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 17. 7. 2013 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 6114 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 EOIB 7/00 Vestník UPV SR Č. 10/2014(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 5. 5. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Automatizácia železničnej dopravy, a.s., Bratislava, SK(54) Názov Pevná upevňovacia súprava, najmä pre elektromotorické prestavníkyKonfigurácia pozostáva z klasického élektromotorického prestavnfka, pevnej upevňovacej súpravy a žľabového podvalu. Elektromotorický prestavník (2) je prichytený dvomi svorníkmi (5) o pevnú upevňovaciu súpravu (l). Samotná pevná upevňovacia súprava (l) je pripojená k žľabovému podvalu pomocou štyroch svorníkov (4).Technické riešenie sa týka pevnej upevňovacej súpravy na pripevnenie klasického elektromotorického prestavníka k žľabovému podvalu.Základnou funkciou tejto pevnej upevňovacej súpravy je Zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné pripojenie elektromotorického prestavníka k žľabovému podvalu v spojitosti S uceleným prestavníkovým a výhybkovým ústroj enstvom.V železničnej doprave sa využívajú prestavníkové ústrojenstvá, v ktorých majú prestavníky rôzne spôsoby a systémy upevnenia ku konštrukcii výhybiek.Medzi najosvedčenejšie a najzaužívanej šie spôsoby patria- upevnenie prestavníka k výhybke pomocou pevnej upevňovacej súpravy typu automatizácia železničnej dopravy- upevnenie pomocou kĺbovej pripevňovacej súpravy, pričom prestavník je umiestnený v okolitom teréne- vloženie prestavníka do žľabového podvalu, s ktorým je pevne spojený- prírubové spojenie tzv. prírubového prestavníka so žľabovým podvalom.Doterajšie spôsoby prichytenia klasických prestavníkov neumožňovali ich priame pripojenie na žľabový podval, preto ich využitie bolo v prevádzke obmedzené.Pevná upevňovacia súprava pozostáva z celokovového rámového skeletu. Spredu rámového skeletu je pevná pripevňovacia platňa, na ktorej sú zospodu dva zvislé svorníky na prichytenie elektromotorického prestavníka a spredu štyri pozične a rozmerovo prispôsobené svorníky na prichytenie žľabového podvalu. Rámový skelet pevnej upevňovacej súpravy má dve bočnice, ktoré sú v zadnej časti spojené priečnikom.Jednoduchý celokovový rámový skelet vytvorí prostredníctvom zvislých, pozične a rozmerovo prispôsobených svorníkov pevný a stabilný spoj pri minimálnych konštrukčných zásahoch pre pripojené zariadenia.Výhodou navrhovaného riešenia je predovšetkým veľmi jednoduchá, cenovo primeraná a bezpečná konštrukcia, ktorá má podstatne väčší celoplošný prenos horizontálne pôsobiacich síl na konštrukčne zosilnené čelo skrine prestavníka s porovnateľnými úžitkovými vlastnosťami prichytenia známych prírubových prestavníkov.Predmetný spôsob prichytenia zabezpečuje aj zníženie prácnosti pri montáži a zoraďovaní uzla výhybky,ako aj jej bezproblémové podbíjanie počas prevádzky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické a konštrukčné riešenie pevnej upevňovacej súpravy je znázornené na obrázku 1. Na obrázku 2 je znázornené spojenie pevnej upevňovacej súpravy s prestavným ústrojenstvom elektromotorického prestavníka a spojenie so žľabovým podvalom.Pevná upevňovacia súprava l je pripevnená k žľabovému podvalu â štyrmi svorníkmi na prichytenie žľabového podvalu i a dvomi zvislými svorníkmi Q, umiestnenými v spodnej časti pevnej upevňovacej sústavy l na prichytenie elektromotorického prestavrňka.Pevná upevňovacia súprava umožňuje rýchle, praktické, jednoduché aj finančne nenáročné pripojenie klasických prestavníkov na čoraz viac aplikované žľabové podvaly vo forme prírubového prestavného ústrojenstva v moderných systémoch železničných výhybiek používaných vo všetkých druhoch železničnej do pravy.Pevná upevňovacia súprava (1), V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z celokovového rámového skeletu a štyroch svornfkov (4) umiestnených na kontaktnej sade na prichytenie žľabovćho podvalu(3) a dvoch svorníkov (5) na prichytenje elektromotorického prestavnĺka (2) zospodu.

MPK / Značky

MPK: B61L 5/06, E01B 7/22, E01B 7/00

Značky: prestavníky, súprava, upevňovacia, pevná, najmä, elektromotorické

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7092-pevna-upevnovacia-suprava-najma-pre-elektromotoricke-prestavniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevná upevňovacia súprava, najmä pre elektromotorické prestavníky</a>

Podobne patenty