Interiérové dvere

Číslo patentu: U 7089

Dátum: 01.04.2015

Autor: Hort Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 0 8 9Dátum podania prihlášky 24. 4. 2014 (13) Druh dokumentu yl Cislo prioritnej prihlášky PUV 2013-27829Dátum podania prioritnej prihlášky 24. 4. 2013 (51) Int. Cl. (2015-01)Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ E 063 3/00Dátum zverejnenia prihlášky 4. ll. 2014 Vestník UPV SR č. 11/2014ÚRAD úžitkového vzoru 1. 4. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 04/2015 VLASTNÍCTVA Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLÍKY úžitkového vzoru verejnosti 26. 2. 2015Číslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyInteriérové dvere s osadenim do kovových zárubní, s dverovkou pozostávajúcou z rámu, výplní a postranných dosiek. Rám (l) dverí je z tvrdého plastového materiálu, výplň (2) je z extrudovanćho polystyrénu a posrranné dosky(3, 4) sú z ABS kopolyméru, pričom všetky materiály sú spojené lisovaním a lepenim.Technické riešenie sa týka interiérových dverí s osadením do kovových zárubní, hlavne na použitie v exponovaných priestoroch.Doteraz používané interiérové dvere s osadením do bežných kovových zárubní pozostávajú z rámovej konštrukcie, ktorá je vyrobená väčšinou z masívneho smrekového hranolu a z výplňového materiálu, ktorým je štandardne papierová voština, drevotriesková dutinka a pod. Z vnútornej strany je potom na rám prilepená a nalisovaná drevotriesková doska. Tento polotovar tvorí tzv. dverovku. Dverovka je ďalej opracovaná, je vyrobený falc a zvonku je opláštená materiálom, ktorý tvorí finálny povrch dverí. Na opláštenie sú využité prírodné alebo umelé materiály. Ide o tzv. zosadenku z dyhy, rôzne typy fólií s rôznym typom dekorov a mechanickou odolnosťou, prípadne formátové doskové materiály používané v nábytkárstve. Finálny povrch dverí sa dá dosialmuť aj povrchovou úpravou, nástrekom. Vo falci dverí je nalepená hrana - t. j. z obidvoch pozdĺžnych strán a zvrchu. Spodná strana dverí býva vybavená impregnáciou. Do dverí sú osadené kovové diely ~ zámky a pánty.Pri použití v exponovaných priestoroch nie sú takéto interiérové dvere schopné odolať pôsobeniu prostredia s vlhkosťou nad 60 a nemôžu byť použité v priestoroch, kde je vyžadovaná sanitácia dverí, umývanie prúdom vody alebo podobný typ údržby, so zachovaním možnosti osadenia do stavebných uzáverov s kovovou zárubňou. Takéto dvere bývajú rýchlo znehodnotené a ich časté výmeny zvyšujú náklady na prevádzku exponovaných interiérov.Uvedené nevýhody odstraňujú interiérové dvere s osadením do kovových zárubní, pozostávajúce z dverovky s rámom, výplňou a s postrannými doskami, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstatou je, že rám dverí je z tvrdého plastového materiálu, výplň rámu je z extrudovaného polystyrénu a postranné dosky sú z akry 1 onitril-butadién-styrénového polyméru, pričom všetky materiály sú spojené lisovanim a lepením. Podstatou tiež je, že plastovým materiálom rámu dverí je materiál na báze extrudovaných integrálne nadúvaných profilov z tvrdého modiñkovaného polystyrénu alebo kompozitný materiál na báze plastu a plniva s obsahom drevených vlákien alebo na báze tvrdého polyuretánu. Podstatné tiež je, že priamo v ráme dverí je vytvorený tvarový falc alebo tvarový falc z plastového materiálu je na ráme dverí nalepený.Výhoda interiérových dverí z nových materiálov podľa technického riešenia spočíva hlavne v tom, že sú určené do bežných kovových zárubní a súčasne sú vyrobené z modemých vodeodolných a pareodolných materiálov s nízkou váhou a s výbomými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Výsledkom spojenia týchto materiálov do kompaktného výrobku sú nové dvere, ktoré zároveň odolávajú pôsobeniu ostatných neagresívnych prevádzkových látok, olejov a mazív, dezinfekčným roztokom, saponátom atď. Dvere sú vyvinuté predovšetkým do exponovaných priestorov - prevádzok dielní a servisov, potravinárskych prevádzok, zdravotníckych prevádzok a domovov sociálnych služieb, jedálni, jatíek. Interiérové plastové dvere sú svojimi úžitkovými vlastnosťami určené prevažne do exponovaných prevádzok s vysokou prašnosťou, vzdušnou vlhkosťou, pre prevádzky s požiadavkou na údržbu pomocou tlakového striekania a s využitím umývania pomocou saponátov a dezinfekčných látok, odmasťovačov a pod. Dvere sa nekrútia, nehnijú, nezosychajú a nie sú nasíakavé. Dvere majú komfortné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku hmotnosť. Ďalšou nespornou výhodou je priaznivá cenová kalkulácia výrobku.Prehľad obrázkov na výkresoch Interiérové dvere podľa nového technického riešenia sú v reze znázomené na výkrese, kde obrázok lpredstavuje rez dverovkou, obrázok 2 rez dverovkou s falcom vytvoreným priamo v ráme, obrázok 3 rez dverovkou s nalepeným tvarovým falcom.Nosnou konštrukciou dverovky dverí je rám l, ktorý je vyrobený z tvrdého plastového materiálu. Konštrukcía rámu lje obdlžniková s výstuhou na pántoch a závesoch jedným príečnikom. Výplň g dverovky tvo 10ria dva presne naformátované a do rámu tesne vsadené diely z extrudovaného polystyrénu, známeho napr. pod obchodnou značkou PENOPOL. Extrudovaný polystyrén sa vyznačuje vysokou pevnosťou, nízkou objemovou hmotnosťou a temer nulovou nasiakavosťou. Táto konštrukcia je iba opláštená z prednej a zadnej strany presne naformátovanými doskami ą, i z materiálu akrylonitril-butadíén- styrénového polyméru, známeho pod skratkou ABS. Tvarový falc 5.1 je vytvorený priamo v plastovom ráme l, po zlisovani a zlepení všetkých časti, alebo je na rám l dveri tvarový falc 5.2 z plastového materiálu nalepený.Na opláštenie dverí je použitá technológia lisovanía s podlepením. Všetky spoje sú lepené pevnostným lepidlom. Dvere sú, tak ako tie doteraz, osadené pomocou kovových dielov - zámkom a pántami, zhodnými na použitie v štandardne vyrábaných interiérových dverách. Na tieto plastové interiérové dvere je možné osadiť i bezpečnostné a panikové kovanie, sarnozatvárače, elektromagnetické zámky a ostatné bezpečnostné komponenty. V týchto interiérových dverách sa dajú vyriešiť aj priehľady nahradzujúce presklenie. Výrez sa zapracuj e do hotových dverí bežným spôsobom namiesto tabule skla je použité plexisklo a na zalištovanie je použitý rám z plastového profilu. Výrez sa urobí na takom mieste, aby nebol namšený rám dverí.Ako tvrdý plast, z ktorého je vyrobený rám l dverí, môže byť použitých viacero vhodných materiálov. Výhodne je použitý materiál na báze extrudovaných integrálne nadúvaných profilov z tvrdého modifikovaného polystyrénu, týmto materiálom je napr. plast na trhu známy pod značkou Everwood. Ďalším materiálom je kompozitný materiál na báze plastu a plniva s obsahom drevených vlálden, ktorý je napr. známy pod označením WPC. Vhodným polotovarom pre rám je i materiál na báze tvrdého polyuretánu. Ide o materiál dodávaný pod značku PURENIT, ktorý je vyrábaný čiastočne z rozomletého polyuretánového recyklátu s prídaním polyizokyanurátu a potrebných činidiel. Tento produkt sa následne pomocou plošných lisov lisuje na požadovanú hrúbku, a potom sa brúsi podľa potreby. Všetky uvedene materiály sú odolné proti chemikáliám,odolné proti vysokým teplotám, vlhkosti, bez hrúbkového bobtnania a praskania, majú vysokú pevnosť v tlaku a výborné tepelnoizolačné vlastnosti.Materiál akrylonitril-butadién-styrénový polyrnér (ABS) sa predáva pod rôznym obchodným označením,napríklad POLYLAC, MAGNUM, CYCOLAC, atď. Dosky akrylonitril-butadién-styrénového polyměru(ABS) sú hrúbky 2 mm, pričom formát dielu prednej dverovej strany má iný formát oproti formátu zadnej falcovej strany dverí. Akrylonitril-butadién-styrénový polyrnér (ABS) má vyššiu nárazovú a vrubovú húževnatosť - hlavne V mínusových hodnotách, dobre tlmí nárazy a vibrácie. Prah únavy má pomerne nízky a oproti ostatným styrénovým plastom má vyššiu teplotnú a tvarovú stálosť.Interiérové dvere sa dajú využiť najmä pre najrôznejšie prevádzky, materiál akrylonitril-butadiénstyrénový polymér (ABS) na predné diely plášťov a falcové strany dverí je výhodne použitý v štyroch základných farebných radoch, ktoré priamo špecifikuje ich použitie šedá farba - pre pivničné a pôjdové priestory domov a prevádzok,červená farba - pre prevádzky, ako sú mäsny, jatky, jedálne, potravínárske prevádzky,modrá farba - pre prevádzky dielní a servisov,biela farba - pre zdravotnícke prevádzky, domovy sociálnych služieb.Ďalšie farebné odtiene sú použité na základe konkrétnych požiadaviek zákazníkov.1. Interiérové dvere s osadením do kovových zárubní, s dverovkou pozostávajúcou z rámu, výplní a postrarmých dosiek, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rám (l) dverí je z tvrdého plastového materiálu, výplň (2) rámu z extrudovaného polystyrénu a postranné dosky (3, 4) z akrylonitril-butadién-styrénového polyméru, pričom všetky materiály sú spojené lisovaním a lepením.2. Interiérové dvere podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastovým materiálom rámu(l) dverí je materiál na báze extrudovaných integrálne nadúvaných profilov z tvrdého modifikovaného polystyrénu.3. Interiérové dvere podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastový materiál rámu (l) dverí je kompozitný materiál na báze plastu a plniva s obsahom drevených vlákien.4. Interiérové dvere podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plastový materiál rámu (1) je na báze tvrdého polyuretánu.5. Interiérové dvere podľa niektorého nároku l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že priamo v ráme (1) dverí je vytvorený tvarový falc (5. l).6. Interiérové dvere podľa niektorého nároku l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na ráme (l) dverí je prilepený tvarový falc (5.2) z plastového materiálu.

MPK / Značky

MPK: E06B 3/86, E06B 3/78

Značky: interiérové, dveře

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7089-interierove-dvere.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Interiérové dvere</a>

Podobne patenty