Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení

Číslo patentu: U 7086

Dátum: 01.04.2015

Autor: Matej Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 4. 3. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. ll. 2014 Vcsmík UPV SR č. 11/2014Vestník UPV SR č. 04/2015Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 26. 2. 2015 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyInteriérový držiak dobíjateľných elektronických zariadeníOpisuje sa držiak, ktorý sa skladá z čelnej plochy, vrecka a upevňovacieho prvku. Držiak slúži na držanie dobíjateľných elektronických zariadení počas nabíjania z elektrickej zásuvky. Čelná plocha je rovinná, vrecko je umiestnené za ňou a nabíjaný predmet sa vloží do vrecka zboku.Technické riešenie sa týka interiérového držiaka, určeného na držanie prenosných dobíjateľných elektronických zariadeni počas ich dobíjania, najmä V priestore pri elektrickej zásuvke, ktorého ďalším účelom je na svojej ploche vytvárať komunikačný priestor, najmä na zobrazenie reklamného a/alebo informačného posolstva.Na nabíjanie zariadení, ako sú mobilné telefóny, prehrávače a podobné zariadenia, sa používajú dodané nabíjačky s káblom, ktoré sa pripájajú k zariadeniu prostredníctvom konektora. Väčšina riešení nepoužíva žiadny mechanizmus na mechanickú podporu zariadenia počas nabíjania, ale predpokladajú, že zariadenie bude počas nabíjania niekde položené, napr. na stolíku blízko elektrickej zásuvky. Niektoré zariadenia ako napríklad drahšie mobilné telefóny používajú tzv. kolísku, t. j. stojan s konektorom na zasunutje zariadenia,avšak aj táto kolíska, pripojená káblom k elektrickej zásuvke, musí byť niekde položená. Existujú tiež aj rôzne stojany, často drevené alebo gumené, ktoré kopírujú myšlienku kolísky a umožňujú stabilizovanie zariadenia v určitej polohe. Známe sú tiež riešenia, kde sa nabíjané zariadenie vkladá do vrecka umiestneného viditeľne na lícnej strane závesncj plochy, čím je narušená celístvosť potenciálneho komunikačného priestoru na tejto lícnej strane držiaka.Túto nevýhodu odstraňuje držiak zložený z vrecka, upevňovacieho prvku a čelnej plochy, ku ktorej je vrecko pripevnené, pričom toto vrecko je orientované horizontálne na lícnej alebo rubovej strane čelnej plochy, a teda vloženie nabíjaného zariadenia je zabezpečené zboku držiaka. Pri tomto riešení je nabíjané zariadenie umiestnené tak, že nezakrýva žiadnu časť držiaka, ktorá môže obsahovať reklamu. Takýto držiak má obojstranný charakter a je možné ho upevniť ľubovoľným spôsobom, napr. prilepiť priamo na kryt elektrickej zásuvky tak, aby vrecko tohto držiaka viselo pod zásuvkou a nebránilo bežnému používaniu zásuvky. Prilepenie na teleso zásuvky sa uskutoční s pomocou lepiacej plochy. Ďalším z možných spôsobov pripevnenia držiaka je zavesenie prostredníctvom závesného otvoru, či háku, ktorý je vytvorený vo vrchnej časti držiaka. Počas nabíjania zariadenia, napr. mobilného telefónu, sa toto zariadenie zasuníe do vrecka držiaka zboku a nabíja sa pomocou nabíjacieho adaptéra, zapojeného do danej elektrickej zásuvky. Toto riešenie umožňuje aj nabíjanie zo zásuvky, pri ktorej nie je umiestnený stolík, polička ani iná vodorovná podpora. Držiak nemusí byť pripevnený iba k elektrickej zásuvke, ale aj na inú dostupnú plochu umožňujúcu viac-menej vertikálnu pozíciu nabíjaného predmetu. Na umiestnenie reklamy alebo inej infonnácie sú vhodné obidve strany čelnej plochy držiaka. Ak sa však vrecko umiestni na mbovú stranu čelnej plochy, tak lícna strana čelnej plochy bude neporušená a celá vhodná na umiestenie reklamy. Držiak je takto využiteľný ako komunikačný prostriedok, najmä ako reklamný a/alebo informačný nosič.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené na nasledujúcich obrázkoch, pričom na obrázku 1 je znázornený držiak s vreckom a upevňovacím prvkom, na obrázku 2 je znázornený držiak s upevňovacím prvkom a vreckom tvoreným zreťazenými rovinnými plochami.Základné vyhotovenie držiaka je zobrazené na obrázku l. Skladá sa z čelnej plochy l, vrecka à umiestneného V spodnej časti držiaka, výhodne na rubovej strane čelnej plochy l, a upevňovacieho prvku 2, ktorý je v tomto príklade tvorený lepiacou vrstvou, ktorou sa držiak pripevní na kryt elektrickej zásuvky alebo do jej blízkosti tak, že vrecko bude visieť nadol, resp. pod krytom zásuvky. Rozmery držiaka 20 cm x 11 cm x 2 cm(výška x šírka x hrúbka) zaistia, že vrecko g bude dostatočne nízko pod dutinkami a kolíkrni elektrickej zásuvky a držiak preto nebude brániť bežnému používaniu elektrickej zásuvky a poskytne tiež dostatok miesta pre nabíjané zariadenie. Držiak vo vyobrazenom vyhotovení (obrázok) pozostáva z dvoch častí vyrobených z plastu a upevňovacieho prvku, pričom čelná plocha l je tvarovo stabilná a vrecko 3 je tvorené pásom z plastovej fólie. Tento pás je spojený prilepením alebo zatavením s rubovou stranou čelnej plochy l svojim hor 10ným okrajom i. Spodný okraj s pásu je spojený bud tiež s čelnou plochou l, alebo s iným miestom na tomto páse, výhodne blízko prvého spoja, čim vznikne vrecko v tvare slučky, pripevnené k čelnej ploche 1 iba horným okrajom A. Nabíjané zariadenie sa takto vloží do vrecka g z bočnej strany držiaka.Riešenie je zhodné s príkladom l, avšak je zmenené vyhotovenie vrecka g, ktoré je teraz vytvorené zo štyroch tvarovo stabilných rovinných plôch, ktoré sú navzájom sériovo prepojené funkčnými ohybmi (obrázok 2).Riešenie vychádza z príkladu 2, avšak vrecko g je uzatvorené, sprava alebo zľava, doplnkovou plochou. Týmto sa vrecko g tvarovo stabilizuje a vloženie nabíjaného predmetu bude možné iba z jednej strany zboku držiaka. Z hľadiska technológie môže byť vrecko g výhodne vyrobené ako výlisok z tenkého listu plastu. Závesný prvok 2 je tvorený lepiacou plochou alebo závesným otvorom, či závesným hákom.Interiérový držiak je využiteľný ako komunikačný prostriedok, najmä ako reklamný a/alebo informačný nosič, a na nabíjanie elektrických zariadení z elektrických zásuviek, v blízkosti ktorých nie je operná plocha vhodná na položenie zariadenia počas nabíjania, alebo tam, kde je vhodnejšie, aby nabíjané zariadenie bolo počas nabíjania umiestnené pri elektrickej zásuvke.1. Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa skladá z čelnej plochy (l), upevňovacieho prvku (2) a vrecka (3), pričom vrecko (3) je vytvorené z pásu, ktorý je svojím vrchným okrajom (4) spojený s čelnou plochou (l), a jeho spodný okraj (5) je spojený bud s čelnou plochou (l), alebo s iným miestom na tomto páse, výhodne blízko prvého spoja.2. Držiak podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pás tvoriaci vrecko (3) je vytvorený z čelnej plochy (l) prehnutím jej spodného okraja nahor a jeho pripevnením k lícnej alebo rubovej strane čelnej plochy (l).3. Držiak podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrecko (3) je umiestnené až za čelnou plochou (1) alebo na jej rubovej strane.4. Držiak podľa niektorého z nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pás, ktorý tvorí vrecko (3), je vytvorený z dvoch alebo viacerých rovinných plôch, ktoré sú navzájom sériovo prepojené ñmkčnými ohybmi.5. Držiak podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrecko (3) je z jednej bočnej strany uzatvorené doplnkovou plochou.6. Držiak podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prvok(2) je tvorený lepiacou alebo adhéznou plochou.7. Držiak podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prvok(2) je tvorený závesným otvorom vo vrchnej časti čelnej plochy (l).8. Držiak podľa aspoň jedného z nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že upevňovací prvok(2) je tvorený závesným hákom vo vrchnej časti čelnej plochy (l).9. Držiak podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vrecko (3) a/alebo čelná plocha (l), a/alebo upevňovací prvok (2), alebo celý držiak je zhotovený z jedného dielu ako výlisok alebo výstrižok.10. Držiak podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň jeden diel držiaka, výhodne vrecko (3), čelná plocha (l) alebo upevňovací prvok (2), je vyrobený z papiera a/alebo z plastu, a to priehľadného alebo priesvitného, alebo nepriesvitného, s hrúbkou od 0,05 mm do 4 mm.ll. Držiak podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na časti alebo celej vnútornej ploche vrecka (3) je vytvorená protišmyková vrstva.12. Držiak podľa nároku ll, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že protišmyková vrstva je vytvorená z gumy alebo z pogumovaného textilu, papiera, či plastu.

MPK / Značky

MPK: F16M 11/04, A47F 5/01, H04M 1/04

Značky: elektronických, zariadení, interiérový, dobíjateľných, držiak

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7086-interierovy-drziak-dobijatelnych-elektronickych-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Interiérový držiak dobíjateľných elektronických zariadení</a>

Podobne patenty