Systém merania vibrácií v pracovných strojoch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 O 8 1(22) IVJátum podania prihlášky 17. 6. 2014 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Int C 1- 0015.01)organizácia priority GOIM 7/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR č. 11/2014ÚRAD úžitkového vzoru 1. 4. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník ÚPV SR c. 04/2015 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenía SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 17. 2. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK(54) Názov Systém merania vibrácií v pracovných strojochSystém merania vibrácií v pracovných strojoch pozostáva minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktnému nosiču (2) snímačov vibrácií (4, 5, 6) aspoň na jednom mieste pracovného stroja (l). Súčasne na každý kontaktný nosič (2) snímačov vibrácií (4, 5, 6) je pripojený jeden z uvedených snímačov vibrácií (4, 5, 6). Každý z nich je spojený spojovacími tienenými káblami (7) s blokom predzosilňovačov (8) a ten je spojený spojovacimi tienenými káblami (9) so združovacou konektorovou jednotkou (10). V systéme merania vibrácií pracovných strojov môže byť združovacíá konektorová jednotka (10) pripojená spojmi (14) aspoň jednému meraciemu prístroju (13) alebo viackanálovým spojom (11) spojená s monitorovaco-diagnostickým systémom (12), alebo uvedené spojenia môžu byť uskutočnené súčasne. Systém merania vibrácií pracovných strojov má snímače vibrácií (4, 5, 6) umiestnené v smere vodorovnom, zvislom a priečnom alebo v iných zvolených smeroch.Technické riešenie sa týka meracej zostavy na meranie vibrácií v pracovných strojoch na účely hodnotenia pracovných strojov. Technické riešenie patrí do oblasti meracej a monitorovacej techniky.Hľadanie príčin problémov V prevádzke strojov je často veľmi zložitá úloha. Kondícia stavu stroja môže vychádzať zo stavu stroja samého, ale aj ako výsledok interakcie stroja s okolím s nim súvisiacim. Preto najbežnej ším identiñkačným znakom zmeny stavu pracovných strojov sú vibrácie, ktorých proces merania musí spĺňať presne predpísané technické normy. Vibrácie predstavujú veličinu, ktorá odráža vnútorný stav stroja. Každý stroj, či zariadenie ma individuálne prejavy vibrácií, ktorých zmena je typickým prejavom každého stroja. Tieto zmeny obvykle obsahujú informácie o zmenách prebiehajúcich v konštrukcii a systéme pracovného stroja. Meranie vibrácií sa vykonáva počas prevádzky zariadenia a je založené na hodnotení mechanického kmitania strojov meraním odozvy kmitania na rotujúcich a nerotujúcich konštrukčných prvkoch stroja. Meranie kmitania sa využíva na bežné prevádzkové monitorovanie, spojené s ochranou stroja a na samotnú diagnostiku. Najčastejšie sa vykonáva priamym kontaktom snímačov vibrácií, ktoré sú umíestňované a ñxované počas merania odborným technickým pracovníkom. Takáto manuálna činnosť je obvykle namáhavá a často i nebezpečná. Problémom je aj situácia, keď na danom zariadení je potrebne snímať údaje z viacerých meracích miest naraz. Nedostatky pri meraní vibrácií strojov viedli k možnosti upraviť merania vhodnými technickými prostriedkami úpravou meracích miest a prispôsobeniu postupu merania bezpečnostným podmienkam.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva z koncepcie merania vibrácií v pracovných strojoch pomocou stabilne umiestnených snímačov. Merací systém pozostáva najmenej z jednej meracej plochy pripevnenej ku kontaktnému nosiču dotykových snímačov vibrácií, ktoré sú s príslušnými prístrojmi na úpravu a spracovanie signálov spojené pomocou tienených káblov. Snímače generujú signály o prebiehajúcich víbráciách na nízkej energetickej úrovni, preto sú okamžite pri mieste ich vzniku zosilňované predzosilňovačmi. Medzi nosičom (snímačov) a strojom sa môže nachádzať kontaktná vrstva. Meranie prebieha minimálne na jednom mieste pracovného stroja, pričom na každý kontaktný nosič je pripojený aspoň jeden zo spomenutých snímačov vibrácií a každý z nich je prepojený spojovacími tienenými káblami s blokom predzosilňovačov. Ten je spojený spojovacími tienenými káblami so združovacou konektorovou jednotkou. Snímače vibrácií môžu byť uložené V zvislom, vodorovnom, priečnom smere alebo iv inom zvolenom smere. Konektorová jednotka je pripojená k minimálne jednému meraciemu prístroju alebo víackanálovým spojom spojená s monitorovaco diagnostickým systémom, alebo sú uvedené jednotky pripojené súčasne.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je znázomené uskutočnenie meracej zostavy na meranie vibrácií v pracovných strojoch. Je znázornená bloková schéma tejto meracej zostavy.Príklad technického riešenia systému merania vibrácií v pracovných strojoch je na obrázku. Systém pozostáva minimálne z jednej meracej plochy g pripevnenej ku kontaktnému nosiču g snímačov 3, 5, Q vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja l. Súčasne na každom kontaktnom nosiči z snímačov i, j, Q vibrácií je pripojený jeden z uvedených snímačov 4 l, j, Q vibrácií. Každý z nich je spojený spoj ovacími tienenými káblami 1 s blokom § predzosilňovačov a ten je spojený tienenými spojovacími káblami 2 so združovacou konektorovou jednotkou l 0. V systéme merania vibrácií pracovných strojov môže byť združovacia konektorová jednotka l 0 pripojená spojmi k aspoň jednému meraciemu prístroju Q alebo viackanálovým spojom spojená s monitorovaco-diagnostickým systémom l 2, alebo uvedené spojenia môžu byť uskutočnené súčasne. Systém merania vibrácií pracovných strojov má snímače i, Q, § vibrácií umiestnené v smere vodorovnom, zvislom a priečnom alebo v iných zvolených smeroch. Systém merania vibrácií pracovných strojov má meraciu plochu 1 je umiestnenú na kontaktnom nosiči g a medzi nim a pracovným strojom l môže byť kontaktná vrstva l 5.Systém merania vibrácií pracovných strojov je využiteľný v meracej a monitorovacej technike na diagnostikovanie aktuálneho stavu stroja. Tento stav je zisťovaný prostriedkami meracej techniky na základe objektívneho vyhodnocovania príznakov, podmienok a vlastností zariadenia v prevádzke, ktoré by mohli viesť k poruche.1. Systém merania vibrácií v pracovných strojoch, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pozostáva minimálne z jednej meracej plochy (3) pripevnenej ku kontaktněmu nosiču (2) snímačov (4, 5, 6) vibrácií aspoň na jednom mieste pracovného stroja (l) a súčasne na každom kontaktnom nosiči (2) snímačov (4, 5, 6) vibrácií je pripojený aspoňjeden z uvedených snímačov (4, 5, 6) vibrácií, pričom každý zo snímačov (4, 5, 6) vibrácií je spojený spojovacími tienenýmí káblami (7) s blokom (8) predzosilňovačov a ten je spojený spojovacími tienenými káblami (9) so združovacou konektorovou jednotkou (10).2. Systém merania vibrácií v pracovných strojoch podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že združovacia konektorová jednotka (10) môže byť spojmi (14) pripojená k aspoň jednému meraciemu prístroju (13) alebo viackanálovým spojom (l 1) spojená s monitorovaco-diagnostickým systémom (12), alebo uvedené spojenia môžu byt uskutočnené súčasne.3. Systém merania vibrácií v pracovných strojoch podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že snímače (4, 5, 6) vibrácií sú umiestnené v smere vodorovnom, zvislom a priečnom alebo v iných zvolených smeroch.4. Systém merania vibrácií v pracovných strojoch podľa nároku l, 2 a 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že meracia plocha (3) je umiestnená na kontaktnom nosiči (2) a medzi nim a pracovným strojom (1) môže byť umiestnená kontaktná vrstva (15).

MPK / Značky

MPK: G01M 7/02

Značky: pracovných, strojoch, vibrácií, systém, merania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7081-system-merania-vibracii-v-pracovnych-strojoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém merania vibrácií v pracovných strojoch</a>

Podobne patenty