Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRlEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky ll. 7. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR č. 1112014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru l. 4. 2015 Vestník UPV SR č. 04/2015Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 17. 2. 2015v pripade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SKNázov Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora AnotáciaPredložené riešenie prináša technické riešenie lanovkovej nadstavby a možnosti jej technologického využitia na lesnom kolesovom traktore. Na spodnej časti nosnej konštrukcie (6) anovkovej nadstavby je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z Ianovice (l) anavíjacieho bubna(2). Zadná časť nosnej konštrukcie pozostáva zvodiacich kladíek (7) na vedenie obežného lana (4) z lanovice (1) cez kladky (7) do porastu, čím sa vytvorí lanovková dráha. Lanovková nadstavba je prichytenžtnamzadný sklopný štítTechnické riešenie sa týka lanovkovej nadstavby a jej adaptovania na lesný kolesový traktor.Doteraz boli lesné kolesové traktory používané v lesníckej prevádzke výlučne pri bežných technológiách podľa použitej nadstavby, pričom mohli vykonávať len jednu operáciu, prípadne dve operácie. Ako pohomiá jednotka lanovkovej nadstavby doteraz lesný kolesový traktor nebol využívaný. Súčasná situácia v lesnej prevádzke si však vyžaduje aj použitie lesných kolesových traktorov ako pohonných jednotiek na pohon lanovkových nadstavieb.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje lanovková nadstavba, ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva z nosnej konštrukcie upravenej na rýchlu montáž na zadný sklopný štít lesného kolesového traktora. Takto upravený môže lesný kolesový traktor vykonávať aj iné lesné operácie, než na aké bol skonštruovaný. Po odpojení lanovkovej nadstavby zo zadného sklopnćho štítu lesného kolesového traktora môže priblížovať drevo podľa zaužívaných technológii.Na spodnej časti nosnej konštrukcie lanovkovej nadstavby je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z lanovnice a navíjacieho bubna. Zadná časť nosnej konštrukcie pozostáva z vodiacich kladiek na vedenie obežného lana z lanovnice cez kladky do porastu, čim sa vytvorí lanovková dráha. Takisto sú v zadnej časti nosnej konštrukcie vodiace kladky na vedenie lana od navíjacieho bubna po vykracovaciu kladku. Na homej časti nosnej konštrukcie je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana slúžiaci na prepravu obežného lana.Celá lanovková nadstavba je diaľkovo ovládaná.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obrázok 1 umiestnenie lanovkovej nadstavby na zadnom štíte a obrázok 2 celkový pohľad na lanovkovú dráhu, ktorá je poháňaná lanovkovou nadstavbou montovanou na zadnom štíte lesného kolesového traktora.Lanovková nadstavba pozostáva z nosnej konštrukcie Q, ktorá je prichytená na zadný sklopný štít Q lesného kolesového traktora. Na spodnej časti nosnej konštrukcie Q je umiestnený dvojbubnový navijak pozostávajúci z navíjacieho bubna g a lanovnice l. Zadná časť nosnej konštrukcie Q je tvorená vodiacimi kladkami Z a na homej časti nosnej konštrukcie Q je umiestnený pomocný bubon s ukladačom lana g slúžiaci na prepravu obežného lana 5.Ovládanie dvojbubnového navijaka 11 pozostávajúceho z lanovnice l a navíjacieho bubna g je diaľkovým ovládaním alebo priamo z kabíny lesného kolesového traktora. Drevo je pritialmuté na skládku a ostáva ešte zapnuté. Obsluha zapne rezervný chod lanovnice g a VOZÍk ide do porastu, čím sa vytiahne patričná dĺžka lana 3, ktoráje potrebná na upnutie ďalšieho nákladu. Uvedenú dĺžku lana i vytiahne tak, že neustále odbrzďuje navijací bubon g, ktorý napina celú trasu. Po vykonaní uvedených opatrení obsluha zapne lanovnicu 1 na priamy chod a priblíži sa ku skládke, aby sa odopol voľný koniec lana i Zapne sa rezervný chod lanovnice l a vozík g ide do porastu na miesto, kde bude zapnutý ďalší náklad. Po zapnutí navíjacieho bubna g nastane vyťahovanie dreva pod lanový vozík g. Následným zapnutím lanovnice l na priamy chod sa začne približovanie dreva po linke ku skládke. Počas približovanía dreva bude niekedy potrebné navinúť alebo odvinúť lano na navíjacom bubne g, a tým regulovať výšku dreva nad terénom.Drevo sa priblíži po linke na skládku. Dvojbubnový navijak ll môže pracovať, keď je vypnutá lanovníca l a navij ací bubon g. Potom nastáva fáza manipulovania dreva na skládke.Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z nosnej konštrukcie (6) upravenej na montáž na zadný sklopný štít (10) lesného kolesového traktora, na spodnej časti nosnej konštrukcie (6) je umiestnený dvojbubnový navijak (l 1) pozostávajúci z navijacieho bubna (2) a lanovníce (l), na zadnej časti nosnej konštrukcie (6) sú umiestnené vodiace kladky (7) na vedenie obežného lana (4) z lanovnice (l) cez kladky (9) porastu a na homej časti nosnej konštrukcie (6) je umiestnený pomocný bubon s ukladačom (8) lana na prepravu obežného lana (4).

MPK / Značky

MPK: B27B 25/00, B62D 49/06, A01G 23/00, B66C 1/00

Značky: kolesového, lesného, adaptér, lanovková, traktora, nadstavba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7073-lanovkova-nadstavba-ako-adapter-lesneho-kolesoveho-traktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lanovková nadstavba ako adaptér lesného kolesového traktora</a>

Podobne patenty