Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu

Číslo patentu: U 7072

Dátum: 01.04.2015

Autor: Pavelka Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVJátum podania prihlášky 20. 5. 2014 (13)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. ll. 2014 Vestnü( UPV SR č. 11/2014(45) Dátum oznámenia o zápise ÚRAD V úžitkového vzoru 1. 4. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 04/2015 VLASTNICTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLÍKY úžitkového vzoru verejnosti 17. 2. 2015(62) Člslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpaduMechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu pozostáva z kovovej mechanickej výstuže tvarovo vyhotovenej ako vnútorný kruh (1) z pásovej ocele s tromi vnútornými závitmi (5), ktorý je inštalovaný vnútri kontajnera,pričom druhý, vonkajší kruh (2) z pásovej ocele s tromi dieramí (3) je inštalovaný z vonkajšej strany kontajnera. Na inštaláciu, t. j. vzájomné spojenie vonkajšieho (2) a vnútomého kruhu (l) mechanickej výsmže slúži priložka (4) z pásovej ocele a tri závitové skrutky (6).Technicke riešenie sa týka telesného vyhotovenia mechanickej výstuže kontajnera komunálneho odpadu pre domácnosti a ostatnú verejnosť.Doteraj ší stav technikyZber a vývoz komunálneho odpadu sa V súčasnosti v rámci domácnosti a organizácií realizuje prostredníctvom kontajnerov komunálneho odpadu rôznych druhov. Široké zastúpenie má používanie kovových kontajnerov typu Kuka s rôznym objemom. Nevýhodou týchto kontajnerov je, že počas manipulácie, t. j. pri zdvíhaní a vysypávaní naplneného kontajnera do zbemého vozidla dochádza k mechanickým deformáciám kontajnera V jeho spodnej prednej a zadnej časti. Použitie mechanickej výstuže kontajnera komunálneho odpadu bráni vzniku deformácií nového kontajnera alebo po odstránení deformácií používaného kontajnera a montáži mechanickej výstuže na kontajner umožní jeho ďalšie dlhodobé používanie.Nežiaduce mechanické deformácie takmer všetkých jestvujúcich a bežne používaných kontajnerov na komunálny odpad - plechové 110 litrove kontajnery, ktoré vznikajú manipuláciou s kontajnermi komunálneho odpadu - pôsobením úderu zdvíhacieho mechanizmu pri zdvíhaní a vyprázdňovaní kontajnera - odstraňuje mechanická výstuž kontajnera podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso plechového kontajnera s objemom 110 l je z vnútornej aj z vonkajšej strany v kritickej výške opásané pásovinou z konštrukčnej ocele a obidve pásoviny sú k telesu kontajnera pripevnené a navzájom spojené príložkou a tromi skrutkami.Podobný princíp mechanickej výstuže je možné uplatniť pri najrozličnejších tvaroch a objemoch kontajnerov typu Kuka, z ktorých sa komunálny odpad vysypáva sklopným spôsobom. Uvedené platí pre kontajnery vyrábané z kovu alebo plastu.Výhody mechanickej výstuže kontajnera komunálneho odpadu spočívajú hlavne v tom, že mechanická výstuž zabraňuje vzniku deformácií, ak je inštalovaná na nový kontajner, mechanickú výstuž je možné inštalovať aj na používané kontajnery po odstránení už jestvujúcich deformácíí. V obidvoch prípadoch mechanická výstuž výrazne predlžuje životnosť kontajnerov komunálneho odpadu, šetrí ďalšie náklady majiteľom kontajnerov, ako aj životné prostredie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku sú uvedené časti mechanickej výstuže kontajnera komunálneho odpadu.Príklad telesného vyhotovenia mechanickej výstuže kontajnera komunálneho odpadu je znázomený na výkrese. Základ mechanickej výstuže tvorí vnútomý kruh i pásovej ocele inštalovaný vnútri kontajnera,vonkajší kruh g pásovej ocele inštalovaný z vonkajšej strany kontajnera. Na inštaláciu, t. j. vzájomné spojenie vonkajšieho kruhu g a vnútomého kruhu l mechanickej výstuže slúžia diery ą vonkajšieho kruhu g, príložka i, vnútorné závíty j vnútomého kruhu l a tri závitové skrutky 6.Postup montáže mechanickej výstuže na kontajner je veľmi jednoduchý. Po obrysovaní vhodnej dĺžky(výšky) od spodnej časti kontajnera a nasunutí vonkajšieho kruhu g pásovej ocele mechanickej výstuže na obvod kontajnera je potrebné podľa rozmiestnenia dier g prevŕtať tri diery g do plášťa kontajnera. Následne do kontajnera vložíme vnútomý kruh l pásovej ocele mechanickej výstuže a umiestnime ho tak, aby osi vyvŕtaných dier g a osi vnútorných závitov Q boli súosové. Priložením príložky i a pomocou závitových skrutiek § mechanickú výstuž upevníme.Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z vnútomého kruhu (l) z pásovej ocele, ktorý je vybavený tromi vnútornými závitmi (5) a je nainštalovaný vnútri kontajnera, z vonkajšieho lcruhu (2) z pásovej ocele s tromi dieramí (3), ktorý je nainštalovaný z vonkajšej strany kontajnera a príložky (4) z pásovej ocele na vytvorenie pevného vzájomného spojenie vonkajšieho kruhu (2) z pásovej ocele a vnútorného kruhu (l) z pásovej ocele pomocou závitových skrutiek (6).

MPK / Značky

MPK: B65F 1/14

Značky: kontajnera, odpadů, komunálneho, mechanická, výstuž

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7072-mechanicka-vystuz-kontajnera-komunalneho-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu</a>

Podobne patenty