Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla na vozidlo

Číslo patentu: U 7063

Dátum: 03.03.2015

Autor: Drančík Tomáš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYProstriedok na upevnenie evidenčného čísla vozidla je tvoDátum podania prihlášky 23. l. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 10. 2014 Vestník UPV SR č. 10/2014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 3. 3. 2015 Vestník UPV SR č. 03/2015Číslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyProstriedok na upevnenie evidenčněho čísla na vozidlorený suchým zipsom, pričom prvá časť suchého zipsu s ny lonovými háčikmi je na hladkej strane vybavená samolepiacou vrstvou a tiež druhá časť suchého zipsu s očkami je na hladkej strane vybavená samolepiacou vrstvou, potom prvá časť suchého zipsu je hladkou stranou so samolepiacou vrstvou pripevnená na vozidlo a druhá časť je hladkoustranou so samolepiacou vrstvou pripevnená na spodnú stranu tabule evidenčného čísla.Technické riešenie sa týka prostriedku na upevnenie evidenčného čísla vozidla suchým zipsom, ktorého ktorákoľvek strana môže zároveň slúžiť ako nosič reklamy.V súčasnosti je najviac používaný viac-menej jediný druh upevnenia evidenčného čísla vozidla, a to prostredníctvom plastového, prípadne kovového držiaka, ktorý je priskrutkovaný o karosériu motorového vozidla a následne je doňho vložená plechová alebo plastová tabuľa s evidenčným číslom.Podstatou predloženého technického riešenia je prostriedok na upevnenie evidenčného čísla na vozidlo,ktorý tvorí suchý zips, pričom samolepiacou vrstvou je vybavená prvá časť suchého zipsu s nylonovým háčikmi a tiež samolepiacou vrstvou je vybavená aj druhá časť suchého zipsu s očkami. Samotné upevnenie tabule je realizované nalepením prvej časti suchého zipsu hladkou stranou so samolepiacou vrstvou na plochu na vozidle a druhá časť suchého zipsu je upevnená hladkou stranou so samolepiacou vrstvou na spodnú stranu tabule s evidenčným číslom. Následne sa tabuľa s už nalepeným suchým zipsom priloží na miesto na motorovom vozidle, ktoré bolo vybavené druhou časťou suchého zipsu. Veľkosť samotného suchého zipsu je rovnaká ako tabuľa s evidenčným číslom.Priľnavosť samolepiacej strany je dosahovaná jednak lepiacou zmesou, ale aj perforovaním samotného suchého zipsu tak, žeje dosiahnutá optimálna sila a výdrž tohto upevnenia.V prípade požiadavky je suchý zips možné vybaviť plastovým pásom akejkoľvek šírky a z ktorejkoľvek strany, ktorý následne slúži ako reklamný nosič.Riešenie upevnenia týmto spôsobom má viacero výhod v porovnaní s použitím klasického držiaka na evidenčné číslo vozidla vyrobené či už z plastu, alebo iného materiálu. Medzi výhody patrí, že materiál nepodlieha výkyvom teplôt v takej miere ako plast alebo kov, pri inštalácii nie je nutné narušiť lak a materiál vozidla vŕtaním. Montážou držiaka na evidenčné číslo vozidla dochádza k jeho fyzickému a optickému zväčšeniu, k čomu pri montáži pomocou suchého zipsu nedochádza. V pripade požiadavky je možné osadiť plastový pás z ktorejkoľvek strany a použiť ho ako reklamný nosič.Prehľad obrázkov na výkresochSuchý zips vybavený plastovým pásom na spodnej hrane, ktorý slúži ako reklamný nosič znázorňuje obrázok l.Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje umiestnenie a upevnenie tabule s evidenčným číslom motorového vozidla obrázok 2.Upevneníe evidenčného čísla motorového vozidla je riešené samolepiacim suchým zipsom, ktorý môže byť vybavený na ktorejkoľvek hrane plastovým pásom C na umiestnenie reklamy.Jedna časť suchého zipsu je samolepiacou vrstvou upevnená o karosériu vozidla a druhá časť je samolepiacou vrstvou upevnená o spodnú stranu tabule evidenčného čísla motorového vozidla, pričom obe strany suchého zipsu svojou veľkosťou kopírujú rozmer tabule evidenčného čísla motorového vozidla, ktorý môže byť rôzny. Následne sa evidenčné číslo motorového vozidla vybavené jednou stranou suchého zipsu priloži na miesto na karosérii vybavené druhou stranou.1. Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla vozidla, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený suchým zipsom, pričom prvá časť suchého zipsu s nylonovým háčikmi je na hladkej strane vybavená samolepiacou vrstvou a tiež druhá časť suchého zipsu s očkami je na hladkej strane vybavená samolepiacou vrstvou, potom prvá časť suchého zipsu je hladkou stranou so samolepiacou vrstvou pripevnená na vozidlo adruhá časť je hladkou stranou so samolepiacou vrstvou pripevnená na spodnú stranu tabule evidenčného čísla, pričom obidve časti suchého zipsu sú so stranami s háčíkmí a očkami opakovateľne spoj iteľné a rozpojiteľné.2. Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla vozidla podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že suchý zips je vybavený plastovým pásom (C) na umiestnenie reklamy.3. Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla vozidla podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že suchý zips je perforovaný.

MPK / Značky

MPK: B60R 13/10, B60R 13/00

Značky: upevnenie, vozidlo, evidenčného, prostriedok, čísla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u7063-prostriedok-na-upevnenie-evidencneho-cisla-na-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na upevnenie evidenčného čísla na vozidlo</a>

Podobne patenty