Magnetická zarážka

Číslo patentu: U 6999

Dátum: 07.01.2015

Autori: Maščenik Jozef, Matija Rudolf, Pavlenko Slavko, Gašpár Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR(22) ILJátum podania prihlášky 10. 9. 2013 (13) Druh dokumentu yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnľ~ C 1- 0015-01)organizácia priority Eosc 19/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. s. 2014 F 16 B 21100Vestník ÚPV SR c. 08/2014(45) Dátum oznámenia o zápise URAD V úžitkového vzoru 7. l. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 01/2015 VLASTNICTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenie SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 11. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Čisio pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Košice, SKJe opísané technické riešenie aretácie polohy krídlových častí nábytkových zostáv pomocou vzájomného magnetického účinku perrnanentných magnctov (4), uložených vpuzdre (3), osadeného na kotviacej doske (5). Odpudivá magnetické sila je priamo prenášaná na západku (2) vtláčanú do aretačného otvoru zarážky (l).Technicke riešenie sa týka magnetickej zarážky, ktorá by patrila medzi dôležité súčasti výrobkov v nábytkárskom priemysle, ale aj v iných odvetviach spotrebného priemyslu. Uplatnenie aretačnej magnetickej zarážky má širokú oblasť využitia tiež v nadväznosti na elektronické zabezpečenie krytov. Aplikácia je možná vo veľmi širokom zábere vzhľadom na jednoduchosť a dielektrický stav zostavy aretačného systému.V oblasti nábytkárskej výroby sa využíva pomeme mnoho aretačných systémov na zaistenie požadovanej polohy dvierok a posuvných krídiel nábytku. Každý spôsob má svoje špecifické prednosti. V závislosti na prostredí a špeciálnych požiadavkách dochádza k novým konštrukčným riešeniam. Doposiaľ nie je riešenýpolohovací systém odolný proti korózii s minimálnou hladinou hlučnosti a opotrebovaniu niektorých častíPodstata tvorí konštrukčné riešenie magnetickej aretácie polohy pomocou aretačného systému založeného na využití vzájomného účinku dvojice permanentných magnetov. Aretačný systém je zložený z piatich častí,z ktorých tri časti sú vyrobené podľa vlastného konštrukčného riešenia a dva komponenty sú bežne dostupné špecifikované permanentné magnety. Sedlo určuje požadovanú polohu, do ktorej zapadne západka vedená voľne v puzdre upevnenom na kotviacej doske. Princíp funkčnosti vedenia západky je vo vzájomnom odpudzovaní dvoch magnetov osadených nad sebou s rovnakým pólom, pričom sú so západkou uložené a vedené v puzdre.Technické riešenie a konštrukcia magnetickej zarážky má svoje uplatnenie v prevádzkach a domácnostiach so zvýšeným nárokom a korózie vzdomosť a hlučnosť. Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu predstavuje systém polohovania veľmi spoľahlivú altematívu riešenia aretácie.Technické riešenie predkladanej magnetickej zarážky je bližšie vysvetlené pomocou priložených obrázkov, pričom na obrázku l je znázomená magnetická zarážka v základnej polohe pred zapadnutlm západky do otvoru sedla. Posúvaním sedla smerom k systému je postupné zasúvaníe západky vedené v puzdre (obrázok 2). Obrázok 3 znázorňuje zapadnutie a aretačné zaistenie západky v sedle.Na obrázku 1 je znázomená magnetická zarážka, zložená z piatich častí, z ktorých tri časti sú vyrobené a dve sú bežne dostupné magnety. Sedlo l určuje polohu, do ktorej zapadne západka g vedená V puzdre ą a je upevnená na kotviacej doske j. Princíp funkčnosti západky g je vo vzájomnom odpudzovaní dvoch magnetov A osadených nad sebou s rovnakým pólom, pričom sú so západkou g vedené v puzdre ą. Pri potrebe otvárania dvierok na skrinke do oboch strán umožní magnetická západka g postavenie dvierok do zaistenej polohy zaskočením západky g do sedla l na dvierkach.Konštrukcia magnetickej zarážky má svoje uplatnenie V prevádzkach a domácnostiach so zvýšeným nárokom na korózie - vodovzdomost a hlučnosť. Zároveň je odstránená nečakaná poruchajednotlivých častí,(napr. V obdobných systémoch, v ktorých je to pružina) nahradením dvojice magnetov. Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu predstavuje systém polohovania veľmi spoľahlivú altematívu riešenia aretácie.Technické riešenie magnetickej zarážky pri potrebe otvárania alebo posúvania dvierok nábytkového dielca umožní postavenie dvierok v zaistenej polohe zaskočením západky do sedla umiestnenej na dvierkach.Magnetická zarážka, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo sedla (1) a aretačnej západky(2), vedenej v puzdre (3) upevnenom na kotviacej doske (5), V ktorom je uložená dvojica permanentných 5 magnetov (4) v polohe vzájomného odpudivého magnetického účinku na seba.

MPK / Značky

MPK: F16B 21/16, E05C 19/16

Značky: zarážka, magnetická

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6999-magneticka-zarazka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Magnetická zarážka</a>

Podobne patenty