Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla

Číslo patentu: U 6927

Dátum: 03.10.2014

Autori: Marci Štefan, Stacho Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 69(22) Dátum podania prihlášky 2. 12. 2013 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania príoritnej prihlášky (51) Int. C 1. 0014.01)organizácia priority HOZK 1/00 B 62 J 6/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2014 Vestník UPV SR č. 05/2014ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽIÍKQVČlIIO vzom 3. 10. 2014 VCSÍIllkSR Č. SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 27. 8. 2014(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicyklaRiešenie sa týka zariadenia na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla. Tvorenć je altemátorom, ktorého rotorom je koleso bicykla, vybavené zostavou lcruhových magnetov (9), upevnených na unášači magnetov (2), rozložených do kruhu so stredom v osi otáčania kolesa Stator je indukčná snlmacia cievka (l l),upevnená na vidlici bicykla (3) a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič. Kruhové magnety (9) sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke (l l), L,Technické riešenie sa týka zariadenia na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla.V súčasnosti sa na výrobu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla používa v prevažnej miere altemátor s trecím pohonom. Nevýhodou altemátora s trecím pohonom je jeho hlučnosť,námaha v súvislosti s produkovaním energie a v neposlednej miere aj znížená účinnosť v prípade nepriaznivých klimatických podmienok.Podľa úžitkového vzoru č. 4453 môže byť zdrojom elektrického prúdu obvod s altemátorom, ktorého rotorom je koleso bicykla vybavené zostavou tyčových magnetov. Magnety sú pripevnene na unášač tvaru medzikružia a sú rozložené do kruhu, ktorého stred je v osi otáčania kolesa. Magnety otáčaním kolesa pôsobia na indukčnú snímaciu cievku, ktorá tvorí stator altemátora. Táto je upevnená na vidlici bicykla. Indukčná snímacía cievka je vodivo pripojená na elektrickú sústavu, z ktorej sú napájané spotrebiče. Takéto elektrické vybavenie bicykla je však technicky náročné na výrobu z dôvodu použitia tyčových magnetov.Uvedený nedostatok rieši zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla podľa predloženého riešenia. Tvorené je altemátorom, ktorého rotorom je koleso bicykla vybavené zostavou kruhových magnetov upevnených na unášači magnetov rozložených do kruhu so stredom v osi otáčania kolesa. Statorom je indukčná snímacía cievka upevnená na vidlici bicykla a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič.Podstata predloženého riešenia spočíva v tom, že permanenmé magnety pripevnené na unášači magnetov sú kruhovými magnetmi a že magnety sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke.Použitím kruhových magnetov dochádza k ich jednoduchšíemu osadeniu do unášača magnetov. Z uvedeného dôvodu je takéto riešenie technicky nenáročné na výrobu a výhodné aj z finančného hľadiska. Je vhodné, ak sú kruhové magnety umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke, kedy v cievke dochádza ku generovaniu striedavého elektrického prúdu. Indukčná snímacía cievka je rozoberateľným spoj om prichytená na vidlicu bicykla. Elektricky je pripojená na vstup nabíjacej sústavy a pomocou usmerňovača a regulátora napätia je výstup vodivo spojený s elektrickou batériou a na túto je pripojený aspoň jeden spotrebič.Predloženým riešením sa zabezpečí osvetlenie bicykla aj počas státia. K výhodám riešenia patrí aj mož nosť pripojenia viacerých elektrických spotrebičov naraz, t. j. okrem predného a zadného osvetlenia napr. aj klaksón.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukcia technického riešenia, ktorá je predmetom ochrany, je bližšie vysvetlená na obrázku, ktorý znázorňuje bočný a čelný pohľad na koleso bicykla so znázomeným princípom technického riešenia.Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla podľa priloženého obrázku pozostáva z altemátora ako zdroja elektrického napätia, kde rotorom je kruhový unášač g s pripevnenými kruhovými magnetmi 2 rozloženými do kruhu so stredom v osi otáčania kolesa. Kruhové magnety 2 sú z hľadiska orientácie pólov usporiadané striedavo. Držiak Q upevňuje kruhový unášač g k výpletu Z kolesa. Náboj kolesa g je s ráñkom Q pneumatiky j spojený pomocou výpletu Z.Na vidlici g bicykla je rozoberateľným spojom upevnená indukčná snímacía cievka pomocou držiaka cievky l. Indukčná snímacía cievka tvori stator altemátora. Kruhové magnety g zabezpečujú nepretržite magnetické pôsobenie na indukčnú snímaciu cievku g. Indukčná cievka je elektricky pripojená na vstup nabijacej sústavy a výstup zo sústavy je vodivo spojený s elektrickou batériou, výhodne alkalickou baterkou(Ni-Cd) a ďalej priamo, prípadne prostredníctvom spínača, aspoň najeden elektrický spotrebič.Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla podľa predloženého riešenia možno využiť nielen pri výrobe bicyklov, ale aj pri výrobe ďalších bezmotorových dopravných prostriedkov, ako sú napríklad trojkolky.Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla tvorené alternátorom, ktorého rotor je koleso bicykla vybavené zostavou permanentných magnetov upevnených na unášači magnetov rozložených do kruhu so stredom v osi otáčania kolesa a stator je indukčná snímacia cievka upevnené na vidlici bicykla a vodivo pripojená cez elektrickú batériu najmenej na jeden elektrický spotrebič,v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pennanentné magnety upevnené na unášači magnetov sú kruhové magnety (9) a že kruhové magnety (9) sú umiestnené čelne oproti indukčnej snímacej cievke (1 l).

MPK / Značky

MPK: H02K 1/27, H02K 7/00, B62J 6/06

Značky: energie, elektrickej, zariadenie, elektrických, produkciu, spotrebičov, bicykla, prevádzku

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6927-zariadenie-na-produkciu-elektrickej-energie-na-prevadzku-elektrickych-spotrebicov-bicykla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na produkciu elektrickej energie na prevádzku elektrických spotrebičov bicykla</a>

Podobne patenty