Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti

Číslo patentu: U 6908

Dátum: 03.10.2014

Autori: Čorný Ivan, Fedák Marcel, Rimár Miroslav, Panda Anton

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 12. ll. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2014 Vestník UPV SR č. 05/2014úžitkového vzoru 3. 10. 2014 Vestník UPV SR č. 10/2014Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 13. 8. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČlslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Pôvodca Čorný Ivan, Ing., PhD., Teriakovce, SKVKliešte na prípravu skúšobných vzoriek tvorí rám (3), ktorý je pevne spojený s pevnou časťou (l) rukovitti a valcom (6) s plniacou komorou (8). Vo valci (6), ktorý je ukončený uzáverom (7), sa pohybuje piest (5), spojený s pohyblivou časťou (2) rukoväti pomocou ojnice (4). Pri spôsobe prípravy skúšobných vzoriek sa po uvoľneni uzáveru (7) plniaca komora (8) valca (6) naplní pripravenou vzorkou a uzáver (7) sa uzavrie. Pôsobenim ruky na pohyblivú časť(2) rukoväti sa pôsobiaca sila prenáša pomocou ojnice (4) na piest (5), následne po uvoľnení uzáveru (7) sa vyberie vzorka vo forme peletky.Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnostiTechnické riešenie sa týka klieští na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsobu prípravy skúšobných vzoriek a je využiteľné najmä v oblasti energetického priemyslu.Skúšobné vzorky na skúšku stanovenia energetického obsahu biopalív sa musia vzorkovať V súlade s EN 14778-1. Vstupný materiál na vytvorenie peletky musí byť pripravený v súlade s postupom uvádzaným v norme EN 14780. Pri vytváraní skúšobnej vzorky sa peletka lísuje v laboratóriu pomocou statického lisu, a to buď hydraulický, alebo mechanicky. Mimo laboratória nie je možné peletku zhotoviť, resp. len náročne, a to transportom lisovacej zostavy. Preto je potrebné vzorky odobrať, vhodne uložiť do zalisovaných vzduchotesných nádob a následne transportovať do laboratória. Je potrebné si uvedomiť, že pri odbere vzoriek V prevádzkových podmienkach je odoberaných niekoľko vzoriek denne a z viacerých miest, čo kladie vysokú požiadavku na samotnú manipuláciu so vzorkami, ako aj na ich uchovanie. To znamená, že ide o pomerne komplikovaný procedurálny postup z hľadiska činností po vytvorenie kompaktnej zhutnenej vzorky.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že uvedené nedostatky odstraňujú kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob prípravy skúšobných vzoriek, a to tým, že zjednodušia činnosti na vytvorenie vzoriek v procese skúšky stanovovania výhrcvnosti. Kliešte na prípravu vzoriek pozostávajú z rámu, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou rukoväti a valcom s plniacou komorou. Vo valci, ktorý je ukončený uzáverom, sa pohybuje piest spojený s pohyblivou časťou rukoväti pomocou ojníce. Spôsob činnosti klieští na prípravu vzorky spočíva v tom, že po uvoľnení uzáveru sa plniaca komora valca naplní pripravenou vzorkou, uzavrie sa uzáver. Následným pôsobením ruky na pohyblivú rukoväť sa pôsobiaca sila prenáša pomocou ojníce na piest. Po uvoľní uzáveru sa vyberie vzorka vo forme peletky.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je znázornená principiálna schéma klieští na prípravu skúšobných vzoriek aplikovaných pri stanovovaní energetického obsahu biopalív.Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív pozostávajú z rámu 3, ktorý je pevne spojený s pevnou časťou l rukoväti a valcom Q s plniacou komorou g. Vo valci Q, ktorý je ukončený uzáverom Z, sa pohybuje piest á, ktorý je spojený s pohyblivou časťou g rukoväti pomocou ojníce 5.Pri spôsobe prípravy skúšobných vzoriek sa postupuje nasledovne. Po uvoľnení uzáveru Z sa plniaca komora § valca Q naplní pripravenou vzorkou. Uzavríe sa uzáver 7, pričom pôsobením ruky na pohyblivú časť g rukoväti sa pôsobiaca sila prenáša pomocou ojníce i na piest á, čo spôsobí požadované zhutnenie vzorky. Po uvoľní uzáveru Z sa vyberie vzorka vo forme peletky.Technické riešenie Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív umožňuje vytváranie vzoriek priamo na mieste odberu vzoriek, čo zjednoznačňuje zachovanie si vlastností vzorky pri jej odbere, zjednodušuje manipuláciu so vzorkou, dopĺňa súčasný stav stacionámych technických zariadení na lisovanie. Technické riešenie zároveň umožňuje zefektívniť činnosti pri samotnom cykle vykonania skúšky výhrcvnosti.l. Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostávajú z rámu (3), ktorý je pevne spojený spevnou časťou (l) rukoväti a val SK 6908 Ylcom (6), kde na jednej strane je uložený piest (5), ktorý je pripojený pomocou ojnice (4) s pohyblivou časťou(2) rukoväte a na opačnej strane valca (6)je umiestnená plníaca komora (8), ktorá je ukončená uzáverom (7).2. Spôsob prípravy skúšobných vzoriek, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa plniaca komora (8) valca (6) naplní vzorkou a uzavrie sa uzáver (7), pričom na vzorku pôsobí piest (5) tlakom vyvolaným pohyblivou časťou (2) rukoväte.

MPK / Značky

MPK: B25J 1/06

Značky: stanovenie, přípravu, biopalív, vzoriek, obsahu, spôsob, skúšobných, energetického, činnosti, kliešte

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6908-klieste-na-pripravu-skusobnych-vzoriek-na-stanovenie-energetickeho-obsahu-biopaliv-a-sposob-ich-cinnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kliešte na prípravu skúšobných vzoriek na stanovenie energetického obsahu biopalív a spôsob ich činnosti</a>

Podobne patenty