Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Číslo patentu: U 6886

Dátum: 04.09.2014

Autor: Pokorný Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 25. 10. 2013Číslo prioritnej prihlášky PUV 2013-27383 Dátum podania prioritnej prihlášky 30. l. 2013 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 4. 2014 EOSB 77/00Vestník ÚPV SR c. 04/2014 Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 9. 2014 Vestník UPV SR č. 09/2014Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 7. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNázov Elektromechanícké zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla AnotáciaElektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňa puzdro (4), v ktorom je usporiadaný servomotor (l) s čapom (2), ktorý je prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou, pričom čap(2) servomotora (l) je mechanicky prepojený so zarnykacim tŕňom (7) mechanizmu radenia a čap (2) je tiež mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (15).Technické riešenie sa týka elektromechaníckého zamykacieho zariadenia na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňajúceho puzdro, V puzdre je usporiadaný servomotor s čapom, ktorý je prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou, pričom čap servomotora je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používajú elektronické systémy, mechanické systémy, prípadne kombinácie týchto systémov.Tieto zariadenia elektronicky alebo mechanicky blokujú niektorú z konštrukčných skupín vozidla, a tým bránia nepovolenému použitiu vozidla. Bez ohľadu na búrlivý rozvoj elektronických systémov sa ukazuje, že moderné mechanické zabezpečovacie zariadenia stále patria medzi tie zariadenia, ktoré sa ťažko prekonávajú.Spoločným znakom najrozšírenejšej skupiny mechanických zabezpečovacích zariadení je, že vysunutím zamykacieho tŕňa zablokujú pohyb vybranej súčasti, respektíve konštrukčnej skupiny motorového vozidla. Najznámejšie sú zámky mechanizmu radenia, ktoré otočením kľúča v zámkovej vložke aretujú riadiacu páku V jednej polohe. Pochopiteľne miesto mechanizmu radenia je možné uzamknúť iné konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva do motora, kapotu a pod.Z českých úžitkových vzorov č. 23537, 235318 a 23539 sú známe mechanické zabezpečovacie zariadenia, pri ktorých otočením kľúča v zámkovej vložke je možné súčasne vysunúť niekoľko zamykacích tŕňov, a tým súčasne zablokovať niekoľko dielov či konštrukčných skupín vozidla, napríklad mechanizmus radenia spolu s kapotou motorového priestoru vozidla.Vedľa čisto mechanických zariadení existujú i elektromechanické zamykacie zariadenia, pri ktorých je zámková vložka nahradená napriklad servomotorom. Takýto servomotor je opísaný v českom úžitkovom vzore č. 15027.Cieľom technického riešenia je čo najjednoduchšie modifikovať známe elektromechanické zariadenie tak,aby umožnilo súčasné ovládanie dvoch zamykacích tŕňov.Uvedený cieľ sa dosahuje elektromechanickým zamykacím zariadením na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňajúcim puzdro, v puzdre je usporiadaný servomotor s čapom, čap je prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou, pričom čap servomotora je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že čap servomotora je mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom.Konštrukcia podľa technického riešenia umožňuje s minimálnymi nákladmi upraviť známe elektromechanické zamykacie zariadenie tak, že je ním možné súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného hriadeľa.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je čap servomotora mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom pomocou bowdenu.Podľa ďalších výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho oka, pevne spojeného s kapotou vozidla, alebo môže blokovať ovládacie rameno spojky alebo ovládanie vstrekovacieho zariadenia, alebo prívod paliva.Prehľad obrázkov na výkresochElektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla podľa technického riešenia bude bližšie opisané na príklade konkrétneho uskutočnenia zobrazeného v reze na obrázku.Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla podľa príkIadu uskutočnení z obrázka l zahrňuje kovové puzdro Q, v ktorom je usporiadaný servomotor l s čapom 2. Cap g je po aktivácii servomotora l prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou. Takýto servomotor je známynapríklad z českého úžitkového vzoru č. 15027, pričom čap g je v tomto prípade tvorený pohybovou skrutkouČap g servomotora 1 je mechanicky prepojený pomocou spájacieho člena ą a chybného hriadeľa 5 so zamykacím tŕňom 1 neznázomeného mechanizmu radenia. Ohybný hriadeľ 5 je uložený vo vedení tvorenom tvarovanou kovovou rúrkou Q.Spojovací člen 3, uložený na čape g servomotora l, je ďalej vybavený kovovým ramenom, ku ktorému je upevnené oceľové lanko bovdenu 5. Bovden g je pri puzdre 5 servomotora l chránený proti prerušeniu kovovým krytom 2 uloženým V priechodke m.Lanko bovdenu 3 je pripevnené k druhému zamykaciemu tŕňu L 5, ktorý je posuvné uložený vo vedení 15 upevnenom v držiaku Q V oblasti prednej hrany kapoty motorového vozidla. Na spodnej strane prednej hrany kapoty motorového vozidla je upevnené zamykacie oko 12, ktorým pri uzavretí kapoty môže prechádzať vysunutý druhý zamykací tŕň 15.Pri zamlcnutí vozidla sa automaticky aktivuje servomotor l, ktorý vysunie čap g. Prestavenim čapu g sa pomocou chybného hriadeľa j vysunie zamykací tŕň Z mechanizmu radenia a súčasne sa pomocou lanka Q bovdenu § vysunie druhý zamykací tŕň Q. Tak je zablokovaný neznázornený mechanizmus radenia aj zamykacie oko Q kapoty.Pri odomknutí vozidla sa analogicky oba zamykacie tŕne 1, Q zasunú do východiskovej polohy a prislušné súčasti vozidla sa odblokujú.Odbomikom je zrejmé, že druhý zamykcí tŕň l môže vo vysunutom stave blokovať miesto kapoty vozidla iné súčasti či konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva a pod.1. Elektromechanicke zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňajúee puzdro(4), V puzdre (4) je usporiadaný servomotor (l) s čapom (2), ktorý je prestaviteľný medzi zasunutou a vysunutou polohou, pričom čap (2) servomotora (l) je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (7) mechanizmu radenia, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že čap (2) servomotora (l) je mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (15), 2. Elektromechanické zamykacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že čap(2) servomotora (l) je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (7) mechanizmu radenia pomocou ohybného hriadeľa (5).3. Elektromechanícké zamykacie zariadenie podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že čap (2) servomotora (l) je mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (15) pomocou bovdenu (8).4. Elektromechanické zamykacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov l až 3,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že druhý zamykací tŕň (15) vo vysunutom stave zasahuje do zamykacieho oka (12) pevne spojeného s kapotou vozidla.5. Elektromechanické zamykacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov l až 3,v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že druhý zamykací tŕň (15) vo vysunutom stave blokuje ovládacie rameno spojky alebo ovládanie vstrekovacíeho zariadenia, alebo prívod paliva.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/04, E05B 65/12, B60R 25/042

Značky: blokovanie, zamykacie, motorového, súčastí, elektromechanické, vozidla, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6886-elektromechanicke-zamykacie-zariadenie-na-blokovanie-sucasti-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla</a>

Podobne patenty