Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí

Číslo patentu: U 6879

Dátum: 04.09.2014

Autori: Málek Lubomír, Šedivý Vladimír, Kaprálik Mário, Kurinec Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 9(22) Dátum podania prihlášky 2. 4. 2013(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 4. 2014 Vestník UPV SR č. 04/2014ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽÍÍKOVÉĚIO VZOľLlI 4. 9. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 09/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenieúžitkového vzoru verejnosti 24. 7. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesíJe opísaná dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí, ktorej priemer jadra je v zóne (3) tavenia a taveniny V smere od naberacej zóny (2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny zmenšujúci sa a/alebo aj stúpanie závitu je v zóne (3) tavenia a taveniny V smere od naberacej zóny(2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny zväčšujúce sa. Pomer objemu závitu od naberacej zóny (2) k objemu závitu na konci zóny (3) tavenía a taveniny je v rozsahu od 0,8 do l.Technické riešenie sa týka dekompresnej závitovky kolíkového vytlačovacieho stroja so studeným zásobovaním na spracovanie kaučukových zmesi.Doteraj ší stav technikyZávitovky vytlačovacích strojov na spracovanie kaučukových zmesí slúžia na dopravu týchto zmesí z oblasti násypky vytlačovacieho stroja do tvarovacej časti, kde dochádza k získaniu tvaru vhodného pre nasledovné spracovateľské operácie. Podľa teploty vstupnej kaučukovej zmesi sa vytlačovacie stroje rozdeľujú na stroje so studeným zásobovanlm, ked vstupná kaučukové zmes má teplotu okolia, a s teplým zásobovaním,keď vstupná kaučuková zmes má vyššiu teplom ako teplota okolia. Pri studenom spôsobe zásobovania má závitovka funkciu aj dodatočnej homogenizácie, ktorá môže byť zvýšená použitím homogenizačných elementov, napríklad kolíkov zasahujúcich do oblasti závitu.V súčasnosti sa V kolíkových vytlačovacích strojoch so studeným zásobovanim na spracovanie kaučukových zmesí využívajú prevažne závitovky s konštantným priemerom jadra a konštantným stúpaním závitu. V niektorých prípadoch, kde nie je riziko vysokej teploty vytlačovaného profilu, sa používajú kompresné závitovky, ktoré sa vyznačujú pomerom objemu závitu v zóne tavenia a taveniny pri naberacej zóne k objemu závitu na konci zóny tavenia a taveniny závitovky väčším ako jedna. Pre kaučukové zmesi, vyznačujúce sa problematickým spracovaním s vysokým vývinom tepla a požadovaným vysokým výkonom, nie sú k dispozícií špeciálne typy závitoviek, ktoré by množstvo vznikajúceho tepla obmedzovali.Uvedené nedostatky spracovania kaučukových zmesí citlivých na vývin tepla závitovkovým vytlačovacím strojom je možné riešiť vytvorením vhodných podmienok na zníženie tlaku zmesi, čím dochádza k nižšiemu vývinu tepla vznikajúceho kompresiou taveniny.Nové technické riešenie spočíva v usporiadaní jednotlivých konštrukčných detailov závitovky V zmysle získania dekompresnej charakteristiky závitovky. Po privedení vstupného materiálu, kaučukovej zmesi vo forme pásu s teplotou okolia, do naberacej zóny závitovky vytlačovacieho stroja tvorenej dvojchodovou alebo viacchodovou skmtkovicou, je spracovávaná kaučukové zmes najskôr stláčaná kompresiou, vznikajúcou pomerom objemu závitu v naberacej zóne závitovky a objemom závitu nasledujúcej zóny tavenia a taveniny väčším ako jedna. Tým sa zabezpečí kontinuálne zásobovanie a minimalizácía zachytávania vzduchových bublín zmesou a vznikajúce teplo priaznivo ovplyvňuje prebiehajúcu homogenizáciu. Následne kaučuková zmes prechádza do zóny tavenia a taveniny, v ktorej je priemer jadra závitovky v smere od naberacej zóny ku koncu zóny tavenia a taveniny zmenšujúci sa a/alebo aj stúpanie závitu je v zóne tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny ku koncu zóny tavenia a taveniny zväčšujúce sa, a pomer objemu závitu od naberacej zóny k objemu závitu na konci zóny tavenia a taveniny je v rozsahu od 0,8 do 1.Vhodnou kombináciou zmeny priemeru jadra závitovky a stúpania závitu dochádza k príaznivému ovplyvneniu vývinu tlaku kaučukovej zmesi, čim sú využívané jej teologická a termodynamické vlastnosti a ich vplyv na vznik tepla tak, že so znižujúcim sa tlakom dochádza k poklesu vývinu tepla a naopak.Navrhovaný design dekompresnej závitovky môže byť použitý pre akýkoľvek priemer závitovky.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese na obrázku 1 je znázomená dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí so šesťchodovou skmtkovicou v naberacej zóne s vyznačením jednotlivých zón. Na výkrese na obrázku 2 je znázomené odvodené konštrukčné riešenie dekompresnej závitovky na spracovanie kaučukových zmesí s dvoj chodovou skrutkovícou v naberacej zóne.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané konštrukčné riešenie dekompresnej závitovky na spracovanie kaučukových zmesí, znázomenej na obrázku 1.Závitovka je v neznázomenej prevodovke vytlačovacieho stroja pevne votknutá upínacou časťou l. Závitnaberacej zóny z je tvorený šesťchodovou skrutkovicou na jadre konštantného priemeru. Táto šesťchodová skrutkovica je tvorená dvomi druhmi skrutkovíc s rozdielnym sklonom v rozsahu od 20 ° do 60 °, pričom priemer jadra naberacej časti je rovný priemeru jadra na začiatku zóny ě tavenia a taveniny. Závit zóny g tavenia a taveniny je tvorený dvoj chodovou skmtkovícou so sklonom v rozsahu od 19 ° do 32 °, pričom priemer jadra v smere od naberacej zóny g je premenlivý V rozsahu priemerov od 0,42 násobku priemeru závitovky do 0,58 násobku priemeru závitovky, pričom priemer jadra závítovky pri naberacej zóne 2 je väčší ako na konci zóny à tavenía a taveniny. Kombinácíou zmeny priemeru jadra a/alebo aj stúpanía závítu v zóne ą tavenia a taveniny V uvedených rozsahoch je dosiahnutý pomer objemu závítu od naberacej zóny g k objemu závitu na konci zóny j 3 tavenia a taveniny v rozsahu od 0,8 do l. Takáto dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí je vhodná na vytlačovanie kaučukových zmesí hlavne s obsahom prírodného kaučuku, ktoré sa vyznačujú potrebou vloženia vyššieho podielu mechanickej energie na zabezpečenie požadovaného stupňa homogenizácie.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané odvodené konštrukčne riešenie dekompresnej závitovky na spracovanie kaučukových zmesí. Konštrukcia je dostatočne opísaná v príklade l. Rozdiel spočíva v konštrukcii naberacej zóny g, ktorá je tvorená dvojchodovou skrutkovicou. Stúpanie tejto skrutkovice je väčšie alebo rovné stúpaniu skrutkovice zóny 3 tavenia a taveniny. Takáto dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí je vhodná na vytlačovanie kaučukových zmesí, ktoré už do procesu vstupujú s požadovaným stupňom homogenizácie alebo stupňom blízkym požadovanému, čím nie je potrebné zvyšovať jej stupeň, ale len ju prepraviť bez enormného zvýšenia teploty.Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí je využiteľná pri spracovaní kaučukových zmesi procesom vytlačovania.1. Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že priemer jadra je v zóne (3) tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny (2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny zmenšujúcí sa a/alebo aj Stúpanie závitu je V zóne (3) tavenia a taveniny v smere od naberacej zóny(2) ku koncu zóny (3) tavenia a taveniny zväčšujúce sa a pomer objemu závitu od naberacej zóny (2) k objemu závitu na konci zóny (3) tavenia a taveniny je v rozsahu od 0,8 do 1.2. Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pomer objemu závitu naberacej zóny (2) a objemu závitu zóny (3) tavenia a taveniny je väčší ako jedna.3. Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jej naberacia zóna (2) je tvorená dvoj- alebo viacchodovou skrutkovicou a zóna (3) tavenia a taveniny je tvorená dvojchodovou skrutkovícou.

MPK / Značky

MPK: B29C 47/60

Značky: zmesí, kaučukových, spracovanie, dekompresná, závitovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6879-dekompresna-zavitovka-na-spracovanie-kaucukovych-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dekompresná závitovka na spracovanie kaučukových zmesí</a>

Podobne patenty