Spôsob výroby hudobného nástroja, najmä fujary

Číslo patentu: U 6778

Dátum: 06.05.2014

Autori: Cerovský Lukáš, Cerovský Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 11. 2012 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- CL (2014-WN(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority G 10 D 7/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 12. 2013 Vestník UPV SR č. 12/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 6. 5. 2014 VLASTNÍCTVA Vesmík UPV SR Č. 05/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 24. 3. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob výroby hudobného nástroja, najmä fujaryOpísaný je spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, pri ktorom sa drevená rúrka vyrobí z dvoch kusov hranolov masívu vysušeného prírodného dreva, najmä jascňovćho alebo javorovćho, do každého kusa dreveného hranola sa najskôr vyfrézuje po celej dĺäce kruhový žlíabok, dva kusy hranolov vybavené žliabkom sa pevne zlepia, vznikne po celej dĺžke dutý hranol s kruhovou díerou,povrch sa následne opracuje, vznikne rúrka, ktorá sa namorí a následne nalakuje.Fujara, ktorá má na Slovensku dlhodobú tradíciu, patrí do skupiny dychových nástrojov. Výkon a produkcia je zabezpečená prostredníctvom piskora, do ktorého vdychujeme ústami vzduch, prstami rúk zakrývajúc otvory modulujeme vzduch, výsledkom čoho vznikajú špeciñcky ojedinele a druhovo neopakovateľné tóny a melódie. Z historického hľadiska je íujara skonštruovaná na hru rukami- homá dierka je napr. prikrývaná prostredníkom ľavej ruky, stredný otvor je prikrývaný palcom pravej ruky a zostávajúci spodný otvor je prikrývaný prstenníkom pravej ruky. Zaužívané sú aj iné spôsoby prstokladu. Výroba tohto hudobného nástroja tradičným spôsobom je náročná, aj čo sa týka samotnej technológie výroby, ale aj čo sa týka použitého materiálu - v tomto prípade dreva. Na výrobu fujár resp. píšťaliek sa najčastejšie používa baza, javor, jaseň a agát. Vhodný kus by mal byt čo najrovnejší bez vedľajších konarov. Získanému polotovaru sa kolmo zarovnajú konce a pripravia sa na upnutie. Upína sa stolárskymi svorkami, sťahovacími remeňmi - gurtňami, poprípade reťazou o rovný, dlhý kus vhodne umiestneného dreveného trámu alebo hrubého železného L - proíilu. Diera sa vŕta ručne z oboch strán rôznymi nebožiecmi s odstupňovanými priemermi zhruba od 15 mm,20 mm, 25 mm až 30 mm pri ñijare G - dur ladenia. Tu je nutné spomenúť, že najčastejšie sa fujary vyrábajú z bazy práve preto, že táto drevina má v strede letokruhov mäldcú dužinu, ktorá sa využíva na prvotné vedenie vrátka, a tak sa podstatne uľahčuje proces vŕtania. Avšak nie vždy je táto dužina aj stredom samotného prierezu bazového konára, čo pri väčšej excentricite naopak zapríčiní, že sa drevo pri vŕtaní znehodnotí vytvorením nerovnomerných stien trubice budúcej fujary. Po prvotnom prevŕtaní nastáva fáza sušenía dreva. Drevo je vhodné sušiť minimálne 2 roky, a to prvé mesiace pozvoľnejšíe v priestoroch vlhších a chladnejších, neskôr je možné sušenie začať urýchľovať sušenírn v teplejších a suchších priestoroch. Po vysušení sa vyvŕtaný otvor vplyvom zoschnutia zdeformuje a zrnenší o 1 až 3 mm, čo si vyžaduje jeho opätovné prevŕtanie. Po prevŕtaní sa ešte diera vyhladí pomocou brúsneho papiera vhodne natočeného a pripevneného o pružnú tyč. Takto upravený polotovar sa opracuje z vonkajšej strany. Ako je uvedené, tradičný spôsob je náročný na kvalitu dreva a spôsob výroby. Obzvlášť náročné je vyvŕtanie diery, najmä pri nástrojoch väčších dĺžok. Z tohto dôvodu sa vyrábajú nástroje z viacerých častí (obvykle troch), ktoré sa spoja do konečnej dĺžky.Zjednodušenie a skvalitnenie výroby dychového nástroje je známe z dokumentu JP 7140969 a A 19950602,kde je popísaná výroba ñauty z bambusu, kde sa pred konečným vŕtaním vstrekne do diery tmel na zabezpečenie rovnomemej hrúbky steny hudobného nástroja.Z dokumentu CN 20 ll 1 l 869 (Y) 20080910 je známa výroba dychového nástroja z viacerých vrstiev rúrok s jednotnou hrúbkou, ktoré sa navzájom zlepia. Zabezpeči sa tým vyššia produkcia, a tým aj nižšia cena pri zachovaní kvality zvuku.Ďalším príkladom lepeného dychového nástroja je čínska flauta z dokumentu CN 2574 l 65 (Y) 20030917,ktorá pozostáva z vrstiev rúrok, pričom vnútomá je kovová a vonkajšia je nekovová a tie sú navzájom spojene lepidlom. Výrazne sa zjednoduší výroba a je zabezpečená jednotná hrúbka steny, a tým aj kvalita zvuku nástroja.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob výroby píšťalovej trubice dychového hudobného nástroja, najmä fujary, kde postupnosť jednotlivých krokov pri výrobe základu fujary, t. j. drevenej rúrky z dvoch kusov je nasledovnáJe potrebné vybrať dva kusy dreva (hranoly), ktore môžu byť dlhé až 180 cm, široké až 6 cm a hrubé až 4 cm. Ide o masív, teda prírodný kus dreva, ktorýje riadne vysušený, to znamená vysušený tak, ako musí byť vysušené drevo pred výrobou nábytku. Pokiaľ ide o fujaru najvhodnejšie drevo na jej výrobu je jaseň alebo javor, môžu byť však použité aj iné dreviny ako napr. lipa, buk, dub, agát. Dôležité je, aby drevo malo objemovú hmotnosť viac ako 650 kg/m 3 (husté drevo). Vhodné drevo musí byť bez akýchkoľvek kazov, hniloby alebo iného poškodenia. Najvhodnejšie sú kusy bez hrčí, na hranoloch nemôžu byť žiadne prasklíny. Do každeho z hranolov sa vyířrézuje po celej dĺžke žliabok. Vhodne je použiť bežný stolársky frézovací stôl. Je dôležité, aby bol vytrézovaný žliabok rovný, hladký a po celej jeho dlžke pravidelný. Šírka môže byť 3 cm a hlbka 1,5 cm.Takto pripravené dva kusy, dva drevené hranoly, v ktorých je vyfrézovaný rovnaký žliabok, zlepíme tak,aby vznikol hranol, ktorý bude po celej dlžke dutý. Bude v ňom teda rovná diera s priemerom napr. 3 cm. Na lepenie sa použijú Stolárske lepidlá, ktoré sa používajú aj pri lepení dreva pri výrobe nábytku (lepenie prebieha pri bežnej izbovej teplote). Po nanesení lepidla na potrebné plochy a po spojení dvoch dielcov sa tieto dvakusy dreva k sebe silno pritlačia, aby bol spoj pevný. Takto stiahnuté dva kusy zverákmi, svorníkmi alebo iným obdobným spôsobom schnú minimálne tri dni. Je veľmi dôležité, aby celý proces prebiehal tak, aby liézovaním a lepením vznilda medzi zlepenými drevami presná diera, ktorá bude na svojom povrchu hladká,pravidelná, kruhová a bude mať po celej svojej dĺžke rovnaký priemer. Ked je spoj už pevný a lepidlo suché,vykoná sa vonkajšie opracovaníe hranola. Dutý hranol sa opracuje z vonkajšej strany tak, aby vznilda rúrka,v ktorej je súosová diera. Vonkajšie opracovaníe musí byť teda z každej strany pravidelné, aby vznikla rúrka s rovnakýmyonkajším priemerom. Na opracovaníe sa použije fréza, ktorou sa uberá z hranola postupne po celej jeho dlžke tak, aby z hranola vznikol okrúhly valec, resp. rúrka. Drevená rúrka v tvare valca sa pri finálnej úprave opracuje tak, že z valca vznikne miemy kónus (tvar kužeľovitého tvaru). To znamená, že jeden koniec rúrky je hrubší ako druhý koniec rúrky. Takto opracované drevo vyzerá estetickejšie a zúženie v s ej časti má pozitívny vplyv na zvuk nástroja. Hrúbka vnútomej diery musí ostať nezrnenená a po celej d žke musí mať rovnaký priemer. Prípadné drobné nerovnosti sa vyrovnajú brúsnym papierom alebo pilníkom. Obdobne sa postupuje aj pri výrobe vzduchovodu. Pri jeho vonkajšom opracovávaní je možné použiť aj sústruh na drevo (točovku). Sústruh na drevo (točovku) je možné použiť aj pri vonkajšom opracovávaní píšťalovej trubice (tela fujary), ide však skôr o použitie pri dohladzovaní a brúsení brúsnym papierom (šmirgľom). Povrch píšťalovej trubice (tela ñijary) aj vzduchovodu musí byť úplne hladký, čo je veľmi potrebné pri morení a následnom lakovaní.Spôsob výroby základu fujary, t. j. drevenej rúrky z dvoch kusov hranolov z masívu vysušeného prírodného dreva, pozostáva z nasledujúcich krokovJe potrebné vybrať dva kusy dreva (hranoly), ktore sú dlhé 180 cm, široké 6 cm a hrubé 4 cm. Ide o masív, teda prírodný kus dreva, ktorý je poriadne vysušený, to znamená vysušený tak, ako musí byť vysušené drevo pred výrobou nábytku. Na výrobu fujary sa použije najvhodnejšie drevo na takúto výrobu, ktorým je jaseň. Dôležité je, aby drevo malo objemovú hmotnosť viac ako 650 kg/m 3 (husté drevo). Vhodné drevo musí byť samozrejme bez akýchkoľvek kazov, hniloby alebo iného poškodenia. Najvhodnejšie sú kusy bez hrčí a samozrejme na hranoloch nemôžu byť žiadne praskliny.Do každého z drevených hranolov sa vyfrézuje po celej dlžke žliabok. Vhodne je použiť bežný stolársky lrézovací stôl. Je dôležité, aby bol vyfrézovaný žliabok rovný, hladký a po celej jeho dĺžke pravidelný. Šírka 3 cm, hĺbka 1,5 cm.Takto pripravené dva kusy, dva drevené hranoly, v ktorých je vyfrézovaný rovnaký žliabok, sa zlepia tak,aby vznikol hranol, ktorý bude po celej dlžke dutý. Bude v ňom teda rovná diera s priemerom 3 cm. Na lepenie sa použijú stolárske lepidlá, ktoré sa používajú aj pri lepení dreva pri výrobe nábytku (lepenie prebieha pri bežnej izbovej teplote). Po naneseni lepidla na potrebne plochy a po spojení dvoch dielcov sa k sebe silno pritlačia, aby bol spoj pevný. Takto stiahnuté dva kusy zverákmi, svorníkmi alebo iným obdobným spôsobom schnú minimálne tri dni. Je veľmi dôležité, aby celý proces prebiehal tak, aby frézovanim a lepením vznikla medzi zlepenými časťami presná diera, ktorá bude na svojom povrchu hladká, pravidelná, kruhová a bude mať po celej svojej dĺžke priemer 3 cm.Po dosiahnutí pevnosti spoja sa vykoná vonkajšie opracovaníe hranola. Dutý hranol sa opracuje z vonkajšej strany tak, aby vznikla rúrka, v ktorej je súosová diera. Vonkajšie opracovaníe musí byť z každej strany pravidelné, aby vznikla rúrka s vonkaším priemerom 5,5 cm. Na opracovaníe sa použije fréza, ktorou sa uberá z hranola postupne po celej jeho dlžke tak, aby z hranola vznikol okrúhly valec, resp. rúrka.Drevená mirka v tvare valca sa pri finálnej úprave opracuje tak, že z valca vznikne mierny kónus (tvar kužeľovítého tvaru). To znamená, že jeden koniec rúrky je hrubší ako druhý koniec rúrky. Takto opracované drevo vyzerá estetickejšie a zúženie v spodnej časti má pozitívny vplyv na zvuk nástroja. Hrúbka vnútornej diery musí ostať nezmenená a po celej dlžke musí mať rovnaký priemer. Prípadné drobné nerovnosti sa vyrovnajú brúsnym papierom alebo pilníkom.Obdobne sa postupuje aj pri výrobe vzduchovodu. Pri jeho vonkajšom opracovávaní je možné použiť aj sústruh na drevo (točovku). sústruh na drevo (točovku) je možné použiť aj pri vonkajšom opracovávaní drevenej rúrky (tela fujary), ide však skôr o použitie pri dohladzovaní a brúsení brúsnym papierom (šmirgľom). Povrch drevenej rúrky (tela fujary) aj vzduchovodu musí byť úplne hladký, čo je veľmi potrebné pri morení a následnom lakovaní.1. Spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že sa vytvorí drevená rúrka vyrobená z dvoch kusov hranolov z masívu vysušeného prírodného dreva, najmä jaseňového alebo javorového, pričom do každého hranola sa najskôr vyfrézuje po celej dlžke kruhový žlia 10bok a tieto dva kusy hranolov vybavené žliabkom sa pevne zlepia a vznikne po celej dĺžke dutý hranol s kruhovou díerou, ktorého povrch sa následne opracuje do tvaru nírky, namorí sa a následne nalakuje.2. Spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ako masív prírodného dreva sa použijú dreviny ako lipa, buk, dub, agát.3. Spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vyfrézovaný kruhový žliabok je rovný, hladký a po celej jeho dlžke pravidelný.4. Spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že drevená rúrka sa opracuje do kónického tvaru.5. Spôsob výroby píšťalovej trubice hudobného nástroja, najmä fujary, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že opracovaný povrch drevenej rúrky je z každej strany pravidelný a úplne hladký.

MPK / Značky

MPK: G10D 7/02, G10D 7/00

Značky: najmä, hudobného, spôsob, nástroja, výroby, fujary

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6778-sposob-vyroby-hudobneho-nastroja-najma-fujary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby hudobného nástroja, najmä fujary</a>

Podobne patenty