Zátka na označovanie smeru otáčania kolies

Číslo patentu: U 6734

Dátum: 02.04.2014

Autor: Vančo Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNĚHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 31. l. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 2. 4. 2014 Vestník UPV SR č. 04/2014Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 2. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov látka na označovanie smeru otáčania koliesZátka na označovanie smeru otáčania kolies autobusov, trolejbusov, osobných, nákladných a iných vozidiel pri ich se zónnej výmene, ktorých jednoduché rozlišovanie je na zákla- de označenia na vrchnej strane (l) podľajednej farby zátky ašípky (4) pre ľavé koleso (8) vozidla a podľa znakov (3) na príklad písmen PP pre predné pravé koleso (8), znakov (3)napríklad písmen ZP pre zadné koleso (8), znakov (3) naprí klad písmen PĽ pre predné ľavé koleso (8) a znakov (3) na príklad písmen ZĽ pre zadné ľavé koleso (8), l 0Technické riešenie sa týka označovania kolies osobných, nákladných, autobusov, trolejbusov a iných vozidiel pri ich sezónnej výmene.Doteraz sa na označovanie kolies používali rôzne kriedy a perá. Takéto označovanie prináša viacero problémov. Disky kolies a pneumatiky nie sú vždy čisté a na špinavom podklade označenie nedrží dobre. Aj pri ich umytí dochádza pri ďalšej manipulácii s nimi k úplnému alebo čiastočnému zotretiu označenia. V takomto prípade je rozoznanie smeru otáčania zdĺhavé a komplikovaná, prinajhoršom nemožné. Ak sa nepodarí rozoznať smer otáčania kolies a oni sa budú otáčať opačným smerom ako v predošlej sezóne, dochádza k ich zničeniu, čo prináša zbytočné investície.Uvedené nedostatky úplne odstraňuje zátka na označovanie smeru otáčania kolies osobných, nákladných,autobusov, trolejbusov a iných vozidiel pri ich sezónnej výmene, podľa tohto technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v zatlačení zátky do skrutkového otvoru v disku kolesa.Zátka z otvoru nevypadne a označenie smeru otáčania kolesa je trvalé. Pri ďalšej sezónnej výmene kolies sa zátka vyberie a opätovne vloží do vymeneného kolesa.Na označovanie kolies a rýchle rozoznanie smeru ich otáčania sa používajú štyri zátky, z ktorých každá má označenie šípkou smer otáčania kolesa. Dve a dve zátky sú na označenie a rozlíšenie pravej strany červenej farby a ľavej strany modrej farby. Na každej zátke je ešte písmenami PP označenie predného pravého, ZP zadného pravého, PĽ predného ľavého a ZĽ zadného ľavého kolesa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje na obr. l zátku podľa technického riešenia, na ktorej je šípkou označený smer otáčania s dvomi veľkými písmenami alebo inými znakmi umiestnenie kolesa na vozidle a uško s vyvýšením umožňujúce jej ľahšie vybratie pri výmene. Na obr. 2 je znázomená kompletná sada štyroch zátok na označenie každého kolesa, a to na označenie predného pravého písmenami PP, zadného pravého písmenami ZP, predného ľavého písmenami PĽ a zadného ľavého písmenami ZĽ. Pravotočivou šípkou a červenou farbou je označené predné a zadné koleso pravej strany a ľavotočivou šípkou a modrou farbou je označené predné a zadného koleso ľavej strany. Na obr. 3 je znázomené zasunutie zátky do disku kolesa a zabezpečenie jej vypadnutia vďaka vyvýšeniu na valcovej hrane zasúvacej časti zátky. Priemer zasúvacej časti zátky je vždy podľa priemeru otvoru v disku. Na obr. 4 je koleso s vloženou zátkou do otvoru skrutky.Zàtka (obr. l) pozostáva z vrchnej časti l s uškom z a zasúvacej časti 1. Na vrchnej časti lje pravotočivá,alebo ľavotočivá šípka 4, znaky 1 označujúce umiestnenie zátky na kolese PP, ZP, PĽ alebo ZĽ, uško z na jednoduchšie vybratie zátky z otvoru 2 v disku l 0 a výstupok á na ušku 2 na lepšie uchopenie pri vyberaní zátky. Vrchná časť zátky l prečnieva cez otvor 2 V disku Q, aby zátka pri vkladaní do otvoru 2 v disku m neprepadla. Po celom obvode zásuvnej hrany 1 je výstupok Q, ktorý zabraňuje zátke V samovoľnom vypadnuti. Zátkuje možné využiť vždy pri sezónnej výmene kolies a ich uskladnení.l. Zátka na označovanie smeru otáčania kolies pri ich sezónnej výmene, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva z vrchnej časti (l), na ktorej sa nachádza označenie alebo viac označení, uška (2), zasúvacej časti (7) a výstupkov (5) a (6).2. Zátka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že označenie tvorí pravotočivá alebo ľavotočivá šípka (4) defmujúca smer otáčania kolies.3. Zátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zátka na pravé a ľavé kolesá vozidla je odlíšená farbou.4. Zátka podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že označenieje ďalej tvorené znakmi (3) deñnujúcími, na ktoré koleso vozidla má byť zátka umiestnená.5. Použitie zátky podľa predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú e e s a tý m , že na označenie smeru otáčania kolies (8) pri ich sezónnej výmene sa zátka zasunie do otvoru (9) v disku (10).

MPK / Značky

MPK: B60B 3/00, B60R 19/00, B60R 13/00

Značky: otáčania, kolies, zátka, směru, označovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6734-zatka-na-oznacovanie-smeru-otacania-kolies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zátka na označovanie smeru otáčania kolies</a>

Podobne patenty