Pohonný systém vozidla s dvoma 3f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok

Číslo patentu: U 6708

Dátum: 02.04.2014

Autori: Drgoňa Peter, Hanko Branislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 8Dátum podania prihlášky 25. 2. 2013 (13) Druh dokumentu y Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľv C 1- (20 ĺ 4-01)ľKrajina alebo regionálna organizácia priority H 02 P 6/00Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. l 0/20 l 3ÚRAD Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO UZIIÍŠQVČĚIO VZOTUZ 2. 4. 2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 4. 2. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ BH motorsport s. r. o., Turany, SK(54) Názov Pohonný systém vozidla s dvoma Sl motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojokPohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok pozostávajúci z upravenej dvojitej prevodovky (3), ktoráje cez dvojitý hriadeľ so spoločnou osou (2) spojená s dvoma 3 f motormi s permanentnými magnetmi (l). Riadiaci systém upravenej dvojitej prevodovky je prostredníctvom rozhrania pripojený na zbemicu (5) CAN. 3 f motory s permanentnými magnetmi sú riadené vlastným riadiacim systémom (4) s mikroprocesorom, ktorý je prostredníctvom rozhrania pripojený na zbemicu (5) CAN. Komunikácia a súčinnosť celého systému je riadená pomocou nadradeného riadiaceho systému(6) tvoreného mikroprocesorom, ktorý je pripojený na zbemicu (5) CAN, K nadradenćmu riadiacemu systému (6) je pripojený snímač (7) polohy motorov a snímač (8) polohy plynového pedálu.Uhol občania motorov Požiadavka mommtuPredmetom úžitkového vzoru je pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motonni s permanentnými magnetmi, Spojenými prostrednictvom dvojitého hriadeľa s dvojitou prevodovkou bez spojok, určený na aplikáciu do elektrického vozidla. Uvedený systém eliminuje zotrvačné hmoty spojok a zotrvačnika v bežných vozidlách. Použitie dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi nahrádza funkciu spojky v automatickej prevodovke. Systém je možné umiestniť do bežného vozidla s automatickou dvojitou prevodovkou ako náhradu pohonného systému so spaľovacim motorom.V súčasnosti existujúce spôsoby pohonov vozidiel s motormi s vnútomým spaľovaním si vyžadujú použitie prevodoviek so spojkou, ktorá umoüluje plynulý prenos momentu z motora na kolesá v režime štartu a zmeny rýchlosti. V elektrických vozidlách sa spojka nevyužíva vzhľadom na to, že pri elektromotore je plný krútiaci moment k dispozicii od nulových otáčok. Na druhej strane pri potrebe použitia elektrického pohonu je potrebné úplne nové vozidlo, ktorého cena je v súčasnosti pomeme vysoká.Pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a dvojitou prevodovkou bez spojok však umožňuje implementáciu do akéhokoľvek vozidla s automatickou dvojitou dvojspojkovou prevodovkou a so spaľovacím motorom, či už naftovým alebo benzínovým. Použitie dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi nahrádza nielen spaľovací motor ako zdroj pohonnej energie, ale aj spojky v prevodovke. Týmto sa eliminujú zotrvačné hmoty samotných spojok, ako aj straty spôsobené trením spoj ok v oleji. Navyše, použitie dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi umožňuje rekuperáciu energie pri brzdení vozidla, kedy sa kinetická energia brzdiaceho vozidla mení na elektrickú energiu v akumulátore.Pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok sa skladá zo štyroch častí. Prvú časť tvorí samotné hnacie ústrojenstvo zložené z dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, dvojitého hriadeľa, ktorý sa skladá z vnútomého hriadeľa spojeného s 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi č. 1 a vonkajšieho hriadeľa spojeného s 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi č. 2. Oba hriadele majú spoločnú os otáčania, pričom sú pripojené k upravenej dvojitej prevodovke bez spojok. Druhú časť tvorí nadradený riadiaci systém s mikroprocesorom spolu s riadiacim systémom 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, ktore sú pripojené na zben 1 icu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre oba 3 f synchrónne motory s permanentnými magnetmi a umožňuje pohon oboch motorov, ako aj rekuperáciu energie do akumulátora, spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre 3 f synchrónne motory s perrnanentnými magnetmí, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štvrtou časťou systému sú snímače polohy 3 f motorov s permanentnými magnetmi, snímač brzdového pedálu spolu s rozhraním pre podpomé systémy vozidla, ktoré sú pripojené k nadradenému riadiacemu systému.Pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok sa skladá z dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi l, pevne spojených s dvojitým hriadeľom g so spoločnou osou, ktoré sú pripojené k upravenej dvojitej prevodovke i. Riadiace signály z riadiaceho systému a napájacieho obvodu A 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi l na riadenie momentu oboch 3 f motorov s permanentnými magnetmi l sú pripojené prostredníctvom tienených vodičov k výkonovému polovodičovému meniču, ktorý vytvára požadované napätie na napájanie 3 f motorov s permanentnými magnetmi l. Energia potrebná na chod celého systému je dodávaná z akumulátora 2. Upravená dvoj itá prevodovka ä je riadená pomocou riadiacich signálov z vlastného riadiaceho obvodu, pričom obvod je cez rozhranie pripojený na zbemicu § CAN. Nadradený riadiaci systém Q pre celkový manažment systému je pripojený na zbemicu 5 CAN, ku ktorej je pripojený aj mikroprocesor riadiaceho a napájacieho systému A 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi. Kvôli celkovému manažmentu a riadeniu pohonného systému vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok sú k nadradenému riadiacemu systému Q privedené signály zo snímača 1 polohy motora, snímača § polohy plynového pedálu a podporných systémov vozidla.Úžitkový vzor pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok slúži ako pohonný systém pre elektromobil. Uvedený systémje možné implementovať do každého motorového vozídla so spaľovacím motorom a dvojitou dvoj spojkovou prevodovkou. lmplementáciaje realizovaná náhradou spaľovacieho motora dvoma 3 f synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi, odstránením spojok z dvojitej dvojspojkovej prevodovky, mechanickým spojením 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi s upravenou dvojitou prevodovkou prostredníctvom dvoch hriadeľov so spoločnou osou a doplnením batérií. Oproti klasickým elektromobilom alebo hybridným vozidlám predstavuje uvedený systém nielen výraznú úsporu finančných prostriedkov, ale vzhľadom na elimináciu hmotnosti a zotrvačných hmôt samotných spojok je využitie energie motorov lepšie ako pri vozidle so spojkami. Použitím dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi je možné rekuperovať energiu aj pri nízkych rýchlostiach, čím je možné zvýšenie dojazdu elektrického vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je bloková schéma pohonného systému vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok.Pohonný systém vozidla s dvoma 3 f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok pozostávajúci z dvoch 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi (l), dvojitého hriadeľa (2) so spoločnou osou otáčania, upravenej dvojitej prevodovky (3) bez spojok, riadiaceho a napájacieho systému (4) 3 f motorov s pennanentnými magnetmi, ďalej zo zbernice (5) CAN, nadradeného riadiaceho systému (6), snímača(7) polohy motorov, snímača (8) polohy plynového pedálu a akumulátora (9), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k upravenej dvojitej prevodovke (3) bez spojok je pripojený dvojitý hriadeľ (2) so spoločnou osou otáčania, ktorý je pevne spojený s dvoma 3 f synchrónnymi motormi s permanentnými magnetmi (l),ďalej že riadiaci obvod upravenej dvojitej prevodovky bez spojok (3) a riadiaci systém (4) 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi sú pripojené k zbemici (5) CAN, ku ktorej je pripojený nadradený riadiaci systém (6), k nadradenému riadiacemu systému (6) je pripojený snímač (7) polohy 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi, snímač (8) polohy plynového pedála a komunikačné rozhrania ostatných systémov vozidla, ďalej že k obom 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi (l) je pripojený výkonový polovodičový menič a k výkonovému polovodičovému meniču je pripojený akumulátor (9).

MPK / Značky

MPK: H02P 6/04, H02K 16/00

Značky: systém, dvojitou, upravenou, vozidla, spojok, pohonný, převodovkou, dvoma, motormi

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6708-pohonny-system-vozidla-s-dvoma-3f-motormi-a-upravenou-dvojitou-prevodovkou-bez-spojok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonný systém vozidla s dvoma 3f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok</a>

Podobne patenty