Pohonný systém vozidla s 3f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

Číslo patentu: U 6707

Dátum: 02.04.2014

Autori: Drgoňa Peter, Hanko Branislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 25. 2. 2013(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- C 1- 0014003(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority Hon) 6/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č 1012013ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 4. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.2 04/2014 SLOVENSKEJ REPUBLlKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie.úžitkového vzoru verejnosti 4. 2. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Pohonný systém vozidla s 31 synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou(57) Anotácia Pohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou pozostávajúci z dvojitej dvojspojkovej prevodovky (3), ktoráje cez hriadeľ (2) spojená s 3 f synchrónnym motorom (l) s permanentnými magnetmi. Riadiaci systém dvojitej dvojspojkovej prevodovky (3) je prostrednictvom rozhrania pripojený na zbernicu (5) CAN, 3 f motor (1) s permanentnými magnetmi je riadený vlastným riadiacim systémom (4) s mikroprocesorom, ktorý je prostredníctvom rozhrania pripojený na zbernicu (5) CAN. Komunikácia a súčinnosť celého systému je riadená pomocou nadradeneho riadiaceho systému (6) tvoreneho mikroprocesorom, ktorý je pripojený na zbernicu(5) CAN. K nadradenćmu riadiacemu systému je pripojený snímač polohy (7) motora a snímač (8) polohy plynového pedálu.Uhol otocenia Inotora PožiadavkaPredmetom úžitkového vzoru je pohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi, ktorý je prostrednictvom hriadeľa spojený s dvojitou dvojspojkovou prevodovkou, určený na aplikáciu do elektrického vozidla. Uvedený systém eliminuje hmotu zotrvačnika a zároveň umožňuje rekuperáciu aj pri nízkych rýchlostiach vozidla (nizke otáčky motora). Použitie 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi je výhodné z hľadiska zvlnenia momentu, ako aj priebehu momentu motora v závislosti od otáčok. Systém je možné umiestniť do bežného vozidla s automatickou dvojitou prevodovkou ako náhradu pohonného systému so spaľovacím motorom.V súčasnosti existujúce spôsoby pohonov vozidiel s motormi s vnútomým spaľovaním si vyžadujú použitie prevodoviek so spojkou, ktorá umožňuje plynulý prenos momentu z motora na kolesá v režime štartu a zmeny rýchlosti. V elektrických vozidlách sa spojka nevyužíva, vzhľadom na to, že pri elektromotore je plný krútiaci moment k dispozícii od nulových otáčok. Na druhej strane pri potrebe použitia elektrického pohonu je potrebné úplne nové vozidlo, ktorého cena je V súčasnosti pomeme vysoká.Pohonný systém vozidla s 3 f motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou, však umožňuje implementáciu do akéhokoľvek vozidla s automatickou dvojitou dvoj spojkovou prevodovkou a so spaľovacim motorom, čí už naiłovým alebo benzínovým. Implementáciou uvedeného systému je možné premeniť vozidlo so spaľovacim motorom na vozidlo elektrické. Použitím 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi je možné eliminovať hmotnosť zotrvačníka, pričom 3 f synchrónny motor s permanentnými magnetmi urnožňuje rekuperáciu energie pri brzdeni vozidla, kedy sa kinetická energia brzdiaceho vozidla meni na elektrickú energiu v akumulátore.Pohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou sa skladá zo štyroch častí. Prvú časť tvorí samotné hnacie ústrojenstvo zložené z 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, ďalej z hriadeľa, ktorý je pripojený k 3 f synchrónnemu motoru s permanentnými magnetmi aj k dvojitej dvojspojkovej prevodovke. Druhú časť tvorí nadradený riadiaci systém s mikroprocesorom spolu s riadiacim systémom 31 synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, ktorý je pripojený na zbemicu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre 3 f synchrónny motor s permanentnými magnetmi a umožňuje nielen pohon motora, ale aj rekuperáciu energie do akumulátora spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre synchrónny motor s permanentnými magnetmi, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štv 11 ou časťou systému je snímač polohy 3 f motora s permanentnými magnetmi, snímač brzdového pedálu spolu s rozhraním pre podpomé systémy vozidla, ktoré sú pripojené k nadradenému riadiacemu systému.Pohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou, sa skladá z 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi pevne spojeného s hriadeľom g, ktorý je pripojený k dvojitej dvoj spojkovej prevodovke ž. Riadiace signály z riadiaceho systému a napájacieho obvodu i 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi na riadenie momentu 3 f motora s permanentnými magnetmi L sú pripojené prostredníctvom tienených vodičov k výkonovému polovodičovému meniču, ktorý vytvára požadované napätie na napájanie 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi l. Energia potrebná na chod celého systémuje dodávaná z akumulátora 2. Dvojitá dvojspojková prevodovka âje riadená pomocou riadiacich signálov z vlastného riadiaceho obvodu, pričom obvod je cez rozhranie pripojený na zbemicu CAN 5. Nadradený riadiaci systém Q na celkový manažment systému je pripojený na zbemicu CAN 5, ku ktorej je pripojený aj mikroprocesor riadiaceho a napájacieho systému 5 3 f synchrónneho motora s perrnanentnými magnetmi. Kvôli celkovému manažmentu a riadeniu pohonného systému vozidla s 3 f motorom a dvojitou prevodovkou sú k nadradenému riadiacemu systému Q privedene signály zo snímača 1 polohy motora, snímača § polohy plynového pedálu a podporných systémov vozidla.Úžitkový vzor Pohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom a dvojitou dvoj spojkovou prevodovkou slúži ako pohonný systém pre elektromobil. Uvedený systém je možné implementovať do každého motorového vozidla so spaľovacím motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou. Implementácia je realizovaná náhradou spaľovacieho motora 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi a mechanickým spojením 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi s upravenou dvojitou dvojspojkovou prevodovkou prostredníctvom hriadeľa, doplnením batérii a nadradeného riadiaceho systému. Oproti klasickým elektromobilom alebo hybridným vozidlám predstavuje uvedený systém nielen výraznú úsporu finančných prostriedkov, ale vzhľadom na elimináciu hmotnosti zotrvačníka je využitie energie motora lepšie ako pri bežnom vozidle. Použitím 3 f synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi je možné rekuperovať energiu aj pri nízkych rýchlostiach, čím je možné zvýšenie dojazdu elektrického vozidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. lje bloková schéma pohonného systému vozidla s 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmi a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou, NÁROKY NA OCHRANUPohonný systém vozidla s 3 f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou, pozostávajúci z 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi (l), hriadeľa (2), dvojitej dvojspojkovej prevodovky (3), riadiaceho a napájacieho systému (4) 3 f motora s permanentnými magnetmi, ďalej zo zbernice (5) CAN, nadradeného riadiaceho systému (6), snímača (7) polohy motora, snímača (8) polohy plynového pedálu a akumulátora (9), v y z n a č u j ú e i s a t ý m , že k dvojitej dvojspojkovej prevodovke (3) je pripojený hriadeľ (2), ktorý je pevne spojený s 3 f synchrónnym motorom s permanentnými magnetmí (l), ďalej že riadiaci obvod dvojitej dvojspojkovej prevodovky (3) a riadiaci systém (4) 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi sú pripojené k zbemici (5) CAN, ku ktorej je pripojený nadradený riadiaci systém (6),k nadradenému riadiacemu systému (6) je pripojený snímač (7) polohy 3 f synchrónneho motora s permanentnými magnetmi, snímač (8) polohy plynového pedálu a komunikačné rozhrania ostatných systémov vozidla, ďalej že k 3 f synchrónnemu motoru s permanentnými magnetmi (l) je pripojený výkonový polovodičový menič VPM a k výkonovému polovodičovému meniču VPM je pripojený akumulátor (9).

MPK / Značky

MPK: H02K 16/00, H02P 6/08

Značky: převodovkou, systém, dvojitou, vozidla, dvojspojkovou, pohonný, synchrónnym, motorom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6707-pohonny-system-vozidla-s-3f-synchronnym-motorom-a-dvojitou-dvojspojkovou-prevodovkou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohonný systém vozidla s 3f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou</a>

Podobne patenty