Osvetlenie vnútorného priestoru tašiek

Číslo patentu: U 6702

Dátum: 04.03.2014

Autor: Pilip Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA Číslo prihlášky 5095-2012 lv)átum podania prihlášky 6. 12. 2012 (13) Druh dokumentu yl Cislo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnľ- C 1- (2014-m) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 45 C 15/00 Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2013 Vestník UPV SR č. 9/2013 ÚRAD Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽIÍKOVĚlIO VZOTUI 4. 3. 2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum zápisu a sprístupneníaúžitkového vzoru verejnosti 23. l. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Osvetlenie vnútorného priestoru tašiekOpisovane osvetlenie pozostáva z LED pásika alebo LED diód napojených na batériu (3). Do elektrického obvodu je zaradený magnetický ovládaný vypínač (5), umiestnený v uzatváracom prvku tašky, a/alebo svetlom ovládaný spínač(7), ďalej solámy nabíjací obvod (6) batérie a/alebo doplnkový mechanický vypínač (4).Technické riešenie sa týka osvetlenia vnútomého priestoru tašiek. Na účely tohto úžitkového vzoru je nutné pod pojmom taška chápať všetky ostatne kabelky, ruksaky, kufre a pod. Technické riešenie spadá do oblasti úžitkových potrieb človeka.Zo stavu techniky je bežne známe vonkajšie osvetlenie darčekových tašiek opísané napríklad v zverejnenom dokumente US 2007 l 33 i 95. Taška obsahuje dekoratívne vyobrazenie, ktoréje navyše doplnené o luminiscenčné diody na zvýraznenie estetického dojmu.Tiež sú máme vonkajšie osvetlenia detských tašiek, ruksakov opísaných v zverejnenom dokumente US 201 l 164406 alebo US 2007 l 59808 a US 2007 l 53503 s luminiscenčnými diódami na zvýšenie bezpečnosti osôb, najmä detí.Známeje aj vnútomé osvetlenie kabelky opisané v zverejnenom dokumente W 0 2006/030469 A 2. Osvetlenie je realizované dvoma LED pásikmi umiestnenými na vnútomých stenách kabelky napájaných batériou. Čas osvetlenia kabelky je riadený časovačom. Riadenie osvetlenia pomocou časovača nie je vždy vyhovujúce, pretože požadovaný čas môže byť veľmi krátky, a potom sa musi manipulovať s vypinačom na predĺženie tohto času, alebo čas nastavenia je veľký, a potom svetlo svieti aj už v uzatvorenej kabelke.Konštrukcie doterajších osvetlení tašiek evokovali vytvorenie takého spôsobu osvetlenia, ktorý by poskytoval pohodlie a jednoduchosť ovládania v riadení osvetlenia vnútomého priestoru tašky. Výsledkom tohto úsilia je opisované osvetlenie vnútomého priestoru tašiek v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené osvetlením vnútomého priestoru tašiek podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata je založená na tom, že okrem ďalej uvedených súčastí, ako sú LED pásiky z lumíniscenčných diód rôznej farby a batéria zapojené v elektrickom obvode, pozostáva ďalej z magnetický ovládaného vypínača umiestneného v uzatváracom prvku tašky a zaradeného do elektrického obvodu, pripadne pozostáva zo spinača ovládaného svetlom zaradeného do elektrického obvodu a tiež umiestneného vo vnútomom priestore tašky. Funkcia magnetický ovládaného vypínača umiestneného v uzatváracom prvku tašky je originálnym znakom riešenia, pretože automaticky pri otvorení tašky iniciuje osvetlenie bez potreby aktivovania nejakého ďalšieho spinača. LED pásik môže byť rôznej dĺžky a môže sa nachádzať vo vodorovnej alebo zvislej polohe a môže byť prilepený alebo prišitý o vnútro tašky. Prvky elektrického obvodu môžu byť umiestnené do samostatného obvodového priestoru tašky alebo kabelky alebo ruksaka alebo v osobitnej priehradke s prístupom pri výmene batérie alebo pri odpojení od batérie v prípade potreby. Zaradenie svetlom ovládaného spinača dopĺňa komfort osvetlenia tým, že prerušuje obvod pri dostatku svetla vo vnútomom priestore tašky. To sa uplatní vtedy, ak osoba napriklad na parkovisku tašku otvorí pri dostatočne intenzívnom dennom osvetlení počas slnečného dňa alebo v noci pri dostatočnom umelom osvetlení.Ďalším podstatným znakom riešenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek podľa tohto úžitkového vzoru je fakt, že do elektrického obvodu je zaradený solámy nabíjací obvod batérie umiestnený na vhodnom vonkajšom mieste tašky. Pre potreby zámemého odstavenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek môže byť do elektrického obvodu zaradený doplnkový mechanický vypínač.Výhody osvetlenia vnútomého priestoru tašiek podľa technického riešenia sú zjavne z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky tohto riešenia spočívajú najmä v tom, že možno zabezpečiť pohodlné a automaticky riadené osvetlenie vnútorného priestoru tašiek bez potreby zložitého ovládania alebo bez potreby ďalších doplnkových svetelných zdrojov, ako je napríklad baterka alebo aj mobilný telefón.Prehľad obrázkov na výkresochOsvetlenie vnútomého priestoru tašiek podľa technického riešenia bude bližšie objasnené na výkrese, kde obr. l znázorňuje umiestnenie osvetlenia s jeho obvodmi vo vnútomom priestore tašky. Na obr. 2 je znázornená jedna možná časť zapojenia osvetlenia vnútomého priestoru tašky so zaradeným solámym nabijacím obvodom batérie.Rozumie sa, že jednotlive uskutočnenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek podľa technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znali stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia osvetlenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odbomíkov malých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého osvetlenia a vhodná voľbajeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané základné usporiadanie osvetlenia vnútomého priestoru tašky, ako je to znázomené na obr. 1. Základom je aspoň jeden LED pásik g a batéria g zapojené v elektrickom obvode a umiestnené vo vnútomom priestore tašky l. Do elektrického obvodu je ďalej zaradený magnetický ovládaný vypínač á mniesmený v uzatváracom prvku tašky l. Zaradenie svetlom ovládaného spínača Z dopĺňa komfort osvetlenia tým, že prerušuje obvod pri dostatku svetla vo vnútornom priestore tašky.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané variantné usporiadanie osvetlenia vnútomého priestoru tašky, ako je to znázomené na obr. l a 2. Základom je aspoň jeden LED pásik g a batéria 1 zapojené v elektrickom obvode a umiestnené vo vnútornom priestore tašky l. Do elektrického obvodu je ďalej zaradený magnetický ovládaný vypínač j umiestneného v uzatváracom prvku tašky l. Do elektrického obvodu je ďalej zaradený svetlom ovládaný spínač 1. Do elektrického obvodu je ďalej zaradený solámy nabíjaci obvod (S batérie ą umiestnený na vhodnom vonkajšom mieste tašky l. Na potreby zámemého odstavenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek môže byť do elektrického obvodu zaradený doplnkový mechanický vypínač.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané ďalšie variantné usporiadanie osvetlenia vnútorného priestoru tašky, ako je to znázomené na obr. l a 2, ktoré je v dostatočnej miere už opísané v príklade 1 a 2. Navyše na potreby zámemého odstavenia osvetlenia vnútomého priestoru tašiek L môže byť do elektrického obvodu zaradený doplnkový mechanický vypínač i.Osvetlenie vnútomého priestoru tašiek podľa technického riešenia nachádza uplatnenie ako úžitková potreba človeka.l. Osvetlenie vnútomého priestoru tašiek pozostávajúce z LED pásika alebo luminiscenčných diód elektrickým obvodom napojených na batériu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že do elektrického obvodu je zaradený magnetický ovládaný vypínač (5) umiestnený v uzatváracom prvku tašky a/alebo svetlom ovládaný spínač (7).2. Osvetlenie vnútomého priestoru tašiek podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že do elektrického obvoduje zaradený solámy nabíjaci obvod (6) batérie (3).3. Osvetlenie vnútomého priestoru tašiek podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že do elektrického obvoduje zaradený doplnkový mechanický vypínač (4).

MPK / Značky

MPK: A45C 15/06

Značky: osvetlenie, priestoru, vnútorného, tašiek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6702-osvetlenie-vnutorneho-priestoru-tasiek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Osvetlenie vnútorného priestoru tašiek</a>

Podobne patenty