Šesťvrstvová rúrka s vnútornou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy

Číslo patentu: U 6693

Dátum: 04.03.2014

Autor: Balent Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYsELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 10. 4. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013Vestník UPV SR č. 03/2014Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 17. l. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyŠesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy obsahuje šesť vrstiev, a to vnútomú vrstvu (l), vyrobenú z vysoko ñexibilného a tepelne stabilizovaného polybutylénu, adhéznu vrstvu (2), ktorá slúži na prepojenie medzi vnútomou vrstvou z polybutylénu a ďalšou vrstvou, hlinikovú vrstvu (3), ktorá tvorí protikyslíkovú bariéru, adhéznu vrstvu (4) medzi hliníkovou vrstvou (3) a ďalšou vrstvou, vrstvu z polyesterových vlákien (S) a vonkajšiu vrstvu (6) z kvalitného polyetylćnu.Šesťvrstvová rúrka s vnútornou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémyTechnicke riešenie sa týka šesťvrstvovej rúrky s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy.Najdôležitejšou časťou podlahového vykurovania a pripojenia radiátových telies sú rúrky. Pri ich voľbeje dôležité brať do úvahy, že rúrka je počas svojej životnosti umiestnená v podlahe alebo v obvodovej konštrukcii a akákoľvek porucha rúrky by znamenala porušenie obvodovej konštrukcie alebo odstránenie podlahy a následnú opravu. Preto je veľmi dôležité zohľadňovať najmä kvalitu rúrok pre vykurovacie systémy. Z tepelnotechnického hľadiska a prenosu tepla je najvhodnejším materiálom na využitie pre vykurovacie systémy med, ktorej použitie je však cenovo náročné, a preto sa vo väčšine prípadov nahrádza plastovými rúrkami.V doterajšom stave techniky sa pre podlahové vykurovanie a pripojenia radiátových telies používajú plastove rúrky, v ktorých pri vysokých rýchlostíach prúdenia teplonosného média dochádza k zvýšenej priepustnosti vzdušného kyslíka z tohto média. Pri styku kyslíka s kovovými komponentmi nachádzajúcimi vo vykurovacom systéme dochádza ku chemickej reakcii, pri ktorej vzniká oxid železitý, ktorý ďalej prúdi vo vykurovacom systéme a zapríčiňuje tvorbu usadenín. Tieto voľné usadeniny spôsobujú obrusovanie stien plastových rúrok, ktoré sa stenčujú a používaním sa môžu stenčiť natoľko, že môže dôjsť k ich otvoreniu a následnému znehodnoteniu celého vykurovacieho systému. Práve preto nie sú všetky plastové rúrky vhodné na použitie pre vykurovacie systémy.Medzi základné vlastnosti, ktoré rúrky pre vykurovacie systémy musia spĺňať, patrí odolnosť proti difundovaniu kyslíka, tepelná odolnosť, tlaková odolnosť, minimálna rozťažnosť a oteruvzdomosť.Uvedené nedostatky odstraňuje šesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy.Táto šesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy obsahuje šesť vrstiev, a to z vnútornú vrstvu vyrobenú z vysoko flexibílného a tepelne stabilizovaného polybutylénu, adhéznu vrstvu, ktorá slúži na prepojenie medzi vnútomou vrstvou z polybutylénu a ďalšou vrstvou, vrstvu z hliníka tvoriacu protikyslíkovú bariéru, adhéznu vrstvu medzi vrstvou z hliníka a ďalšou vrstvou, vrstvu z polyesterových vlákien a vonkajšiu vrstvu z kvalitného polyetylénu.Vnútomá vrstva rúrky vyrobená z vysoko flexibilného a tepelne stabilízovaného polybutylénu je odolná proti obrusovaniu a oteru voľnými usadeninamí oxidu železitého nachádzajúcimi sa vo vykurovacom systéme, Test obrusu za vlhka dokázal až trojnásobne vyššiu odolnosť proti obrusu v porovnaní s plastovými rúrkami typu PE-X (SKZ Wurzburg ASTM č. D 63 8), ktoré nemajú kyslíkovú bariéru.Vrstva z hliníka vytvára bariéru proti difundácii kyslíka, ktorá úplne zabraňuje vnikaniu vzdušného kyslíka do média teplonosnej kvapaliny.Vrstva z polyesterových vlákien zvyšuje odolnosť rúrky proti vysokým tlakom.Vonkajšia vrstva z kvalitného polyetylénu je určená na ochranu rúrky proti vonkajšiemu poškodeniu. Je odolná proti vmiku trhlín pri mechanickom namáhaní, je ohybná a je odolná proti rýchlemu šíreniu trhlín. Šesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy má vynikajúcu oteruvzdornosť, minimálnu rozťažnosť, veľmi dobrú ílexibilitu, vysokú teplotnú a tlakovú odolnosť a stabilitu pevnosti zvyšujúcou sa teplotou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie šesťvrstvovej rúrky s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy je bližšie objasnené na obrázku.Obrázok znázorňuje šesťvrstvovú rúrku s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy a jej jednotlivé vrstvy.Šesťvrstvová rúrka s vnútornou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy (obr), ktorá sa skladá z vnútomej vrstvy l vyrobenej z vysoko ílexibilného a tepelne stabilizovaného polybutylénu, adhéznej vrstvy z,ktorá slúži na prepojenie medzi vnútomou vrstvou z polybutylénu a ďalšou vrstvou, vrstvy z hliníka i tvoriacej protikyslíkovú bariéru, adhéznej vrstvy i medzi vrstvou z hliníka a ďalšou vrstvou, vrstvy z polyesterových vlákien á a vonkajšej vrstvy z kvalitného polyetylénu Q, sa napojí na vykurovací systém skrutkovým pripojemm.Šesťvrstvovú rúrku s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy podľa uvedeného technického riešenia je moüié využiť všade tam, kde sú požiadavky na kyslíkovú nepriepustnosť a na zamedzenie tvorby oxidu železa. Je vhodná najmä pre systémy podlahového vykurovania a pripojenia radiátorov v objektoch komunálnej výstavby, priemyselnej výroby, individuálnej výstavby rodinných domov a výstavby bytových domov.Šesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy v y z n a č u j ú c as a t ý m , že je tvorená šiestimi vrstvami, vnútomou vrstvou (l) Vyrobenou z vysoko ilexibilného a tepelne stabilizovaného polybutylénu, adhéznou vrstvou (2) prepájajúcou vnútomú vrstvu (l) z polybutylénu a ďalšiu vrstvu, hliníkovou vrstvou (3) tvoriacou protikyslíkovú bariéru, adhéznou vrstvou (4) medzi hliníkovou vrstvou (3) a ďalšou vrstvou, vrstvou z polyesterových vlákien (5) a vonkajšou vrstvou (6) z kvalitného polyetylénu.

MPK / Značky

MPK: F16L 11/12, F24D 3/14, F16L 11/08

Značky: šesťvrstvová, rúrka, vnútornou, vrstvou, vykurovacie, polybutylénu, systémy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6693-sestvrstvova-rurka-s-vnutornou-vrstvou-z-polybutylenu-pre-vykurovacie-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šesťvrstvová rúrka s vnútornou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy</a>

Podobne patenty