Inteligentné pouličné osvetlenie

Číslo patentu: U 6592

Dátum: 04.11.2013

Autor: Dvořák Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 31. 7. 2012 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 2013 Vestník UPV SR č. 6/2013Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 11. 2013 Vestník UPV SR č. 11/2013úžitkového vzoru verejnosti 30. 9. 2013 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyInteligentné pouličné osvetlenie pozostáva z lámp na osvetlenie priechodov pre chodcov a lámp verejného osvetlenia. Lampy verejného osvetlenia obsahujú bezelektródovć indukčné výbojky doplnené elektronikou na reguláciu ich svitu a tým zároveň aj spotreby a lampy na osvetlenie priechodov pre chodcov obsahujú zdroj svetla premennej intenzity alebo farby, prípadne obidvoch.Technické riešenie sa týka inteligentného pouličného osvetlenia šetriaceho energiu a zvyšujúceho bezpečnosť cestnej premávky.V súčasnosti sú v pouličnom osvetlení, okrem osvetlenia priechodov pre chodcov, inštalované prevažne sodíkove výbojky s konštantným jasom. Nevýhodou je vysoká spotreba a straty energie a nízka životnosť výbojok. Vzhľadom na rastúce ceny energií je snahou znižovanie nákladov formou regulácie osvetlenia. Pre zníženie nákladov sa vypína časť osvetlenia v menej frekventovanom čase, čo je v rozpore s normami a princípmi bezpečnosti cestnej premávky, alebo sa používajú drahé a komplikované regulatory znižujúce napätie v sieti a tým svit aj spotrebu bežných výbojok.Pre nočné zvýraznenie priechodov pre chodcov sa najčastejšie používajú energicky náročné výbojkové osvetlenia konštantného jasu vyššej intenzity a odlišnej farby než ostatné pouličné osvetlenie. Aj ked má toto riešenie vyššie prevádzkové náklady a z hľadiska bezpečnosti nie je vždy ideálne, využíva sa pre jeho nízke obstarávacie náklady.Ďalšou možnosťou, ale pre vysoké obstarávacie náklady málo použivanou, je LED diódové osvetlenie,prípadne stroboskopické LED osvetlenie, ktoré osvetľuje prázdny priechod pre chodcov konštantným alebo blikajúcim svetlom a počas požívania priechodu svetlom plnej intenzity.Inou, pomeme rozšírenou možnosťou zvýraznenia priechodu pre chodcov je inštalácia stroboskopických LED blikačov do materiálu vozovky. Táto metóda nie je vždy vhodná pre určité nevýhody a obmedzenia.Trendom doby je úspora nákladov a energií a zároveň zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky. Navrhovane riešenie sa zaoberá návrhom jednotlivých prvkov inteligentného pouličného osvetlenia, ktoré spĺňa obe požiadavky súčasne.Podstatou technického riešenia je návrh použiť v lampách osvetlenia priechodov pre chodcov namiesto doteraz používaných sodíkových výbojok bezelektródové indukčné výbojky doplnené o elektroniku umožňujúcu modulovať magnetické pole budiacej výbojky tak, aby touto elektronikou bolo moäié regulovať svit výbojok s priamou väzbou na energetickú náročnosť zariadenia. Táto technológia umožňuje mnohonásobne opakovane meniť jas výbojok bez zníženia ich životnosti. Výhodou oproti existujúcim riešeniam je nižšia energetická náročnosť než pri systémoch s regulovanými sodíkovými výbojkami, niekoľkonásobne dlhšia životnosť a výrazne nižšia cena. Podstatou technického riešenia je v lampách na osvetlenie priechodu pre chodcov na zvýraznenie miesta priechodu a tým zvýšenie bezpečnosti použiť svetlo rôznej intenzity alebo farby namiesto konštantného osvetlenia s výnimkou zdroja, ktorý prázdny priechod pre chodcov osvetľuje blikajúcim stroboskopickým svetlom a práve používaný priechod osvetľuje svetlom s plným výkonom.Je dokázané, že dynamicky meniace sa svetlo pritiahne pozomosť vodičov viac ako konštantné osvetlenie. S metalholagenidovými výbojkami používanými na osvetlenie priechodov pre chodcov toto nie je možné dosiahnuť kvôli technickým obmedzeniam. Problém je možne vyriešiť použitím bezelektródových indukčných výbojok doplnených o elektroniku umožňujúcu modulovať magnetické pole budiace tieto výbojky, alebo použitím štandardných svetelných zdrojov doplnených o inú technológiu, ktorá konštantné osvetlenie rozširuje o dynamický prvok zmenou intenzity alebo farby osvetlenia, napr. bežná výbojka doplnená o LED prisvetlenie. Spôsob osvetlenia priechodu pre chodcov môže byť menený iba podľa toho, či je priechod práve využívaný, alebo je v pokoji. Výsledkom je zvýšená bezpečnosť a zníženie energetickej náročnosti pri zachovaní nízkej ceny.Technológia opísaná skôr umožňuje meniť spôsob osvetlenia priechodu pre chodcov V závislosti od toho,či je priechod práve používaný, alebo je v pokoji. Medzi aktívnym režimom a režimom pokoja môže byť značný rozdiel v spotrebe energie. Dôsledkom prepínania do aktívneho režimu iba v čase prítomnosti chodca bude, najmä na menej frekventovaných miestach, značná energetická úspora v pokojovom režime a zároveň zvýšenie bezpečnosti v aktívnom režime, pretože vodič bude na prítomnosť chodca dostatočne upozomený. Predmetom riešenia je návrh použitia detekčnej technológie, ktorá automaticky rozozná prítomnosť chodca V priechodovej zóne a na krátky čas prepne osvetlenie priechodu pre chodcov do aktívneho režimu.Cyklochodník je osvetlený lampami s bezelektródovými výbojkami s funkciou regulácie jasu podľa nároku l. V pokoji je intenzita osvetlenia znížená na minimum. Prechádzajúci cyklista je zachytený detekčnou technológiou podľa nároku 5, ktorá v predstihu pomocou elektroniky zvyšuje jas lámp, okolo ktorých cyklista prechádza. Po chvíli sajas opäť znižuje. Cieľomje výrazná úspora energie a zachovanie bezpečnosti.Príklad 2 Jas osvetlenia LED lampami V nočnom parku je zvyšovaný v závislosti od prítomnosti chodcov detegovaných technológiou podľa nároku 5.Pouličné osvetlenie osadené bezelektródovými indukčnými výbojkami so špeciálnou elektronikou podľa nároku l znižuje jas v čase minimálnej premávky na základe diaľkového povelu alebo predprogramovaného času. Výsledkom je výrazná úspora energie.V lampách osvetľujúcich priechod pre chodcov sú nainštalované bezelektródové indukčné výbojky s elektronikou na reguláciu jasu a zariadením, ktoré riadi zmeny jasu týchto výbojok podľa nároku 4. Prechádzajúci vodič je z diaľky upozomený na priechod pre chodcov tým, že priechod nemá konštantnú, ale premennú intenzitu jasu podľa nároku l, napr. záblesky, kolísanie jasu a pod. Toto podvedome priťahuje pozornosť vodiča a tým zvyšuje bezpečnosť. Zároveň sa znižuje energetická spotreba oproti osvetleniu s konštantným jasom s vyššou intenzitou. Spôsob osvetlenia v tomto príklade nie je závislý od prítomnosti chodca.Chodec v noci prechádza k úspome osvetlenému priechodu pre chodcov s úmyslom prejsť vozovku. Po prichode do prechodovej zóny je zaregistrovaný detekčnou technológiou podľa nároku 5 a osvetlenie priechodu pre chodcov sa automaticky prepína z pokojového režimu do aktívneho podľa nároku 2. V tomto režime je osvetlenie také odlišné od okolitých pouličných svetiel, že prichádzajúci vodič je už z diaľky informovaný o prítomnosti chodca a môže patrične reagovať. Po odchode chodca a krátkom zotrvaní sa priechod pre chodcov opäť prepína do úspomého osvetlenia. Dôsledkom sú významné energetické úspory a zvýšenie bezpečnosti. Spôsob osvetlenia v pokojovom a aktívnom režime je opísaný v príkladoch Sa) až Sc).Osvetlenie priechodu pre chodcov podľa nároku 3 obsahuje dva svetelné zdroje odlišných technológií. Priechod je trvalo osvetlený bežným zdrojom konštantného svetla, napr. lacná štandardná výbojka. V aktívnom stave spína prisvetlenie druhým zdrojom, napr. LED diódami, ktoré kvôli zvýrazneniu osvetlenia menia jas alebo farbu.Lampy na osvetlenie priechodu pre chodcov podľa nároku 4 obsahujú bezelektródové indukčné výbojky s elektronikou na reguláciu intenzity osvetlenia v režime premennej intenzity svetla, ako je blikanie, kolísanie svetla, záblesky. Napr. v pokojovom režime svieti slabšou intenzitou s krátkymi zábleskami, v aktívnom režime svieti plnou intenzitou s krátkymi prestávkami.l. Inteligentné pouličné osvetlenie pozostáva z lámp na osvetlenie priechodov pre chodcov a lámp verejného osvetlenia, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že lampy verejného osvetlenia obsahujú bezelektródové indukčné výbojky s elektronikou na zníženie spotreby reguláciou intenzity svitu a lampy na osvetlenie priechodov pre chodcov obsahujú zdroj svetla premennej intenzity alebo farby alebo obidvoch.2. Inteligentné pouličné osvetlenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že pouličné osvetlenie alebo osvetlenie priechodu pre chodcov obsahuje elektroniku na ovládanie osvetlenia vyhodnotením momentálnej prítomnosti objektov v detekčnej zóne.3. Inteligentné pouličné osvetlenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že osvetlenie priechodu pre chodcov obsahuje dva svetelné zdroje, jeden zdroj pre pokojový stav a druhý zdroj pre aktívny režim.4. Inteligentné pouličné osvetlenie podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že osvetlenie priechodu pre chodcov obsahuje bezelektródové indukčné výbojky s elektronikou na reguláciu intenzity osvetlenia v režime premennej intenzity svetla, teda blikanie, kolísanie svetla, záblesky.5. Inteligentné pouličné osvetlenie, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že obsahuje detekčnú techno lógiu na detekciu účastníkov premávky na rozpoznanie prítomnosti objektu a automatickú reakciu zmenou osvetlenia.

MPK / Značky

MPK: G08G 1/07, B60R 21/00, G08G 1/095

Značky: osvetlenie, inteligentné, pouličné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6592-inteligentne-poulicne-osvetlenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inteligentné pouličné osvetlenie</a>

Podobne patenty