Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Číslo patentu: U 6582

Dátum: 04.11.2013

Autori: Novák-marcinčin Jozef, Zajac Jozef, Panda Anton, Jurko Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) m Cl» 0013.01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority GolB 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 5. 2013 Vestník UPV SR č. 5/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 11. 2013 VLASTNICTVA Vestmk UPV SR Č. 11/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie. úžitkového vzoru verejnosti 16. 9. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkovJe opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútomých ložiskových krúžkov pomocou dielenskćho meradla. Meradlo tvori Základová doska (l), na ktorej sú osadené pevné dotyky (2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meranćho vnútomého ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (l) zaísťovaná obidvoma pevnými dotykmi (2) a meracimi dotykmi (3) a (4), Merané hodnoty odčítavame na analógových čiselnikových odehýlkomeroch alebo digitálnych meradlách, ktoré sú prevodovým mechanizmom spriahnuté s meracími dotykmi (3) a (4).Funkčný stav ložiska je podmienený správnym uložením každej ložiskovej súčasti v pracovnej pozícii. Rozmerový obvod ložiska závisí od jeho geometrických parametrov. Pri správnom nastavení výrobných zariadení a dodržaní technologického postupu sú predpísané odchýlky geometrického tvaru a polohy jednotlivých prvkov ložiska výrobne zabezpečené. Ale rôme mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti brúsnych nástrojov môžu spôsobiť nerovnomemé opotrebenie a spôsobujú V priebehu výrobného procesu prekročenie dovolených hodnôt tolerancií geometrického tvaru funkčných plôch ložískových súčastí pre montáž. Celým systémom meracích operácií sa tieto geometrické parametre nastavujú počas výroby, kontrolujú a potvrdzujú.Technické riešenie merania otvoru a valcovitosti - kužeľovitostí valcových plôch vnútomých krúžkov ložísk spočíva v návrhu dielenského meradla na meranie vnútomej valcovej plochy.Záverečná kontrolná operácia merania otvoru a kužeľovitostí valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku sa vykonáva na meracom prípravku pomocou excentricky uloženého meradla v presne definovanej polohe. Operátor vkladá kontrolovaný vnútomý ložiskový krúžok do meracieho prípravku s orientáciou na veľké čelo krúžku. Zisťuje sa nastavený rozsah dovolenej tolerancie otvoru meranej súčasti. Následne je táto meraná súčasť otočená na druhú meraciu základňu, ktorou je malé čelo vnútomého ložiskového krúžku a zísťuje sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manípuláciou nie je mistená meracia poloha, a tým aj objektívne meranie. Taktiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa výrazne znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvam valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitostí vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia sú základová doska, pevné dotyky a primámy a sekundámy merací dotyk s prevodovým mechanizmom na číselníkové odchýlkomery. Meracie dotyky zabezpečujú presné odmeriavanie otvoru vnútomého ložiskového krúžku v dvoch meracích bodoch v dvoch hladinách. Podstata riešenia je založená na zlúčení meracích bodov do jednej operácie merania, v ktorej je umožnené objektívne vyhodnotenie nameraných hodnôt otvoru vnútomej valcovej plochy ložiskového krúžku s priamym vyjadrením kužeľovitostí tejto valcovej plochy. Riešenie je vhodné pre celý sortiment výroby ložísk, Združuje a zjednodušuje meracie operácie vo výrobnom procese valivých ložísk. Produktivita práce sa pri nastavovaní technológie výroby a kontroly pre tento parameter dvojnásobne zvýši.Prehľad obrázkov na výkresochV prílohe na obrázku l je znázomená principiálna schéma dielenského meradla na vyhodnocovanie otvoru a kužeľovitostí valcovej plochy vnútomého ložiskového krúžku.Spôsob merania pomocou dielenského meradla je znázomený na obrázku l. Na obrázku je znázomená Základová doska 1, na ktorej sú umiestnené pevné dotyky z, primámy merací dotyk à, sekundámy merací dotyk g a vnútomý ložiskový krúžok ž. Merané hodnoty snímajú meracie dotyky 1 a i pre aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného otvoru vnútomého ložiskového krúžku.1. Ložiskový krúžok j vložíme do meracej polohy na základovú dosku l s orientáciou veľkého čela na základovú dosku L tak, že otvor pritláčame na pevné dotyky z a pritom súčasne odtláčame meracie dotyky 3 a i od meraného otvoru cez prevodový mechanizmus, aby bolo možné ustaviť vnútomý krúžok do meracej polohy.2. Uvoľníme meracie dotyky 1 a i3. Rukou krátko rotujeme vnútorným krúžkom.4. Po krátkej rotacii krúžku a tým zabezpečenej stabilízácii meracích dotykov g a i odčítame nameranéhodnoty na číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych meradlách podľa druhu použitých meracích dotykov a vyhodnocovacích zariadení.Namerané hodnoty sú jednoznačne a exaktné, čím je vylúčený vplyv ľudského faktora pri meraní otvoru vnútomého krúžku.Spôsob merania je vhodný na meranie tvarových plôch vnútomých ložiskových krúžkov rôznych typov ložísk s napojením na prevodníky a digitálne vyhodnocovanie. Jednoznačne nahradzuje parciálne dvojnásobné merania parametrov kontrolných operácii pri výrobe ložísk a dvojnásobne zvyšuje produktivitu tejto meracej operácie.l. Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútomých ložiskových krúžkov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na základovú dosku ako meraciu základňu sa položí veľkým čelom dole vnútomý ložiskový krúžok a V meracom priestore tvorenom základovou doskou, pevnými dotykmí a meracimi dotykmí sa odmerajú roanerové parametre vnútomého ložiskového krúžku pomocou dvoch od seba nezávislých dotykových meradlách v dvoch rômych meracích rovinách pri jednom ustavení krúžku.

MPK / Značky

MPK: G01B 5/12

Značky: merania, spôsob, otvorov, vnútorných, krúžkov, ložiskových, válcovitosti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6582-sposob-merania-valcovitosti-otvorov-vnutornych-loziskovych-kruzkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov</a>

Podobne patenty