Zubovitý spoj

Číslo patentu: U 6558

Dátum: 02.10.2013

Autor: Rybárik Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 29. l. 2013 (13) Druh dokumentu Y 1(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Int. CL (201301)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 27 F 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 5. 2013 FlóB 12/00 Vestník UPV SR c. 5/2013 327 M 3/00 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise pRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 10. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 10/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie. úžitkového vzoru verejnosti 22. 8. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyZubovitý spoj je tvorený súbežnýmí zubmi (2) a drážkami (3), vytvorenými na koncoch hranolových prvkov (l). Vrcholy (21) zubov (2) a/alebo dná (31) drážok (3) ležia v rovine (3) rôznobežnej s rovinou (o) kolmou na pozdĺžnu os (4) hranolového prvku (l). Výhodné je, keď rovinaTechnické riešenie sa týka zubovitého spoja, vhodného najmä na dĺžkové nadstavovanie hranolových prvkov na účely vytvorenia nekonečných tyčí.Na dĺžkové spájanie hranolových prvkov, najmä z dreva, na účely vytvorenia nekonečných tyčí cestou ich dĺžkového nadstavovanía, je všeobecne známe použitie zubovitého spoja, nazývaného tiež cinkový spoj. Jeho všeobecnou výhodou je, že umožňuje výrobu nekonečne dlhých tyčových výrobkov iba z kvalitného materiálu, získavaného výberom z reziva pripraveného z rastového dreva. Výhodou zubovitého spoja je tiež to, že umožňuje na výrobu konštrukčných drevených prvkov efektívne využiť rezivo neštandardných ronnerov,ktoré by inak tvorilo odpad.Štandardne používaný zubovitý spoj je charakteristický tým, že na koncoch nadpájaných hranolových prvkov sú vytvorené súbemé zuby a drážky, ktoré do seba navzájom zapadajú. Povrchové plochy zubov a drážok tvoria stykové plochy zubovitého spoja, ktoré sa natrú vhodným lepidlom a zatlačením susediacich hranolových prvkov oproti seba sa po zaschnutí lepidla vytvorí zubovitý spoj. Vrcholy zubov a/alebo dná drážok ležia v rovine kolmej na pozdĺhiu os nadpájaného hranolového prvku. Takáto konštrukcia je v podstate vyhovujúca na výrobu nekonečných lepených lamelových dosiek, používaných na výrobu konštrukčných materiálov s dostatočne veľkou plochou priečneho proñlu.V prípade výroby nekonečných tyčí majúcich charakter tenkých prútov je klasický zubovitý spoj často nevyhovujúcí z pevnostného hľadiska, najmä pri namáhaní výrobku, vyrobeného z takejto nekonečnej tyče,na ohyb. Nakoľko pevnosť lepeného spoja rastie s veľkosťou lepenej plochy, jednou z možností, ako zvýšiť pevnosť lepeného spoja, je zväčšenie profilu zubovitého spoja. Táto možnosť je limitovaná rozmermi vyrábaného obrobku a tiež konštrukciou rezného nástroja.Riešenie zvýšenia pevnosti zubovitého spoja cestou zväčšenia veľkosti a členitosti stykovej plochy je pisané v americkom patente č. 5985415. Podstata riešenia spočíva vo vytvorení veľkého počtu slepých kužeľových dier orientovaných v smere pozdĺžnej osi spájaného hranolového prvku, do ktorých zapadajú kužeľové výstupky vytvorené na protiľahlom konci susediaceho spájaného hranolového prvku. Nepochybne zväčšenie veľkosti stykovej plochy toto riešenie umožní. Problémom sa však javí zložitý, a tým drahý rezný nástroj,ako i vysoké požiadavky na presnosť výroby takých zložitých stykových plôch.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje zubovitý spoj podľa tohto technického riešenia, tvorený súbežnými zubmi a drážkami vytvorenými na koncoch hranolových prvkov, ktorého podstata spočíva v tom,že vrcholy zubov a/alebo dná drážok ležia v rovine rôznobežnej s rovinou kolmou na pozdĺžnu os hranolového prvku, čím sa dosiahne zväčšenie stykovej plochy zubovitého spoja.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že rovina, v ktorej ležia vrcholy zubov a/alebo dná drážok, zviera s rovinou kolmou na pozdĺžnu os hranolového prvku výhodne uhol v rozsahu 10 ° až 80 °, čo umožní kontinuálnu výrobu nekonečnej tyče na automatizovanej výrobnej linke.Výhodou zubovitého spoja podľa technického riešenia je, že v porovnaní s klasickým zubovitým spojom umožňuje podstatné zvýšenie pevnosti nekonečných tyčí pri namáhaní na ohyb, pričom pevnosť spoja je možné regulovať v závislosti od účelu použitia výrobku vyrobeného z takto zhotovenej nekonečnej tyče, a to zvolením vhodného uhla sklonu zubovitého spoja k rovine kolmej na pozdĺžnu os nekonečnej tyče.Z vizuálneho hľadiska má zubovitý spoj podľa technického riešenia výhodu v tom, že v značnej miere potláča, najmä v prípade, ked je nekonečná tyč vyrábané z dreva, rozdiely v štruktúre materiálu jednotlivých susediacich hranolových prvkov.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l perspektívnypohľad na hranolový prvok, na ktorého koncoch sú vytvorené zuby a drážky zubovitého spoja, obr. 2 pohľad zhora na nekonečnú tyč zhotovenú s využitím zubovitého spoja a obr. 3 pohľad na takú nekonečnú tyč zboku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku l znázomený hranolový prvok 1 má na oboch svojich koncoch vytvorené súbežne zuby g a drážky à vytvárajúce zubovitý spoj 11. Vrcholy 2 l zubov z a dná 31 drážok 3 ležia v rovine Q rôznobežnej s rovinou g kolmou na pozdĺžnu os i hranolového prvku l. Rovina Q, v ktorej ležia vrcholy a zubov z a dná Q drážok 3 zviera s rovinou g kolmou na pozdĺžnu os Q hranolového prvku l výhodne uhol § v rozsahu 10 ° až 80 °.Nekonečná tyč j zhotovená s použitím zubovitého spoja Q spájajúceho susediace hranolové prvky L je znázomená na obrázkoch 2 a 3, kde má uhol Q veľkosť 45 °. Styková plocha takéhoto zubovitého spoja ll je priblibie o 40 väčšia ako styková plocha klasického zubovitého spoja vytvoreného v rovine kolmej na pozdĺžnu os i hranolového prvku l. Z uvedeného vyplýva, že pevnosť takého zubovitého spoja je vyššia priblibie o 40 . Praktické skúšky namáhania na ohyb, ktorým bol podrobený drevený valcový výrobok zhotovený z nekonečnej tyče i zhotovenej s použítím zubovitého spoja podľa technického riešenia ukázali, že k zlomeniu výrobku nedošlo nikdy v mieste zubovitého spoja l 1, ale vždy mimo neho. Teda pevnosť zubovitého spoja v ohybe je vyššia ako pevnosť pôvodného materiálu. Okrem toho rozdiely v štruktúre materiálu jednotlivých susediacich hranolových prvkov po ich opracovaní do tvaru valca neboli pri bežnom pohľade takmer zistiteľné.Prirodzene, technická riešenie nie je obmedzené len na to, čo je znázomené na výkrese a je opísané, ale riešenia zubovitého spoja podľa technického riešenia použiteľné pri praktickej aplikácii sa môžu mačne líšiť v rozsahu tohto technického riešenia od konštrukcie predloženej vo výkrese. Tak napríklad, tvar prierezu zubov a zodpovedajúcich drážok, ich počet a smer, rovnako ako dĺžka zubov a zodpovedajúca hĺbka drážok sa môže úplne líšiť od údajov uvádzaných vo výkrese.Zubovitý spoj môže byť využitý všade tam, kde je potreba zhotovenia nekonečnej tyče tvorenej hranolovými prvkami nielen z dreva, ale akéhokoľvek podobného materiálového zloženia.l. Zubovitý spoj tvorený súbežnými zubmi (2) a drážkami (3) vytvorenými na koncoch hranolových prvkov (l), v y z n a č uj ú ci s a tý m , že vrcholy (21) zubov (2) a/alebo dná (31) drážok (B) ležia v rovine (B) rôznobeäiej s rovinou (a) kolmou na pozdĺžnu os (4) hranolového prvku (1).2. Zubovitý spoj podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že rovina (B) zviera s rovinou (a) výhodne uhol (ô) v rozsahu 10 ° až 80 °.

MPK / Značky

MPK: F16B 12/04, B27F 1/16, B27M 3/00

Značky: zubovitý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6558-zubovity-spoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zubovitý spoj</a>

Podobne patenty