Mechanická zámka na blokovanie súčastí motorového vozidla

Číslo patentu: U 6534

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYsELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 19. 10. 2012Číslo prioritnej prihlášky PUV 2012-25457 Dátum podania prioritnej prihlášky 10. l. 2012 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 4. 2013 Vestník UPV SR č. 4/2013Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013úžitkového vzoru verejnosti 20. 8. 2013 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNázov Mechanická zámku na blokovanie súčastí motorového vozidlaTechnicke riešenie opisuje mechanickú zámku na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňajúcu puzdro(10), v ktorom je usporiadané zámková vložka (1 l), na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč (8), zktorého plochy vyčnieva kolik (7), na ktorom je výkyvne uložený čap (5), mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (14) mechanizmu radenia, pričom s kotúčom (8) je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň (19), k spoločnému čapu(5) je pripevnené jednak lanko (l) prvého bovdenu vedúce k zamykaciemu tŕňu (14) mechanizmu radenia a jednak lanko (2) druhého bovdenu vedúce k druhému zamykaciemu tŕňu (19).Technické riešenie sa týka mechanického zámku na blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúceho puzdro, V ktorom je usporiadané zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčom je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používa rad známych zariadení, ktorých spoločným cieľom je zablokovať niektorú z konštrukčných skupín vozidla a tým zabrániť nepovolenému použitiu vozidla. Bez ohľadu na búrlivý rozvoj elektronických systémov sa stále používajú aj mechanické zabezpečovacie zariadenia.Spoločným znakom najrozširenejšej skupiny mechanických zabezpečovacích zariadení je, že vysunutím zamykacieho tŕňa zablokujú pohyb vybranej súčasti, respektíve konštrukčnej skupiny motorového vozidla. Najmámejšíe sú zámky mechanizmu radenia, ktoré otočením kľúča v zámkovej vložke aretujú riadiacu páku v jednej polohe. Pochopiteľne namiesto mechanizmu radenia je možné uzamknúť iné konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva do motora,kapotu a pod.Sú známe aj zariadenia, pri ktorých otočením kľúča v zámkovej vložke je možné súčasne vysunúť niekoľko zamykacích tŕňov a tým súčasne zablokovať niekoľko dielov či konštrukčných skupin vozidla, napríklad mechanizmus radenia spolu s kapotou motorového priestoru vozidla.Z úžitkového vzoru č. 14483 je známe prídavné zariadenie na uzamykanie radiacej páky, zahrnujúce skriňovú konzolu, ktorá má na homej strane ploché štrbinové vedenie, v ktorom je posuvne uložený posuvník a výkyvne zamykacia západka, pričom posuvník je mechanicky prepojený so zamykacou západkou. Na homej strane konzoly je usporiadané zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč s excentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky v posuvníku.Najbližším stavom techniky je úžitkový vzor č. 8886, ktorý opisuje zariadenie na uzamknutie ovládacieho mechanizmu motorových vozidiel, zahmujúce puzdro, v ktorom je usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia.Cieľom technického riešenia je čo najjednoduchšie modifikovať známe zariadenie tak, aby umožnilo súčasné ovládanie dvoch zamykacích tŕňov.Uvedený cieľ sa dosahuje mechanickým zámkom na blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúcim puzdro, v ktoromje usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčom je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň, podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že ku spoločnému čapu je pripevnené jednak lanko prvého bovdenu, vedúce k zamykaciemu tŕňu mechanizmu radenia ajednak lanko druhého bovdenu, vedúce k druhému zamykaciemu tŕňu.Konštrukcia podľa technického riešenia umožňuje s mínímálnymi nákladmi upraviť známe mechanické zamykacie zariadenie tak, že ním je možné súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho oka, pevne spojeného s kapotou vozidla, alebo môže blokovať ovládacie rameno spojky, alebo ovládanie vstrekovacieho zariadenia, alebo prívod paliva.Prehľad obrázkov na výkresochMechanický zámok na blokovanie súčastí motorového vozidla podľa technického riešenia bude bližšie opísaný na príklade konkrétneho uskutočnenia, zobrazenom v reze na obr. l. Na obr. 2 je detail zárnkovej vložky a prichytenie laniek bovdenov.Mechanický zámok na blokovanie súčastí motorového vozidla podľa príkladu uskutočnenia z obr. l zahrnuje kovové puzdro m, v ktorom je usporiadaná zámková vložka LL. Na otočnom konci zámkovej vložky ll je upevnený kotúč §, z ktorého plochy vyčnieva kolik 1, na ktorom je výkyvne uložený čap i, ku ktorému je pripevnené jednak lanko 1 prvého bovdenu, vedúce k zamykaciemu tŕňu H mechanizmu i radenia a jednak lanko g druhého bovdenu, vedúce k druhému zamykaciemu tŕňu Q.zamykací tŕň H mechanizmu i radenía je posuvne uložený vo vedení Q, upevnenom v držiaku g a vo vysunutom stave môže prechádzať cez zamykacie oko Q, usporiadané na tyčí mechanimnu 3 radenia. Na zabezpečenie hladkého chodu je zamykaci tŕň M vytláčaný z vedenia l§ pomocou tlačnej pružiny ll.Druhý zamykací tŕň Q je posuvne uložený vo vedení 16. upevnenom v držiaku l 5 V oblasti prednej hrany kapoty motorového vozidla. Na zabezpečenie hladkého chodu je tiež druhý zamykací tŕň l 9 vytláčaný z vedenia Q pomocou tlačnej pružiny l 7. Na spodnej strane prednej hrany kapoty motorového vozidla je upevnené zamykacie oko Q, ktorým pri uzatvorení kapoty môže prechádzať vysunutý druhý zamykací tŕň l 9.Puzdro ll) zámkovej vložky je na opačnej strane proti zámkovej vložke uzatvorené dnom 2.Po zasunutí kľúča do zámkovej vložky llje možné pootočiť zámkovou vložkou , ktorá so sebou unáša kotúč §, kolüc 1 a čap ž. Pri otáčaní kotúča § čap á vysúva oceľové lanká l, z bovdenov a tým aj oba zamykacie tŕne g, Q. Tak je súčasne Zablokovaný mechanizmus i radenia aj zamykacie oko Q kapoty.Pootočenírn zámkovou vložkou 11 opačným smerom sa analogicky oba zamykacie tŕne E, Q zasunú do východiskovej polohy a príslušné súčasti sa odblokujú.Odbomíkom je zrejmé, že druhý zamykací tŕň Q môže vo vysunutom stave blokovať namiesto kapoty vozidla iné súčasti či konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva a pod.l. Mechanický zámok na blokovanie súčasti motorového vozidla, zahmujúci puzdro (10), V ktorom je usporiadaná zámková vložka (1 l), na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč (8), z ktorého plochy vyčnieva kolik (7), na ktorom je výkyvne uložený čap (5), mechanicky prepojený so zamykacim tŕňom (14) mechanizmu radenia, pričom s kotúčom (8)je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň (19), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ku spoločnému čapu (5) je pripevnené jednak lanko (l) prvého bovdenu, vedúce k zamykaciemu tŕňu (14) mechanizmu radenia ajednak lanko (2) druhého bovdenu, vedúce k druhému zamykaciemu tŕňu (19).2. Mechanický zámok podľa nároku 1, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že druhý zamykací tŕň (19) vo vysunutom stave zasahuje do oka (13), pevne spojeného s kapotou vozidla.3. Mechanický zámok podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že druhý zamykací tŕň (19) vo vysunutom stave blokuje ovládacie rameno spojky alebo ovládanie vstrekovacieho zariadenia,alebo prívod paliva.

MPK / Značky

MPK: E05B 65/12, E05B 53/00, B60R 25/00

Značky: súčastí, zámka, blokovanie, mechanická, motorového, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6534-mechanicka-zamka-na-blokovanie-sucasti-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanická zámka na blokovanie súčastí motorového vozidla</a>

Podobne patenty