Mechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla

Číslo patentu: U 6533

Dátum: 02.10.2013

Autor: Ambrož Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 19. 10. 2012 (13) Druh dokumentu y(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 2012-25456(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 10. 1. 2012 (51) ĺm- Cl (2013-01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 60 R 25/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 4. 2013 EOSB 65/00 Vestník UPV SR č. 4/2013 E 053 53/ 00 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSIELNÉHO úžitkového vzoru 2. 10. 2013 VLASTNICTVA Vestník UPV SR č. 10/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum uipisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 8. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie opisuje mechanické zamykacíe zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla zahŕňajúce puzdro (10), v ktorom je usporiadané úroková vložka (l l), na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč (8),zktorého plochy vyčnieva prvý kolik (7), na ktorom je výkyvne uložený prvý čap (6), mechanicky prepojený so zamykacim tŕňom (14) mechanizmu radenía, pričom s kotúčom (8) je mechanicky spojený dmhý zamykací tŕň(19), kde z plochy kotúča (8) vyčnieva druhý kolik (20),na ktorom je výkyvne uložený druhý čap (5), mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (19).Číslo podania európskej patentovej prihláškyMechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčasti motorového vozidlaTechnické riešenie sa týka mechanického zamykacieho zariadenia na blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúceho puzdro, v ktoromje usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva prvý kolik, na ktorom je výkyvne uložený prvý čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčomje mechanicky spojený druhý zamykací tŕň.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používa rad známych zariadeni, ktorých spoločným cieľom je zablokovať niektorú z konštrukčných skupín vozidla a tým zabrániť nepovolenému použitiu vozidla. Bez ohľadu na búrlivý rozvoj elektronických systémov sa stále používajú aj mechanické zabezpečovacie zariadenia.Spoločným znakom najrozšírenejšej skupiny mechanických zabezpečovacích zariadení je, že vysunutím zamykacieho tŕňa zablokujú pohyb vybranej súčasti, respektíve konštrukčnej skupiny motorového vozidla. Najznámejšie sú zámky mechanizmu radenia, ktoré otočením kľúča v zámkovej vložke aretujú riadiacu páku V jednej polohe. Pochopiteľne namiesto mechanizmu radenia je možné uzamknúť iné konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva do motora,kapotu a pod.Sú máme aj zariadenia, pri ktorých otočením kľúča v zámkovej vložke je možné súčasne vysunúť niekoľko zamykacích trňov a tým súčasne zablokovať niekoľko dielov či konštrukčných skupín vozidla, napríklad mechanizmus radenia spolu s kapotou motorového priestoru vozidla.Z úžitkového vzoru č. 14483 je máme prídavné zariadenie na uzamykanie radiacej páky, zahmujúce skriňovú konzolu, ktorá má na homej strane ploché štrbinové vedenie, v ktorom je posuvne uložený posuvník a výkyvne zamykacia západka, pričom posuvník je mechanicky prepojený so zamykacou západkou. Na hornej strane konzoly je usporiadané. zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč s excentricky uloženým kolíkom, ktorý zasahuje do drážky v posuvniku.Najbližším stavom techniky je úžitkový vzor č. 8886, ktorý opisuje zariadenie na uzamknutie ovládacíeho mechanizmu motorových vozidiel, zahmujúce puzdro, V ktorom je usporiadaná zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva kolik, na ktorom je výkyvne uložený čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia.Cieľom technického riešeniaje čo najjednoduchšie modifikovať známe zariadenie tak, aby umožnilo súčasné ovládanie dvoch zamykacích tŕňov.Uvedený cieľ sa dosahuje mechanickým zamykacím zariadením na blokovanie súčastí motorového vozidla, zalunujúcim puzdro, v ktorom je usporiadané zámková vložka, na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč, z ktorého plochy vyčnieva prvý kolik, na ktorom je výkyvne uložený prvý čap, mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia, pričom s kotúčom je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že z plochy kotúča vyčnieva druhý kolik, na ktorom je výkyvne uložený druhý čap, mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom.Konštrukcia podľa technického riešenia umožňuje s minimálnymi nákladmi upraviť známe mechanické zamykacie zariadenie tak, že ním je momé súčasne ovládať dva zamykacie tŕne.Podľa výhodného uskutočnenia je prvý čap mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom mechanizmu radenia pomocou chybného hríadeľa.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia je druhý čap mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom pomocou bovdenu, zahrnujúceho oceľové lanko, posuvne uložené v oceľovej špirále.Podľa ďalších výhodných uskutočnení môže druhý zamykací tŕň vo vysunutom stave zasahovať do zamykacieho oka, pevne spojeného s kapotou vozidla, alebo môže blokovať ovládacie rameno spojky, alebo ovládanie vstrekovacieho zariadenia, alebo prívod paliva.Prehľad obrázkov na výkresochMechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla podľa technického riešenia bude bližšie opísané na príklade konkrétneho uskutočnenia, zobrazenom v reze na obr. 1.Mechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčasti motorového vozidla podľa príkladu uskutočnenia z obr. l zahmuje kovové puzdro m, v ktorom je usporiadané zámková vložka . Na otočnom konci zámkovej vložky je upevnený kotúč §, z ktorého plochy vyčnieva prvý kolík 1 a s odstupom od neho na protiľahlom konci kotúča § druhý kolík 2 O.Na prvom kolíku 1 je výkyvne uložený prvý čap Q, ktorý je pomocou chybného hriadeľa 18 prepojený so zamykacím tŕňom LA neznázomeného mechanizmu radenia. Ohybný hriadeľ Qje uložený vo vedení, tvorenom tvarovanou kovovou nírkou Q.Na druhom kolíku go je výkyvne uložený druhý čap 5, mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom l 9 pomocou bovdenu, zahmujúceho oceľové lanko l, posuvne uložené v oceľovej špirále z. V mieste pri puzdre 19 zámkovej vložky je bovden chránený proti prerušeniu krytom 1 bovdenu, uloženým v držiaku g krytu g bovdenu.Lanko l bovdenu je pripevnené k druhému zamykaciemu tŕňu l 9, ktorý je posuvne uložený vo vedení E,upevnenom v držiaku l 5 v oblasti prednej hrany kapoty motorového vozidla. Na zabezpečenie hladkého choduje druhý zamykací tŕň 19 vytláčaný z vedenia Q pomocou tlačnej pružiny Ľ. Na spodnej strane prednej hrany kapoty motorového vozidla je upevnené zamykacie oko Q, ktorým pri uzatvorení kapoty môže prechádzať vysunutý druhý zamykací tŕň l 9.Puzdro m zámkovej vložky je na opačnej strane proti zámkovej vložka LL uzatvorené dnom 2.Po zasunutí kľúča do zámkovej vložky je možné pootočiť zámkovou vložkou L 1, ktorá so sebou unáša kotúč §. Spolu s kotúčom § sa súčasne pootoči prvý kolík 1 a druhý kolík go a cez oceľové lanko 1 bovdenu,resp. cez ohybný hriadeľ l§ dôjde k súčasnému vysunutiu zamykacieho tŕňa H mechanizmu radenia a druhého zamykacieho tŕňa Q. Tak je Zablokovaný neznázomený mechanizmus radenia aj zamykacie oko Q kapoty.Pootočením zámkovou vložkou ll opačným smerom sa analogicky oba zamykacie tŕne E, Q zasunú do východiskovej polohy a príslušné súčasti sa odblokujú.Odbomíkom je zrejmé, že druhý zamykací tŕň Q môže vo vysunutom stave blokovať namiesto kapoty vozidla iné súčasti či konštrukčné skupiny vozidla, napriklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva a pod.l. Mechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla, zahmujúce puzdro (10),V ktorom je usporiadané. zámková vložka (l 1), na ktorej otočnom konci je upevnený kotúč (8), z ktorého plochy vyčnieva prvý kolík (7), na ktorom je výkyvne uložený prvý čap (6), mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (14) mechanizmu radenia, pričom s kotúčom (8) je mechanicky spojený druhý zamykací tŕň (19),v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že z plochy kotúča (8) vyčnieva druhý kolík (20), na ktorom je výkyvne uložený druhý čap (5), mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (19).2. Mechanické zamykacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvý čap(6) je mechanicky prepojený so zamykacím tŕňom (14) mechanizmu radenia pomocou chybného hriadeľa3. Mechanické zamykacie zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že druhý čap (5) je mechanicky prepojený s druhým zamykacím tŕňom (19) pomocou bovdenu, zahmujúceho oceľové lanko (1), posuvne uložené v oceľovej špirále (2).4. Mechanické zamykacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že druhý zamykací tŕň (19) vo vysunutom stave zasahuje do zamykacieho oka (13), pevne spojeného s kapotou vozidla.5. Mechanické zamykacie zariadenie podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že druhý zamykací tŕň (19) vo vysunutom stave blokuje ovládacie rameno spojky alebo ovládanie vstrekovacieho zariadenia, alebo prívod paliva.

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00, E05B 53/00, E05B 65/12

Značky: vozidla, zariadenie, mechanické, zamykacie, blokovanie, motorového, súčastí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6533-mechanicke-zamykacie-zariadenie-na-blokovanie-sucasti-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanické zamykacie zariadenie na blokovanie súčastí motorového vozidla</a>

Podobne patenty