Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy

Číslo patentu: U 6490

Dátum: 03.09.2013

Autori: Pilát Peter, Kašpar Peter, Jablonický Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 60Dátum podania prihlášky l 2. 9. 2012 (13) Druh dokumentu yl Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlĺ- Cĺ~ (2013-91) Krajina alebo regionálnaorganizácia priority GGIN 29/00 F 22 B 37/00Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2013 Vestník UPV SR č. 3/2013ÚRAD Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 3. 9. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 9/20 ĺ 3SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. 7. 2013Číslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondyZariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy vírivých prúdov vyznačujúce sa tým, že pomocou nosnej dosky(l) sa upevňuje na vozík manipulátora, pohyb sklopnopodávacieho mechanizmu (3) zabezpečuje pneumatický valec (7) na otočne uložený navíjací bubon (2) sa navija X-sonda pri vysúvaní a zasúvani do rúrok parogenerátora, pričom rotačný konektor (12) zabezpečuje prenos signálov zo sondy kladky prítlačného mechanizmu (5) pritláčajú X-sondu o tlačný kotúč pomocou pneumatického valca (8) pohyb sondy v rúrke zabezpečuje tlačný kotúčTechnické riešenie sa týka zariadenia na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov metódou virivých prúdov pomocou X-sondy, umožňujúce diaľkové automatizované vykonávanie všetkých operácii pomocou mechanických uzlov poháňaných elektrickými a pneumatickými pohonmí.Doteraz sa na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorovjadrových elektrární typu WER metódou virivých prúdov používajú diaľkovo ovládané zariadenia, určené len na použitie sond vírivých prúdov typu Bobbin. Nevýhodou týchto zariadení je, že neumožňujú použiť vírivoprúdové sondy typu X-sondy bez ich poškodenia a rýchleho opotrebovania.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy novým konštrukčným riešením navádzacej rúrky i celého sklopno-podávacieho mechanizmu. Tým je zabezpečené to, že meracia časť X-sondy sa pri navíjani na navíjací bubon zariadenia dostáva len do navádzacej rúrky a nedostáva sa pod kladky prítlačného mechanizmu. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva v konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia(modulu), ktorý umožňuje navinutie X-sondy iba po prvú kladku prítlačného mechanizmu.Prehľad obrázka na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje konštrukčné riešenie zariadenia(modulu) určeného na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy virivých prúdov.Zariadenie (modul) na zisťovanie netesností rúrok podľa obr. č. l, pozostáva z nosnej dosky l, na ktorej sú tri otvory na rýchle prichytenie na manipulátor, určeného na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátora. V hornej časti dosky je otočne prichytený navíjací bubon g, v dolnej časti je výkyvne prichytený sklopno-podávaci mechanizmus ą. Tento sa pomocou pneumatického valca 1 sklápa tak, aby sa navádzacia rúrka Q dostala do jednej priamky s kalibračnou mierkou m. Na navijacom bubne z je navinutá X - sonda, prechádza odmeriavacím zariadením ll a je opásaná okolo časti tlačného kotúča A, o ktorý je pritláčaná kladkami pritlačného mechanizmu g a nakoniec prechádza navádzacou rúrkou Q, v ktorej je vložená základná kalibračná mierka lQ. Nad sklopenou navádzacou rúrkou Q je umiestnená pomocná kalibračná mierka lQ s umelými chybami. Na pritlačenie X-sondy k tlačnému kotúču Q počas jej pohybu do rúrok a z rúrok parogenerátora slúži pneumatický valec §. Na sklopno-podávacom mechanizme äje prichytený elektromotor 2 zabezpečujúci priamočiary pohyb X-sondy do rúrok parogenerátora a späť. Súčasťou navíjacieho bubna g je rotačný konektor Q na prenos signálov.Priemyselná využiteľnost Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondyvirivých prúdov je možné využiť na diaľkové automatizované zisťovanie netesností teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrámí typu WER a ich veľkosti, tvaru a orientácie.l. Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu výmennikových rúrok parogenerátorov pomocou rotačnej sondy virivých prúdov, tzv. X-sondy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z nosnej dosky (l),v ktorej homej časti je prichytený navíjací bubon (2) na navijanie X-sondy a v dolnej časti je prichytený po 10dávací mechanizmus (3) s kladkami prítlačného mechanizmu (5) ovládanými prítlačným pneumatíckým valcom (8). Podávací mechanizmus (3) je ovládaný výklopným pneumatickým valcom (7), pričom súčasťou navíjacieho bubna (2) je rotačný konektor (12) na prenos signálov.2. Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu výmenníkových rúrok parogenerátorov pomocou rotačnej sondy vírivých prúdov, tzv. X-sondy podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že meracia časť X-sondy sa počas navinutej sondy na navíjacom bubne (2) vždy nachádza v navádzacej rúrke (6), teda nie pod kladkami prítlačného mechanizmu (5).

MPK / Značky

MPK: F22B 37/00, G01N 29/24

Značky: celistvosti, materiálů, teplovýmenných, x-sondy, pomocou, zariadenie, skúšanie, rúrok, parogenerátorov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6490-zariadenie-na-skusanie-celistvosti-materialu-teplovymennych-rurok-parogeneratorov-pomocou-x-sondy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy</a>

Podobne patenty