Úchyt posuvných dverí

Číslo patentu: U 6473

Dátum: 02.08.2013

Autor: Ľupták Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l 1) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Int. Cl. 0013.01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 473 95/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 2013 EDGB 3/00 Vestník ÚPV SR c. 212013 E 95 13/0 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom 2. 8. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.1 8/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupncnia úžitkového vzoru verejnosti 24. 6. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Úchyt posuvných dveriUchyt na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej, ktorý sa nasúva na dverovú výplň (14) alebo sklo (13), pozostáva zdrážky (10) na uloženie výplne(14) alebo (13), za drážkou sú symetricky polodrážky(l l) na uloženie priečneho spojovacieho profilu, za nimi zo spodnej časti nadväzuje rovná plocha s drážkou (8),ktorá prechádza cez hranu do bočnej plochy (7), ďalej cez hranu prechádza do čelnej pohľadovej plochy, ktorú tvoria dvc oblúkové plochy (5) a (l) symetricky presunuté a úchyt uzatvára vnútomá oblúkové plocha (3).Technické riešenie sa týka zariadenia na premiestnenie posuvných dverí z jednej polohy do druhej. Plní funkciu ochrannú, ale aj dekoratívnu.Doteraz sa operácia posuvu dverí vykonáva prevažne ručne. Na uvedenú operáciu sa používa bud úchyt zafrézovaný do dverí, alebo úchyt narazený zboku na dvere. Tieto úchyty sú bud z plechu, alebo hliníka. Technické riešenia držadiel sú rôznorodé v závislosti od funkčnosti a dizajnu.Úchyt posuvných dverí je vhodný na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF, sklo. Pozostáva z drážky, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom. V spodnej časti drážky sa nachádza vystúpenie tvaru L, ktoré smeruje do vnútomej strany drážky. Z vrchnej strany drážky sú dva trojuholníkové vystúpenia,ktoré sa ťahajú pozdĺž celou drážkou. Od drážky sú oproti sebe symetricky dve polodrážky, ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. V spodnej ploche úchytu sa nachádza drážka tvaru C, do ktorej sa vsúva protiprachová štetina. V bočnej ploche úchytu sme vytvorili širšiu drážku tvaru C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny. Oproti doterajším profilom je vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky. Takto sme dosiahli nielen technický, ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vŕtaní používať plastové krytky, ako pri doterajších systémoch. Za drážkou cez hranu nadväzujú dve oblúkové plochy, ktoré sú spojene šikminou. Tieto plnia nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu. Plocha slúži na ľahké prichytenie pri odsúvaní dverí a oblúk pri zatváraní alebo presune dverí do inej polohy. Vrchol oblúka je ukončený kvapľovitým tvarom. Od vrcholu oblúka je úchyt uzatvorený vnútomou oblúkovou plochou, ktorá je napojená na drážku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l zobrazuje úchyt posuvných dverí v trojrozmemom priestore, obr. 2 úchyt s výplňou v reze a obr. 3 úchyt s výplňou v reze.Úchyt posuvných dveríje vhodný na rámovú konštrukciu dverí s výplňou DTD, masív, MDF, sklo. Pozostáva z drážky m, ktorá sa ťahá pozdĺž celým profilom. Vo vnútomej spodnej ploche drážky sa nachádza vystúpenie 2 tvaru L, ktoré smeruje do vnútomej strany drážky. Z vrchnej strany drážky sú dva trojuholníkové vystúpenia A, ktoré sa ťahajú pozdĺž celou drážkou. Od drážky m sú oproti sebe symetricky dve polodrážky , ktoré slúžia na osadenie priečneho spojovacieho profilu. V spodnej ploche úchytu sa nachádza drážka § tvaru C, do ktorej sa vsúva protiprachová štetina. V bočnej ploche 1 úchytu sme vytvorili širšiu drážku Q tvaru C, ktorá slúži na nasunutie dorazovej štetiny Q. Oproti doterajším profilomje vyrobená širšie, aby neplnila len tlmiacu funkciu, ako mali doterajšie systémy, ale zakryla aj otvory po vŕtaní na skrutky E. Takto sme dosiahli nielen technický, ale aj estetický efekt, lebo netreba na zakrytie dier po vŕtaní používať plastové krytky, ako pri doterajších systémoch. Za drážkou cez hranu nadväzujú dve oblúkové plochy á a l, ktoré sú spojené šikmou plochou g. Tieto plnia nielen estetickú, ale aj úžitkovú funkciu. Oblúková plocha i a šikmá plocha g slúžia na ľahké prichytenie pri odsúvaní dverí a oblúková plocha l pri zatvàraní alebo presune dverí do inej polohy. Vrchol oblúkovej plochy l je ukončený kvapľovitým výstupkom l 2. Od vrcholu kvapľovitého výstupku Qje úchyt uzatvorený vnútomou oblúkovou plochou g, ktorá je napojená na dražku 10.Úchyt posuvných dverí je možné použiť pri výrobe nábytkových bytových skríň na zariaďovanie bytov,kancelárií a hotelov.l. Úchyt posuvných dveri vyrobený na nábytkové posuvné dvere vo forme pozdĺžneho profilu, v y l 0z n a č u j ú c i s a t ý m , že v priečnom reze pozostáva z drážky (10) na uloženie výplne (14) alebo(13), za drážkou sú symetrické polodrážky (l l) tvaru L na osadenie priečneho profilu, spodná plocha úchytu je rovná, na ktorú nadväzuje kolmo bočná plocha (7), na bočnú plochu úchytu nadväzuje čelná pohľadová časť, ktorá je charakteristická dvoma oblúkovými plochami (5) a (l) posunutými symetricky, Spojenými šikmou plochou (2), úchyt uzatvára vnútomá oblúková plocha (3) napojená do drážky (10).2. Úchyt posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vnútri drážky (10) má v spodnej časti vystúpenie (9) tvaru D.3. Úchyt posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo vrchnej časti drážky (l 0) má dva trojuholníkové vystúpenia (4).4. Úchyt posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V spodnej ploche má drážku (8) tvaru C.5. Úchyt posuvných dverí podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že v bočnej ploche (7) má širokú drážku (6) tvaru C.

MPK / Značky

MPK: E05D 13/00, E06B 3/42, A47B 95/02

Značky: posuvných, úchyt, dveří

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6473-uchyt-posuvnych-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Úchyt posuvných dverí</a>

Podobne patenty