Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky

Číslo patentu: U 6464

Dátum: 02.08.2013

Autor: Antoš Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Pátum podania prihlášky II. 7. 2012 (13) Druh dokumentu yj(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺm- Cl (2013-001(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority E 053 47/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 2013 E 0513 49/00 Vestník UPV SR as. 2/2013 H° 4 M 11/00 , , , G 07 C 9/00 ÚRAD (45) Datum oznámenia o zapise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 8. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 8/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 21. 6. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky(5 7) Anotácia Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zber- T nice elektrickej zámky rieši možnosť napájania ovládacej i 3 numa-m u a a sjednotky (kódová zámka, snímač DEK, bezkontaktný snímač elektronických kľúčov a pod ) z dvojvodičovej napájacej zbemice elektrickej zámky. Týmto riešením je možné aktivovať elektrickú zámku z dvoch miest - z domácich telefónov alebo z ovládacej jednotky - po dvoch vodičoch, ktoré sú zároveň využite aj na napájanie prístupovej jednotky, ktorá je nainštalovaná samostatne v blízkosti vstupných dverí alebo dokonca v ich výplní.Technické riešenie sa týka zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbemice elektrického zámku.Medzi ovládaciu jednotku na spínanie elektrickej zámky zaraďujeme prístupové zariadenie (kódové zámky, dotykové snímače elektronických kľúčov DEK, bezkontaktné snímače elektronických kľúčov a ďalšie),ktoré umožňujú kontrolovaný vstup osôb do objektu. Tieto osoby majú oprávnenie vstupu do týchto objektov v podobe čipovej karty, elektronického kľúča pridelením, napr. štvormiestneho číselného kódu, ak prístupový systém je realizovaný z kódového zámku. Uvedené zariadenia môžu pracovať samostatne alebo v súčinnosti s bytovým komunikačným audio- alebo videozariadením. Pokiaľ pracujú samostatne, sú spravidla napájané striedavým napätím z dvojvodičovej napájacej zbemice elektrického zámku. Ak dôjde k aktivovaniu ovládacej jednotky, svojím zapínacím kontaktom relé pripojí striedavé napätie na elektricky zámok, ktorý umožní oprávnenej osobe otvorenie, napr. vchodových dverí. Pokial prístupové zariadenia pracujú v súčinnosti aj s bytovým audio- alebo videodorozumievacím zariadením, z ktorého je tiež možné ovládať elektrický zámok,prístupovú jednotku nie je možné napájať elektrickým napätím z napájacej zbemice elektrického zámku. V tomto prípade prístupová jednotka musí byť napájaná zvlášť z inej zbemice, na základe čoho sa zvýši počet vodičov. Ak je ovládacia jednotka elektrického zámku umiestnená samostatne, napr. vo dverovej výplní alebo vedľa pri dverách, zvýšený počet vodičov značne skomplikuje jej montáž a tiež zníži jej spoľahlivosť. Navyše, ak sa ovládacia jednotka inštaluje dodatočne, vznikajú ďalšie problémy s nedostatkom vodičov, ktoré bude potrebné ich nainštalovať a vo väčšine prípadov za cenu značných nákladov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomená elektrická schéma zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbemice elektrického zámku.Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbemice elektrickej zámky je tvorené zo spínača striedavého prúdu 2 l, prahových spínačov gr, 12, diód 1 L, Q, jednocestného usmerňovača 51, kondenzátora g,ovládacej jednotky Ľ a elektrickej zámky Q. Druhá vstupná svorka j napáj acej zbemice elektrickej zámky Qje pripojená na katódu diódy g a na prvý vývod prahového spínača g. Jeho druhý vývod je pripojený na anódu diódy 5 L a na riadiacu svorku Q napájacej zbemice elektrickej zámky 8 l. ktorá je zároveň pripojená na prvý napájací vývod ovládacej jednotky u, na prvý vývod kondenzátora 6 l a vstup spínača striedavého prúdu 21. Jeho vystúp je pripojený na druhú výstupnú svorku E napájacej zbemice elektrickej zámky 8 l. Riadiaci vstup spínača striedavého prúdu A je pripojený na druhý vývod kondenzátora Q, na prvý vývod zapínacieho kontaktu 12 relé ovládacej jednotky 71 a na prvý vývod prahového snímača 32, pričom jeho druhý vývod je pripojený na druhý vývod zapínacieho kontaktu l relé ovládacej jednotky Ľ a na anódu diódy Q. Katóda diódy Q je pripojená na prvú vstupnú svorku napájacej zbemice elektrického zámku Ľ,na prvú výstupnú svorku Q napájacej zbemice elektrickej zámky Q a na vstup jednocestného usmerňovača 51. Jeho výstup je pripojený na druhý napájací vývod ovládacej jednotky 7 L.Funkcia zapojenia ovládacej jednotky do obvodu napáj acej zbemice elektrickej zámky je nasledovnáNa svorkách g a Q je trvalo pripojené striedavé napätie Q. Ovládacia jednotka uje napájaná elektrickým prúdom v obvode svorka ll, jednocestný usmerňovač g, ovládacia jednotka 1 L, svorka Q, dióda g a svorka l 2. Prahové spínače g a Ľ sú pre striedavé napätia zapojené v sérii V obvode svorka g, prahový spínač g, vstupný odpor prúdového spínača 21, prahový spínač g, dióda g a svorka . Ak zanedbáme vstupný odpor riadiaceho obvodu prúdového spínača Q a odpor diódy Q V priepustnom smere, na prahových spínačoch Q a 33 vznikne, počas jednej polperiódy striedavého napätia, úbytok napätia Um/2. Um je maximálna hodnota striedavého napätia. Počas druhej polperiódy striedavého napätia, diódy 5 L a 5 ł 2 sú v uzavretom stave, preto úbytky napätia na prahových spínačoch 1 L a ąg sú veľmi malé, v ideálnom stave sú nulové. Ak sú prahové spínače 31 a 32 nastavené na zopnutie pri prahovom napätí, napr. cca Um, v uvedenom obvode, počas celej periódy striedavého napätia, netečie žiadny elektrický prúd, v dôsledku čoho spínač striedavého prúdu 21 ostáva rozopnutý. Ide o kľudový stav, v ktorom nie je aktivovaný elektrický zámok §l. Akonáhle dôjde k otvoreniu dverí zatlačením príslušného tlačidla, napr. niektorým z bytových účastníkov, 10ktorého audio- alebo domáci Videotelefón je pripojený do obvodu vnútomej komunikačnej zbemice, svorky Q a Q napájacej zbemice elektrickej zámky 8 l sa navzájom prepoja. V dôsledku ich prepojenia sa vyradí z obvodu prahový spínač 31, čím sa zvýši napätie na prahovom spínači § 32 na hodnotu cca Um, na základe čoho prahový spínač g zopne. Pretekajúcim prúdom zopne aj spínač striedavého prúdu Q, ktorý pripojí do obvodu striedavého napätia aj elektrickú zámku Q, čím je prístup do objektu povolený. Hodnota kondenzátora 61 je nastavená tak, aby spínač striedavého prúdu Q bol zopnutý aj počas druhej polperiódy striedavého napätia, ked prahovým spínačom Q nepreteká žiadny elektrický prúd. Oneskorené vypnutie spínača striedavého prúdu Q je nastavene minimálne na čas T 1/2 fs, t. j. pri sieťovej frekvencii 50 Hz, na čas min. 10 msec.Otvorenie dverí je možné aj prostredníctvom ovládacej jednotky Z 1, ktorú môže predstavovať kódový zámok, snímaciajednotka DEK, bezdotykový snímač elektronických kľúčov alebo ine prístupové zariadenie. Napr., ak oprávnená osoba priložĺ elektronický kľúč k snímacej jednotke 7 l, zopne relé, ktoré svojím spínacím kontaktom 72 prepojí prahový spínač 32, V dôsledku čoho zopne spínač striedavého prúdu a. Tento spínač pripojí striedavé napätie na elektrickú zámku 8 l v obvode svorka 11, elektrická zámka u, spínač striedavého prúdu Ä, svorka Li, pre kladnú polperíódu dióda g, svorka Q - pre zápomú polperíódu prahový spínač 31, ktorý sa napätím Um zopne, svorka Q. V uvedenom obvode sa aktivuje elektrická zámka Q, ktorou je prístup do objektu povolený. Spínací kontakt Ľ, relé Ľ môže byť pripojený aj paralelne k spínaču striedavého prúdu 2 l, čím sa elektrický obvod na zopnutie elektrickej zámky Q uzavrie priamo cez kontakt Ľ relé Ľ a nie cez spínač striedavého prúdu 21.Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbemice elektrickej zámky, tvorené zo spínača striedavého prúdu, prahových spínačov, diód, jednocestného usmerňovača, kondenzátora, ovládacej jednotky a elektrickej zámky, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že druhá vstupná svorka (12) napájacej zbemice elektrickej zámky (81) je pripojená na katódu diódy (41) a na prvý vývod prahového spínača (31), pričom jeho druhý vývod je pripojený na anódu diódy (41) a na riadiacu svorku (15) napájacej zbemice elektrickej zámky (81), ktorá je zároveň pripojená na prvý napájací vývod ovládacej jednotky (71), na prvý vývod kondenzátora (61) a na vstup spínača striedavého prúdu (21), pričom jeho výstup je pripojený na druhú výstupnú svorku (14) napájacej zbemice elektrickej zámky (81) a riadiaci vstup spínača striedavého prúdu (21) je pripojený na druhý vývod kondenzátora (61), na prvý vývod zapínacieho kontaktu (72) relé ovládacej jednotky(7 l) a na prvý vývod prahového spínača (32), pričomjeho druhý vývod je pripojený na druhý vývod zapínacieho kontaktu (72) relé ovládacej jednotky (71) a na anódu diódy (42), katóda diódy (42) je pripojená na prvú vstupnú svorku (11) napájacej zbemice elektrickej zámky (81), na prvú výstupnú svorku (13) napájacej zbemice elektrickej zámky (8 l) a na vstup jednocestného usmerňovača (51), pričom jeho výstup je pripojený na druhý napájací vývod ovládacej jednotky (71).

MPK / Značky

MPK: H04M 11/00, E05B 47/00, E05B 49/00, G07C 9/00

Značky: elektrickej, obvodů, napájacej, zapojenie, zbernice, zámky, jednotky, ovládacej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6464-zapojenie-ovladacej-jednotky-do-obvodu-napajacej-zbernice-elektrickej-zamky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie ovládacej jednotky do obvodu napájacej zbernice elektrickej zámky</a>

Podobne patenty