Obraz a spôsob vytvárania obrazu roztriedeným materiálom v monofrakciách

Číslo patentu: U 6454

Dátum: 02.07.2013

Autor: Ježo Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(32) Dátum podania priorítnej prihlášky (51) 1111- C 1- (201301)1(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 441) 2/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 2. 2013 R 44 C 1/00 Vestník UPV SR č. 2/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom 2. 7. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č.Z 7/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 23. 5. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Obraz a spôsob vytvárania obrazu roztriedeným materiálom v monofrakciáchSpôsob vytvárania obrazu, pri ktorom sa na podkladovú vrstvu nanášajú vrstvy podrveného materiálu rozseparovaného do viacerých monofrakcií atým na nej vytvárajúTechnické riešenie sa týka obrazu a spôsobu vytvárania obrazu zmitým - roztriedeným materiálom rozseparovaným na dostatočný počet monofrakcií.Drvenie materiálu - rozličných minerálov a homín a jeho následná separácia na viacero monofrakcií je dávno známa priemyselná metóda úpravníctva homín, ktoré sa však doteraz vo výtvamom umení pri tvorbe obrazov a plastik nevyužívala.Tvorba obrazov, príp. plastík bola doteraz na báze najmä anorganických i organických farieb a farbív. Tu je predstavený rad metód - spôsobov tvorby obrazov i plastík, kde sa farbivá nahrádzajú jednotlivými roztriedenými monofrakcíami materiálu, bud jediného druhu, alebo v kombinácii viacerých druhov, pričom stúpa estetická hodnota takto vytvoreného diela.Rozdrveným a na dostatočne veľký počet monofrakcií roztriedeným ušľachtilým a dekoratívnym materiálom tak prírodného, ako i umelého pôvodu, vhodne uloženým a upevneným, napr. prilepením na pevnú podložku možno vytvoriť zaujímavý obraz a/alebo výtvamé dielo - plastiku, ktoré je vhodné aj na účely výstavníctva, vemisáží a darčekových predmetov.Výhodné je, ak je rozseparovaný materiál na minimálne dve až tri monofrakcie, optimálne na osem až desať monofrakcíí.Výhodné je, ak je rozseparovaný materiál na minimálne dve až tri monofrakcie, optimálne na osem až desať monofrakcií uložený vo viacerých vrstvách na sebe.Výhodné je, ak sú podkladová vrstva a/alebo jednotlivé monofrakcie priehľadné alebo priesvitné.Výhodné je, ak podkladová vrstvaje z prírodného materiálu na báze polodrahokamov a/alebo mramoru.Výhodne je, ak monofrakcie a/alebo podkladová vrstva obsahuje ónyx, a/alebo zlatý ónyx, a/alebo travertín, a/alebo dekoratívne prírodné a/alebo umelé kamene a/alebo mramor.Podobná technika využívaná v architektúre a výtvarnom umení je tvorba mozaiky, tá využíva aj rozdrvený materiál kombinovaný v rôznych farbách do rôznych obrazov, ale tento materiál sa neseparuje na viacero monofrakcií. Práve špecifický tvar, veľkosť, lom a index lomu dávajú každému rozdrvenému materiálu, hornine, minerálu svoju osobitosť, ktorá sa ešte významne zvýrazní, ked je tento materiál uložený na ploche v oddelených monofrakcíách.Podstatná odlišnosť od známej mozaiky je aj V tom, že jednotlivé monofrakcie mohlo ukladať nielen plošne, t. j. vedľa seba, ale aj priestorovo, t. j. na seba v rôznych tvaroch i spôsoboch, takže vzniká variant tzv. trojdimenzionálnych - 3 D obrazov. Vizuálny efekt možno ďalej zvýrazniť tak, ked sa podwený materiál,ktorý je spravidla nižšieho lesku, skombinuje a/alebo prilepí na podložku z rovnakého druhu materiálu, ale vysoko leštenú. Takéto materiály sú rôzne dekoratívne vysokoleštíteľné žuly, mramory a najmä polodrahokamy, napr. achát, ametyst, amazonit, avanturín, citrín, dalmatín, epidot, hematit, chalcedón, jaspis, karneol,krištáľ, opál, ruženín, sodalit, tyrkys, tigrie oko a i. Uvedeným spôsobom sa zvýrazní kontrast medzi materiálom prírodným, t. j. neopracovaným a materiálom opracovaným a roztriedeným, čo môže pridať na vizuálnom efekte daného výtvamého diela. Teda náhradoujednotlivých farieb na obraze môžu byť jednotlivé monofrakcie toho istého a/alebo inak skombinovaného zrnitého materiálu, ktorý sa tak stáva plochutvomou a/alebo priestorotvomou jednotkou.Vytváranie čiar, plôch a obrazov sa teda deje vytváraním a ukladaním jednotlivých monofrakcií predtým rozdrveného a rozseparovaného materiálu, ktoré ked sú nalepené na plochu alebo na objemný predmet, vytvárajú presne špecifikované a jasne rozlíšiteľné plochy, tvary, príp. čiaiy. Táto technika využíva osobitné druhy štiepateľnosti rôznych materiálov a ich špecifický lom svetla na novovzniknutých plochách. Mechanické drvenie materiálu môže byť bud ručné - napr. kladivom, alebo strojové - drvičom, bud laboratómym na získanie menšieho množstva, alebo priemyselným drvičom na dosiahnutie väčšieho množstva materiálu.Ďalším - zásadným procesom je získavanie úzkych monofrakcií daného materiálnu, ktoré je treba vykonať sústavou sít s veľkosťou oka 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 30 mm. Presitovanim materiálu predtým získaného drvenim uvedeným radom sít, dostaneme rad monofrakcií od jemného piesku, cez hrubý piesok, cez štrkové frakcie jemnejšie i hrubšie až ku kamienkom jemnejším i hrubším. Tieto monofrakcie majú svoju charakteristickú a ohraničenú veľkosť, tvar,hrúbku, lomové plochy i index odrazu svetla a slúžia pri tvorbe - maľovaní obrazu a/alebo plastiky ako jednotlivé plochutvomé prvky, podobne ako farby pri maľbe obrazu.Pretože pri dwení vzniká prach, ktorý sčasti môže znečisťovať povrch drveného materiálu, je vhodné jednotlive frakcie po sitovom triedeni premyť vodou, resp. využívať tzv. mokré triedenie, ked podrvený materiál prechádza radom sít vo vodnom prúde, ktorý odplaví nepotrebné prachové častice a samotný materiál je potom bez znečistenín.Pri vytváraní obrazu v závislosti od druhu použitého materiálu je často postačujúce využívanie len dvoch,príp. troch monofrakcií, napr. hrubý piesok, jemný štrk, hrubší štrk, ktoré pri vhodnom kombinačnom rozložení dokážu v ploche a/alebo priestore vytvoriť zaujímavé vizuálne-emocionálne výtvarné dielo, ktoré je možné vnímať nielen zrakom - ako pri obraze, ale aj hmatom - ako pri plastike. Takéto výtvarné diela - obrazy a/alebo plastiky dokážu zreteľne vnímať hmatom aj nevidiaci ľudia, ktorí štandardne využívajú napr. Braillovo písmo.Práve vhodnou kombináciou a usporiadaním jednotlivých monofrakcií materiálu, ktoré je treba na pevnú podložku pripevniť napr. nalepenim, dosiahneme podobný vizuálny efekt, ako keď maliar kladie na obraz rôzne farby do rôznych polôh. V tomto prípade sa dajú plochy materiálom aj vrstvíť, čim sa dajú dosiahnuť originálne vizuálne efekty a môže tak vniknúť zaujímavé a hodnotné umelecké dielo.Pri práci - pri drvení a triedeni materiálu treba zachovávať štandardné bezpečnostné pracovné postupy, t. j. pracovné rukavice a ochranné okuliare, príp. respirátor.Základný spôsob. Vopred rozdrvený a rozseparovaný materiál na minimálne dve až tri monofrakcie, optimálne na osem až desať monofrakcií rovnakého druhu, z akého je podkladová pevná podložka sa nanáša a lepí do vybraných plošných tvarov prakticky ľubovoľným spôsobom, ale optimálne je to pri menších frakciách do 3 mm sypanírn a pritláčanírn na lepidlom pokrytú podložku, pri väčších frakciách nad 3 mm štandardnou pinzetou, do ktorej sa jednotlivé zmká materiálu prichytia a jednotlivo sa priliepajú do zvolených plošných tvarov, je to pracné, ale takto uložené zmá materiálu sú pevne prichytené na podložke a samovoľne neodpadnú, na ich odstránenie treba V závislosti od druhu použitého lepidla značnú mechanickú silu.Altematívny spôsob. Podobne sa nanáša a lepí vopred rozdrvený a rozseparovaný materiál do vybraných tvarov ako V predchádzajúcom príklade, ale tenje iného druhu, z akého je podkladová pevná podložka.Ďalší altematívny spôsob. Podobne sa nanáša a lepí vopred rozdrvený a rozseparovaný materiál ako v predchádzajúcom príklade, ale nielen do plochy obrazu, ale aj na seba - na zvýraznenie 3 D efektu - plastiky do dvoch a/alebo viacerých vrstiev, pričom druh a veľkosť použitých materiálov na podložku i separovaných zŕn je možné vhodne kombinovať podľa estetického cítenia a vkusu zhotoviteľa, čím je možné vytvoriť jedinečnú kresbu a tvary, a tak je možné každé takto vytvorené dielo považovať zajedinečný originál, Príklad 4Ďalší altematívny spôsob. Podobne sa nanáša a lepí materiál ako v predchádzajúcom príklade, s využitím optických vlastností jednotlivých monofrakcií. Keďže niektoré opísaným spôsobom vzniknuté monofrakčné novotvary sa vyznačujú tou optickou vlastnosťou, že sú viac či menej priehľadné, čí priesvitné, tzn. prepúšťajú rôznu časť svetla v závislosti od ich veľkostí, možno túto vlastnosť využiť na zvýšenie estetického vizuálneho vnemu sledovaného diela tak, že sa na maľovanie obrazu použije priehľadná alebo priesvitná podložka, napr. tabuľové či iné sklo, plast a pod. Ked je dielo hotové, t. j. monofrakcie vhodne nalepené,umiestni sa zaň bežný zdroj svetla, napr. bodový, trubicový, riadkový - diódy umiestnené na plastikovom pásiku, pričom po rozsvieteni tohto svetla vznikne pri pohľade na takto vytvorený obraz efektný vizuálny vnem, tzv. štvrtý rozmer, ktorý zvýrazní rozhranie jednotlivých plôch, čiar v závislosti od veľkosti a hrúbky daného materiálu a jeho štruktúry.Ďalší altematívny spôsob. Podobne sa nanáša a lepí materiál ako v predchádzajúcom príklade, s využitím optických vlastností jednotlivých monofrakcií i podložky, na ktorú sú tieto nalepené, pričom opísaný štvrtý vizuálny rozmer výtvamého diela je možné významne zvýšiť použitím špecifickej podložky - prírodného materiálu na báze priesvitného polodrahokamu s názvom ónyx. .le to vybrúsený, prípadne aj vyleštený kameň spravidla výraznej farebnej kresby od bielej, cez svetlé odtiene zelenej, červenkastej až žltej farby, používaný v kamenárskom priemysle najmä na výrobu šperkov, výnimočne aj ako estetický dekoratívny obkladový materiál. Prednosťou tohto materiálu je jeho veľmi dobrá optická vodivosť, spojená s kontrastnými slabo až vô 10bec svetlo nevodivými časťami materiálu.Keď sa použije na zhotovenie diela monoůakciami ako podložka ónyxová doska, ktorá sa následne podsvieti uvedenými svetelnými zdrojmi - stačí jednotlivo, vizuálny efekt výtvamého diela sa maximalizuje a dielo naberá na estetičností.Uvedeným spôsobom je možné zdobíť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertín, mramor a ďalšie dekoratívne prírodné kamene, na ktoré sa pripevnia, napr. nalepia ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.Spôsob tvorby obrazu viacerými monofrakciami doplnenou šperkárskou produkciou. Opísané spôsoby tvorby výtvamého dielaje možné ďalej inovovať použitím špecifického - prírodného materiálu na báze polodrahokamov, napr. achát, ametyst, amazonit, avanturín, citrin, dalmatin, epidot, hematit, chalcedón, jaspís,kameol, krištáľ, opál, ruženín, sodalit, tyrkys, tigrie oko a i, ktoré sú vo forme tzv. tromlovaných kameňov vysokoleštené, často priehľadné, či priesvitné prírodné polodrahokamy vysokého lesku a pestrých farieb a/alebo prírodných kryštálov a tieto sa naliepajú na rozličné podložky. Uvedené polodrahokamy sú spravidla na báze vysokoleštených kameňov rôznej veľkosti i tvarov, spravidla výraznej farebnej kresby od čírej priehľadnej, napr. krištáľ, bielej, cez svetlé i tmavé odtiene zelenej, červenej, modrej až čiemej farby napr. hematit. Sú používané v šperkárskom priemysle, najmä na výrobu náhrdelníkov, koraliek, náramkov i ako dekoratívne predmety. Ked sa použije na zhotovenie diela monofrakciami ako podložka leštená ónyxová doska, ktorá sa následne vhodne vyzdobí uvedenými polodrahokamami v rôznych monofrakciách, vizuálny efekt výtvamého diela sa ďalej umocní a dielo naberá na estetickej hodnote tak, že je vhodné na účely výstavníctva či vernisáži.Uvedeným spôsobom je možné zdobíť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertín, mramor a ďalšie dekoratívne prírodné, ale i umelé kamene, na ktoré sa pripevnia, napr. nalepením ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.l. Obraz, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z podkladovej vrstvy, na ktorej sú do zvolených tvarov vhodným lepidlom prilepené plochutvomé prvky tvorené dvomi až tromi monofrakciami rozdrveného a na sitách s definovanou veľkosťou otvorov rozseparovaného materiálu.2. Obraz podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že plochutvomé prvky sú tvorené ôsmimi až desiatimi monofrakciami rozdrveného materialu s rômou veľkosťou zŕn.3. Obraz podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladová vrstva je z odlišného druhu materiálu ako použité nalepené monofrakcie.4. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na podkladovú vrstvu sa prilepia monofrakcie materiálu do dvoch a/alebo viacerých vrstiev do zvolených tvarov.5. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladová vrstva je priehľadná a/alebo priesvitná a podloží sa zdrojom svetla.6. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 4 a 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladová vrstva obsahuje ónyx, a/alebo zlatý ónyx, a/alebo travertín, a/alebo mramor, a/alebo dekoratívne prírodné a/alebo umelé kamene.

MPK / Značky

MPK: B44C 1/18, B44C 1/28, B44D 2/00

Značky: materiálom, obraz, obrazů, vytvárania, spôsob, monofrakciách, roztriedeným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6454-obraz-a-sposob-vytvarania-obrazu-roztriedenym-materialom-v-monofrakciach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obraz a spôsob vytvárania obrazu roztriedeným materiálom v monofrakciách</a>

Podobne patenty