Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu, armovacia klietka na vykonávanie spôsobu

Číslo patentu: U 6406

Dátum: 01.03.2013

Autor: Tilinger Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 21. 3. 2011 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania priorimej prihlášky (51) ĺm- CL (2013-0 Uľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2012 Vestník UPV SR c. 10/2012 E 163 7/00ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru l. 3. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 3/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 25. l. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihláškyČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu, armovacia klietka na vykonávanie spôsobuPri výrobe predpätých betónových stožiarov (l) pomocou odstredivého liatia betónu sa použije armovacia klietka(2), ktorá zabezpečí predpísanú kryciu vrstvu betónu. Armovacia klietka (2) obopína prúty oceľovej výstuže (2) a svojou vonkajšou časťou v dotykových bodoch prilieha k vnútomému povrchu formy. Dotykové body môžu mať podobu zaobleného hrotu písmena V, ktorým smerujú k vonkajšiemu povrchu stožiara. Armovacia klietka (2) môže byť vyrobená z materiálu s kruhovým prierezom amôže mať dva páry dotykových bodov, ktoré sú vzájomne prepojené. Výhodou je jednoduché a technicky nenáročné zabezpečenie krycej vrstvy oceľovej výstuže(3) predpätćho betónového stožiara (l) aj pri dynamických účinkoch rotačného odlievania betónovej zmesi.Technické riešenie sa týka dištančného telesa ako pomôcky na dodržanie krycej betónovej vrstvy nad oceľovou výstužou kruhového prierezu, najmä v predpätých betónových stožiaroch.Existujú rozmanité vyhotovenia a tvary betónových a plastových dištančných telies, ktoré sa používajú pri betónovaní plošných betónových pwkov. Dištančné telesá sú používané najmä ako stratené, kedy po zatuhnutí betónovej zmesi zostávajú natrvalo umiestnené V tele betónového prvku.V prípade predpätého armovania sa doteraz nepoužívajú dištančné telesá, keďže ťahové napätie v prútoch stabilizuje polohu armovania. Pri výrobe betónových stĺpov sa betónová zmes odstredivo leje do foriem, oceľová výstužje pritom napínaná na dosiahnutie predpísaného predpätia. Pri rotácií formy s výstužou dochádza k vytváraniu odstredivých sil, ktoré majú snahu zdeformovať výstuž napriek predpätiu tak, aby sa časti výstuže dotýkali vnútomého povrchu foriem. Nedodržanie minimálnej krycej vrstvy betónu nad výstužou by malo za následok korodovanie oceľovej výstuže, eróziu betónu a následné podstatné skrátenie životnosti stĺpa.Existujúce dištančné telesá a pomôcky, ako podľa CN 2248208, RU 2121550, sú použiteľné pri plochých betónových prvkoch, ako sú betónové dosky, betónové schodiská, nie sú použiteľné pri predpätých betónových stĺpoch a stožiaroch.Riešenie podľa J P 2006257796 používa kruhové rozperky, do ktorých sa nastrkávajú prúty oceľovej výstuže. Toto riešenie je náročné na presnosť výroby a nezaručuje zachovanie krycej vrstvy betónu pri zvýšených odstredivých silách, kedy môžu byt prúty vytrhnuté z vonkajšieho obvodu rozperky.Vynálezy podľa zverejnených prihlášok NL 8602448, US 4538042 zvyšujú tuhosť armovania a tým zvyšujú odolnosť proti vybočeniu k povrchu formy, priamo a spoľahlivo však nezaručujú dodržanie odstupu výstuže od vnútomého povrchu formy. Je žiadané také technické riešenie, ktoré je spoľahlivé, nenáročné na použitie vo výrobe aje odolné proti hrubému zaobchádzaniu.Nedostatky uvedené v doterajšom stave techniky odstraňuje spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu v betónovom stožiari s výstužou, najmä v predpätom betónovom stožiari s oceľovou výstužou s pozdĺž vedenými prútmi podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pri odlievaní betónu sa použije aspoňjedna arrnovacia klietka, ktorou sa obopne oceľová výstuž, pričom sa udržuje v ustalenej polohe tým, že armovacia klietka sa časťou svojho povrchu opiera o povrch stožiara. Povrch stožiara bude definovaný formou. Ustálená poloha bude predovšetkým predstavovať stav, kedy je oceľová výstuž vzájomne symetrická podľa osi stožiara.Betónový stožiar sa odlieva do fomiy, ktorá rotuje. Tým, že klietka obopína oceľovú výstuž, sajednoducho vyrieši tuhosť sústavy, keďže výstuž sa z takejto objírnky nemôže vyvliecť. Armovacia klietka nemusímať pripevňovacie prvky na jednotlivé prúty, keďže prúty sú vedené vnútrom prstenca a nemôžu sa teda z neho uvoľniť.Armovacia klietka má prvky s dotykovýmí bodmi. Tieto prvky sú vzájomne spojené.Vo výhodnom usporiadaní bude mať armovacia klietka dva páry dotykových bodov, čím sa optimalizuje silový tok odstredivých síl z oceľovej výstuže na armovaciu klietku a do telesa fomiy.Z hľadiska jednoduchej výroby a nízkych výrobných nákladov bude vhodné, ak armovacia klietka bude vyhotovená z kruhového prierezu, napr. z oceľového drôtu ohýbanim.Výhodou tohto riešenia je, že pomocou armovacej klietky sa môže dosiahnuť predpísaná krycia vrstva,t. j. vzdialenosť oceľovej výstuže od vnútomého povrchu formy pri odlievaní a tuhnutí betónovej zmesi. Armovacia klietka je pritom natrvalo v telese betónového stožiara.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázka l, kde je vyobrazený rez betónovým stožiarom s armovacou klietkou s dvoma pármi dotykových bodov po odformovani z formy.Riešenie podľa obrázka 1 je použité pri výrobe predpätého betónového stožiara L. Armovacia klietka 2 je vytvorená z materiálu s kruhovým prierezom, má dva prvky s párom dotykových bodov. Tieto prvky sú spojené tiež materiálom s kruhovým prierezom. Vnútomý priemer armovacej klietky zje mieme väčší ako vonkajší priemer rozostavenia kruhovej oceľovej výstuže 3 V mieste osadenia armovacej klietky g.Armovacia klietka g obopína výstuž 3. Dotykové body majú podobu zaoblených hrotov písmena V.Pri predpínaní oceľovej výstuže 3 netvoria armovacie klietky g žiadnu silovú prekážku a prípadne ťahové deformácie sa prejavia posunom prútov V armovacej klietke g.Krycia vrstva ako vzdialenosť oceľovej výstuže 3 od vonkajšieho povrchu betónového stožiara l, teda od vnútomého povrchu formy, je daná veľkosťou ohybu časti arrnovacej klietky g V tvare písmena V V dotykových bodoch.Priemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možné priemyselne a opakovane vyrábať a používať armovacie klietky na predpísané krytie oceľovej výstuže pri výrobe betónového stožiara.l. Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu pri odlievaní betónového stožiara (l) s výstužou (3), najmä predpätého betónového stožiara (l) s oceľovou výstužou (3) obsahujúcou pozdĺž vedené prúty, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa použije armovacia klietka (2), ktorou sa obopne oceľová výstuž (3), pričom sa oceľová výstuž (3) udržuje V ustálenej polohe tým, že armovacia klietka (2) sa časťou svojho povrchu opiera o povrch stožiara (l) definovaný formou.2. Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu podľa nároku l, V y z n a č u j ú c í s a t ý m , že armovacia klietka (2) sa umiestni súosovo s pozdĺžnou osou stožiara (l).3. Amíovacia klietka (2) v betónovom stožiari(1)s výstužou, najmä V predpätom betónovom stožiari (l) s oceľovou výstužou (3) obsahujúcou pozdĺž vedené prúty, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vo svojom vnútre obopína výstuž (3), armovacia klietka (2) najej vonkajšom obvode má dotykové body smerujúce k vonkajšiemu povrchu betónového stožiara (l).4. Armovacia klietka (2) podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má dva prvky s dotykovými bodmi, kde tieto prvky sú vzájomne prepojené.6. Armovacia klietka (2) podľa ktoréhokoľvek z nárokov 3 až 5, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dotykové body sú vytvorené ohybom materiálu armovacej klietky (2) do tvaru písmena V.

MPK / Značky

MPK: E04C 5/18, F16B 7/04, E04C 5/08, E04G 21/12

Značky: spôsob, vykonávanie, zabezpečenia, klietka, vrstvy, betonů, krycej, armovacia, spôsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6406-sposob-zabezpecenia-krycej-vrstvy-betonu-armovacia-klietka-na-vykonavanie-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zabezpečenia krycej vrstvy betónu, armovacia klietka na vykonávanie spôsobu</a>

Podobne patenty