Obraz a spôsob vytvárania obrazu kryštalizáciou

Číslo patentu: U 6304

Dátum: 05.11.2012

Autor: Ježo Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 25. 8. 2011(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 6. 2012 Vestník UPV SR č. 6/2012 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise pRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 5. 11. 2012 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 11/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzom verej ností 27. 9. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Obraz a spôsob vytvárania obrazu kryštalizáciou(57) Anotácia Na podkladovú vrstvu sa nanášajú roztoky solí rozpustnć vo vode a/alebo v iných rozpúšťadlách, zahriate na teplotu 15 až 60 °C, ktoré sa následne nechajú sarnovoľne vykryštalizovať. Podkladová vrstva môže byť na báze polodrahokamov, mramoru alebo aj priehľadná.Technické riešenie sa týka obrazu a spôsobu vytvárania obrazu kryštalizáciou.Kryštalizácia je dávno známa chemická metóda získavania nerastov a minerálov z nasýtených roztokov solí kyselín. Doteraz sa využíva najmä V chemickom, príp. ťažobnom priemysle, ale vo výtvarnom umení sa nepoužíva. Tvorba obrazov, príp. mozaík a plastík bola doteraz na báze najmä anorganických i organických farieb a farbív. Tu je predstavený rad metód - spôsobov tvorby obrazov i plastík, kde sa farbivá nahrádzajú novovznikajúcou kryštalickou fázou, pričom stúpa estetická hodnota tvoreného diela.Podstata obrazu podľa tohto technického riešenia spočíva v tom, že takýto obraz obsahuje podkladovú vrstvu, na ktorej sú vykryštalizované roztoky solí rozpustné vo vode a/alebo iných rozpúšťadlách.Výhodnéje, ak podkladová vrstva je kryštalická látka.Výhodnéje, ak podkladoví vrstva obsahuje nerozpustný materiál v tuhom skupenstve.Výhodné je, ak podkladová vrstva je priehľadná alebo priesvítná.Výhodnéje, ak podkladová vrstva je z prírodného materiálu na báze polodrahokamov a/alebo mramoru.Výhodné je, ak podkladová vrstva obsahuje ónyx a/alebo zlatý ónyx, a/alebo travertín, a/alebo dekoratívne prírodné a/alebo umelé kamene, a/alebo tuhé predmety ako ozdoby.Maľovanie - vytváranie bodov, čiar a plôch na podkladovom materiáli - podložka môže byť tradičná- plátno i drevo, ale i netradičná - kameň, kov, plast, sklo a pod., vykonávané roztokom solí rozpustných vo vode a/alebo v iných rozpúšťadlách, bud s motívom rastlinným, živočíšnym, íigurálnym, či vecným, vytvára po určitom čase spravidla stačí niekoľko hodin, prípadne dní, po ktorom dané soli vykryštalizujú, jedinečné vzory a kresby s netradičnou, ale zaujímavou štruktúrou rôznych viac či menej pestrých farieb, ktorá je charakteristická pre jednotlivé druhy použitých kryštalických látok, a ktorú je možno navyše rôzne kombinovať.Takéto obrazy sa vyznačujú krásnymi a sýtymi farbami, zaujímavými vzormi vzniknutých kryštalických novotvarov -tieto môžu byť navyše rôznej veľkosti a celkovou originalitou. Žiadne dva obrazy - hoci na začiatku totožnej kvality maľované technikou kryštalizácie, nie sú úplne rovnaké, vždy ide o Originály, pretože proces kryštalizácie - prechodu látky zo stavu tekutého do stavu tuhého - a tým vytváranie konečného vizuálneho efektuje závislý od radu objektívnych sprievodných podmienok, najmä od- koncentrácie a teploty použitých roztokov, pričom používaná teplota roztokov je v závislosti od druhu použitej soli 15 až 60 °C,- teploty a relatívnej vlhkosti okolia, pričom sa v tomto prípade nekladú zvláštne požiadavky,- rýchlosti prúdiaceho okolitého vzduchu, v tomto prípade sa nekladú zvláštne požiadavky,- podmienok nukleácíe vznikajúcich kryštálov a pod.Uvedený spôsob kryštalizácie je vhodné viackrát opakovať - vrstviť, čím sa zvýši vizuálny efekt výtvarného diela, kryštály sú spravidla lepšie vyvinuté i väčšie.Novovzniknuté kryštály sú jeden k druhému viazané dostatočne silnými väzobnými silami, ktoré je síce možne rozrušiť použitím ručnej mechanickej sily, ale pri bežnom ručnom dotyku nehrozí ich porušenie, rozdrobenie, prípadne samovoľné odpadnutie z výtvarného diela visiaceho na stene ako obraz. Pre zabránenie mechanického poškodenia, napr. zoškrabanírn, je možné vysušený povrch kryštálov pretrieť - príp. nasprejovať bezfarebným lakom.Pri práci so soľami treba zachovávať štandardné bezpečnostné pracovné postupy ako v chemickom laboratóriu.Základný spôsob. Nanášanie dostatočne koncentrovaného - optimálne nasýteného roztoku na podložku môže byť prakticky ľubovoľným spôsobom, napr. tradičným štetcom, ale optimálneje 5 až 10 ml pipetou, do ktorej sa nanášaný roztok nasaje, preto možno hovoriť o spôsobe kvapkania až políevania zvolenej plochy do zvoleného tvaru. Roztok sa po takejto maľbe nechá dostatočný čas V pokoji v takom prostredí, aby kryštalizácia neprebiehala príliš rýchlo, tým sa dosiahne lepší vývin samotných kryštálov a lepší vizuálny efekt, ten je možné ešte zvýšiť použitím viacnásobnej kryštalizácie - opakovanie daného postupu niekoľkokrát.Spôsob tvorby zrýchlenou kryštalizáciou. Na urýchlenie i ďalšie zvýraznenie maľovaných čiar a plôch je vhodne použiť opísaný postup tak, že sa vodou a/alebo roztokom polieva nie prázdna podložka, ale tam vopred nalepená kryštalická látka - t. j. kryštály, ktoré môžu, ale i nemusia byť totožné s kryštalizujúcim roztokom. Vzniká tak zvýšená variabilita obrazu z novovytvorených kryštálov, ktoré dostávajú viaceré farebné odtiene, prelínajú sa a rozmanite sa prekrývajú, čo dáva výtvamému dielu jedinečnosť a originalitu, ktorá je zvýraznená prechodom z dvojrozmemého plošného diela na obraz trojrozmemý, t. j. počiatok plastiky - tzv. 3 D obraz. Taktiež v tomto prípade je vhodne použitie viacnásobnej kryštalízácie.Spôsob tvorby zrýchlenou a plastickou kryštalizáciou. Na zvýraznenie 3 D efektu - plastiky je vhodné predchádzajúci postup upraviť tak, že sa aplikuje na podložku, kde je vopred pripevnený nerozpustný materiál v tuhom skupenstve - napr. kamienky rôzneho tvaru a veľkosti, tkanina a pod., na ktorý sa aplikuje roztok solí, ktorý po vykryštalizovaní vytvárajedinečnú kresbu novotvarov.Spôsob tvorby kryštalizáciou s využitím optických vlastností kryštálov. Keďže opísaným spôsobom vzniknuté kryštalické novotvary sa vyznačujú tou optickou vlastnosťou, že sú viac či menej priesvitná, t. j. prepúšťajú časť svetla, je možno túto vlastnosť využiť na zvýšenie estetického vizuálneho vnemu sledovaného diela tak, že sa na maľovanie obrazu použije priehľadná, alebo priesvitná podložka, napr. tabuľové či iné sklo, plast a pod. Keď je dielo hotové, t. j. kryštalízácie. ukončená, umiestni sa zaň bežný zdroj svetla,napr. bodový, trubicový, riadkový - diódy umiestnené na plastikovom pásiku, pričom po rozsvietení tohto svetla vznikne pri pohľade na takto vytvorený obraz efektný vizuálny vnem, t. j. štvrtý rozmer, ktorý zvýrazní naviazanie kryštálov na seba a ich štruktúru.Spôsob tvorby kryštalizáciou s využitím optických vlastností kryštálov i podložky. Opísaný štvrtý vizuálny rozmer výtvamého dielaje možné významne zvýšiť použitím špecifickej podložky - prírodného materiálu na báze polodrahokamu s názvom ónyx. Je to vybrúsený, pripadne aj vyleštený kameň spravidla výraznej farebnej kresby od bielej, cez svetle odtiene zelenej, červenkastej až žltej farby, používaný v kamenárskom priemysle najmä na výrobu šperkov, výnimočne aj ako estetický dekoratívny obkladový materiál nadštandardnej ceny. Po stránke chemickej ide o znečistený oxid kremičitý, z mineralogického hľadiska je to zmes chalcedónu, kremeňa a ďalších farbiacich zlúčenín. Prednosťou tohto materiáluje jeho veľmi dobrá optická vodivosť, spojená s kontrastnými slabo až vôbec svetlo nevodivými časťami materiálu.Ked sa použije na zhotovenie diela kryštalizáciou ako podložka ónyxová doska, ktorá sa následne podsvieti uvedenými svetelnými zdrojmi - stačí jednotlivo, vizuálny efekt výtvamého diela sa maximalizuje a dielo naberá na estetickosti.Uvedeným spôsobom je možné zdobiť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertin, mramor a ďalšie dekoratívne prírodné kamene, na ktore sa pripevnia, napr. nalepia, ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.Spôsob tvorby obrazu kryštalizáciou doplnenou šperkárskou produkciou. Opísané spôsoby tvorby výtvarného diela je možné ďalej inovovať použitím špecifického - prírodného materiálu na báze polodrahokamov,napr. achát, ametyst, amazonit, avanturín, citrín, dalmatín, epidot, hematit, chalcedómjaspis, karneol, krištáľ,opál, ruženín, sodalit, tyrkys, tigrie oko a i., ktoré sú vo forme tzv. tromlovaných kameňov - vysokoleštené prírodné polodrahokamy s vysokým leskom a pestrými farbami a/alebo prírodných kryštálov a tieto sa naliepajú na rozličné podložky vyzdobené produktmi kryštalízácie. Uvedené polodrahokamy sú spravidla na báze vysokoleštených kameňov rôznej veľkosti i tvarov, spravidla výraznej farebnej kresby od čírej- priehľadnej, napr. krištáľ, bielej, cez svetlé i tmavé odtiene zelenej, červenej, modrej až čiemej farby napr. hematit. Sú používané v šperkárskom priemysle, najmä na výrobu náhrdelníkov, korálikov, náramkov ako dekoratívne predmety nadštandardnej ceny. Po stránke chemickej ide o oxid kremičitý znečistený stopami rôznych kovov, z mineralogického hľadiska je to zmes kremeňa a ďalších farbiacich zlúčenín.Ked sa použije na zhotovenie diela kryštalizáciou ako podložka leštená ónyxová doska, ktorá sa následne vhodne vyzdobí uvedenými polodrahokamami, vizuálny efekt výtvarného diela sa ďalej umocní a dielo naberá na estetickej hodnote tak, že je vhodné na účely výstavníctva či vernisáži.Uvedeným spôsobom je možne zdobiť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertin, mramor a ďalšie dekoratívne prírodné, ale i umelé kamene, na ktoré sa pripevnia, napr. nalepením, ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.l. Obraz, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje podkladovú vrstvu, na ktorej sú vykryštalizované roztoky solí rozpustné vo vode a/alebo iných rozpúšťadlách.2. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že na podkladovú vrstvu sa pôsobí roztokmi solí, ktoré sú rozpustne vo vode a/alebo v iných rozpúšťadlách zahriatych na teplotu v závislosti od druhu použitej soli 15 až 60 °C a následne samovoľne prebehne proces kryštalizácie.3. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladová vrstva obsahuje nerozpustný materiál v tuhom skupenstve.4. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i je priehľadná a/alebo priesvitná.5. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 2 alebo 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladová vrstva je z prírodného materiálu na báze polodrahokamov a/alebo mramoru.6. Spôsob vytvárania obrazu podľa nároku 2 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že podkladovú vrstva obsahuje ónyx a/alebo zlatý ónyx, a/alebo travertín, a/alebo dekoratívne prírodné a/alebo umelé kamene, a/alebo tuhe predmety ako ozdoby, s a t ý m , že podkladová vrstva

MPK / Značky

MPK: B44D 2/00, B44D 5/00, B44F 7/00, B44C 1/28, B44F 1/06

Značky: spôsob, kryštalizáciou, obrazů, obraz, vytvárania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6304-obraz-a-sposob-vytvarania-obrazu-krystalizaciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obraz a spôsob vytvárania obrazu kryštalizáciou</a>

Podobne patenty