Zariadenie na rádiové vysielanie a príjem signálu

Číslo patentu: U 6274

Dátum: 02.10.2012

Autori: Odstrčilík Miroslav, Gerek Igor, Špaček Rastislav, Marček Ondrej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 10. I. 2012 (13) Druh dokumentu y.(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺm- C 1- (20 ĺ 201)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 41 G 3/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 5. 2012 F 41 G 7/00 Vestník UPV SR c. 5/2012 H° 4 N 7/00 , C 0313 29/00 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zapise pMEMYSELNÉHQ úžitkového vzoru 2. 10. 2012 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 10/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 8. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na rádiové vysielanie a príjem signáluZariadenie na rádiové vysielanie a príjem videosignálu z kamery umiestnenej na ďalekohľade strelnej zbrane je tvorené výkonovou stanicou (10) a riadiacou stanicou (20). Výkonová stanica (10) pozostáva z resetovacieho bloku (14) spojeného s kamerou (1 1), snímačom (12) pripravenosti k streľbe a snímačom (13) uskutočnenia streľby a cez rádiový vysielač(15) a vysielaciu anténu (16) s riadiacou stanicou (20). Riadiaca stanica (20) je tvorená prijímacou anténou (21) s prijímačom (22), ktorý je spojený so zobrazovacím zariadenímTechnické riešenie sa týka zariadenia na rádiové vysielanie a príjem signálu na video, audio a údaje, predovšetkým pre jednotky rýchleho zásahu polície (a ostatných bezpečnostných zložiek), vybavených schopnosťou vyhodnocovať údaje a vkladať ich vo forme grafických symbolov do obrazu ako čiastočná náhrada slovnej komunikácie medzi veliteľom zásahovej jednotky a ostreľovačmi, ako aj detekcia a pamäť, že došlo k výstrelu zo zbrane.Sú známe rádiové prenosové systémy na prenos obrazu z ďalekohľadu zbrane ostreľovača (ostreľovačov) do veliteľského stanovišťa. Všetky slovné komunikácie medzi veliteľom zásahu a ostreľovačmi sa uskutočňuje slovne pomocou iného rádiového systému (napr. tzv. vysielačkami). Detekcia výstrelu a indikácia počtu výstrelov však nie je riešená.Žiadne zo známych zariadeni však nerieši problém mimoslovného dohovoru odpovede ostreľovača(ostreľovačov) na pokyn veliteľa, aby ostreľovač (ostreľovači) hlásili pripravenosť ku streľbe. Tento spôsob umožňuje nezanedbateľne skrátenie času takéhoto dôkazu pripravenosti ku streľbe oproti slovnému hláseniu,predovšetkým pokiaľ je ostreľovačov viac, napríklad štyria. Žiadne zo známych zariadení nerieši problém indikácie výstrelu zbrane ostreľovača vkladaním tejto informácie do obrazu z kamery, ako aj indikáciu počtu výstrelov zbrane, resp. neumožňuje veliteľovi zásahu zistiť, koľkokrát ostreľovač zbraň použil.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska odstránené zariadením na rádiové vysielanie a príjem signálu a to videového z kamery umiestnenej na ďalekohľade strelnej zbrane podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že je tvorené výkonovou stanicou a riadiacou stanicou, kde výkonová stanica pozostáva z resetovacíeho bloku spojeného s kamerou, snímačom pripravenosti ku streľbe a snímačom uskutočnenia streľby a cez rádiový vysielač a vysielaciu anténu s riadiacou stanicou, tvorenou prijímacou anténou s prijímačom spojeného so zobrazovacím zariadením a záznamovým zariadením.Technické riešenie si kladie za úlohu vytvoriť nový typ prenosového rádiového systému, ktorý vkladá informácie ku streľbe, o uskutočnenom výstrele, ako aj o počte uskutočnených výstrelov do videa.Jeho výhodou je, že navrhované riešenie umožňuje ostreľovačovi namiesto slovnej odpovede použiť stisk tlačidla (spínača) v okamihu, ked chce veliteľovi nahlásiť svoju pripravenosť ku streľbe. Informácie o tejto pripravenosti sa vloží do obrazu (videa) z kamery, umiestneného na ďalekohľade zbrane a ukáže sa ako symbol veliteľa zásahu. Tento spôsob umožňuje nezanedbateľné skrátenie času takéhoto dôkazu pripravenosti ku streľbe oproti slovnému hláseniu, predovšetkým pokiaľ je ostreľovačov viac, napríklad štyria. Problém indikácie výstrelu zbrane ostreľovačaje zabezpečený vkladaním tejto informácie do obrazu z kamery, umiestnenej na ďalekohľade zbrane. Súčasne umožňuje veliteľovi zásahu zo symbolov V obraze zistiť, ktorý z ostreľovačov zbraň použil. Taktiež indikácia počtu výstrelov zbrane ostreľovačov je riešená vkladaním tejto informácie do obrazu z kamery, umiestnenej na ďalekohľade zbrane, čo umožní veliteľovi zásahu zo symbolov v obraze zistiť, koľkokrát ten ktorý ostreľovač zbraň použil. Samotný ďalekohľad vybavený kamerou, obsahuje hardvérovú i soñvérovú funkciu na vkladanie symbolov do obrazu. Podstata týchto funkcii spočíva v zachytení informácie o pripravenosti ku streľbe, v zachytení informácie o uskutočnenom výstrele a vo vložení týchto informácií vo forme symbolov do každej snímky videa. Systém obsahuje hardvérové prostriedky na zabezpečenie uvádzaných stavov, t. j. zo snímača spínača na potvrdenie pripravenosti ku streľbe a zo snímača uskutočnenía streľby (napr. mikrofón, snímač záťažového zrýchlenia a. p.) V ceste obrazu z kamery je výhodne priradený resetovací člen, ktorý má schopnosť upraviť obraz z kamery vkreslením symbolov do pôvodného obrazu videa z kamery. Do uvedeného resetovacíeho člena sú privádzané signály zo snímačov.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je znázornená bloková schéma technického riešenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na rádiové vysielanie a príjem videového signálu z kamery umiestnenej na ďalekohľade strelnej zbraneje tvorené výkonovou stanicou Q a riadiacou stanicou E. Výkonová stanica Q pozostáva z resetovacieho bloku Q spojeného s kamerou n, snímačom Q pripravenosti ku streľbe a snímač Q uskutočnenia streľby. Výkonová stanica Q je cez rádiový vysielač Q a vysielaciu anténu Q spojená s riadiacou stanicou E. Riadiaca stanica Qje vybavená prijímacou anténou 2 l s prijímačom 22 spojeného so zobrazovacím zariadením Q a záznamovým zariadením 24, Vo výkonovej stanici Q sa videový signál z kamery Q umíestnenej na ďalekohľade zbrane ostreľovača prenáša do resetovacieho bloku Q. Do resetovacieho bloku Q sa prenáša aj signál zo snímača l 2 pripravenosti ku streľbe a zo snímača Q uskutočnenia streľby. V resetovacom bloku Q sa do obrazu z kamery Q vloží vygenerovaný symbol pripravenosti ku streľbe, ale len a práve v prípade, že snímač Q pripravenosti ku streľbe je vyvolaný ostreľovačom. V resetovacom bloku Q sa do obrazu z kamery Q vloží vygenerovaný symbol uskutočnenia streľby (použitia zbrane) a to vždy a znovu v prípade, že snímač Q uskutočnenia streľby je vyvolané výstrelom zo zbrane. Zatiaľ čo symbol pripravenosti ku streľbe sa v resetovacom bloku Q vloží do obrazu len počas aktivácie snímača Q, tak pri každom vyvolaní snímača Q uskutočnenia streľby výstrelom zbrane (t. j. pri každom použití zbrane) sa symbol použitia zbrane zmení o jednotku, čím indikuje,že zbraň bola použitá a indikuje zároveň počet jej použití, Počet použitia zbrane sa nuluje v resetovacom bloku Q. Videový signál z kamery Q, upravený v resetovacom bloku Q je privádzaný do rádiového vysielača Q a do riadiacej stanice łQ odoslaný vysielacou anténou Q. Tento signál je v riadiacej stanici Q, obvykle veliteľského stanovišťa zachytený prijímacou anténou Ä a privedený do prijímača 22. Z prijímača Ľje vedený do zobrazovacieho zariadenia Q, kde je viditeľný pre veliteľa zásahu a taktiež je vedený do záznamového zariadenia 24, kde je nahrávaný na neskoršie použitie a vyhodnotenie.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru ma široké využitie v armáde V oblasti výzbroje bojových vozídiel.Zariadenie na rádiové vysielanie a príjem signálu videového z kamery umiestnenej na ďalekohľade strelnej zbrane, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené výkonovou stanicou (10) a riadiacou stanicou(20), kde výkonová stanica (10) pozostáva z resetovacieho bloku (14) spojeného s kamerou (l l), snímačom(12) pripravenosti ku streľbe a snímačom (13) uskutočnenia streľby a cez rádiový vysielač (15) a vysielaciu anténu (16) s riadiacou stanicou (20), tvorenou prijímacou anténou (21) s prijímačom (22) spojeného so zobrazovacím zariadením (23) a záznamovým zariadením (24).

MPK / Značky

MPK: F41G 7/28, F41G 3/14, H04N 7/18, G03B 29/00

Značky: příjem, vysielanie, signálu, rádiové, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6274-zariadenie-na-radiove-vysielanie-a-prijem-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rádiové vysielanie a príjem signálu</a>

Podobne patenty