Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 1 8 5(22) Dátum podania prihlášky 31. 8. 2011(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 2. 2012 G 0 IN 29/00 Vestník UPV SR č. 2/2012 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise pRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 3. 7. 2011 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 7/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 25. 5. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorovZariadenie na skúšanie závitových otvorov (7) vyznačujúce sa tým, že na prírubu parogenerátora (8) sa upevňuje pomocou upinacej dosky (l), ktorá má v strede krokovaeí mechanizmus (2) s elektropohonom rotáeia a pohyb pohybovej skrutky, na ktorej je V dolnej časti upevnená skúšobná hlavica (4) so skúšobnými sondami a V homej časti je upevnený rotačný prenosový člen, sú zabezpečované rotačno-posuvnou jednotkou (3) upevnenou na ramene diaľkové ovládanie je zabezpečovanć elektropohonmi napájanými a ovládanými riadiacou jednotkou (S) spojenou so zariadením prepojovacimi káblamí (6).Technické riešenie sa týka zariadenia na diaľkové automatizované skúšanie závitových otvorov v prírubách parogenerátorov nedeštruktívnymi metódami.Doteraz sa na nedeštruktívne skúšanie závitových otvorov v prírubách parogenerátorov jadrových elektrárni používajú zariadenia, ktoré sa musia ručne premiestňovať a upinať na každý skúšaný závitový otvor. Obsluha týchto zariadení je fyzicky náročná, pretože je nutne ručne manipulovať so zariadením s vyššími hmotnosťami a vyžaduje si nepretržitú prítomnosť pracovníka V prostredi nebezpečného ionizujúceho žiarenia so zvýšenou teplotou a vlhkosťou vzduchu. Ďalšou nevýhodou je nepresné a nestabilné ručne polohovanie zariadeni na skúšané závitové otvory, čo má rozhodujúci vplyv na kvalitu skúšania, realizácia skúšok je časovo zdĺhavá pre dlhé vedľajšie časy manipulácie so zariadeniami.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na diaľkové automatizované skúšanie závitových otvorov V prirubách parogenerátorov nedeštruktivnymi metódami, ktoré umožňujú diaľkovo bez prítomnosti človeka v nebezpečnom prostredí ionizujúceho žiarenia nedeštruktívne skúšanie závitových otvorov v prírube parogenerátorov. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva V konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia - manipulátora, ktorý umožňuje automatizovaný presun a polohovanie skúšobných hlavic najednotlivé závitové otvory a realizuje rovnomemý rotačný a posuvný pohyb skúšobných sond v závitovom otvore.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázku, ktorý znázorňuje technické usporiadanie zariadenia uloženého na prirube kolektora parogenerátora počas nedeštruktívneho skúšania závitových otvorov.Zariadenie na skúšanie závitových otvorov Z podľa obrázku pozostáva z upínacej dosky l, upevnenej na prírubu parogenerátora 5, V jej strede je krokovaci mechanizmus z s elektropohonom, pomocou ktorého je cez ozubený prevod zabezpečovaná rotácia ramena 2 okolo vertikálnej osi. Rotáciu pohybovej skrutky a súčasne aj posuv vo vertikálnom smere zabezpečuje rotačno posuvná jednotka ą upevnená na ramene cez elektropohon a ozubený prevod z pohybovej skrutky Ľ) na ktorej je v dolnej časti pohybovej skrutkyje prichytená skúšobná hlavica i so skúšobnými sondami a v homej časti je uchytený rotačný prenosový člen 11 zabezpečujúci prenos signálu zo skúšobných sond do defektoskopického prístroja. Diaľkové ovládanie zariadenia umožňujú elektropohony zariadenia, ktoré sú napájané a ovládané riadiacou jednotkou j spojenou so zariadením pomocou prepojovacich káblov Q.Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov je možné využiť na diaľkové automatizované nedeštruktívne skúšanie závitových otvorov v prírubách parogenerátorov jadrových elektrámí.1. Zariadenie na skúšanie závitových otvorov (7) parogenerátorov (8), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z upínacej dosky (l) upevnenej na prirube parogenerátora (8), pričom v strede upínacej dosky (l) je umiestnený krokovací mechanizmus (2) s elektropohonom na zabezpečenie rotácíe ramena (9) okolo vertikálnej osi cez ozubený prevod, z pohybovej skrutky (10), na ktorej je v dolnej časti prichytená skúšobná hlavica (4) so skúšobnými sondami a v jej homej časti je prichytený rotačný prenosový člen (l l), zrotačno posuvnej jednotky (3) upevnenej na ramene (9) na zabezpečenie rotácie pohybu pohybovej skrutky2. Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov (7) podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rotácia a pohyb pohybovej skrutky (10), na ktorej je v dolnej časti prichytená skúšobná hlavica (4) so skúšobnýmí sondami a v hornej časti je prichytený rotačný prenosový člen (11) sú zabezpečované rotačno posuvnou jednotkou (3) upevnenou na ramene (9).3. Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov (7) podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jeho diaľkové ovládanie umožňujú elektropohony napájané a ovládané ríadiacou jednotkou(5) spojenou so zariadením prepojovacími káblamí (6).

MPK / Značky

MPK: G01N 29/00, F22B 37/00

Značky: zariadenie, parogenerátorov, otvorov, závitových, skúšanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6185-zariadenie-na-skusanie-zavitovych-otvorov-parogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na skúšanie závitových otvorov parogenerátorov</a>

Podobne patenty