Stála ručná gumová protipovodňová roleta

Číslo patentu: U 6184

Dátum: 03.07.2012

Autor: Banga Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA ÚŽ ,(22) Dátum podania prihlášky 13. 7. 2011 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnĺ~ Cĺ- (2012-01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority E 0413 1/00(43) Datum zverejnenia pnhlasky 3. 2. 2012 E 0613 9/00 Vestník UPV SR č. 2/2012 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNĚHO úžitkového vzoru 3. 7. 2012 VLASTNICTVA Vestmk UPV SR č. 7/2012 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 25. 5. 2012(62) Cislo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Stála ručná gumová protipovodňová roleta(57) Anotácia Stála ručná gumová protipovodňová roleta pozostáva zo základného rámu (l), prítlačnej lišty (2), vrchného rámu(3), medzi ktorými je strunová gumová roleta (4). Základný rám (l) je spojený skrutkami (7) s vrchným rámom (3). Prítlačnć kĺby (5) slúžia na zaistenie Vodotesností pritlačením pritlačnej lišty (2) na základný rám (l).Technické riešenie sa týka stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety, ktorá sa v zátopových oblastiach pri povodniach použije, pri dverách, v garážach, skladoch a podobne ako protipovodňová ochrana.Pri povodniach, v zátopových oblastiach, ľudia pri ochrane majetku používajú vrecia s pieskom. Tento spôsob ochrany je nedostatočný a tiež namáhavý. Sú známe niektore panelové protipovodňové opatrenia a pomôcť by mohla aj stála ručná gumová protipovodňová roleta. Pri záplavách je človek ohrozený na živote,zdraví a majetku.Uvedené nedostatky pomôže odstrániť aj predkladané technické riešenie. Stála ručná gumová protipovodňová roleta zabudovaná na mieste tomu určenom zabráni vniknutiu vody do objektov. Stála ručná gumová protipovodňová roleta sa skladá zo základného rámu, prítlačnej lišty, vrchného rámu a gumovej rolety. Na vrchnom ráme stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety sú jednoduché, prítlačné kĺby. Manuálne ovládanie strunovej gumovej rolety je jednoduché. Po záplavách si stálu ručnú gumovú protipovodňovú roletu môže zákazník rozobrať, umyť a vyčistiť. Základný rám, prítlačná lišta, vrchný rám ako aj skrutky a prítlačné kĺby by mali byť z nehrdzavej úcej ocele.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch je znázomené prevedenie technického riešenia. Obr. l predstavuje základný rám stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety. Obr. 2 predstavuje pritlačnú lištu. Obr. 3 prestavuje vrchný rám stálej ručnej gumovej protipovodňovej rolety. Obr. 4 prestavuje strunovú gumovú roletu. Obr. 5 predstavuje prítlačné klby. Obr. 6 predstavuje rez ručnej gumovej protipovodňovej rolety. Obr. 7 predstavuje skrutky.Ako vyplýva z priložených obrázkov l - 7, základný rám 1 sa pripevní na mieste tomu určenom, ktoré treba ochrániť pred povodňou. Prítlačná lišta g a vrchný rám g sa pripevnia po založení strunovej gumovej rolety A skrutkami 1. Po vytiahnutí strunovej gumovej rolety 5 sa prítlačnými klbmi 5 pritlačí prítlačný rám 2 k základnému rámu l, čím sa zaistí vodotesnosť. Priemyselná využiteľnosťPriemyselná využiteľnosť je zrejmá. Podľa tohto technického riešenia je možne vyrábať stálu ručnú gumovú protipovodňovú roletu a používať ju v zátopových oblastiach na ochranu zdravia a majetku ľudí. NÁROKY NA OCHRANUStála ručná gumová protipovodňová roleta, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo základného rámu (1), prítlačnej lišty (2), vrchného rámu (3), medzi ktorými je strunová gumová roleta (4), pričom základný rám (1) je spojený skrutkami (7) s vrchným rámom (3), prítlačné kĺby (5) slúžia na zaistenie vodo tesnosti pritlačením prítlačnej lišty (2) na základný rám (l).

MPK / Značky

MPK: E06B 9/00, E02D 31/04, E04B 1/92

Značky: ručná, protipovodňová, stála, roleta, gumová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/4-u6184-stala-rucna-gumova-protipovodnova-roleta.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stála ručná gumová protipovodňová roleta</a>

Podobne patenty